Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2529-IX
Прийняття: 16.08.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2849-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409; із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX):

1) у статті 10:

у назві та абзаці першому слова "у сфері транспортного обслуговування та зв’язку" замінити словами "у сферах транспортного обслуговування та електронних комунікацій";

в абзаці четвертому слова "послугами зв’язку" замінити словами "електронними комунікаційними послугами";

2) в абзаці шостому частини першої статті 19 слова "послуг і послуг зв’язку" замінити словами "і електронних комунікаційних послуг".

2. У частині третій статті 7 Закону України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101) слова "системами зв’язку" замінити словами "інформаційно-комунікаційними системами".

3. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84):

1) пункти 10 і 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"10) електронне повідомлення - інформація, надана споживачу через електронні комунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;

11) засоби дистанційного зв’язку - електронні комунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані";

2) у статті 13:

пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) електронних комунікаційних послуг";

пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:

"7) вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного зв’язку і оплачується через оператора електронних комунікацій".

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

5. У частині першій статті 11-1 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2021 року № 1962-IX) слова "заснованих на державній власності, а також" замінити словами "заснованих на державній власності, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

6. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524; 2016 р., № 10, ст. 97; 2019 р., № 48, ст. 325):

1) в абзаці першому частини четвертої статті 8 слово "зв’язку" замінити словами "електронних комунікаційних мереж";

2) в абзаці сьомому частини першої статті 18 слова "ліній зв’язку" замінити словами "електронних комунікаційних мереж".

7. У частині другій статті 29-1 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144; 2020 р., № 15, ст. 92) слова "засобів телекомунікацій" замінити словами "технічних засобів електронних комунікацій".

8. В абзаці третьому частини четвертої статті 17 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2015 р., № 21, ст. 133; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2020 року № 943-IX) слова "інформаційно-телекомунікаційних" замінити словами "інформаційно-комунікаційних".

9. В абзаці третьому частини першої статті 10 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593; 2019 р., № 46, ст. 295; із змінами, внесеними Законом України від 5 листопада 2021 року № 1871-IX) слова "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

10. У Законі України "Про електронну комерцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 45, ст. 410; із змінами, внесеними Законом України від 30 червня 2021 року № 1591-IX):

1) у частині першій статті 2 та у частині третій статті 7 слова "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах";

2) у частині другій статті 9 слова "законодавством про телекомунікації" замінити словами "законодавством у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра".

11. У тексті Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках і числах замінити словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному відмінку і числі, а слова "телекомунікаційна система" в усіх відмінках і числах замінити словами "електронна комунікаційна система" у відповідному відмінку і числі.

12. У Законі України "Про електронні комунікації" від 16 грудня 2020 року № 1089-IX:

1) у частині п’ятій статті 46 слово "організаціями" замінити словом "об’єднаннями";

2) у частині четвертій, абзаці першому частини шостої та частині сьомій статті 54 слова "частини першої" замінити словами "частини другої";

3) у частині п’ятій статті 61 слова "частині першій" замінити словами "частині четвертій";

4) в абзаці першому частини п’ятої статті 101 слова "частиною другою" замінити словами "частиною четвертою";

5) у розділі XIX "Прикінцеві та перехідні положення":

в абзаці першому пункту 4 слова "Ліцензії на користування радіочастотним спектром України" замінити словами "Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України";

доповнити пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:

"8-1. Встановити, що:

1) строк дії чинних ліцензій на користування радіочастотним спектром України автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 цього Закону;

2) строк дії діючих дозволів на користування ресурсом нумерації автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 77 цього Закону.

8-2. Під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та протягом шести місяців після його припинення чи скасування виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій на користування радіочастотним спектром в Україні або окремих її місцевостях (відповідно до того, де оголошено воєнний стан) відтерміновується.

Не пізніш як за один місяць до спливу шестимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", регуляторний орган повинен здійснити у встановленому ним порядку оцінку можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій.

За результатами такої оцінки регуляторний орган приймає рішення про необхідність додаткового відтермінування виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій або про відсутність потреби такого додаткового відтермінування. Такому рішенню обов’язково передує проведення консультацій із користувачами радіочастотного спектра.

Додаткове відтермінування встановлюється на один строк для всіх ліцензіатів, які мають ліцензії з однаковими умовами, але не більше ніж на два роки".

13. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" від 16 грудня 2021 року № 1971-IX:

у пункті 1:

абзац перший після слів "розроблення та затвердження" доповнити словами "регламенту регуляторного органу та";

підпункт "а" виключити;

доповнити пунктами 28-1-28-3 такого змісту:

"28-1) ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг;

28-2) розгляд звернень, поданих Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України під час дії надзвичайного стану або воєнного стану щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами;

28-3) затвердження порядку здійснення оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, зокрема порядку здійснення оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 серпня 2022 року
№ 2529-IX