Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 446
Прийняття: 28.04.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2021 р. № 446
Київ

Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2019 р., № 58, ст. 2000), застосовуються до осіб, яких прийнято на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, а також її регіональних інститутів до набрання чинності цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 19ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 446

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557; 2018 р., № 52, ст. 1829; 2020 р., № 54, ст. 1683):

1) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Державним замовником на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є НАДС.”;

в абзаці другому слова і цифри “категорії “А”, підкатегорій Б1-Б3 категорії “Б” замінити словами “категорій “А” та “Б”;

абзац п’ятий виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Заявки на включення до проекту державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами та суб’єктами призначення відповідних осіб у порядку, встановленому законодавством, до НАДС, який їх узагальнює та подає до Мінекономіки з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди.”;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Пропозиції щодо підготовки за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами та суб’єктами призначення відповідних осіб у порядку, встановленому законодавством, до НАДС; щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах, що належать до посад державної служби категорій “А” та “Б”, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони щороку до 15 квітня у порядку, встановленому законодавством.”;

4) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. НАДС формує для включення до проекту державного замовлення на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди заявку на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах, що належать до посад державної служби категорій “А” та “Б”, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил. Кожна з таких пропозицій подається у порядку, встановленому законодавством, Мінекономіки щороку до 1 грудня.”;

5) у пункті 11 після слова “НАДС” доповнити словом “та”, а слова “, Державне управління справами,” виключити;

6) абзац шостий пункту 12 виключити;

7) абзац четвертий пункту 15 виключити;

8) у тексті Порядку слова “в установленому порядку” замінити словами “у порядку, встановленому законодавством,”.

2. У Порядку прийому на навчання за освітньою-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557; 2018 р., № 17, ст. 577, № 52, ст. 1829; 2019 р., № 58, ст. 2000):

1) у пункті 16 слова “іноземної мови та” виключити, а після слів “державного управління” доповнити словами “, та єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством”;

2) пункт 30 після слова “НАДС” доповнити словами “з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми”;

3) у тексті Порядку слова “форма навчання”, “слухач” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “форма здобуття освіти”, “здобувач вищої освіти” у відповідному відмінку і числі.

3. У Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 648; 2020 р., № 54, ст. 1683):

1) у пункті 7:

абзац другий після слова “року” доповнити словами і цифрами “, у тому числі 0,1-0,2 кредиту ЄКТС шляхом самоосвіти”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У 2021 році частка самоосвіти в межах виконання індивідуальної програми може становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС.”;

2) в абзаці другому пункту 17 слова “разом з МОН” виключити;

3) абзац другий пункту 20 виключити;

4) у пункті 26:

абзаци перший - третій виключити;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Державним замовником на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є НАДС.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 446

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030).

2. Пункт 65 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 19 “Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 347).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674 “Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”(Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2647).

5. Пункт 42 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3261).

6. Пункт 34 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1204).

7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1557).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 82 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 577).

9. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 482 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1829).

10. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 58, ст. 2000).

11. Пункт 125 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

12. Пункт 13 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 123 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 741).

13. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 532 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 54, ст. 1683).

14. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1725).

15. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 718 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 68, ст. 2190).

16. Пункт 107 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432).