Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 79-IX
Прийняття: 12.09.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 44, ст.277)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 361-IX від 06.12.2019, ВВР, 2020, № 25, ст.171
№ 1909-IX від 18.11.2021
№ 1953-IX від 14.12.2021
№ 3254-IX від 14.07.2023}


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) назву та абзац перший частини першої статті 163-7 викласти у такій редакції:

"Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії

Провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

2) статтю 163-11 викласти в такій редакції:

"Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення

Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі, несвоєчасне розкриття інформації та/або розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у статті 166-5:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порушення нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють діяльність у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб небанківських фінансових установ або юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

4) статті 188-29 і 188 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 188-29. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні

Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства або законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб небанківських фінансових установ або юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання інформації або подання завідомо недостовірної інформації Національному банку України небанківськими фінансовими установами або юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 188-30. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб

Невиконання або виконання не в повному обсязі або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п’ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника фондового ринку, а також суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: 1. Терміни "суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

5) частину першу статті 234-3 після слів "порушенням банками" доповнити словами "небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України", слова "порушенням банківського, валютного законодавства" замінити словами "порушенням банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні" та доповнити словами та цифрами "невиконанням законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні (стаття 188-29)";

6) статтю 244-16 виключити;

7) у статті 244-17:

частину першу викласти в такій редакції:

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення (статті 163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8-163-11, 166-13, 188-30), порушенням емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового ринку, або суб’єктами накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-16)";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка: 1. Терміни "суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

8) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац "Національного банку України (статті 163-12, стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій)" викласти в такій редакції:

"Національного банку України (статті 163-12, 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";

абзац "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12)" викласти в такій редакції:

"Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (частина друга статті 163-7, статті 163-12, 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";

абзац "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" виключити.

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) у другому реченні частини другої статті 163 слова "іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)" виключити;

2) у частині другій статті 350 слова "та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

3) у частині другій статті 354 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".

3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Терміни "суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

2) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:

1) брокерська діяльність;

2) дилерська діяльність;

3) андеррайтинг;

4) діяльність з управління цінними паперами;

5) діяльність з управління активами;

6) діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

7) діяльність з управління іпотечним покриттям;

8) депозитарна діяльність депозитарної установи;

9) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

10) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

11) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

12) клірингова діяльність;

13) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

14) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення особи, які здійснюють таку діяльність, зобов’язані додержуватися встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов’язкових нормативів достатності власних коштів, інших пруденційних нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та/або у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії.

Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

3) у статті 7:

частину першу доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) здійснення державного регулювання та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

у частині другій:

пункт 9 викласти у такій редакції:

"9) встановлює порядок та видає ліцензії, передбачені статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства";

пункт 14-2 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 15 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 16 після слів "фондового ринку України" доповнити словами "та системи накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17) встановлює порядок підготовки фахівців з питань фондового ринку та накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів";

у пункті 18 слова "про цінні папери" виключити;

пункти 25 та 28 після слів "інститутів спільного інвестування" доповнити словами "недержавних пенсійних фондів";

пункт 37-5 доповнити словами "та суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)";

доповнити пунктами 37-14-37-21 такого змісту:

"37-14) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку;

37-15) оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

37-16) порушує перед радою недержавного пенсійного фонду питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;

37-17) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

37-18) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій;

37-19) погоджує статути недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;

37-20) реєструє інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;

37-21) погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осіб, делегованих до рад недержавних пенсійних фондів";

4) у статті 8:

пункти 2, 3 та 5 викласти в такій редакції:

"2) встановлювати обов’язкові нормативи достатності власних коштів, інші пруденційні нормативи та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

3) встановлювати розмір плати за реєстраційні дії щодо учасників ринку цінних паперів та системи накопичувального пенсійного забезпечення, а також за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються Комісією, виходячи з принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг";

"5) у разі порушення законодавства про цінні папери та/або про систему накопичувального пенсійного забезпечення виносити попередження, зупиняти на строк до одного року обіг цінних паперів, зупиняти або анулювати дію ліцензій, передбачених статтею 4 цього Закону";

пункт 8 після слова "емітентами" доповнити словами "суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) встановлювати порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів, відповідно до якого проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів";

у пункті 9-1 слова "на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку" виключити;

у пункті 10 після слова "емітентам" доповнити словами "суб’єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)", а слова "про цінні папери" виключити;

пункт 14 доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

доповнити пунктом 32-2 такого змісту:

"32-2) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам укладати нові пенсійні контракти з учасниками системи накопичувального пенсійного забезпечення у разі порушення вимог, установлених законом для таких недержавних пенсійних фондів";

5) у статті 11:

назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

у частині першій:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2) провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

абзац перший пункту 8 доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства";

в абзаці шістдесят другому слова "на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку" виключити;

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення. У разі якщо рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рішення набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства. У разі якщо зазначене рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржено у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням з урахуванням строків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження";

6) назву, частини першу, шосту та сьому статті 12 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення".

4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 4 слова "інші банки" у всіх відмінках замінити словами "фінансові установи" у відповідному відмінку;

2) частину четверту статті 5 викласти у такій редакції:

"Національний банк створює загальні резерви, які використовуються на покриття його збитків, а також резерв переоцінки, який використовується на покриття нереалізованих витрат";

3) частину шосту статті 5-1 викласти у такій редакції:

"Рада Національного банку має право прийняти рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку";

4) у частині першій статті 7:

доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України";

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених Національним банком випадках - інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк";

пункт 27 викласти в такій редакції:

"27) видає небанківським фінансовим установам та іншим особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунків та відкликає їх відповідно до законодавства";

пункт 30 викласти в такій редакції:

"30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та філіями іноземних банків; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжними організаціями, учасниками чи членами платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторами поштового зв’язку; іншими установами, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філіями або представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги";

{Абзац дев'ятий підпункту 4 пункту 4 розділу I в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019}

5) пункти 6 та 10 частини першої статті 9 викласти у такій редакції:

"6) приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку";

"10) затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";

6) у частині першій статті 15:

у пункті 1:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"щодо державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення)".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - тридцятим;

абзац вісімнадцятий доповнити словами "та інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк";

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"про застосування заходів впливу (санкцій) до банків, інших фінансових установ, осіб, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законів України";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"про делегування частини своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку, передбаченим частинами четвертою - шостою статті 17 цього Закону";

пункт 2 доповнити словами "а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк";

7) статтю 17 доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:

"Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та делегувати йому повноваження щодо здійснення державного регулювання та нагляду на цих ринках, у тому числі застосування до учасників ринків небанківських фінансових послуг заходів впливу, передбачених законами України.

Комітет Правління Національного банку очолює член Правління Національного банку. До складу комітету Правління Національного банку можуть входити члени Правління Національного банку та керівники структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку";

8) назву розділу X доповнити реченням такого змісту: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ";

9) доповнити статтею 55-1 такого змісту:

"Стаття 55-1. Мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Головна мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, здійснюваного Національним банком, - безпека та фінансова стабільність фінансової системи, захист інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Національний банк здійснює функції державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, встановлених цим Законом, Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг здійснюється Національним банком України виходячи з принципу відокремлення нормативно-правового регулювання діяльності учасників цих ринків від нагляду за їх діяльністю";

10) у статті 56:

у частині другій слова "банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для" замінити словами "юридичних та";

у частині п’ятій слова "розглядаються, приймаються та оприлюднюються" замінити словами "розглядаються та приймаються";

11) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

"Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від фінансових установ, учасників фінансових груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законів України, інформацію про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій";

12) частину першу статті 58 після слова "банків" доповнити словами "інших фінансових установ", а після слів "Національний банк" - словами "у межах своїх повноважень";

13) частину першу статті 59 викласти в такій редакції:

"Національний банк у межах своїх повноважень визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків, інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків, цих фінансових установ";

14) частину другу статті 65 викласти в такій редакції:

"Службовцям Національного банку та членам їх сімей забороняється бути власником (прямо або опосередковано) істотної участі у банках, інших фінансових установах та юридичних особах, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, крім випадків, передбачених законодавством";

15) частину першу статті 67 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) для небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк";

16) частину другу статті 70 викласти у такій редакції:

"Рада Національного банку затверджує аудиторську фірму для перевірки річної фінансової звітності Національного банку за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про публічні закупівлі".

5. У пункті 2 частини третьої статті 50 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2014 р., № 34, ст. 1166) слова "що має ліцензію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1953-IX від 14.12.2021}

{Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1909-IX від 18.11.2021}

{Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 3254-IX від 14.07.2023}

9. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372 із наступними змінами):

1) друге речення абзацу сорокового статті 1 викласти в такій редакції: "Чиста вартість одиниці пенсійних активів обчислюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) абзац одинадцятий частини другої статті 2 виключити;

3) у статті 3 слова "(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;

4) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:

"3. Адміністратор і компанія з управління активами подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом аудитора)";

в абзаці першому частини четвертої та в частині п’ятій слова "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

в абзаці третьому частини четвертої слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не реєструє" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не погоджує статути та";

у частині п’ятій слова "Зміни до статуту пенсійного фонду погоджуються з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Статут та зміни до статуту погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку";

друге речення абзацу другого частини першої виключити;

в абзаці першому частини четвертої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;

7) в абзаці другому частини другої статті 12 слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";

8) у пункті 9 частини п’ятої статті 13 слово "скасування" замінити словом "анулювання";

9) в абзаці другому частини дванадцятої статті 20 після слів "Особливості здійснення діяльності із" доповнити словами "адміністрування", а слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у частині п’ятій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у частині десятій:

в абзаці першому слова "ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування";

у пункті 3 слова "ліцензії на надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування";

у тексті статті слова "ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" у всіх відмінках замінити словами "ліцензія на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування";

11) в абзаці п’ятому частини першої статті 21 слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";

12) в абзаці першому частини третьої статті 25 слова "використовуються серія і номер" замінити словами "використовується серія (та за наявності - номер)";

13) у назві та тексті статті 27 слова "адміністрування пенсійного фонду" в усіх відмінках та числах замінити словами "адміністрування недержавних пенсійних фондів";

14) у статті 28:

у назві та тексті слова "діяльності з адміністрування пенсійних фондів" замінити словами "діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів";

у частині другій слова "договори про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду";

у частині четвертій слова "договору про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду";

15) у частині першій статті 32 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а якщо адміністратор має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, - також і" виключити;

16) статтю 33 виключити;

17) в абзаці першому частини першої статті 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

18) у пункті 1-1 частини другої статті 38 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

19) у частині другій статті 40 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

20) у частині другій статті 43 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

21) у статті 44:

у частині четвертій:

у пункті 1 слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

в абзаці четвертому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у частині п’ятій слова "та національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

22) у статті 45:

в абзаці першому частини другої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

у пункті 1 частини п’ятої слова "національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у частині сьомій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

23) у частині третій статті 46 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;

24) в абзаці першому частини шостої статті 47 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

25) в абзаці тринадцятому частини першої статті 48 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з" виключити;

26) у частині шостій статті 49 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

27) абзац другий частини четвертої статті 51 викласти в такій редакції:

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана повідомити про це раду такого пенсійного фонду";

28) в абзаці другому частини четвертої статті 52 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України";

29) в абзаці четвертому частини першої статті 53 слова "ліцензію на надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензію на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування";

30) у пункті 3 частини другої статті 54, в абзацах другому та третьому частини першої статті 56 і в абзаці третьому частини першої статті 64 слова "серія і номер" замінити словами "номер (та за наявності - серія)";

31) у частині восьмій статті 64 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

32) частини другу, третю, сьому та дев’яту статті 67 викласти в такій редакції:

"2. Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, адміністраторів пенсійних фондів, осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, зберігачів, страхових організацій та банківських установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень і в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та іншими актами законодавства України.

3. Національний банк України зобов’язаний письмово повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про санкції до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана письмово повідомляти Національний банк України про санкції до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій";

"7. У разі неналежного виконання зобов’язань банківською установою, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, Національний банк України зобов’язаний поінформувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про вжиті заходи";

"9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу згідно із законодавством про державне регулювання ринку цінних паперів";

33) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

в абзаці тридцять восьмому слово "здійснення" замінити словом "провадження", а слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" - словами "Національним банком України";

в абзаці сорок третьому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

2) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:

"2. Суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:

особи, на користь яких здійснюються накопичення, включаючи перерахування внесків, та інвестування коштів (учасники);

особи, які або від імені яких здійснюються перерахування внесків (вкладники);

Накопичувальний фонд;

недержавні пенсійні фонди;

юридичні особи, які здійснюють діяльність із адміністрування недержавних пенсійних фондів, управління та зберігання пенсійних активів;

страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника;

банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків";

3) у частині четвертій статті 75 слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

4) у частині сьомій статті 78:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Аудитори, які проводять аудиторську перевірку суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення, мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

в абзаці восьмому слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

5) у частині восьмій статті 80:

в абзаці першому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

в абзаці четвертому слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;

6) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити та доповнити словами "а також двох представників від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

7) у частині першій статті 84 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

8) у частині першій статті 86:

у пункті 2:

в абзаці першому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

в абзаці другому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";

у пункті 5 слова "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у пункті 6 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

9) в абзаці першому частини другої статті 87 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

10) у статті 99:

у частині третій:

в абзаці п’ятому пункту 7 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у пункті 7-2 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у пункті 7-3 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

в абзаці першому частини дев’ятої слова "і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

11) у пункті 9 статті 104 слова "фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "державне регулювання ринку цінних паперів";

12) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

11. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377 із наступними змінами):

1) у статті 4:

у частині першій слова "дозвіл/ліцензію" замінити словом "ліцензію";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає порядок видачі ліцензій управителям та їх анулювання, умови провадження ними діяльності, а також порядок контролю за їх додержанням".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

2) четверте та п’яте речення частини першої статті 7 виключити;

3) у статтях 14, 23, 33 та 34 слова "Кабінет Міністрів України" у всіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;

4) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

"Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

5) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:

"Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

6) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Емісія сертифікатів ФОН

Емісія сертифікатів ФОН здійснюється в порядку, встановленому законодавством про цінні папери";

7) статті 41, 42 та 43 виключити;

8) абзац п’ятий частини першої статті 45 виключити;

9) статтю 47 викласти у такій редакції:

"Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН

Облік, набуття, припинення та перехід прав власності на сертифікати ФОН здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему";

10) у статті 48 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", а слова "а також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН" виключити;

11) у розділі VI "Прикінцеві положення":

пункт 6 виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити контроль за виконанням управителями цього Закону".

12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"актів Національного банку України, за винятком нормативно-правових актів Національного банку України, які спрямовані на виконання ним функції, визначеної пунктом 8-1 статті 7 Закону України "Про Національний банк України", і мають ознаки регуляторного акта;

актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

абзац п’ятий виключити.

13. Підпункт "а" пункту 17.7 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти у такій редакції:

"а) у сфері регулювання та нагляду за операціями продажу товарів на умовах споту та форварду, а також за правильністю укладення та виконання зобов’язань за іншими видами товарних деривативів - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

14. У пункті 1.10 статті 1 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".

15. В абзаці дванадцятому статті 3 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421; 2009 р., № 29, ст. 394; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".

16. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134, № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 448; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:

"3. Іпотечне покриття та операції з ним обліковуються емітентом відокремлено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) у пункті 3 частини першої статті 17-1 слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;

3) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"1. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері емісії та обігу іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

17. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

1) підпункт "б" пункту 3 частини п’ятої статті 3 виключити;

2) у статті 16:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю";

частину другу доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю";

3) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:

"1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться такою компанією за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає:

діяльність з управління активами;

діяльність з управління іпотечним покриттям";

4) доповнити статтями 18-1 і 18-2 такого змісту:

"Стаття 18-1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів

1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів - професійна діяльність учасника фондового ринку - адміністратора недержавного пенсійного фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного договору з недержавним пенсійним фондом.

2. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється спеціальним законодавством.

Стаття 18-2. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

1. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю - професійна діяльність учасника фондового ринку - управителя, що провадиться ним за винагороду від свого імені на підставі відповідних договорів (відповідного договору) управління майном з установниками (установником) управління майном.

2. Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю регулюється Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", цим Законом та іншими актами законодавства, якими регулюються фінансові механізми здійснення інвестиції у будівництво";

5) у статті 26:

включити частини третю та четверту такого змісту:

"3. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися з діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

4. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом";

частину п’яту виключити;

6) у статті 27-1:

назву доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

частину другу доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право встановити вимоги до електронної форми подання документів для отримання ліцензії";

частину дев’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Члени ради недержавного пенсійного фонду зобов’язані відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус";

у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

7) у статті 27-2:

назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення" у відповідному відмінку.

18. У статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):

у частині другій слова "валютного контролю" замінити словами "валютного нагляду", а слова "банківського нагляду" - словами "державного нагляду на ринках фінансових послуг";

у частині четвертій слова "державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг)" виключити.

19. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

20. У тексті Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491; 2017 р., № 26, ст. 294) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку.

21. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312, № 31, ст. 343) доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг".

22. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057):

1) у частині третій статті 5 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

2) у частині першій статті 14:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків, страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу) - Національним банком України";

пункт 3 виключити.

23. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):

1) у статті 2:

у частині другій:

пункт 1 виключити;

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг та діяльності з надання банкам послуг з інкасації, ліцензування яких здійснює Національний банк України відповідно до закону".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

2) у частині першій статті 7:

у пункті 1 слова "інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону" замінити словами "діяльність з надання банкам послуг з інкасації";

пункти 2 та 3 виключити.

24. У Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50):

1) у частині шостій статті 14 слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

2) абзаци перший та другий частини першої статті 16 викласти у такій редакції:

"1. Рада нагляду складається із семи осіб, по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, двох представників Національного банку України і трьох осіб з числа непрактикуючих осіб.

Три особи з числа непрактикуючих осіб обираються за відкритим конкурсом із прозорою процедурою номінаційним комітетом, що формується шляхом делегування по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Аудиторської палати України, двох представників Національного банку України та трьох представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів";

3) абзац шостий частини восьмої статті 19 викласти у такій редакції:

"4) по одній особі від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку, та двох осіб від Національного банку України";

4) у частині другій статті 36 слова "та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

5) в абзаці першому частини другої статті 43 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";

6) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року, крім пунктів 6, 9, 11-14 цього розділу, які набирають чинності та вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 10, ст. 196; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 34, ст. 486, № 46, ст. 539; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 51, ст. 716);

2) Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207; 1995 р., № 14, ст. 93).

3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Національний банк України з 1 липня 2020 року і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім банківської ліцензії та інших ліцензій, видача яких належить до повноважень Національного банку України станом на день введення в дію цього Закону) у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає ліцензії на провадження відповідної діяльності з надання фінансових послуг управителям відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та адміністраторам недержавних пенсійних фондів у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

4. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та/або свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є чинними і продовжують діяти після набрання чинності цим Законом, крім ліцензій, які вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 цього розділу.

5. Банки, які станом на 1 липня 2020 року у порядку, визначеному законодавством, провадять діяльність із залучення коштів установників управління майном з метою фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також мають в управлінні створені до 1 липня 2020 року відповідно до закону фонди фінансування будівництва та/або фонди операцій з нерухомістю, продовжують зазначену діяльність до завершення функціонування таких фондів та виконання всіх зобов’язань перед установниками управління майном у рамках зазначених фондів.

Для створення або набуття в управління фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю після 1 липня 2020 року банки повинні отримати передбачену цим Законом ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

6. Установити, що процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завершуються цією комісією у визначені законодавством строки, але не пізніше 1 липня 2020 року.

Установити, що процедури, зазначені в абзаці першому цього пункту, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та не завершені цією комісією до 1 липня 2020 року, завершуються Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У такому разі перебіг строків для проведення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зазначених процедур починається з 1 липня 2020 року.

7. Установити, що з 1 липня 2020 року процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ здійснюються Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

8. Установити, що з 1 липня 2020 року Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у судах у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язана до 1 липня 2020 року забезпечити передачу Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в упорядкованому стані документів, звітів, відомостей, повідомлень, іншої інформації (крім справ з особового складу), що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 1 липня 2020 року.

Документи, які мають бути передані до державних архівних установ, передаються відповідно до законодавства.

10. Установити, що з 1 липня 2020 року ліцензії вважаються переоформленими таким чином:

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій та поручительств вважаються переоформленими на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій.

11. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів до 1 липня 2020 року повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

12. Рекомендувати Президентові України вжити заходів щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг та привести свої акти у відповідність із цим Законом.

13. Кабінету Міністрів України:

забезпечити визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

до 1 липня 2020 року:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

14. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2019 року
№ 79-IX