Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1150-IX
Прийняття: 28.01.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Бюро економічної безпеки України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року
№ 1909-IX від 18.11.2021
№ 2849-IX від 13.12.2022}

{У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}


Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України

1. Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

2. Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки України становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) аналіз ризиків - інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці, ступеня її вразливості та рівня негативного впливу на неї;

2) детектив Бюро економічної безпеки України - службова особа Бюро економічної безпеки України, уповноважена в межах компетенції, визначеної Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;

3) кримінальний аналіз - інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

4) неструктуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді повнотекстових баз даних, які містять тексти, що не мають єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дає можливість здійснювати швидкий пошук;

5) рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України - постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, здійснення інших повноважень, визначених законодавством;

6) ризик - загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;

7) ризик-орієнтований підхід - виявлення, оцінювання та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;

8) управління ризиками - розроблення на основі оцінювання ризиків та реалізація управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію таких ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці.

2. Термін "бездоганна ділова репутація" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у законодавстві України.

Стаття 3. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України

1. Бюро економічної безпеки України здійснює свою діяльність на основі принципів:

1) верховенства права;

2) законності;

3) пріоритетності додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) оперативності;

5) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам;

6) політичної нейтральності та позапартійності;

7) незалежності від інших, крім державних, інтересів;

8) персональної відповідальності кожного працівника;

9) справедливості;

10) неупередженості;

11) єдиноначальності у реалізації повноважень Бюро економічної безпеки України;

12) взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

Стаття 4. Завдання Бюро економічної безпеки України

1. Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:

1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

3) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;

6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України

1. Незалежність Бюро економічної безпеки України гарантується визначеними цим Законом та іншими законами України:

1) особливим порядком конкурсного відбору, призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших працівників, а також визначеним законом вичерпним переліком підстав для припинення їхніх повноважень;

2) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Бюро економічної безпеки України;

3) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Бюро економічної безпеки України;

4) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Бюро економічної безпеки України, їхніх близьких родичів, майна;

5) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Бюро економічної безпеки України;

6) в інший спосіб, визначений цим Законом.

2. Забороняється втручання Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки України з підстав, не передбачених законом.

Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо Директор Бюро економічної безпеки України, працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі правоохоронні органи.

Стаття 6. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України

1. Бюро економічної безпеки України здійснює співробітництво з компетентними органами інших держав, міжнародними, міжурядовими організаціями в межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

2. Працівники Бюро економічної безпеки України у випадках і порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Бюро економічної безпеки України, та залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.

3. Працівники Бюро економічної безпеки України можуть брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів з боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері, що належить до компетенції Бюро економічної безпеки України, виконувати інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на них обов’язків, передбачених законодавством щодо міжнародного співробітництва з компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями.

Стаття 7. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами

1. Бюро економічної безпеки України у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами відповідно до закону.

2. Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів Бюро економічної безпеки України та інших державних органів, що відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Бюро економічної безпеки України та відповідних державних органів.

3. Бюро економічної безпеки України в порядку, визначеному законом, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

Порядок такого доступу визначається відповідними міжвідомчими угодами (договорами), спільними наказами (розпорядженнями) та протоколами до них або в порядку електронної інформаційної взаємодії, якщо інше не передбачено законом.

4. Державна служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передає Бюро економічної безпеки України інформацію, у тому числі узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), в порядку, визначеному законом.

5. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та забезпечується доступом до її автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних.

6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового контролю, податкові та митні органи, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки України, передають Бюро економічної безпеки України інформацію про обставини, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України.

7. Витребування Бюро економічної безпеки України інформації та/або документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб може здійснюватися відповідно до їх підслідності та в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

8. Отримання від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про банки і банківську діяльність". Отримання Бюро економічної безпеки України від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься в системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про депозитарну систему України", з урахуванням положень цього Закону.

Обробка інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

9. Отримання Бюро економічної безпеки України від державних органів, органів місцевого самоврядування інформації, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для проведення аналітичної діяльності, визначеної цим Законом, здійснюється на підставі письмового запиту.

Запит повинен містити:

1) підстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання, передбаченого цим Законом, підготовлено запит;

2) перелік інформації, що запитується;

3) конкретний перелік документів, які пропонується надати;

4) підпис уповноваженої особи Бюро економічної безпеки України.

Уповноваженою особою Бюро економічної безпеки України, яка має право підпису запиту, є Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник, керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України, його заступник.

У разі надходження запиту Бюро економічної безпеки України керівник суб’єкта, якому адресовано такий запит, зобов’язаний розглянути його і надати відповідь протягом 10 робочих днів з дня його одержання.

У разі неможливості розгляду або виконання запиту Бюро економічної безпеки України у визначений цим Законом строк керівник суб’єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов’язаний повідомити про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду.

Строк розгляду запиту Бюро економічної безпеки України з урахуванням подовження не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.

Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані безоплатно надавати інформацію, документи або їх копії, зазначені в запиті Бюро економічної безпеки України.

Невиконання (неналежне виконання) запиту Бюро економічної безпеки України або ненадання Бюро економічної безпеки України на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених цією частиною строків їх надання, повідомлення третіх осіб про те, що стосовно них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Отримана на запит Бюро економічної безпеки України інформація є службовою. Використання такої інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист службової інформації.

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 8. Повноваження Бюро економічної безпеки України

1. Бюро економічної безпеки України відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності;

2) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;

3) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

4) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;

5) збирає, обробляє та аналізує інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;

6) залучає в межах компетенції у передбачений законодавством спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців;

7) здійснює міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України;

8) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України;

9) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;

10) витребовує та одержує у встановленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання повноважень Бюро економічної безпеки України;

11) ініціює у компетентних органах іноземних держав розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України, виступає як представник держави під час розгляду таких справ. За потреби Бюро економічної безпеки України має право залучати до такого розгляду експертів за відповідними напрямами;

12) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Бюро економічної безпеки України;

13) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;

14) укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами іноземних держав;

15) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень;

16) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності таких відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;

17) укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання;

18) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, крім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу, під час здійснення заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статтями 32-34, пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою і третьою статті 35, статтями 36 і 37, пунктом 2 частини першої та частиною третьою статті 38, пунктом 1 частини першої статті 40, статтями 42-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

Стаття 9. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення

1. Бюро економічної безпеки України здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для виконання своїх завдань, визначених цим Законом.

2. Бюро економічної безпеки України у рамках інформаційно-аналітичної діяльності:

1) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину інформаційну систему Бюро економічної безпеки України;

2) отримує, обробляє та користується інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 цього Закону;

3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.

3. Бюро економічної безпеки України може створювати власні системи (мережі) обміну інформацією з обмеженим доступом, бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Бюро економічної безпеки України у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу, а також брати участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань.

Стаття 10. Участь Бюро економічної безпеки України у формуванні інформаційних систем

1. Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані Бюро економічної безпеки України, є державною власністю.

Система захисту інформації, що зберігається в базах даних інформаційних систем, встановлюється Бюро економічної безпеки України.

2. Бюро економічної безпеки України:

1) для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створює інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі) та веде оперативний облік в обсязі та порядку, передбачених законодавством;

2) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;

3) забезпечує надання державним органам інформації з банків (баз) даних згідно із законом.

Стаття 11. Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах

1. Інформація про доступ до банку (бази) даних має фіксуватися і зберігатися в автоматизованій системі обробки даних включно з інформацією про:

1) посаду, прізвище, власне ім’я, по батькові працівника, який здійснив доступ;

2) дату, час, тривалість доступу;

3) інформацію, що підлягала перегляду;

4) передачу (копіювання) інформації;

5) використання захищеного носія особистого ключа.

Стаття 12. Застосування ризик-орієнтованого підходу

1. Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід.

2. Критерії ризику, що використовуються при застосуванні ризик-орієнтованого підходу, поділяються на критерії, пов’язані з правопорушником, характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо.

Критерії ризиків визначаються Бюро економічної безпеки України самостійно.

3. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері.

4. При застосуванні ризик-орієнтованого підходу здійснюється:

1) оцінювання, повторне оцінювання ризиків;

2) періодична фіксація результатів його застосування;

3) підтримка в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.

5. Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу затверджується наказом Бюро економічної безпеки України.

Стаття 13. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки

1. Бюро економічної безпеки України із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання проводить комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.

2. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки проводиться не рідше одного разу на три роки.

3. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки включає збирання, обробку, оцінювання та аналіз інформації щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки України, контролюючих органів та державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, а також затвердження за результатами такого аналізу відповідних заходів для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.

4. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, є, зокрема, звітність з протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, відповіді учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки на запитальники Бюро економічної безпеки України, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати моніторингу громадської думки.

5. Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 14. Структура і чисельність Бюро економічної безпеки України

1. Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження через центральний апарат і територіальні управління.

Територіальні управління Бюро економічної безпеки України є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Територіальні управління Бюро економічної безпеки України утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Кабінетом Міністрів України.

Структура Бюро економічної безпеки України може включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні та інші підрозділи.

Структура, штатний розпис Бюро економічної безпеки України, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.

2. Гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 4 тисяч осіб.

Стаття 15. Порядок призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України

1. Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу (далі - конкурсна комісія).

Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з підстав, визначених частиною п’ятою статті 16 цього Закону.

2. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія відповідно до цього Закону.

3. До складу конкурсної комісії входять:

три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;

дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;

одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних медіа, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування, або комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;

три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.

4. Членом конкурсної комісії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів конкурсної комісії.

6. Голова та секретар конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів конкурсної комісії.

7. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, медіа і журналістів. Забезпечуються відео- та аудіофіксація, трансляція в режимі реального часу засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.

8. Роботу та організаційно-технічне забезпечення конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

9. Конкурсна комісія:

1) визначає регламент своєї роботи;

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;

4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим до посади Директора Бюро економічної безпеки України, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;

6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в конкурсній комісії;

7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим статтею 16 цього Закону, або з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

8) оголошує та розміщує на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.

10. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.

11. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується конкурсна комісія.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий частини одинадцятої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}

12. Особою, яка претендує на участь у конкурсі, подаються у зазначений в оголошенні строк такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) автобіографія, що містить прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;

4) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.

13. Конкурсна комісія подає три кандидатури з числа учасників конкурсу на розгляд Прем’єр-міністру України. Прем’єр-міністр України вносить одну кандидатуру для призначення Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України протягом 10 днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України призначає на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.

Стаття 16. Директор Бюро економічної безпеки України

1. Керівництво діяльністю Бюро економічної безпеки України здійснює його Директор.

2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

3. На посаду Директора Бюро економічної безпеки України не може бути призначена особа, яка:

1) не відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті;

2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;

5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

6) протягом останнього року притягалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;

8) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;

9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

10) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

11) має громадянство (підданство) іноземної держави;

12) не пройшла перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

4. Директор Бюро економічної безпеки України призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.

5. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України припиняються у зв’язку з його звільненням або смертю.

Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади у разі:

1) закінчення строку його повноважень;

2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

4) досягнення 65-річного віку;

5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв’язку з вчиненням злочину чи кримінального проступку або притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;

8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;

9) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про запобігання корупції", встановленої рішенням суду, що набрало законної сили;

10) визнання Кабінетом Міністрів України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням причин та підстав такого рішення;

11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

6. Директор Бюро економічної безпеки України не може бути звільнений Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України з інших підстав, ніж передбачені частиною п’ятою цієї статті.

7. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його відсутності повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності - заступник, але не більше одного року.

Стаття 17. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України

1. Директор Бюро економічної безпеки України:

1) очолює Бюро економічної безпеки України та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань;

2) організовує роботу Бюро економічної безпеки України, визначає обов’язки першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України;

3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;

4) затверджує структуру і штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;

5) здійснює повноваження керівника державної служби в Бюро економічної безпеки України;

6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників;

7) застосовує дисциплінарні стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, на підставі рішення дисциплінарної комісії;

8) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;

9) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання;

10) вносить на розгляд у визначеному законодавством порядку подання про відзначення державними нагородами України працівників Бюро економічної безпеки України;

11) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Бюро економічної безпеки України інформації, вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бюро економічної безпеки України;

12) в межах компетенції приймає рішення про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до свого першого заступника та заступників, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;

13) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;

14) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро економічної безпеки України та спеціальні звання працівникам Бюро економічної безпеки України;

15) вносить на розгляд Президента України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України;

16) представляє Бюро економічної безпеки України у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;

17) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;

18) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України;

19) забезпечує відкритість і прозорість діяльності Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону та інших законів України, звітує про діяльність Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному цим Законом;

20) видає у межах повноважень накази і розпорядження, надає доручення, що є обов’язковими для виконання працівниками Бюро економічної безпеки України;

21) забезпечує виконання Бюро економічної безпеки України функцій головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених бюджетним законодавством;

22) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Бюро економічної безпеки України;

23) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.

2. Директору Бюро економічної безпеки України за посадою надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після проведення перевірки, визначеної Законом України "Про державну таємницю", та взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.

Стаття 18. Керівники територіальних управлінь та підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України

1. Керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України у порядку, передбаченому цим Законом.

Кваліфікаційні вимоги до керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступників визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.

2. Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України:

1) організовує та контролює роботу відповідного територіального управління щодо виконання наказів, розпоряджень, завдань Бюро економічної безпеки України і несе відповідальність за їх виконання;

2) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;

3) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України;

4) призначає на посади та звільняє з посад працівників територіального управління Бюро економічної безпеки України, крім заступників керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України;

5) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про присвоєння в установленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;

6) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо структури та штатного розпису відповідного територіального управління;

7) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників територіального управління;

8) застосовує дисциплінарні стягнення до осіб, які мають спеціальні звання територіального управління Бюро економічної безпеки України, на підставі рішення дисциплінарної комісії;

9) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про накладення дисциплінарних стягнень на працівників відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;

10) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, надає доручення для виконання працівниками відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;

11) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про територіальне управління Бюро економічної безпеки України.

3. Керівник підрозділу центрального апарату Бюро економічної безпеки України:

1) організовує і контролює роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень Директора Бюро економічної безпеки України і несе відповідальність за їх виконання;

2) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо штатного розпису підрозділу;

3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;

4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відповідний підрозділ центрального апарату Бюро економічної безпеки України.

Стаття 19. Працівники Бюро економічної безпеки України

1. До працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України.

2. Служба в Бюро економічної безпеки України є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Час проходження служби в Бюро економічної безпеки України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

3. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку громадяни України, які здатні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Директор Бюро економічної безпеки України утворює конкурсну комісію, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Бюро економічної безпеки України. Директор Бюро економічної безпеки України включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (не більше трьох осіб).

Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України Директор Бюро економічної безпеки України з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворює окрему конкурсну комісію з числа працівників Бюро економічної безпеки України, які мають доступ до державної таємниці та яким Директором Бюро економічної безпеки України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.

Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України без проведення конкурсу забороняється.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Бюро економічної безпеки України визначаються Бюро економічної безпеки України.

Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Бюро економічної безпеки України.

Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України розміщується на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України не пізніше ніж за 10 днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.

Конкурс на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.

Особи, які претендують на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.

4. Трудові відносини працівників Бюро економічної безпеки України регулюються цим Законом, законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами. На державних службовців Бюро економічної безпеки України поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади державних службовців Бюро економічної безпеки України відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.

5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.

На осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

6. Працівники Бюро економічної безпеки України проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації не менше одного разу на два роки.

Примітка. Термін "близькі особи" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Стаття 20. Обмеження щодо призначення на посади працівників Бюро економічної безпеки України

1. Особа не може бути призначена на посаду в Бюро економічної безпеки України, якщо вона:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) позбавлена відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

4) має громадянство (підданство) іноземної держави або є особою без громадянства;

5) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам, визначеним Законом України "Про запобігання корупції";

6) не пройшла спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" (крім осіб, які працюють за трудовим договором), або не надала згоди на її проведення;

7) не пройшла перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади";

8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (крім осіб, які працюють за трудовим договором);

9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

10) за станом здоров’я не здатна виконувати повноваження відповідно до висновку медичної комісії.

2. Працівники Бюро економічної безпеки України не мають права:

1) бути членом або брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;

2) бути представниками третіх осіб у справах Бюро економічної безпеки України.

На працівників Бюро економічної безпеки України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Під час призначення на посаду в Бюро економічної безпеки України особа попереджається про можливість проведення стосовно неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.

3. У разі виникнення у працівника Бюро економічної безпеки України конфлікту інтересів під час виконання ним службових повноважень він повинен діяти в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 21. Аналітик Бюро економічної безпеки України

1. Аналітик Бюро економічної безпеки України - це особа, яка має спеціальне звання Бюро економічної безпеки України, основним завданням якої є здійснення кримінального аналізу з метою виконання завдань Бюро економічної безпеки України.

2. Для виконання службових обов’язків аналітик має володіти спеціальними знаннями та навичками у сфері економіки та кримінального аналізу.

3. Аналітик Бюро економічної безпеки України створює аналітичні продукти, передбачені цим Законом.

4. Аналітик Бюро економічної безпеки України не має права розголошувати відомості, що безпосередньо стосуються суті досліджуваної події чи явища або містяться в матеріалах кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Аналітик Бюро економічної безпеки України несе відповідальність за об’єктивність, повноту та неупередженість створеного аналітичного продукту.

Стаття 22. Аналітичні продукти та інформаційні документи

1. Результатом роботи інформаційно-аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки України є аналітичні продукти та інформаційні документи.

2. Аналітичний продукт - це результат аналітичного дослідження, складений у письмовій формі, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення.

3. Аналітичний продукт містить опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, відповідей на запитання, поставлені замовником аналізу, або на запитання, поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.

4. Аналітичні продукти створюються планово або на запит підрозділу Бюро економічної безпеки України.

5. Висновки, що містяться в аналітичних продуктах, повинні ґрунтуватися на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх ризиків у сфері економіки, у тому числі на матеріалах кримінальних проваджень та оперативно-розшукової діяльності.

6. Види, форма та структура аналітичних продуктів, строки їх створення визначаються Бюро економічної безпеки України.

Стаття 23. Стажування детективів Бюро економічної безпеки України

1. Особи, які не мають досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Бюро економічної безпеки України строком від трьох до шести місяців.

2. Порядок стажування в Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.

3. На період проходження стажування в Бюро економічної безпеки України на особу поширюються соціальні гарантії, передбачені для працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону. Період стажування зараховується до страхового стажу, а також до вислуги років у Бюро економічної безпеки України.

Стаття 24. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування

1. Кандидати на посади в Бюро економічної безпеки України, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, за їхньою згодою проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.

Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у проведенні нешкідливого для життя і здоров’я людини опитування з використанням поліграфа - багатоканального пристрою, призначеного для реєстрації та запису в реальному часі показників емоційного напруження особи, що виникає як реакція на інформацію у вигляді слів, зображень тощо.

2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики працівника.

3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.

4. До прийняття в Бюро економічної безпеки України кандидати на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб з ознаками девіантної поведінки (форм особистої поведінки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненої або уповільненої адаптації, несформованої мотивації.

5. Порядок проведення психологічного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Директором Бюро економічної безпеки України.

6. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України є доступними виключно членам конкурсної комісії та підлягають обов’язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

7. Під час проходження служби в Бюро економічної безпеки України психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа може бути проведено на підставі рішення Директора Бюро економічної безпеки України.

Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро економічної безпеки України є доступними виключно Директору Бюро економічної безпеки України та підлягають обов’язковому знищенню через сім днів після проведення такого опитування. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

Стаття 25. Присяга працівників Бюро економічної безпеки України

1. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби в Бюро економічної безпеки України, складають Присягу державного службовця відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".

2. Особи, які вперше призначаються на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, власне ім’я, по батькові), вступаючи на службу до Бюро економічної безпеки України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".

Після складення присяги особа підписує текст присяги, що зберігається в її особовій справі. Порядок складання присяги встановлюється Директором Бюро економічної безпеки України.

Стаття 26. Спеціальні звання Бюро економічної безпеки України

1. Установлюються такі спеціальні звання Бюро економічної безпеки України:

1) спеціальні звання середнього начальницького складу:

лейтенант Бюро економічної безпеки України;

старший лейтенант Бюро економічної безпеки України;

капітан Бюро економічної безпеки України;

2) спеціальні звання старшого начальницького складу:

майор Бюро економічної безпеки України;

підполковник Бюро економічної безпеки України;

полковник Бюро економічної безпеки України;

3) спеціальні звання вищого начальницького складу:

генерал-майор Бюро економічної безпеки України;

генерал-лейтенант Бюро економічної безпеки України;

генерал-полковник Бюро економічної безпеки України.

2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.

Крім того, можуть присвоюватися вищі спеціальні звання в установленому законодавством порядку.

Стаття 27. Ознаки належності до Бюро економічної безпеки України

1. Ознаками належності до Бюро економічної безпеки України є символіка, формений одяг для осіб, які мають спеціальні звання, відомчі відзнаки та службове посвідчення працівника Бюро економічної безпеки України.

2. Використання найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно Бюро економічної безпеки України.

3. Використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та громадськими об’єднаннями, а також фізичними особами ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

4. Положення про опис та зразки форменого одягу для осіб, які мають спеціальне звання, про службове посвідчення працівника Бюро економічної безпеки України, про відомчі відзнаки визначаються Бюро економічної безпеки України.

Стаття 28. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів для Бюро економічної безпеки України

1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України здійснюються відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актів України.

2. Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України можуть укладатися відповідні угоди із закладами вищої освіти.

3. Після проходження конкурсного відбору працівник Бюро економічної безпеки України може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності.

Розділ IV
ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 29. Правовий захист працівників Бюро економічної безпеки України

1. Працівники Бюро економічної безпеки України під час виконання покладених на них повноважень є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.

У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно працівника Бюро економічної безпеки України його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.

2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Бюро економічної безпеки України у виконанні покладених на нього завдань. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення стосовно цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Бюро економічної безпеки України, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

3. Працівник Бюро економічної безпеки України, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи в інший спосіб переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Працівникам Бюро економічної безпеки України забороняється розголошувати відомості про працівників Бюро економічної безпеки України, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України.

Стаття 30. Соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України

1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.

3. Пенсійне забезпечення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Пенсійне забезпечення державних службовців Бюро економічної безпеки України здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Стаття 31. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Бюро економічної безпеки України

1. Заробітна плата працівників Бюро економічної безпеки України повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір і закріплення у штаті Бюро економічної безпеки України кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.

3. Особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки України визначаються Кабінетом Міністрів України. Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання, не може становити менше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Посадовий оклад державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України не може становити менше трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

4. Заробітна плата (грошове забезпечення) працівників Бюро економічної безпеки України складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;

5) доплати за науковий ступінь;

6) премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).

5. Посадові оклади працівників, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та проходять стажування, встановлюються з понижувальним коефіцієнтом 0,5.

Стаття 32. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, передбачених проектами міжнародної технічної допомоги.

2. У кошторисі Бюро економічної безпеки України передбачається створення фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

3. Забезпечення Бюро економічної безпеки України необхідними матеріально-технічними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 33. Забезпечення прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України

1. Бюро економічної безпеки України через медіа, на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно інформує суспільство про свою діяльність.

2. Бюро економічної безпеки України:

1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність, передбачений статтею 34 цього Закону;

2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами;

4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників, а також про наявність вакансій у Бюро економічної безпеки України;

5) у виключних випадках може оприлюднювати з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України, на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід досудового розслідування кримінальних проваджень.

3. Не може бути обмежений доступ до інформації про загальний кошторис Бюро економічної безпеки України, його компетенцію та основні напрями діяльності, а також про притягнення працівників Бюро економічної безпеки України до відповідальності за вчинення правопорушень.

Стаття 34. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України

1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України при Бюро економічної безпеки України утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України.

Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та порядок її формування затверджується Кабінетом Міністрів України.

До складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України не можуть входити:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;

3) особи, які не мають вищої освіти;

4) близькі особи Директора, першого заступника Директора, заступників Директора, керівників підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;

5) особи, у яких у разі включення до складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України виникне реальний та/або потенційний конфлікт інтересів.

2. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України:

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро економічної безпеки України;

2) розглядає звіти Бюро економічної безпеки України і затверджує свій висновок щодо них;

3) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро економічної безпеки України, заходи з правової освіти населення;

4) обирає із свого складу представників, які входять до складу конкурсних комісій Бюро економічної безпеки України (крім конкурсних комісій, що проводять конкурси на посади, відомості про які становлять державну таємницю);

5) обирає із свого складу представників, які входять до складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України;

6) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.

Стаття 35. Контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки України та його підзвітність

1. Директор Бюро економічної безпеки України щороку, не пізніше 1 березня, звітує перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.

2. Звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік має містити інформацію про:

1) статистичні дані щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки України з обов’язковим зазначенням відомостей про:

а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, з урахуванням навантаження на одного детектива;

б) кількість оперативно-розшукових справ та зареєстрованих за їх матеріалами кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні Бюро економічної безпеки України;

в) кількість кримінальних проваджень, що перебували у провадженні Бюро економічної безпеки України за звітний період (з них: кількість кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру, кількість кримінальних проваджень, переданих до суду), в розрізі кожного виду кримінального правопорушення, віднесеного законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;

г) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;

ґ) відомості про суму коштів, сплачених на користь держави як відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;

2) результати інформаційно-аналітичної діяльності Бюро економічної безпеки України, у тому числі щодо оцінювання загроз та ризиків вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, прогнозів їх розповсюдження та можливих способів реагування з метою їх нівелювання та попередження;

3) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4) співпрацю з уповноваженими органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

5) співпрацю з недержавними організаціями і медіа;

6) результати роботи щодо зниження корупційних ризиків у діяльності Бюро економічної безпеки України;

7) кошторис Бюро економічної безпеки України та стан його виконання;

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Бюро економічної безпеки України та виконання покладених на нього завдань.

3. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України розглядається Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України протягом 60 календарних днів з дня надходження.

4. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України за результатами розгляду звіту Директора Бюро економічної безпеки України про результати діяльності цього органу за календарний рік може визнати роботу Директора Бюро економічної безпеки України задовільною чи незадовільною.

5. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України надається для висновку Раді громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, що розглядає його упродовж 45 календарних днів з дня надходження.

6. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 36. Дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України

1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, утворюється дисциплінарна комісія у складі семи осіб. До складу дисциплінарної комісії включаються три особи, визначені Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.

Положення про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України та її склад затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.

2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Бюро економічної безпеки України дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.

3. На підставі рішення дисциплінарної комісії стягнення до осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України та його заступників застосовує Директор Бюро економічної безпеки України, до осіб, які мають спеціальні звання територіального управління, - керівник відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України.

Рішення керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Директора Бюро економічної безпеки України або безпосередньо до суду. Рішення Директора Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.

4. Підставами для притягнення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, до дисциплінарної відповідальності є:

1) невиконання чи неналежне виконання обов’язків;

2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням ними своїх повноважень;

3) перевищення повноважень, якщо таке перевищення не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;

4) публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;

5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;

6) порушення правил професійної етики;

7) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;

8) інші підстави, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України для осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, та Кодексом законів про працю України.

Стаття 37. Відповідальність за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних систем Бюро економічної безпеки України

1. Працівники Бюро економічної безпеки України несуть відповідальність за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних ресурсів Бюро економічної безпеки України, доступ до яких надається в межах службових повноважень, відповідно до Конституції України, законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших нормативно-правових актів.

2. Бюро економічної безпеки України вживає всіх заходів для недопущення порушень прав та інтересів будь-яких осіб, пов’язаних з обробкою інформації.

3. Працівники Бюро економічної безпеки України несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушення прав та інтересів будь-яких осіб, пов’язаних з обробкою інформації.

Стаття 38. Відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України

1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків працівники Бюро економічної безпеки України несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.

2. У разі порушення працівником Бюро економічної безпеки України під час виконання ним своїх службових обов’язків прав і свобод людини і громадянина Бюро економічної безпеки України у межах своєї компетенції вживає заходів для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу Бюро економічної безпеки України, службовою особою, працівником Бюро економічної безпеки України під час здійснення ними своїх повноважень.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через вісім місяців з дня набрання чинності цим Законом.

{Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року}

2. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі до Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. Оперативно-розшукові справи, які перебувають в оперативних підрозділах податкової міліції, мають бути реалізовані шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності цим Законом.

4. За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб, встановлені Законом України "Про Національну поліцію".

Особам рядового і начальницького складу податкової міліції, звільненим із служби за віком, через хворобу, гарантується безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

у частині першій статті 43 слова "чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства";

частину дев’яту статті 252 після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а після слова "податкового" - словами "та митного";

2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

статтю 3 після слів "Державне бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

у частині першій статті 5:

в абзаці четвертому слова "спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" замінити словами "підрозділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки";

абзац восьмий виключити;

доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами";

у частині четвертій статті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

у статті 8:

у частині першій:

у пункті 2 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) безпосередньо проводити або ініціювати проведення кримінального аналізу";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним підрозділам Бюро економічної безпеки України у межах їх компетенції";

у статті 9:

у частині першій слова "оперативного підрозділу органів доходів і зборів" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України або керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

у частині третій слова "оперативного підрозділу органів доходів і зборів" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником";

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

у статті 9-1:

у частині другій слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками", а слова "уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів" виключити;

у частині третій слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України";

3) у Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами):

у статті 2:

у частині першій слово "економічного" виключити;

у частині другій слова "тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки" замінити словом "тероризму";

у частині першій статті 10 та частині першій статті 15 слова "захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю" замінити словами "захисту національної державності";

у пункті 11 частини першої статті 25 слова "в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю" замінити словами "в інтересах контррозвідки";

4) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

абзац перший преамбули після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

частину першу статті 1 після слів "податкової міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

пункт "б" статті 1-2 після слів "податкової міліції" доповнити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

у частині другій статті 2 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а слова "податкової міліції" виключити;

абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 та пункт "б" частини першої статті 13 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

у статті 17:

у частині першій:

пункти "б", "в", "г", "ж" після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

пункт "и" після слів "податкову міліцію" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

частину другу викласти в такій редакції:

"До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших закладах освіти, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби";

частину другу статті 17-2 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

абзац четвертий частини першої статті 22 після слів "(крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони" доповнити словами "осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

у частині третій статті 63 слова "(міліції), які" замінити словами "(міліції та податкової міліції), які";

5) у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):

статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами

Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, Національної поліції України, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України.

Орган державного фінансового контролю зобов’язаний надавати Бюро економічної безпеки України відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення";

пункт 5 частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:

"5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального прокурора, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Національної поліції України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю";

6) у статті 34-1 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2018 р., № 15, ст. 120):

частину третю після слів "органів Служби безпеки України" доповнити словами "органів Бюро економічної безпеки України";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі міжвідомчих угод (договорів, меморандумів) або спільних наказів (розпоряджень) та протоколів".

У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;

7) у Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):

пункт 1 статті 4 після слів "Про прокуратуру" доповнити словами "Про Бюро економічної безпеки України";

у статті 5:

підпункт "в" пункту 2 виключити;

у пункті 3:

у підпункті "а" слова і цифру "крім зазначених у пункті 2 цієї статті" виключити;

доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) Бюро економічної безпеки України";

в абзаці першому пункту 2 статті 8 слова "заступника Голови Служби безпеки України - керівника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України" виключити;

статті 10, 11, 12 виключити;

пункт 1 статті 13 викласти в такій редакції:

"1. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю, якщо інших заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення винних до відповідальності недостатньо, можуть залучатися штатні та нештатні негласні співробітники, які вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні угруповання в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України";

у статті 15 слова "спеціальним підрозділам Служби безпеки України" замінити словами "відповідним підрозділам";

назву розділу V викласти в такій редакції:

"Розділ V
ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ";

у статті 16:

у пункті 2 слова "прокурорів, які здійснюють нагляд за виконанням законів спеціальними підрозділами Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю, на керівників спеціальних підрозділів та відповідальних працівників" замінити словом "керівників";

у пункті 3 слова "спеціальними" та "по боротьбі з організованою злочинністю" виключити;

у пункті 4 слово "спеціальними" виключити;

статтю 17 виключити;

у статті 18:

у пункті 2:

абзац перший та підпункт "а" викласти в такій редакції:

"2. Контролюючі органи та митні органи зобов’язані:

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це органи Бюро економічної безпеки України та відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю";

підпункт "г" доповнити словами "не порушуючи права та інтереси юридичних і фізичних осіб";

підпункт "ґ" після слів "організованою злочинністю" доповнити словами "а також Бюро економічної безпеки України";

в абзаці першому пункту 5 слова "спеціальним", "спеціальних" та "по боротьбі з організованою злочинністю" виключити;

у пункті 1 статті 19:

в абзаці першому слово "спеціальні" виключити;

в абзаці другому слова "Головному управлінні по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України" замінити словами "Службі безпеки України";

у другому реченні абзацу третього слова "Спеціальні підрозділи" замінити словом "Підрозділи", а слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України";

в абзаці четвертому слова "спеціальних", "по боротьбі з організованою злочинністю" та "на місцях" виключити;

у статті 20:

пункт 2 виключити;

у пункті 3 слова "спеціальних" та "Служби безпеки України, інших" виключити;

8) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):

абзац четвертий після слів "працівників Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

абзац десятий після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

9) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):

в абзаці першому пункту 1 частини першої статті 2 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

статтю 4 після слів "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" доповнити словами "Про Бюро економічної безпеки України";

у статті 14:

у пункті "а" слова "органів доходів і зборів" виключити;

доповнити пунктом "і" такого змісту:

"і) Директор Бюро економічної безпеки України, керівники його територіальних управлінь - щодо захисту працівників Бюро економічної безпеки України, а також їхніх близьких родичів";

10) у частині третій статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2016 р., № 6, ст. 55) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

11) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

12) статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) надавати Бюро економічної безпеки України заяви та інформацію про можливе вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності";

13) підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

14) статтю 12 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) визначають трьох осіб для включення до складу Конкурсної комісії з призначення Директора Бюро економічної безпеки України";

15) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними змінами):

преамбулу і статті 1, 3-4-1 викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, та членів їхніх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві";

"Стаття 1. Основні засади державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється в рамках обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій і пільг, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей.

Реалізація обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування";

"Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей

Держава гарантує кожному ветерану військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України рівні з іншими громадянами України можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також надає різні види допомоги шляхом:

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

створення умов для підтримки та поліпшення здоров’я з метою забезпечення активного довголіття;

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

організації соціально-побутового обслуговування;

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей нарівні з іншими громадянами України користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за наявності у них підстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці.

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 4-1. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до цього Закону та постійно проживають на території України.

Права та пільги, передбачені статтею 6 цього Закону, можуть надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

у статті 5:

назву і абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України визнаються громадяни України";

пункт 1 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 років і більше";

у статті 6:

назву і абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей

Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України надаються такі пільги";

у пункті 1 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їхніх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";

статті 7, 8, 10-12 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членами їхніх сімей

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.

У разі якщо право на одну й ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, така пільга надається за одним з них за вибором ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6-9 статті 6 цього Закону.

{Абзац сорок третій підпункту 15 пункту 5 розділу VI виключено на підставі Закону № 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року}

У разі смерті ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України його сім’ї або особі, яка здійснює поховання, надається допомога у проведенні похорону та в день звернення таких осіб виплачується грошова допомога на поховання у розмірі тримісячної пенсії померлого (загиблого), але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов’язані безоплатно надавати ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України юридичну допомогу з питань щодо реалізації прав, визначених цим Законом.

Стаття 8. Позбавлення права на пільги

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей позбавляються права на пільги на період відбування ветераном військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі";

"Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вручаються посвідчення та нагрудні знаки.

Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно із законодавством України мають право утворювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об’єднання громадян".

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, несуть відповідальність згідно із законом";

16) частину дев’яту статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 39, ст. 375; 2016 р., № 4, ст. 44; 2019 р., № 42, ст. 238) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а після слова "податкового" - словами "та митного";

17) частину шосту статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428 із наступними змінами) після слів "народним депутатам України" доповнити словами "Директору Бюро економічної безпеки України";

18) у Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162 із наступними змінами):

абзац третій частини першої статті 8 після слів "Цивільної оборони" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

статтю 9 після слів "служби транспорту" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

19) частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2006 р., № 37, ст. 318; 2009 р., № 24, ст. 296; 2016 р., № 4, ст. 44) викласти в такій редакції:

"У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи, яка має спеціальне звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції України, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Бюро економічної безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім’ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону";

20) пункт 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

21) частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами) доповнити пунктами 11 та 12 такого змісту:

"11) працівники Бюро економічної безпеки України;

12) працівники Державного бюро розслідувань";

{Підпункт 22 пункту 5 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 1909-IX від 18.11.2021}

23) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):

у статті 4:

у частині третій:

абзац десятий виключити;

доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"Бюро економічної безпеки України";

частину четверту доповнити абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

у статті 5:

частину п’яту після слів "терористичних актів" доповнити словами "здійснюють контрольно-дозвільні процедури з переміщення товарів (вантажів) у районі проведення антитерористичної операції";

частину дев’яту виключити;

24) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) доповнити пунктом 23-3 такого змісту:

"23-3) надання Бюро економічної безпеки України інформації, необхідної для реалізації його повноважень, визначених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України";

25) у статті 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами):

у назві слова "та осіб начальницького і рядового складу податкової міліції" замінити словами "осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

у частині першій після слів "Міністерство внутрішніх справ України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а слова "осіб начальницького і рядового складу податкової міліції" замінити словами "осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

26) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):

частину сьому статті 27 після слів "Державному бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

частину другу статті 38 після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

у статті 39:

пункт 9 частини першої після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

частину четверту після слів "здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових" та "сприяти проведенню оперативно-розшукових" доповнити словами "негласних слідчих (розшукових) дій";

27) у частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами) після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а слова "єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією)" виключити;

{Підпункт 27 пункту 5 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

28) абзаци четвертий та шостий частини другої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 4, ст. 53; 2009 р., № 24, ст. 296; 2012 р., № 29, ст. 333) виключити;

29) у статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

абзац п’ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

30) частину шосту статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2020 р., № 11, ст. 63) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Зазначені в абзаці першому цієї частини відомості використовуються Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень. Бюро економічної безпеки України інформація надається безоплатно в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі міжвідомчих угод (договорів, меморандумів) або спільних наказів (розпоряджень) та протоколів";

31) у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2020 р., № 26, ст. 172):

частину першу статті 16 доповнити словом "бюро";

частину другу статті 17 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень, центральний орган виконавчої влади може утворюватися як бюро".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

32) пункт 2 частини першої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2015 р., № 21, ст. 140) після слів "податкової міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

33) у пункті 2 частини першої статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517; 2015 р., № 17, ст. 118, № 52, ст. 482) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

34) абзац перший частини третьої статті 11 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2017 р., № 48, ст. 436; 2020 р., № 11, ст. 63) доповнити словами "та Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень";

35) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

у пункті 1 частини першої статті 3:

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

підпункт "е" після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

примітку до статті 50 після слів "Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступник" доповнити словами "Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник";

примітку до статті 56 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України, його першого заступника та заступника";

36) частину першу статті 41 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) викласти в такій редакції:

"1. Рахункова палата у разі виявлення при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) ознак кримінального або адміністративного правопорушення протягом семи днів повідомляє про них органи Бюро економічної безпеки України та інші відповідні правоохоронні органи";

37) у частині третій статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 30, ст. 542; 2017 р., № 2, ст. 25; 2019 р., № 47, ст. 311; 2020 р., № 11, ст. 63):

абзац перший після слів "органів Служби безпеки України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором";

38) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):

у частині сьомій статті 11:

абзац перший після слів "органи Служби безпеки України" доповнити словами "органи Бюро економічної безпеки України";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором";

частину шосту статті 36 після слів "органи Служби безпеки України" доповнити словами "органи Бюро економічної безпеки України";

39) у частинах першій та другій статті 22 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";

40) пункт 4 частини четвертої статті 87 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545) викласти в такій редакції:

"4) особи, які протягом останніх п’яти років працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентстві з питань запобігання корупції";

41) абзац другий пункту 1 частини четвертої статті 7 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 24, ст. 212; 2020 р., № 48, ст. 434) після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";

42) в абзаці другому преамбули Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 29, ст. 233; 2020 р., № 6, ст. 33), слово "поліцейських" замінити словами "поліцейських, осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";

43) у пункті 3 частини першої статті 19 Закону України "Про національну безпеку України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241) слова "економічної та" виключити;

44) абзац п’ятнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171, № 38, ст. 279) викласти в такій редакції:

"Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники".

6. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо формування конкурсної комісії з призначення Директора Бюро економічної безпеки України, утворення Бюро економічної безпеки України та його територіальних управлінь.

7. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо формування Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України не пізніше двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

8. Відкритий конкурс на зайняття посад у центральному апараті Бюро економічної безпеки України проводиться у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.

9. Бюро економічної безпеки України розпочинає свою діяльність не пізніше восьми місяців з дня набрання чинності цим Законом.

{Пункт 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року}

10. Кабінету Міністрів України:

1) не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України на поточний рік щодо передбачення видатків, необхідних для утворення та діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема видатків для забезпечення Бюро економічної безпеки України та його територіальних управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою оперативно-технічних підрозділів, іншим майном;

забезпечити проведення аудиту матеріально-технічних ресурсів, озброєння та спеціальних засобів Державної фіскальної служби України та їх передачу Бюро економічної безпеки України;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

2) не пізніше восьми місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити ліквідацію Державної фіскальної служби України;

{Підпункт 2 пункту 10 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року}

3) через один рік з дня оголошення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України подати до Верховної Ради України звіт про ефективність впровадження цього Закону із зазначенням показників, на основі яких здійснено оцінку ефективності впровадження цього Закону, та методів їх одержання.

11. Органам державної влади у тримісячний строк з дня відповідного звернення Бюро економічної безпеки України забезпечити передбачені цим Законом надання доступу, передачу відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних до Бюро економічної безпеки України.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 січня 2021 року
№ 1150-IX