Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5492-VI
Прийняття: 20.11.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст.716)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3480-IV від 23.02.2006 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020
№ 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 568-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.733
№ 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914
№ 1601-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1190
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30
№ 1474-VIII від 14.07.2016, ВВР, 2016, № 34, ст.593
№ 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2058-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 30, ст.323
№ 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436
№ 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
№ 693-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 44, ст.382 - щодо введення в дію див. пункт 1 розділу II
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 931-IX від 30.09.2020
№ 1054-IX від 03.12.2020
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1150-IX від 28.01.2021, ВВР, 2021, № 23, ст.197
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234
№ 1368-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 27, ст.224
№ 1666-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 40, ст.335 - вводиться в дію з 01.01.2022
№ 1871-IX від 05.11.2021
№ 1892-IX від 17.11.2021 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу II
№ 1954-IX від 14.12.2021
№ 2010-IX від 26.01.2022
№ 2153-IX від 24.03.2022
№ 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2
№ 2457-IX від 27.07.2022
№ 2529-IX від 16.08.2022
№ 2801-IX від 01.12.2022
№ 2849-IX від 13.12.2022
№ 3191-IX від 29.06.2023
№ 3200-IX від 29.06.2023
№ 3254-IX від 14.07.2023}

{У тексті Закону слова "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках замінено словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021}


Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

1. Суспільні відносини, пов'язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), оформленням, видачею, обміном, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 2. Уповноважені суб'єкти

1. Уповноваженими суб'єктами згідно з цим Законом є:

1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

2) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);

3) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;

4) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру;

5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить організаційно-технічне забезпечення надання послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту;

{Пункт 5 частини першої статті 2 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020}

6) уповноважений орган з питань цивільної авіації;

7) установи, що належать до сфери управління розпорядника Реєстру;

8) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

{Частина перша статті 2 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Функції та повноваження уповноважених суб'єктів визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами України.

3. Уповноважені суб'єкти, передбачені частиною першою цієї статті, є розпорядниками відомчих інформаційних систем у межах, визначених цим Законом.

Стаття 3. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб кваліфікованого електронного підпису у випадках, передбачених законодавством;

{Пункт 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

2) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);

{Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014}

3) біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;

4) заявники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники;

{Пункт 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, що дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстру;

{Пункт 5 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

6) ідентифікація особи - встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо;

{Пункт 6 частини першої статті 3 в редакції Законів № 1601-VII від 22.07.2014, № 1474-VIII від 14.07.2016}

7) ім'я особи - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

8) машинозчитувальна зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування інформації, визначеної цим Законом, за допомогою технічних засобів;

9) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки;

10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації;

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

12) е-паспорт - паспорт громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності);

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021}

13) е-паспорт для виїзду за кордон - паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання та податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності).

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021}

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:

терміни "батьки", "усиновлювачі", "опікуни", "піклувальники", "інші представники" - у значеннях, наведених у Сімейному та Цивільному кодексах України;

терміни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональні дані", "інформація", "безпека інформації", "інформація з обмеженим доступом", "кваліфікований електронний підпис", "засіб кваліфікованого електронного підпису", "електронні довірчі послуги" - у значеннях, наведених у законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";

терміни "суб’єкт авіаційної діяльності", "експлуатант", "екіпаж повітряного судна", "командир повітряного судна" - у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України;

терміни "клієнт", "належна перевірка" - у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Частина друга статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020, № 1368-IX від 30.03.2021; в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022}

Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР

Стаття 4. Єдиний державний демографічний реєстр

1. Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.

Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб’єктів для функціонування Реєстру об’єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження, передача чи інше використання, ніж визначено цим Законом, Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняються.

{Частину першу статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів. Єдиний державний демографічний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, використовується також для обліку інформації про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи.

{Частину першу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020}

2. Визначені цим Законом уповноважені суб'єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).

3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Частина третя статті 4 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 5. Структура Єдиного державного демографічного реєстру

1. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з головного та резервного обчислювальних центрів і вузлів уповноважених суб'єктів.

Стаття 6. Основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру

1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.

2. Розпорядник Реєстру:

1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;

2) контролює роботу із збереження та захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;

3) координує роботу із внесення до Реєстру інформації;

4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;

5) надає інформацію про функціонування Реєстру;

6) надає відповіді на запити уповноважених суб’єктів з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;

7) веде облік уповноважених суб’єктів;

8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;

9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

11) надає у встановленому законодавством порядку засоби кваліфікованого електронного підпису, а також здійснює їх технічну підтримку та обслуговування;

{Пункт 11 частини другої статті 6 в редакції Законів № 1368-IX від 30.03.2021, № 2801-IX від 01.12.2022}

12) виконує інші функції, необхідні для цілей, визначених цим Законом.

3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.

4. Адміністратор Реєстру:

1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;

2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;

3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб’єктів та заявників (їхніх представників);

4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру, необхідні для цілей, визначених цим Законом.

5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.

6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру.

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 7. Інформація Єдиного державного демографічного реєстру

1. До Реєстру вноситься така інформація про особу:

1) ім'я особи;

2) дата народження/смерті;

3) місце народження;

4) стать;

5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;

5-1) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

5-2) відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;

{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;

8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);

{Пункт 8 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

9) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

{Пункт 9 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

10) відцифрований зразок підпису особи;

11) відцифрований образ обличчя особи;

{Пункт 11-1 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта);

{Пункт 12 частини першої статті 7 в редакції Законів № 1601-VII від 22.07.2014, № 1474-VIII від 14.07.2016}

13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);

{Пункт 13 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

14) додаткова змінна інформація про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу).

{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9-14 частини першої цієї статті, вноситься відповідна відмітка.

{Частина друга статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей.

{Частина третя статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою.

5. Реєстр також містить інформацію з ВІС уповноважених суб’єктів, зокрема про час та дату внесення відповідної інформації.

{Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

6. Забороняється вимагати від осіб та вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом.

Забороняється вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічне походження, расу, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або засудження до кримінального покарання, а також дані щодо здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та про засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише у разі, якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.

{Частину шосту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

7. Порядок отримання, вилучення з Реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук встановлює Кабінет Міністрів України.

Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.

{Абзац другий частини сьомої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважених суб’єктів, передбачених пунктами 1, 2, 4-7 частини першої статті 2 цього Закону.

{Абзац третій частини статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Абзац четвертий частини сьомої статті 7 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку.

{Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014}

Стаття 8. Гарантії захисту і безпеки інформації Єдиного державного демографічного реєстру

1. Взаємодія між уповноваженими суб'єктами щодо захисту інформації, яка вноситься та зберігається в Реєстрі та ВІС, забезпечується відповідно до законодавства.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014}

2. Розпорядник Реєстру відповідно до закону здійснює заходи щодо захисту цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.

{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014}

3. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюються відповідно до закону.

4. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

5. Особам, які працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.

Стаття 9. Права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Єдиного державного демографічного реєстру

1. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесені до Реєстру, має право на:

1) отримання інформації про наявність запису в Реєстрі стосовно неї;

2) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;

3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;

4) безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру;

5) отримання від уповноважених суб'єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.

2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним, законами України можуть бути передбачені інші права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Реєстру.

Стаття 10. Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру

1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

{Абзац перший частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох місяців. У разі неможливості встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття відповідного рішення суду документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються.

{Абзац другий частини першої статті 10 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

{Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022}

Мовою ведення Реєстру є українська мова.

{Абзац п'ятий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019}

Внесення до Реєстру імені особи, місця народження, проживання чи місця перебування особи та внесення до документів імені особи та місця народження здійснюється безоплатно українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

{Абзац шостий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1474-VIII від 14.07.2016, № 1871-IX від 05.11.2021}

Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською та англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.

2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації здійснюється безоплатно у разі:

{Абзац перший частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

1) оформлення документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;

2) реєстрації/декларування місця проживання чи місця перебування;

{Пункт 2 частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

3) реєстрації актів цивільного стану;

{Частину другу статті 10 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

3-1) оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;

{Частину другу статті 10 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру;

{Частину другу статті 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

5) у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України.

{Частину другу статті 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, в установленому порядку.

Внесення до Реєстру інформації про зареєстроване або задеклароване місце проживання або перебування особи, інформація про яку внесена до Реєстру, здійснюється шляхом інформаційної взаємодії відомчої інформаційної системи розпорядника Реєстру та реєстрів територіальних громад у встановленому законодавством порядку.

{Частину третю статті 10 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

{Частина третя статті 10 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. За внесення інформації до Реєстру плата не стягується.

5. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:

1) внесення інформації не передбачено цим Законом;

2) у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;

3) під час перевірки інформації виявлено її недостовірність;

4) заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.

6. Відмова заявнику у внесенні інформації до Реєстру, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.

Стаття 11. Отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру

1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.

2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.

3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", для верифікації та моніторингу державних виплат та Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень.

{Абзац перший частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021}

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, безоплатно отримує відомості або інші персональні дані про особу з Реєстру для використання у статистичних цілях.

{Частину третю статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2}

Суддя при здійсненні судочинства має доступ до інформації Реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації учасників судового процесу.

{Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - щодо введення в дію див. Оголошення Вищої ради правосуддя}

Адміністратор Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має доступ до інформації Реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації осіб, які звернулися для здійснення реєстрації електронного кабінету учасників судового процесу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

{Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - щодо введення в дію див. Оголошення Вищої ради правосуддя; в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023}

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 324-IX від 03.12.2019}

4. Відомості або інші персональні дані про особу (призовника, військовозобов’язаного, резервіста), що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Відомості або інші персональні дані про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру ветеранів війни в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі.

{Частину четверту статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1954-IX від 14.12.2021; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2153-IX від 24.03.2022}

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

5. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, верифікуються:

за електронними запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, переданими до Реєстру у процесі електронної взаємодії за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з метою перевірки чи використання відомостей про осіб, які звертаються до них, за умови що відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право на отримання такої інформації про особу згідно із законом;

за електронними запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на них законом завдань щодо надання інформації, що стосується здійснення належної перевірки клієнтів, переданими до Реєстру у процесі електронної взаємодії за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

6. Інформація, відомості або інші персональні дані про осіб, що містяться в Реєстрі, передаються до електронної системи охорони здоров’я з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або засобами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України за отриманим від електронної системи охорони здоров’я запитом з метою та в обсязі, визначеними статтею 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, а саме:

1) ім’я особи;

2) дата народження;

3) стать;

4) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);

5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3191-IX від 29.06.2023}

7. Інформація, відомості або інші персональні дані про осіб, що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного соціального реєстру, що є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів за отриманим від Єдиної інформаційної системи соціальної сфери запитом з метою надання соціальної підтримки населенню та в такому обсязі:

1) ім’я особи;

2) дата народження/смерті;

3) стать;

4) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

5) реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності), а для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, - серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

6) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

7) інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності);

8) відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;

9) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

10) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа).

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3191-IX від 29.06.2023}

8. Відомості про унікальний номер запису, що містяться в Реєстрі, передаються до інформаційно-комунікаційних систем центральних органів виконавчої влади з метою верифікації відомостей (даних) про особу та ідентифікації особи у таких інформаційно-комунікаційних системах. До інформаційно-комунікаційних систем центральних органів виконавчої влади, які використовують інформацію про зареєстроване або задеклароване місце проживання, включаються відомості про унікальний номер запису в Реєстрі на підставі даних розпорядника Реєстру, наданих у порядку електронної інформаційної взаємодії відповідно до законодавства України.

Порядок передачі відомостей про унікальний номер запису в Реєстрі, реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус, до реєстру територіальної громади для верифікації відомостей (даних), отриманих відповідним органом реєстрації з Державного реєстру виборців або картотек з питань реєстрації фізичних осіб, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

9. Порядок надання інформації з Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

9. Доступ до інформації Реєстру в установленому порядку здійснюється уповноваженими суб’єктами після відповідної авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запити, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації.

{Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

10. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться у Реєстрі, надаються нотаріусу під час вчинення ним нотаріальної дії шляхом доступу до інформації Реєстру в установленому порядку після відповідної авторизації із збереженням інформації про нотаріуса, який здійснив такий доступ, введені ним запити, сформовані витяги, а також дату та час перегляду персональних даних та іншої технологічної інформації.

Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1892-IX від 17.11.2021}

11. Для ідентифікації осіб та верифікації інформації про них з Реєстру до Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти в режимі електронної інформаційної взаємодії передається така інформація:

1) ім’я особи;

2) дата народження/смерті;

3) стать;

4) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

5) реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності), а для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, - серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

6) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

7) інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності);

8) відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;

9) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи.

{Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 2457-IX від 27.07.2022}

Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи

1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 12 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Розділ III
ДОКУМЕНТИ, ЩО ОФОРМЛЯЮТЬСЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕМОГРАФІЧНОГО РЕЄСТРУ

Стаття 13. Назва та види документів, що оформляються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру

1. Документи, оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів Реєстру (далі - документи Реєстру), відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України;

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

{Пункт 2 частини першої статті 13 доповнено підпунктом "є" згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

{Пункт 2 частини першої статті 13 доповнено підпунктом "ж" згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.

3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка мігранта містять безконтактний електронний носій.

Посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.

{Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України. Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про внесення або відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи до безконтактного електронного носія.

{Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 14. Форма та опис документів

1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.

2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, крім посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклета.

{Частину третю статті 14 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на верхній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.

5. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів.

{Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013}

6. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.

{Частина шоста статті 14 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

7. До документів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, відцифрований підпис не вноситься, а осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.

8. Документи, визначені підпунктами "а" і "б" пункту 1 частини першої статті 13 цього Закону, можуть відображатися у формі е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон.

{Статтю 14 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021}

Стаття 14-1. Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон

1. Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються за бажанням особи, на ім’я якої оформлено паспорт громадянина України у формі картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені із застосуванням засобів Реєстру, та використовуються на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон пред’являються особою замість та без додаткового пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про місце проживання.

Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безоплатно.

Електронні копії е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися та застосовуватися у таких самих випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копій паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Особа може також окремо подавати інформацію (відомості, дані), що міститься в е-паспорті, е-паспорті для виїзду за кордон, у порядку та спосіб, передбачені для подання електронних копій е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон.

2. Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Для формування е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон використовуються відомості, передані до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг відповідно до вимог законодавства України (крім відцифрованих відбитків пальців рук особи) з Реєстру та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування.

Порядок формування е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій та їх перевірки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами визначається Кабінетом Міністрів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити перевірку е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, що пред’являються громадянами України.

Обробка персональних даних, у тому числі передача інформації про особу з Реєстру, здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

3. Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не використовується у разі:

1) перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

2) в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

3) в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

{Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021}

Стаття 15. Вимоги до бланків документів та їх форми

1. Бланки документів, які містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.

{Абзац перший частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

Бланки документів, які не містять безконтактного електронного носія, виготовляються відповідно до вимог чинного законодавства і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.

{Абзац другий частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

{Частина перша статті 15 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технічними описами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Постанови КМ № 152, 153, 154, 622, 302, 285, 321, 322, 610, 756}

{Частина друга статті 15 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

3. Бланки документів у формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою обсягом від 8 до 64 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем.

4. Паперові аркуші бланка документа у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а перша сторінка повинна містити порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.

5. Бланки документів, в які імплантовано безконтактний електронний носій для внесення персональних даних, біометричних даних, параметрів та іншої інформації про особу, повинні бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України.

{Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до чинного законодавства, і містять безконтактний електронний носій (у випадках, передбачених цим Законом) та номер бланка.

{Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1474-VIII від 14.07.2016, № 124-IX від 20.09.2019}

7. Закупівля бланків документів здійснюється уповноваженими суб'єктами виключно у порядку, передбаченому законами України.

8. Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1, 2, 5, 6 і 8 частини першої статті 2 цього Закону, здійснюють закупівлю бланків відповідних документів у державних підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

{Статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1670-VIII від 06.10.2016}

Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів

1. Оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються в порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інші її законні представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і строки, визначені законодавством, повідомити уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу документа, та органам Національної поліції, якщо інше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа, що дає право особі на виїзд з України та в’їзд в Україну, за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який видав документ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, Національне центральне бюро Інтерполу в Україні із зазначенням внесеної до документа інформації.

3. У разі використання особою документів з метою вчинення кримінального правопорушення на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.

{Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

4. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.

5. За фактом виготовлення документа відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.

6. Рішення про оформлення документа, у тому числі замість втраченого або викраденого, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається розпорядником Реєстру, Міністерством закордонних справ, ЗДУ, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, за результатами ідентифікації заявника.

{Абзац перший частини шостої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1054-IX від 03.12.2020}

Для прийняття рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.

7. Уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, має право відмовити заявникові у видачі документа виключно у разі, якщо:

1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;

2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);

3) заявник не подав усіх визначених законодавством документів, необхідних для оформлення і видачі документа;

4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.

Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

8. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи в порядку і строки, визначені законодавством, здаються уповноваженому суб’єкту, який видав такий документ, якщо інше не передбачено цим Законом, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.

9. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.

Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, крім посвідчення особи моряка, виданого іноземцю або особі без громадянства, яка має право на постійне або тимчасове проживання в Україні, уповноваженому суб’єкту, який здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, якщо інше не передбачено цим Законом, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.

10. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

{Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 17. Мова, якою оформляються документи

1. Документи оформляються українською мовою.

2. У визначених цим Законом випадках друкована інформація в документах наводиться також іноземними мовами.

3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.

Стаття 18. Строк дії документів

1. Строк дії документів Реєстру визначається виключно цим Законом.

Стаття 19. Інформація, що міститься у документах

1. Перелік інформації, що наводиться у документах Реєстру, визначається цим Законом. Вносити до документів не передбачену цим Законом інформацію забороняється.

2. До безконтактного електронного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні дані, параметри особи, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено цим Законом.

{Абзац перший частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.

{Частину другу статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014}

3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законодавством. Безконтактний електронний носій повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів системи технічного захисту інформації в Україні та у разі використання його як засіб кваліфікованого електронного підпису - вимогам законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

{Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1474-VIII від 14.07.2016, № 124-IX від 20.09.2019, № 1368-IX від 30.03.2021}

4. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляється.

5. Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.

Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір

1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір.

Адміністративний збір справляється у порядку, визначеному цим Законом.

Вартість адміністративної послуги, а також подвійний розмір її збільшення встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах граничної вартості адміністративної послуги, встановленої цим Законом.

Консульський збір справляється у порядку та розмірах, визначених законодавством.

2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.

Гранична вартість адміністративної послуги:

1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети за наявності обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статті 22 цього Закону, - 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

3) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця у строк протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

4) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

5) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

6) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на постійне проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

7) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

8) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін картки мігранта у строк протягом 10 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

9) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

10) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

11) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи моряка у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

12) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Вартість бланків документів та їх персоналізації визначається відповідно до укладених із дотриманням вимог законодавства договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію.

{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

3. Гранична вартість адміністративної послуги визначається у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну.

{Абзац перший частини третьої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

Вартість адміністративної послуги є однаковою в усіх уповноважених суб’єктів. Стягнення додаткових платежів за адміністративну послугу забороняється.

4. За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвідчення громадянина України адміністративний збір (консульський збір) не справляється.

За оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, адміністративний збір не справляється.

За оформлення особі, стосовно якої згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон адміністративний збір (консульський збір) не справляється, якщо така особа подає заяву на оформлення паспорта громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом одного року з дня її звільнення.

{Частину четверту статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022}

За оформлення посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання для особи, визнаної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" адміністративний збір не справляється.

{Частину четверту статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 693-IX від 16.06.2020 - щодо введення в дію див. пункт 1 розділу II}

За оформлення паспорта громадянина України вперше адміністративний збір не справляється.

За оформлення в ЗДУ паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого) особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа консульський збір не справляється.

{Частину четверту статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1666-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022}

У випадках, передбачених частиною сьомою статті 27 цього Закону, а також за рішенням керівника ЗДУ у разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина його сплатити, консульський збір за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну не справляється.

5. Кошти, отримані як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у розмірі вартості бланка документа та його персоналізації, а також 30 відсотків вартості адміністративної послуги перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України.

6. Сплата адміністративного збору (консульського збору) підтверджується відповідними документами, що додаються до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.

{Стаття 20 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 21. Паспорт громадянина України

1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

{Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

3. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, - на кожні 10 років.

{Частина третя статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

5. Оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру або уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.

{Частина п'ята статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

6. Паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. Паспорт громадянина України вперше видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

Паспорт громадянина України видається особі, стосовно якої згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

{Частину шосту статті 21 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022}

{Частина шоста статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) ім'я особи;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) унікальний номер запису в Реєстрі;

8) номер документа;

9) дата закінчення строку дії документа;

10) дата видачі документа;

11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

12) місце народження;

13) відцифрований образ обличчя особи;

14) відцифрований підпис особи;

15) податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово "відмова".

{Частина сьома статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

8. Паспорт громадянина України містить написи українською та англійською мовами, а також напис українською мовою: "Паспорт громадянина України є власністю України".

{Частина восьма статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

9. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, який досяг 14-річного віку, вносяться засоби кваліфікованого електронного підпису в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначеним порядком також встановлюються особливості надання та одержання кваліфікованих електронних довірчих послуг особами від 14 до 18 років.

{Абзац перший частини дев'ятої статті 21 в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022}

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься додаткова (змінна) інформація.

{Частина дев'ята статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

{Частину першу статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.

{Частина п'ята статті 22 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

6. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими засобами полегшити поїздку пред'явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований образ обличчя особи;

16) відцифрований підпис особи;

17) дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою);

18) дані про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну.

{Частину сьому статті 22 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.

9. Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

10. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру.

11. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка проживає за кордоном, крім документів, визначених законодавством, подаються:

1) документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (якщо заявник звертається із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);

2) заява батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з них, з яким проживає громадянин України, який не досяг шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цим громадянином.

12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

{Частина дванадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

13. У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові у строк до трьох місяців.

14. Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здійснюються у строк до трьох робочих днів на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, стосовно якої згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, здійснюються протягом 10 робочих днів.

{Частину чотирнадцяту статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022}

У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється протягом трьох робочих днів та видається особі з урахуванням строку, необхідного для його пересилання до ЗДУ, який не може перевищувати трьох місяців.

{Частину чотирнадцяту статті 22 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022}

15. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється і видається головним розпорядником Реєстру у строк до 10 робочих днів.

16. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру (у разі проживання заявника в Україні) чи ЗДУ (у разі постійного проживання або тимчасового перебування заявника за кордоном).

Стаття 23. Дипломатичний паспорт України

1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

{Частина перша статті 23 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.

3. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.

4. Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

5. До дипломатичного паспорта України вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований образ обличчя особи;

16) відцифрований підпис особи.

6. Усі друковані написи у дипломатичному паспорті України, у тому числі відомості про особу, зазначаються українською та англійською мовами.

{Статтю 23 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

7. Дипломатичний паспорт України містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

Стаття 24. Службовий паспорт України

{Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

{Частина перша статті 24 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Службовий паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.

3. Службовий паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.

4. Службовий паспорт України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 32 або 64 сторінок і сторінки даних.

5. До службового паспорта України вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) громадянство;

7-1) дата народження;

{Частину п'яту статті 24 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

8) унікальний номер запису в Реєстрі;

9) стать;

10) місце народження;

11) дата видачі документа;

12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

13) дата закінчення строку дії документа;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відцифрований підпис особи.

6. Усі друковані написи у службовому паспорті України, а також відомості про особу зазначаються українською та англійською мовами.

7. Службовий паспорт України містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

Стаття 25. Посвідчення особи моряка

1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.

Посвідчення особи моряка може бути видано будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).

Посвідчення особи моряка дає право його власнику на виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також на виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.

2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.

3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення особи моряка зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігатися у капітана відповідного судна.

4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.

5. Оформлення, видача, обмін посвідчення особи моряка здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.

{Частина п'ята статті 25 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020}

6. Оформлення, видача, обмін, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Посвідчення особи моряка видається заявникові не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, має право відмовити заявникові у видачі посвідчення особи моряка у разі, якщо:

{Абзац перший частини восьмої статті 25 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020}

1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку;

2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);

3) заявник не подав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;

4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.

{Абзац шостий частини восьмої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1054-IX від 03.12.2020}

9. Посвідчення особи моряка видається на 10 років.

10. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити капітана судна, на якому вона працює, та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а в разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу закордонну дипломатичну установу України за місцем перебування, яка протягом доби інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.

Рішення про оформлення посвідчення особи моряка замість втраченого або викраденого, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.

Замість втраченого або викраденого посвідчення особи моряка центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов’язана здати знайдений документ для знищення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

{Частина десята статті 25 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020}

11. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка або смерті особи її документ у порядку і строки, визначені законодавством, здається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном, - до закордонної дипломатичної установи України.

{Частина одинадцята статті 25 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020}

12. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім’я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи;

{Пункт 13 частини дванадцятої статті 25 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020}

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований образ обличчя особи;

16) відцифрований підпис особи.

13. Посвідчення особи моряка містить напис українською та англійською мовами: "Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 року № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків".

{Стаття 25 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 26. Посвідчення члена екіпажу

1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салона, осіб авіаційного персоналу, які не належать до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.

{Частина перша статті 26 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, якій його оформлено, на виїзд з України і в'їзд в Україну з метою виконання службових обов'язків.

3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, якому його оформлено, для вчинення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

4. Посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається уповноваженим органом з питань цивільної авіації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина п'ята статті 26 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

6. Посвідчення члена екіпажу видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

{Частина шоста статті 26 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

7. Посвідчення члена екіпажу видається на п'ять років.

8. У разі зміни місця роботи або службових обов'язків чи припинення членом екіпажу льотної роботи його посвідчення члена екіпажу повертається уповноваженому органу з питань цивільної авіаці, який його видав.

{Частина восьма статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

9. Про втрату або викрадення посвідчення члена екіпажу на території України особа зобов’язана негайно повідомити командира повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, керівника суб’єкта авіаційної діяльності (експлуатанта), а в разі викрадення - також орган Національної поліції.

Про факт втрати або викрадення посвідчення члена екіпажу керівник суб’єкта авіаційної діяльності (експлуатанта) негайно повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.

Про втрату або викрадення посвідчення члена екіпажу за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ.

{Частина дев'ята статті 26 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

10. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) ім’я особи;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) місце роботи (код);

8) посада;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) номер документа;

11) дата закінчення строку дії документа;

12) відцифрований образ обличчя особи;

13) відцифрований підпис особи;

14) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи;

15) місце видачі.

{Статтю 26 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

11. Посвідчення члена екіпажу містить напис українською та англійською мовами: "Посвідчення члена екіпажу є власністю України. Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред’явленням цього посвідчення".

{Статтю 26 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 27. Посвідчення особи на повернення в Україну

1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається ЗДУ громадянам України у разі:

1) втрати під час перебування за межами України документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну;

2) якщо строк дії таких документів закінчився;

3) якщо встановлено, що такий документ є недійсним з інших причин;

4) якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

{Частина перша статті 27 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

3. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється у формі буклета розміром 352,0 х 125,0 міліметра з трьома згинами, обсягом у 8 сторінок та окремою самоклейною сторінкою даних розміром 125,0 х 88,0 міліметра.

4. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ на підставі заяв осіб, визначених цим Законом.

5. Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну особою подаються:

1) заява затвердженого уповноваженим суб'єктом зразка;

2) документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну, або документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин (крім випадків, якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну);

{Пункт 2 частини п'ятої статті 27 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

3) дані, що дають змогу у встановленому цим Законом порядку ідентифікувати особу заявника, встановити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;

4) у разі внесення до посвідчення даних про дитину - свідоцтво про народження дитини та дві її фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дітей віком від п'яти до шістнадцяти років).

6. Посвідчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з дня одержання ЗДУ підтверджуючої інформації з бази даних розпорядника Реєстру на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за місцем проживання в Україні.

7. На підставі звернення компетентного органу іноземної держави посвідчення особи на повернення в Україну може бути оформлене і видане на ім’я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рішення про його примусову депортацію з відповідної держави.

{Частина сьома статті 27 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

8. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.

9. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством України, строк дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою ЗДУ на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більше ніж на 30 днів.

Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток у посвідченні особи на повернення в Україну, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом посадової особи ЗДУ, який скріплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка продовжила строк дії посвідчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поінформувати про це ЗДУ, яка видала посвідчення особи на повернення в Україну.

10. До посвідчення особи на повернення в Україну вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

14) дата закінчення строку дії документа;

15) фотокартка особи;

16) підпис особи.

11. Посвідчення особи на повернення в Україну містить текст українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами: "Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної в цьому посвідченні".

Стаття 28. Тимчасове посвідчення громадянина України

1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особі, яка досягла чотирнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України.

{Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

2. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі, яка проживає в Україні, розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника, а в разі постійного проживання особи за кордоном - ЗДУ, не пізніше 10 робочих днів з дати подання заявником документів, визначених у цій статті.

Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі на строк до двох років.

У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України особі, якій його було оформлено, видається нове тимчасове посвідчення громадянина України у порядку, встановленому цим Законом.

3. На вимогу уповноваженого суб'єкта заявник зобов'язаний подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.

4. Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.

5. У разі видачі тимчасового посвідчення громадянина України заявнику повертається паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.

6. До тимчасового посвідчення громадянина України вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі;

13) дата закінчення строку дії документа;

14) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

15) місце проживання;

16) відцифрований образ обличчя особи;

17) відцифрований підпис особи.

7. До тимчасового посвідчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.

8. Тимчасове посвідчення громадянина України містить напис українською та англійською мовами: "Тимчасове посвідчення громадянина України є власністю України".

9. Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а в разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

10. Тимчасове посвідчення громадянина України здається розпоряднику Реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а в разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України.

Стаття 29. Посвідчення водія

1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.

2. Посвідчення водія виготовляється у формі картки.

{Частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

3. На лицьовому боці посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) ім'я особи;

4) дата і місце народження;

5) дата видачі;

6) дата закінчення строку дії;

7) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

8) серія і номер документа;

9) відцифрований підпис особи;

10) категорія;

11) особливі відмітки.

У лівій частині лицьового боку посвідчення водія розміщується відцифрований образ обличчя особи.

4. На зворотному боці посвідчення водія ліворуч друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, що вноситься з лицьового боку посвідчення водія, та зазначається така інформація:

1) ім'я особи;

2) дата і місце народження;

3) дата видачі документа;

4) дата закінчення строку дії документа;

5) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

6) серія і номер документа;

7) відцифрований підпис особи;

8) категорія;

9) "Категорія діє з";

10) "Категорія діє до";

11) обмеження.

У верхній лівій частині зворотного боку посвідчення водія наноситься одномірний штрих-код.

У нижній частині зворотного боку посвідчення водія зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.

Праворуч друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами, та інформація про категорії транспортних засобів, право на керування якими підтверджує посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.

5. Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами. Інформація про прізвище та ім'я особи зазначається українською мовою і латинськими літерами. Всі інші написи у посвідченні водія зазначаються українською та англійською мовами.

6. Оформлення та видача посвідчення водія здійснюються уповноваженим органом у строк до п'яти робочих днів з дня подання необхідних документів.

7. Після закінчення строку дії посвідчення водія проводиться його заміна (у разі пред'явлення старого посвідчення) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про дорожній рух.

8. Посвідчення водія видається на строк, встановлений відповідно до вимог міжнародних договорів України.

Стаття 30. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.

2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України.

3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.

На обкладинці посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави українською мовою та назва документа українською і англійською мовами.

На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) дата народження;

8) унікальний номер запису в Реєстрі;

9) стать;

10) місце народження;

11) дата видачі документа;

12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

13) дата закінчення строку дії документа;

14) відцифрований підпис особи.

У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ обличчя особи.

На першій сторінці посередині впоперек угорі надруковано напис українською і англійською мовами: "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред'явника".

Друга і третя сторінки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, що вноситься на підставі підтверджуючих документів, поданих особою. Четверта сторінка призначена для особливих відміток. Сторінки з п'ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.

На четверту сторінку посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.

4. Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством.

5. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається на строк дії посвідки на постійне або тимчасове проживання, виданої особі без громадянства.

{Частина п'ята статті 30 в редакції Закону № 693-IX від 16.06.2020 - щодо введення в дію див. пункт 1 розділу II}

Стаття 31. Посвідка на постійне проживання

1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.

2. Посвідка на постійне проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які мають дозвіл на імміграцію в Україну.

3. Посвідка на постійне проживання є власністю України.

4. До посвідки на постійне проживання вноситься така інформація:

1) ім’я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) дата видачі документа;

8) дата закінчення строку дії документа;

9) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

10) відцифрований підпис особи;

11) підстава для отримання дозволу на імміграцію (код);

12) місце народження;

13) відцифрований образ обличчя особи.

5. Посвідка на постійне проживання видається строком на 10 років.

{Стаття 31 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 32. Посвідка на тимчасове проживання

1. Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

2. Посвідка на тимчасове проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), визначеним статтею 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

3. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.

4. До посвідки на тимчасове проживання вноситься така інформація:

1) ім’я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) дата видачі документа;

8) дата закінчення строку дії документа;

9) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

10) відцифрований підпис особи;

11) підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання (код);

12) місце народження;

13) відцифрований образ обличчя особи.

5. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік, якщо інше не передбачено Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

{Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2058-VIII від 23.05.2017; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 33. Посвідчення біженця

1. Посвідчення біженця є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

2. Посвідчення біженця є власністю України.

3. Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.

На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".

На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:

1) відцифрований образ обличчя особи;

2) ім'я особи;

3) дата народження;

4) громадянство;

5) відцифрований підпис особи;

6) держава постійного проживання особи;

7) стать;

8) сімейний стан;

9) рішення уповноваженого суб'єкта про визнання особи біженцем;

10) номер документа;

11) дата видачі документа;

12) дата закінчення строку дії документа;

13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

14) унікальний номер запису в Реєстрі;

15) місце проживання.

Сторінки з третьої до п’ятої призначені для особливих відміток.

{Абзац двадцятий частини третьої статті 33 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Абзац двадцять перший частини третьої статті 33 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Абзац двадцять другий частини третьої статті 33 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.

5. Посвідчення біженця видається строком на п'ять років.

Стаття 34. Проїзний документ біженця

1. Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Проїзний документ біженця є власністю України.

3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

{Абзац перший частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

На сторінку даних інформація вноситься у такій послідовності:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

{Абзац десятий частини третьої статті 34 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований підпис особи;

16) відцифрований образ обличчя особи.

{Частину третю статті 34 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Абзац двадцятий частини третьої статті 34 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом, а також зазначається, що документ є власністю України.

Сторінки з другої до четвертої призначені для особливих відміток.

{Абзац двадцять другий частини третьої статті 34 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Абзац двадцять третій частини третьої статті 34 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

{Абзац двадцять четвертий частини третьої статті 34 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

Четверта сторінка призначена для особливих відміток.

Сторінки з п'ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою державного кордону.

4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.

5. Проїзний документ біженця видається на строк дії посвідчення біженця за умови, що посвідчення видано на п'ять років.

Стаття 35. Картка мігранта

1. Картка мігранта є документом, що оформляється іноземцю або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів.

2. Картка мігранта має загальний стандарт і формат для міжнародного документа посвідчення особи мігранта, за допомогою якого здійснюються контроль за переміщенням мігрантів через кордон, верифікація інформації про мігрантів через національну і міжнародні бази даних правоохоронних органів, отримання статистичних даних з метою вирішення питань соціального забезпечення та оподаткування доходів мігрантів.

3. Картка мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

На лицьовому боці картки угорі розміщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.

Нижче розміщується така інформація:

1) ім'я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

8) дата видачі документа;

9) строк дії документа;

10) відцифрований підпис особи.

У лівій частині лицьового боку картки мігранта розміщується відцифрований образ обличчя особи.

На зворотному боці картки мігранта угорі розміщується напис: "Картка мігранта є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:

1) назва та номер документа, що посвідчує особу;

2) держава, в якій видано паспортний документ;

3) місце народження;

4) місце реєстрації в Україні;

5) особливі відмітки.

Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім'я особи - відповідно до вимог цього Закону.

4. Оформлення та видача картки мігранта здійснюються розпорядником Реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття ним документів, передбачених законодавством України.

5. Строк дії картки мігранта становить один рік.

Стаття 36. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

{Стаття 36 в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій, набирає чинності з 1 січня 2020 року - див. пункт 1 розділу II Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власністю України.

3. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формі книжечки, що складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 16 сторінок та сторінки даних.

На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту".

На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:

1) відцифрований образ обличчя особи;

2) ім’я особи;

3) дата народження;

4) громадянство;

5) відцифрований підпис особи;

6) держава постійного проживання особи;

7) стать;

8) реквізити рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;

9) номер документа;

10) дата видачі документа;

11) дата закінчення строку дії документа;

12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

13) унікальний номер запису в Реєстрі.

4. Оформлення та видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.

5. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п’ять років.

{Закон доповнено статтею 36 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

Стаття 37. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в’їзд в Україну.

2. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є власністю України.

3. Документ виготовляється у формі книжечки, що складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 32 сторінок та сторінки даних.

На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

На сторінку даних інформація вноситься в такій послідовності:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім’я особи;

7) дата народження;

8) унікальний номер запису в Реєстрі;

9) стать;

10) місце народження;

11) дата видачі документа;

12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

13) дата закінчення строку дії документа;

14) відцифрований підпис особи;

15) відцифрований образ обличчя особи.

На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також зазначається, що документ є власністю України.

Сторінки з другої до четвертої призначені для особливих відміток.

Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою, якій надано додатковий захист, державного кордону.

4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням такого документа.

5. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови що посвідчення видано на п’ять років.

{Закон доповнено статтею 37 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016}

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):

а) у частині першій статті 2:

пункт 15 після слів "як плата за надання послуг" доповнити словами "(включаючи плату за надання адміністративних послуг)";

у пункті 23 слова "плату за надання адміністративних послуг" виключити;

б) абзац третій частини четвертої статті 13 після слів "надходження від плати за послуги" доповнити словами "(включаючи плату за надання адміністративних послуг)";

в) пункт 45 частини другої статті 29 виключити;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 5067-VI від 05.07.2012}

3) у статті 35 та частині четвертій статті 38 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";

{Підпункт 4 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

5) у частині десятій статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) слово "паспортів" замінити словами "паспортів громадянина України";

6) у пункті 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) слова "паспортний документ" замінити словами "паспортний документ іноземця";

{Підпункт 7 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

{Підпункт 8 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 3480-IV від 23.02.2006 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020}

{Підпункт 9 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 931-IX від 30.09.2020}

10) у підпункті 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67) слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану";

11) в абзаці другому частини першої статті 13 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";

{Підпункт 12 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

13) у Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):

а) у частині третій статті 43 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України", а після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";

б) у частині другій статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України";

14) в абзацах третьому та четвертому частини третьої статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21) слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", а слово "паспорт" - словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";

15) у частині третій статті 8 Закону України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 254) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";

16) у частині п'ятій статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) слово "паспорту" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";

17) у Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408):

а) абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключити;

б) пункти 2 та 5 статті 5 виключити;

в) у частині першій статті 24:

у пункті 7 слова та цифри "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;

у пункті 8 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;

г) у пунктах 8 та 9 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити;

{Підпункт 18 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 3254-IX від 14.07.2023}

{Підпункт 19 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014}

20) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67):

а) у частині четвертій статті 42:

в абзаці першому слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", а слова "із відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії";

в абзаці другому слова "сторінки паспорта з відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України";

б) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";

в) у тексті Закону слова "відмітку у паспорті" та "відмітку в паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України", а слово "паспорт" в усіх відмінках замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку;

21) у пункті 3 частини другої статті 54, в абзацах другому і третьому частини першої статті 56 та абзаці третьому частини першої статті 64 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 37, ст. 443) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";

{Підпункт 22 пункту 2 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 79-IX від 12.09.2019}

23) у Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2011 р., № 23, ст. 160):

а) у статті 3:

в абзаці третьому слова "на території якої" замінити словом "де";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції";

б) статті 8 та 9 виключити;

24) у частині четвертій статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";

25) в абзацах другому та третьому частини сьомої статті 25 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136) слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";

26) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

а) у пункті 6 статті 3:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";

в абзаці першому підпункту "б" слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";

підпункт "в" виключити;

у підпункті "г" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";

підпункт "е" виключити;

в абзаці першому підпункту "ж" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";

у підпункті "м" слова "прописку громадян або" виключити;

у підпункті "н" слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";

б) у частині першій статті 4:

пункт 17 доповнити словами "батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України";

доповнити пунктом 52 такого змісту:

"52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше";

27) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):

а) у пункті 1 частини другої статті 19 слова "у паспорті відмітку" доповнити словами "або відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України";

б) абзац шостий пункту 1 частини третьої статті 20 викласти в такій редакції:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки";

28) у пункті 5 частини другої статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416) слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України";

29) у Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):

а) абзац другий частини першої статті 3 доповнити словами "та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

б) в абзаці другому частини восьмої статті 13 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";

в) у частині десятій статті 14 та частині восьмій статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортах громадянина України";

г) у тексті Закону слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі;

30) абзац дев'ятий пункту 1 частини третьої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2009 р., № 38, ст. 535) викласти у такій редакції:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки".

3. Кабінету Міністрів України:

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Розпочати з 1 січня 2013 року роботи із запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України в регіонах та інфраструктури його функціонування.

Розділ V
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні.

Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, можуть бути замінені на посвідчення нового зразка за бажанням їх власника та у випадках, передбачених чинним законодавством.

{Абзац другий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом № 568-VII від 17.09.2013}

{Пункт 2 розділу V виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

3. Встановити, що за оформлення, видачу, обмін (замість втрачених чи викрадених) документів, передбачених цим Законом у формі книжечки, державне мито не стягується.

За видачу паспорта громадянина України у формі книжечки вперше державне мито не стягується.

{Пункт 3 розділу V в редакції  Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

4. Кабінет Міністрів України визначає у проекті закону про Державний бюджет України обсяги фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5492-VI