Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 720-IX
Прийняття: 17.06.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 47, ст.408)


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У пункті 3 частини третьої статті 320 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) у частині третій статті 96-4 та абзаці першому частини шостої статті 153 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у назві та тексті статті 198 слова "злочинним шляхом" замінити словами "кримінально протиправним шляхом";

3) у пункті 2 примітки до статті 368 слова "прокурори і слідчі" замінити словами "прокурори, слідчі і дізнавачі";

4) в абзаці першому частини першої статті 373 слова "слідчого або" замінити словами "слідчого, дізнавача або";

5) в абзаці першому частини першої статті 374 слова "вчинене слідчим" замінити словами "вчинене слідчим, дізнавачем";

6) абзац перший частини першої статті 383 викласти в такій редакції:

"1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення";

7) абзац перший частини першої статті 384, назву та абзац перший статті 386 після слова "експерта" доповнити словом "спеціаліста";

8) в абзаці першому частини другої статті 387 слова "слідчим, працівником" замінити словами "слідчим, дізнавачем, працівником".

3. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135):

1) у частині п’ятій статті 75 та пункті 2 частини першої статті 83 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у пункті 10 частини першої статті 212 слова "злочини", "злочинів" замінити відповідно словами "кримінальні правопорушення", "кримінальних правопорушень".

4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) у частині п’ятій статті 306 слово "злочинові" замінити словами "кримінальному правопорушенню";

2) в абзаці першому частини першої статті 727 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

3) у пункті 2 частини першої статті 991, частині п’ятій статті 1176, частині другій статті 1191, частині четвертій статті 1193 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

4) у назві, частинах першій, другій статті 1206 та назві, частині першій статті 1207 слово "злочин" в усіх відмінках замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку.

5. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):

1) у статті 6-1:

у частині четвертій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

у частині п’ятій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

2) у статті 14 та частині другій статті 15 слова "злочини невеликої тяжкості" замінити словами "кримінальні проступки";

3) у статті 16 слова "злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "кримінальні проступки та нетяжкі злочини";

4) у частині другій статті 18:

в абзаці другому слова "злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "злочини, вчинені з необережності, та нетяжкі злочини";

в абзаці третьому слова "злочини невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкі злочини; жінки, засуджені за нетяжкі";

в абзаці четвертому слова "злочину середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкого злочину";

5) у частині третій статті 43 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

6) абзац четвертий частини третьої статті 59 після слів "за викликом слідчого" доповнити словом "дізнавача";

7) у частині першій статті 89 слова "злочини невеликої або середньої тяжкості" замінити словом "нетяжкі";

8) у частині першій статті 99 слова "злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкі злочини";

9) в абзаці п’ятому частини першої статті 101 слова "злочин середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкий злочин";

10) у частині першій статті 103 та абзацах третьому та п’ятому частини першої статті 104 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

11) у частині другій статті 136 слово "злочином" замінити словами "кримінальним правопорушенням";

12) у частині сьомій статті 154 слова "щодо засуджених за інші злочини" замінити словами "щодо засуджених за інші кримінальні правопорушення";

13) у частині другій статті 165 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

6. У частині першій статті 92 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) слова "злочинних посягань" замінити словами "кримінально протиправних посягань".

7. У частині третій статті 17 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536) слова "злочинних посягань" замінити словами "кримінально протиправних посягань".

8. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) у частині першій статті 3:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, перший заступник або заступник Директора Державного бюро розслідувань, керівник (начальник) Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень";

у пункті 22 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у пункті 2 частини другої статті 27 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

3) в абзаці другому частини першої та частині третій статті 32, у статті 33-1 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

4) у частині першій статті 62 слово "злочинними" замінити словами "кримінально протиправними";

5) у статті 71:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок";

частину четверту доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) викладати у висновку відомості, що мають значення для кримінального провадження і щодо яких йому не були поставлені запитання";

6) статтю 72 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. За завідомо неправдивий висновок спеціаліст несе відповідальність, встановлену законом";

7) у першому реченні частини сьомої статті 100 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

8) частини третю, п’яту - сьому статті 110 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;

9) друге речення частини другої статті 122 викласти в такій редакції: "Залучення стороною обвинувачення спеціалістів, експертів спеціалізованих державних установ, проведення експертизи (обстежень і досліджень) за дорученням слідчого судді або суду здійснюються за рахунок коштів, що за цільовим призначенням виділяються таким установам із Державного бюджету України";

10) у пункті 2 частини другої статті 132 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

11) в абзаці першому частини першої статті 170 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

12) в абзаці першому частини першої статті 184, частині другій статті 199, частині першій статті 201 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

13) частину дев’яту статті 214 після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";

14) частину першу статті 220 після слів "або її представника слідчий" доповнити словом "дізнавач";

15) частину першу статті 221 після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";

16) частину третю статті 233 викласти в такій редакцій:

"3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу";

17) у першому реченні частини третьої статті 244 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

18) у статті 246:

у частині другій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

у частині шостій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

19) у частині першій та абзаці першому частини другої статті 247 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

20) у статтях 248 та 251 слово "злочин" в усіх відмінках замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку;

21) у статті 280:

частину другу після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

частину четверту після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

22) у статті 284:

у частині першій:

у пункті 7 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

у пункті 9-1:

абзац перший після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

абзац другий після слова "слідчому" доповнити словом "дізнавачу";

абзац шістнадцятий після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";

абзаци перший та другий частини четвертої після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

абзац перший частини шостої після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

23) у третьому реченні частини десятої статті 290 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

24) частини першу та третю статті 291 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

25) частину другу статті 302 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

26) назву та текст статті 303 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;

27) назву, частини першу та четверту статті 304 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

28) назву та текст статті 305 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;

29) у статті 306:

назву після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

у частині першій після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача", а слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

частину третю після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

30) у назві та тексті статті 307 слова "слідчого чи прокурора" замінити словами "слідчого, дізнавача чи прокурора";

31) частину першу статті 308 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

32) назву параграфа 3 глави 26 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

33) у статті 311:

назву доповнити словами "або дізнавачем";

частину першу після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

34) статтю 312 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;

35) частину першу статті 313 після слова "слідчому" доповнити словом "дізнавачу";

36) в абзаці шістнадцятому пункту 2 частини четвертої статті 374 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

37) у пункті 3 частини третьої статті 459 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

38) в абзаці другому частини першої статті 469 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

39) абзац перший частини першої статті 477 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

40) статтю 478 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

41) у частині другій статті 484:

у першому реченні слова "слідчим, який спеціально уповноважений" замінити словами "слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені";

у другому реченні слова "слідчий, прокурор" замінити словами "слідчий, дізнавач, прокурор";

42) у статті 489 слова "слідчим, прокурором" замінити словами "слідчим, дізнавачем, прокурором";

43) у статті 491 слова "слідчий, прокурор" в усіх відмінках замінити словами "слідчий, дізнавач, прокурор" у відповідному відмінку;

44) у частині другій статті 493 слова "слідчого, прокурора" замінити словами "слідчого, дізнавача, прокурора";

45) у статті 499:

у частині першій слова "слідчим, який спеціально уповноважений" замінити словами "слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені";

частину п’яту після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

46) частину другу статті 503 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

47) частини першу та другу статті 504 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

48) абзац перший частини першої статті 509 після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";

49) частину третю статті 511 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

50) пункт 2 частини першої статті 536 після слів "якщо особу засуджено за" доповнити словами "кримінальний проступок або".

9. У пункті 2 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

10. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) пункт 8 частини першої статті 67 виключити;

2) у частині четвертій статті 102 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

11. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

1) у частині третій статті 28 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у другому реченні частини четвертої статті 150 слово "злочином" замінити словами "кримінальним правопорушенням";

3) у частині другій статті 177 та пункті 3 частини третьої статті 423 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

12. У Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):

1) у частині третій статті 34, пункті 7 частини третьої статті 58, абзаці другому частини четвертої статті 60, пункті 9 частини другої статті 84, пункті 9 частини шостої статті 85, пункті 9 частини третьої статті 89, пункті 5 частини другої та частині третій статті 110, абзаці першому частини другої статті 112, пункті 9 частини п’ятої статті 140, пункті 11 частини третьої статті 146, пункті 5 частини другої, частинах третій та шостій статті 165, абзаці першому частини другої статті 167, частині другій статті 193, пункті 9 частини одинадцятої статті 203, пункті 10 частини четвертої статті 208, пункті 5 частини другої статті 230, пункті 6 частини другої, абзаці другому частини третьої та абзаці другому частини шостої статті 236, абзаці першому частини третьої статті 239 слова "злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину" замінити словами "кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення";

2) у пункті 6 частини першої статті 231 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

13. У частині другій статті 9 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2017 р., № 51-52, ст. 447) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

14. У частині третій статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

15. У Законі України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209; 2013 р., № 21, ст. 208):

1) у пункті 5 статті 28 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

2) у частині другій статті 33 слово "злочинних" замінити словами "кримінально протиправних".

16. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519; 2013 р., № 25, ст. 246; 2018 р., № 43, ст. 344):

1) у пункті 2 статті 3 слово "злочину" замінити словом "кримінального";

2) у підпункті "а" пункту 1 статті 16-4 слово "злочину" замінити словом "кримінального".

17. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) у пункті 1 частини першої статті 6 слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі;

2) у статті 7:

у частині четвертій слова "слідчого, прокурора" замінити словами "слідчого, дізнавача, прокурора", а слова "слідчим, прокурором" - словами "слідчим, дізнавачем, прокурором";

у тексті слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі;

3) у частині першій статті 8:

у пункті 4 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

у пункті 5 слова "злочинців, припинення злочинів" замінити словами "осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, припинення кримінальних правопорушень";

у пункті 15 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

4) у частині сьомій статті 9 слово "злочинних" замінити словами "кримінально протиправних";

5) у пунктах 1 та 4 частини першої статті 9-1 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

6) у частині першій статті 9-2:

у пункті 5 слово "злочинну" замінити словами "кримінально протиправну";

у пункті 7 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

7) у пункті 3 частини першої статті 10 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень", а слово "злочинців" - словами "осіб, які вчинили кримінальне правопорушення";

8) у частині четвертій статті 12, пункті 4 частини третьої статті 14 слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінального правопорушення" у відповідному відмінку і числі.

18. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):

1) у частині другій статті 2 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у частині шостій статті 19 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) у пунктах 6 і 7 частини першої статті 25 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

19. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у статті 5-1 слова "умисний злочин, вчинений" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення, вчинене";

2) у першому реченні частини десятої статті 43 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) у пункті "д" частини першої статті 50 слова "умисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення".

20. У частині першій статті 61-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2010 р., № 11, ст. 112) слова "злочинних посягань" замінити словом "кримінальних".

{Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

22. У статті 16 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2014 р., № 4, ст. 61):

у частині другій слова "злочинних посягань" замінити словом "кримінальних";

у частині третій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

23. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):

1) у статті 1 слово "злочини" в усіх відмінках замінити словами "кримінальні правопорушення" у відповідному відмінку;

2) у статті 12:

у підпункті "б" пункту 4 слово "злочинної" замінити словами "кримінально протиправної";

у пункті 6 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

3) у пункті 2 статті 14, абзаці першому пункту 3 статті 22, пункті 2 статті 26 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

24. У статті 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):

у частині першій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

в абзаці тринадцятому частини другої слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

25. У пункті 8 статті 30 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) слова "навмисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення".

26. В абзаці п’ятому пункту 4 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 2017 р., № 47, ст. 419) слова "злочини проти громадської безпеки" замінити словами "кримінальні правопорушення проти громадської безпеки".

27. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2012 р., № 31, ст. 391):

1) у частині четвертій статті 9 слова "у разі вчинення ним злочину" замінити словами "у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду стосовно такої особи за вчинення кримінального правопорушення";

2) в абзаці четвертому частини другої статті 18 слова "вчинення ним злочину" замінити словами "набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно такої особи за вчинення кримінального правопорушення".

28. У Законі України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини другої статті 3 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем", а слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) пункт "в" частини першої статті 5, пункт "в" частини другої статті 6, пункт "а" частини першої статті 15 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

3) частину другу, абзац другий частини третьої, абзац перший частини п’ятої статті 22 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку.

29. У Законі України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними змінами):

1) текст статті 5 після слова "експертиз" доповнити словами "(обстежень і досліджень)";

2) частину першу статті 7 після слів "спеціалізовані установи" доповнити словами "їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності";

3) у статті 7-1:

назву доповнити словами "(обстеження і дослідження)";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Підставою для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків";

4) частину третю статті 10 після слова "експертиз" доповнити словами "(обстежень і досліджень)";

5) частину другу статті 15 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача".

30. У частині восьмій статті 14 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2016 р., № 4, ст. 44) слова "злочинів" і "злочинних" замінити відповідно словами "кримінальних правопорушень" і "кримінально протиправних".

31. У тексті статті 2 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 52, ст. 455) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

32. Статтю 11 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку.

33. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2013 р., № 21, ст. 208):

1) у частині першій статті 5 слово "злочинної" замінити словами "кримінально протиправної";

2) у статті 11 слова "один із злочинів, пов’язаних" замінити словами "вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного".

34. В абзаці шостому частини першої статті 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

35. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у частині вісімнадцятій статті 6 слова "скоєнні злочину" замінити словами "вчиненні кримінального правопорушення";

2) у частині другій статті 10 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

36. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2014 р., № 12, ст. 178):

1) у частині п’ятій статті 15 слова "злочинних груп" замінити словами "кримінально протиправних груп";

2) у частині першій статті 17 слова "скоєння злочину" замінити словами "вчинення кримінального правопорушення".

37. У четвертому реченні абзацу другого статті 3 розділу VI Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

38. У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 р. № 524-IX):

1) у частині третій статті 16 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у пункті 4 статті 18 слова "злочинам" і "злочину" замінити відповідно словами "кримінальним правопорушенням" і "кримінального правопорушення";

3) у частині четвертій статті 20 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

39. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

40. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2015 р., № 13, ст. 92; 2020 р., № 3, ст. 24):

1) у статті 22-1:

у частині першій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

у частині другій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

2) у статті 27 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) в абзаці сімнадцятому статті 69 слова "злочинів, правопорушень та" замінити словами "кримінальних та інших правопорушень, а також";

4) в абзаці двадцять другому статті 73, абзаці двадцять третьому статті 108, абзаці двадцять першому статті 116 слова "злочинів, правопорушень" замінити словами "кримінальних та інших правопорушень".

41. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196 із наступними змінами):

1) у частині п’ятій статті 9:

в абзаці дванадцятому слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

в абзаці двадцятому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

в абзаці двадцять першому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних";

2) у частині другій статті 23:

в абзаці четвертому слово "злочини" замінити словом "кримінальні";

в абзацах п’ятому і шостому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних";

в абзаці шістнадцятому слова "швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень" замінити словами "швидкого і повного виявлення та розкриття кримінальних та виявлення інших правопорушень";

в абзаці двадцять першому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних".

42. У частині четвертій статті 6 та першому реченні статті 91-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197 із наступними змінами) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

43. В абзаці сьомому частини сьомої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

44. У частині другій статті 12 та частині четвертій статті 22 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

45. У частині третій статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2016 р., № 4, ст. 43) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

46. В абзаці першому частини четвертої статті 11 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2011 р., № 10, ст. 63; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "вироком суду у скоєнні злочину" замінити словами "вироком суду стосовно такої особи за вчинення кримінального правопорушення".

47. У частині першій статті 11 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2017 р., № 40-41, ст. 383) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

48. У Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338 із наступними змінами):

1) у пункті 1 статті 9:

в абзаці другому слова "проступкам і злочинам" замінити словами "і кримінальним правопорушенням";

в абзаці третьому слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

в абзаці четвертому слова "злочинів" і "злочинних" замінити відповідно словами "кримінальних правопорушень" і "кримінально протиправних";

2) в абзаці третьому пункту 4 статті 10 слова "із злочинами" замінити словами "з кримінальними правопорушеннями";

3) у частині третій статті 12 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

4) у пункті 5 частини третьої статті 13 слова "правопорушень чи злочинів" замінити словами "чи кримінальних правопорушень";

5) у пункті 4 частини сьомої статті 14 слова "правопорушення чи злочини" замінити словами "чи кримінальні правопорушення";

6) у статті 17:

у частині першій слова "злочинних посягань та інших протиправних дій" замінити словами "кримінально протиправних діянь та кримінально протиправних посягань";

у частині п’ятій слова "злочинного діяння" замінити словами "кримінально протиправного діяння";

7) у тексті Закону слова "правопорушення і злочини" в усіх відмінках замінити словами "і кримінальні правопорушення" у відповідному відмінку.

49. У пункті 2 частини тридцять сьомої статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2018 р., № 46, ст. 369) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

{Пункт 50 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1591-IX від 30.06.2021}

51. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142):

1) у частині четвертій статті 9 слово "злочинам" замінити словами "кримінальним правопорушенням";

2) у частині п’ятій статті 33 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

52. У частині третій статті 6-3 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку".

53. У пункті 2 частини першої статті 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

54. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):

1) у частині другій статті 6 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у частині другій статті 16 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

{Пункт 55 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1953-IX від 14.12.2021}

{Пункт 56 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1909-IX від 18.11.2021}

{Пункт 57 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 3254-IX від 14.07.2023}

58. У Законі України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 490; 2014 р., № 12, ст. 178, № 28, ст. 937):

1) у статті 1 слово "злочинам" замінити словами "кримінальним та";

2) у частині першій статті 3:

в абзацах другому і третьому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних";

в абзаці сьомому слово "злочинних" замінити словами "кримінально протиправних";

3) у статті 7:

у пункті 2 слово "злочинів" замінити словом "кримінальних";

в абзаці другому пункту 4 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

у пункті 14 слова "злочинів" і "злочину" замінити відповідно словами "кримінальних правопорушень" і "кримінального правопорушення";

у пункті 15 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

у пункті 16 слова "справах про злочини" замінити словами "кримінальних провадженнях";

4) у пунктах 1, 5 та 19 статті 8 слово "злочини" в усіх відмінках замінити словом "кримінальні" у відповідному відмінку;

5) у частині другій статті 10 слово "злочину" замінити словом "кримінального".

59. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89):

1) в абзаці четвертому пункту 1 частини першої статті 6 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) в абзаці другому пункту 7 частини другої статті 7 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

3) у частині другій статті 10 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

60. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2011 р., № 43, ст. 449; 2014 р., № 5, ст. 62, № 29, ст. 946; 2016 р., № 4, ст. 44, № 10, ст. 104):

1) в абзаці п’ятому частини першої статті 1 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) у частинах першій, другій, шостій та дев’ятій статті 5, частині першій статті 6, абзаці другому частини першої статті 7 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

3) у пункті 1 частини першої статті 8 слова "злочинної" і "злочинів" замінити відповідно словами "кримінально протиправної" і "кримінальних правопорушень";

4) у пункті 7 частини першої статті 15 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

5) у пункті 2, в абзаці другому пункту 3 та пунктах 7 і 8 частини першої статті 25 слово "злочини" в усіх відмінках замінити словами "кримінальні правопорушення" у відповідному відмінку;

6) у частині другій статті 26 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

61. В абзаці четвертому частини другої статті 68 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

62. У частині першій статті 13 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350) слова "злочинних посягань" замінити словом "кримінальних".

63. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 37, ст. 443):

1) у пункті 3 частини другої статті 13, пункті 4 частини другої статті 24, пункті 4 частини третьої статті 35 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) у статті 54:

в абзаці другому частини третьої слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

у пункті 4 частини четвертої слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

64. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2012 р., № 12-13, ст. 82):

1) у частині сьомій статті 69 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) у частині третій статті 70 слова "умисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення";

3) в абзаці другому частини третьої статті 81 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

65. У частині першій статті 24 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) слова "відсутності складу злочину" замінити словами "встановлення відсутності складу кримінального правопорушення".

{Пункт 66 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

67. У частині другій статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

68. У частині п’ятнадцятій статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2018 р., № 6-7, ст. 39) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

69. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2013 р., № 14, ст. 89):

1) у частині другій статті 7 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у частині четвертій статті 13 слово "злочину" замінити словом "кримінального".

70. У підпункті 37.1.2 пункту 37.1 статті 37 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 39, ст. 386) слова "злочину, що призвів" замінити словами "кримінального правопорушення, що призвело".

{Пункт 71 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

72. В абзаці другому частини першої статті 32 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "злочинних посягань" замінити словом "кримінальних".

73. У частині п’ятій статті 17 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 12, ст. 178) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

74. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2013 р., № 26, ст. 264):

1) у частині другій статті 27 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) в абзаці четвертому частини третьої статті 48 слова "чи посадові злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення проти власності чи у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг".

75. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2015 р., № 13, ст. 85):

1) в абзаці одинадцятому частини дев’ятої та абзаці сьомому частини десятої статті 14 слова "злочину невеликої або середньої тяжкості" замінити словами "кримінального проступку, нетяжкого злочину";

2) в абзаці сьомому частини першої статті 18 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

76. У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9; 2019 р., № 47, ст. 310):

1) в абзаці четвертому частини четвертої статті 8 слова "середньої тяжкості" і "або злочинів" замінити відповідно словами "нетяжких" і "або кримінальних правопорушень";

2) в абзаці п’ятому частини другої статті 9 слова "злочинів середньої тяжкості" замінити словом "нетяжких", слово "злочинів" - словами "кримінальних правопорушень", а слово "злочини" - словами "кримінальні правопорушення".

{Пункт 77 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2465-IX від 27.07.2022}

78. У частині другій статті 85-1 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України "Про дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 12, ст. 178) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

79. У першому реченні абзацу першого частини шостої статті 51 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

80. В абзаці третьому частини другої статті 21-1 та абзаці третьому частини восьмої статті 21-3 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2016 р., № 10, ст. 103; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

81. У частині другій статті 6 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) слово "злочинам" замінити словами "кримінальним правопорушенням".

82. У статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314):

у пункті 1 частини другої слово "злочинам" замінити словами "кримінальним правопорушенням";

у другому реченні частини п’ятої слово "злочину" замінити словами "кримінальному правопорушенню".

83. В абзаці четвертому частини третьої статті 1 Закону України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435; 2015 р., № 22, ст. 146; 2018 р., № 39, ст. 285) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

84. У Законі України "Про застосування амністії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 580; 2014 р., № 14, ст. 257):

1) у частині першій статті 1 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у пункті "е" частини першої статті 4 слова "умисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення";

3) у частині першій статті 5 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

4) у частині першій статті 8 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

85. У частині третій статті 26, пункті 11 частини п’ятої статті 27, пунктах 11 і 12 частини третьої статті 37 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73) слова "злочину проти" замінити словами "кримінального правопорушення проти".

86. У частині восьмій статті 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155) слова "злочинних посягань" замінити словами "кримінально протиправних".

87. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179):

1) у частині першій статті 23 слово "злочин" замінити словом "кримінальні";

2) у частинах першій і другій статті 27 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

3) у частині першій статті 28 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

88. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2014 р., № 12, ст. 178; 2015 р., № 43, ст. 386):

1) у частині третій статті 8, частині третій статті 11, частині другій статті 13 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у пункті 2 частини другої статті 35 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

89. У Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8):

1) у пункті 2 частини першої статті 11 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у частині сьомій статті 16 слово "злочинність" замінити словами "кримінальну протиправність".

90. У пункті 8 частини другої статті 42-10 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2017 р., № 30, ст. 323) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

91. У Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282):

1) у частині другій статті 6:

у пункті 1 слова "злочину середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкого злочину";

пункт 4 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

2) у пункті 2 частини першої статті 31 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) у пункті 6 частини першої статті 32 слова "злочину середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкого злочину".

92. У частині четвертій статті 5 Закону України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

93. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593):

1) в абзаці другому частини шостої статті 7 слова "скоєнні злочину" замінити словами "вчиненні кримінального правопорушення";

2) у частині третій статті 16 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

94. У Законі України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594; 2016 р., № 3, ст. 35; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):

1) у частині першій статті 1 слова "від злочинних" замінити словами "від кримінальних";

2) у частині восьмій статті 9 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) у пункті 1 частини першої статті 12 слово "злочинних" замінити словом "кримінальних";

4) у пункті 10 частини першої статті 13 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

5) у частині першій статті 16 слово "злочинів" замінити словом "кримінальних".

95. У пункті 39 частини першої статті 14 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890; 2017 р., № 45, ст. 403) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

96. У частині другій статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892; 2019 р., № 42, ст. 238) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень", а слово "слідства" - словом "розслідування".

97. У частині третій статті 12 Закону України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

98. У пункті 2 частини третьої статті 19 та пункті 2 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2017 р., № 38-39, ст. 380) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

99. У пункті 2 частини першої статті 13 та частині четвертій статті 21 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

100. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

1) у пунктах 2 і 3 частини третьої статті 5 та абзаці другому частини п’ятої статті 9 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у примітці до статті 50 слова "прокурори і слідчі" замінити словами "прокурори, слідчі і дізнавачі";

3) у примітці до статті 56 слова "прокурорів і слідчих" замінити словами "прокурорів, слідчих і дізнавачів";

4) в абзаці другому частини першої та абзаці першому частини п’ятої статті 65 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

101. У Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1):

1) у пункті 4 частини першої статті 11 слова "злочинів" і "злочинах" замінити відповідно словами "кримінальних правопорушень" і "кримінальних правопорушеннях";

2) у пункті 2 частини першої статті 12 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення", а слова "здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину" - словами "вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення".

102. У частині сьомій статті 8-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12 із наступними змінами) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

103. У пункті 1 частини першої статті 23 та пункті 3 частини першої статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

104. У частині першій статті 25 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) слово "злочину" замінити словами "кримінальному правопорушенню".

105. У Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379):

1) в абзаці третьому частини четвертої статті 7 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у пунктах 2 і 3 частини першої статті 38, підпункті "г" пункту 9 частини третьої статті 45, пункті 3 частини другої статті 61 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

106. У Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129):

1) у пунктах 2 і 3 частини третьої статті 3 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у пункті 7 частини першої статті 9, пунктах 3 і 4 частини першої статті 10, абзацах восьмому і дев’ятому пункту 2 частини п’ятої статті 12 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

107. У пункті 2 частини третьої статті 9, пункті 2 частини шостої статті 21 та пункті 2 частини третьої статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

108. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):

1) у пункті 4 частини шостої статті 14, пункті 3 частини другої статті 19 та частині четвертій статті 63 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у пунктах 7 і 14 частини другої статті 65, частині четвертій статті 77 слово "злочину" замінити словом "кримінального";

3) у пункті 4 частини першої статті 84 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

109. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):

1) у статті 1 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у пунктах 3-8 і 9 частини першої статті 6 слово "злочини" в усіх відмінках замінити словами "кримінальні правопорушення" у відповідному відмінку;

3) у пунктах 1, 2, 4-6 і 10 частини першої статті 7 слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі;

4) у статті 8:

у назві слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

в абзацах першому і другому частини першої слова "злочини" і "злочину" замінити відповідно словами "кримінальні правопорушення" і "кримінального правопорушення";

у частині другій слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

у частині третій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";

5) в абзаці десятому частини третьої статті 11 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

6) у пункті 5 частини четвертої статті 13 та абзаці другому частини сьомої статті 14 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

7) у пункті 2 частини першої статті 15 та частині четвертій статті 18 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

8) пункт 6 частини четвертої статті 20 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

9) у частинах шостій і сьомій статті 22, пункті 1 частини третьої статті 23 слово "злочини" в усіх відмінках замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку;

10) у частині четвертій статті 24 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

11) у пункті 3 частини четвертої статті 25 слово "злочину" замінити словом "кримінального".

110. У пункті 2 частини першої статті 44 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 29, ст. 535) слова "умисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення".

111. У пункті 6 частини другої статті 7, пункті 2 частини першої статті 10, частині десятій статті 19 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

{Пункт 112 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2011-IX від 26.01.2022}

113. В абзаці третьому частини третьої статті 6 та в абзаці третьому частини другої статті 11 Закону України "Про Український культурний фонд" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 19, ст. 238; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

114. У Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 45, ст. 403):

1) у статті 8:

у частині другій:

у пункті 2 слово "злочинних" замінити словами "кримінально протиправних";

у пункті 3 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

у пункті 21 частини третьої слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у статті 12 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

115. У пункті 3 частини третьої статті 7 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

116. У Дисциплінарному статуті Національної поліції України (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 29, ст. 233):

1) у пункті 11 частини шостої статті 1 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у частині шостій статті 17 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

117. У розділі I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 17, ст. 71):

1) у пункті 1:

підпункти 2-4, 7 виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) у статті 255:

в абзаці "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136)" пункту 1 частини першої слово та цифри "(стаття 136)" замінити словами та цифрами "(частини п’ята та шоста статті 130, стаття 136)";

у пункті 3 частини другої слова "інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті" замінити словами "посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті", а слова та цифри "частини третя і четверта статті 130" замінити словами та цифрами "частини п’ята і шоста статті 130";

підпункти 9 і 10 виключити;

2) у пункті 2:

абзац четвертий підпункту 44 викласти в такій редакції:

"Примітка. Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368, 368-3-369, 369-2, 369-3 цього Кодексу";

абзац одинадцятий підпункту 48 викласти в такій редакції:

"третє речення доповнити словами "а з часу вчинення кримінального проступку - п’ять років";

підпункти 127, 128, 131, 149, 171, 207 виключити;

підпункт 170 викласти в такій редакції:

"170) в абзаці другому частини першої статті 286 слова "від двохсот до п’ятисот" замінити словами "від трьох тисяч до п’яти тисяч", а слова "або без такого" виключити";

3) у пункті 3:

абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

"4-1) дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Національного антикорупційного бюро України, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Орган досудового розслідування

1. Органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання.

2. Досудове слідство здійснюють:

1) слідчі підрозділи:

а) органів Національної поліції;

б) органів безпеки;

в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

г) органів Державного бюро розслідувань;

2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

3. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів:

а) органів Національної поліції;

б) органів безпеки;

в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

г) органів Державного бюро розслідувань;

ґ) Національного антикорупційного бюро України.

4. Досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

5. Орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування";

у підпункті 3:

абзаци п’ятий - дев’ятий викласти в такій редакції:

"1) визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання, а у випадках здійснення дізнання групою дізнавачів - визначати старшого цієї групи, який керуватиме діями інших дізнавачів;

2) відсторонювати дізнавача від проведення дізнання за ініціативою прокурора або з власної ініціативи та призначати іншого дізнавача за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу (самовідводу) або неефективного дізнання;

3) ознайомлюватися з матеріалами дізнання, давати дізнавачу письмові вказівки, що не суперечать рішенням та вказівкам прокурора;

4) вживати заходів для усунення порушень вимог законодавства у разі їх допущення дізнавачем;

5) здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача";

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"6) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом";

абзац дев’ятий підпункту 17 після слів "отримано висновок спеціаліста і" доповнити словами "за згодою";

абзац дванадцятий підпункту 21 викласти в такій редакції:

"1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті";

підпункт 22 виключити;

підпункт 27 викласти в такій редакції:

"27) доповнити статтями 298-1-298-5 такого змісту:

"Стаття 298-1. Процесуальні джерела доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки

1. Процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, а також отримані за згодою показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, що постановляється за клопотанням прокурора.

Стаття 298-2. Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок

1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні кримінального проступку, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 208 цього Кодексу, та лише за умови, що ця особа:

1) відмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої службової особи щодо припинення кримінального проступку або чинить опір;

2) намагається залишити місце вчинення кримінального проступку;

3) під час безпосереднього переслідування після вчинення кримінального проступку не виконує законних вимог уповноваженої службової особи;

4) перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та може завдати шкоди собі або оточуючим.

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні кримінального проступку, також за умови, якщо вона ухиляється від органів досудового розслідування чи суду.

2. Затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, здійснюється не більш як на три години з моменту фактичного затримання.

3. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, та дізнавач повинні негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підстави затримання та у вчиненні якого кримінального правопорушення вона підозрюється, а також роз’яснити її право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти неї, негайно повідомити інших осіб про своє затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

4. Особу може бути затримано:

1) до сімдесяти двох годин - за умов, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, та з дотриманням вимог статті 211 цього Кодексу;

2) до двадцяти чотирьох годин - за умови, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті;

3) до сімдесяти двох годин - за умови, передбаченої абзацом шостим частини першої цієї статті, та з дотриманням вимог статті 211 цього Кодексу.

Копія протоколу затримання особи невідкладно надсилається прокурору.

5. Затриманому надається можливість повідомити інших осіб про затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу.

6. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, здійснює особистий обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 цього Кодексу.

7. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих за вчинення кримінального проступку, зобов’язана вчинити дії, передбачені частиною третьою статті 212 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Стаття 298-3. Вилучення речей і документів

1. Речі і документи, що є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, виявлені під час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей, вилучаються уповноваженою службовою особою Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань.

Вилучені речі і документи зберігаються органом, що їх вилучив, до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У виняткових випадках вилучені речі і документи можуть бути повернуті володільцеві до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді. Залежно від результатів розгляду вилучені речі та документи у встановленому порядку конфіскують або повертають володільцеві, або знищують.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про затримання.

2. Вилучені під час обшуку затриманої особи речі і документи, зазначені у частині першій цієї статті, визнаються речовими доказами, про що дізнавачем виноситься відповідна постанова, та приєднуються до матеріалів дізнання.

Стаття 298-4. Особливості повідомлення про підозру

1. Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку складається дізнавачем за погодженням із прокурором у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.

2. Одночасно із врученням повідомлення про підозру особа інформується про результати медичного освідування та висновку спеціаліста за їх наявності. У разі незгоди з результатами медичного освідування або висновком спеціаліста особа протягом сорока восьми годин має право звернутися до дізнавача або прокурора з клопотанням про проведення експертизи. У такому разі дізнавач або прокурор має право звернутися до експерта для проведення експертизи із дотриманням правил, передбачених цим Кодексом.

У разі якщо протягом встановленого строку особа не звернеться з клопотанням про проведення експертизи, відповідне клопотання може бути заявлено лише під час судового розгляду.

Стаття 298-5. Порядок продовження, зупинення строків дізнання

1. У разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до двох місяців. Про продовження строку дізнання прокурор виносить постанову.

2. У разі неможливості закінчити дізнання у строк, визначений статтею 219 цього Кодексу, дізнавач або прокурор звільняє затриману особу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання.

3. Перебіг строку дізнання зупиняється у випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу.

4. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається до строків, передбачених цією статтею";

підпункт 28 виключити;

абзаци другий і третій підпункту 29 викласти в такій редакції:

"Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків

1. Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань";

абзац шостий підпункту 33 викласти в такій редакції:

"2. Суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності".

118. У підпунктах "б" і "в" пункту 1 частини першої статті 33 Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 41, ст. 232) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

II. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 червня 2020 року
№ 720-IX