Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 789
Прийняття: 29.07.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. № 789
Київ

Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 402 "Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1216);

постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1136 "Про внесення змін до пункту 20 Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2675).

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. № 789

ПОРЯДОК
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 809 від 22.08.2012}

{У тексті Порядку слова "за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та "вступні екзамени" в усіх відмінках замінено словами "за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та "вступні випробування" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{У тексті Порядку слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "НАДС" згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017}

{У тексті Порядку слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{У тексті Порядку слова "територіальний орган" в усіх відмінках та формах числа виключено; слова "вечірня, заочна (дистанційна)" в усіх відмінках замінено словами "вечірня, заочна, дистанційна" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

{У тексті Порядку слова "форма навчання", "слухач" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "форма здобуття освіти", "здобувач вищої освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

{У тексті Порядку слово "формою" замінено словами "формою здобуття освіти" згідно з Постановою КМ № 772 від 28.07.2021}

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (далі - навчання).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 14.06.2017}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

4. Навчання здійснюють заклади вищої освіти, відібрані на конкурсній основі у порядку, затвердженому НАДС, та на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої МОН.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 679 від 10.06.2022}

5. Строк навчання за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 482 від 13.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування подають НАДС у порядку, встановленому законодавством, пропозиції щодо потреби у навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 679 від 10.06.2022}

7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів, що розробляються закладами вищої освіти на підставі освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

{Пункт 7 в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

9. На навчання за державним замовленням особи приймаються на конкурсній основі з урахуванням вимог статті 44 Закону України "Про вищу освіту" та Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затверджених МОН.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019; в редакції Постанови КМ № 772 від 28.07.2021}

10. На навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти приймаються державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

{Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 482 від 13.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 532 від 25.06.2020, № 772 від 28.07.2021, № 679 від 10.06.2022}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

12. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, успішно склали вступні випробування відповідно до пункту 16 цього Порядку, але не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі в межах ліцензійного обсягу.

{Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 621 від 17.07.2019, № 532 від 25.06.2020}

13. На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь

вищої освіти магістра* за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування", та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 13.06.2018, № 679 від 10.06.2022}

14. До заяви про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії документа про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти. Документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", та військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) пред’являються особисто.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 26.08.2021}

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти (далі - документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється в установленому МОН порядку.

{Пункт 14 в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 772 від 28.07.2021}

14-1. Для вступу на навчання у 2023 році особа, яка відповідає вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, надсилає на адресу електронної пошти приймальної комісії закладу вищої освіти:

{Абзац перший пункту 14-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 492 від 16.05.2023}

заяву про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

одну кольорову фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри;

відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);

електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків**;

відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 679 від 10.06.2022}

15. Прийом документів та вступні випробування проводяться щороку в квітні - серпні.

Зарахування вступників на навчання відбувається у липні - серпні.

{Пункт 15 в редакції Постанов КМ № 532 від 25.06.2020, № 772 від 28.07.2021}

16. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється:

на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра - за результатами єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту, що проводяться відповідно до законодавства;

на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра* -

за результатами фахового іспиту з основ економіки та держави і права, вступного іспиту з іноземної мови, що проводяться закладами вищої освіти, або за результатами єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту, що проводяться відповідно до законодавства.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 82 від 14.02.2018, № 621 від 17.07.2019, № 446 від 28.04.2021; в редакції Постанови КМ № 492 від 16.05.2023}

16-1. У 2022 році конкурсний відбір осіб на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти

магістра* - за результатом фахового вступного випробування з основ

економіки, держави і права, що проводиться закладами вищої освіти дистанційно.

{Порядок доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 679 від 10.06.2022}

17. Програма вступних випробувань, які проводяться у закладах вищої освіти, розробляється закладом вищої освіти.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 772 від 28.07.2021}

18. Вступні випробування складаються державною мовою.

19. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає комісія, до складу якої включається представник НАДС. Склад апеляційної комісії затверджує керівник закладу вищої освіти.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 532 від 25.06.2020}

20. Прийом осіб на навчання здійснює приймальна комісія, до складу якої включаються представники НАДС, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці у сфері державного управління, а також представники громадських організацій (за згодою).

21. Рішення про зарахування осіб на навчання як здобувачів вищої освіти за результатами вступних випробувань ухвалює приймальна комісія закладу вищої освіти за погодженням з НАДС. Рішення приймальної комісії затверджується наказом керівника закладу вищої освіти.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

22. Зарахування здобувачів вищої освіти на навчання проводиться щороку до 25 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

{Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

27. Навчання починається щороку з 1 вересня.

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

28. Здобувачі вищої освіти, які навчаються за вечірньою, заочною, дистанційною формою здобуття освіти за державним замовленням, перед кожною сесією подають довідку-підтвердження про перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

29. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, з одного закладу вищої освіти до іншого або з однієї освітньої програми чи форми здобуття освіти на іншу здійснюється відповідно наказами керівників обох закладів вищої освіти або наказом керівника закладу вищої освіти за умови наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з НАДС.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 532 від 25.06.2020, № 772 від 28.07.2021}

30. Здобувачі вищої освіти, які навчаються на контрактній основі та відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, можуть бути переведені на конкурсній основі на навчання за державним замовленням за умови наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з НАДС з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

{Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

34. Здобувачі вищої освіти, які навчаються за вечірньою, заочною, дистанційною формою здобуття освіти, користуються пільгами, передбаченими для студентів закладів вищої освіти, які навчаються без відриву від служби.

{Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 532 від 25.06.2020}

35. На час навчання іногороднім здобувачам вищої освіти надаються місця у гуртожитку.

36. Здобувачі вищої освіти після завершення навчання відраховуються з закладу вищої освіти згідно з наказом керівника закладу вищої освіти.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

37. Здобувач вищої освіти може бути достроково відрахований:

1) за власним бажанням;

2) за станом здоров'я на підставі медичного висновку;

3) за невиконання навчального плану;

4) за порушення правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;

5) якщо він зарахований на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів після їх початку;

{Підпункт 6 пункту 37 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

7) якщо навчався за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формою здобуття освіти та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII "Про державну службу");

{Підпункт 7 пункту 37 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

8) якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на здобувача вищої освіти поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування.

Дострокове відрахування здобувача вищої освіти, який навчався за державним замовленням, погоджується з НАДС.

38. У разі дострокового відрахування здобувачів вищої освіти, які зараховані на навчання за державним замовленням та без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, проводиться протягом 10 наступних днів додаткове зарахування здобувачів вищої освіти на звільнені місця за погодженням з НАДС. На навчання зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

{Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

39. Здобувачі вищої освіти, які навчалися за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формою здобуття освіти, припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і достроково відраховані з закладу вищої освіти, можуть продовжити навчання на контрактній основі.

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

У разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування зазначені здобувачі вищої освіти мають право на поновлення на навчання за державним замовленням за погодженням з НАДС та за умови наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу.

{Абзац другий пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 772 від 28.07.2021}

40. У разі переривання навчання з поважної причини, що підтверджується документально, здобувач вищої освіти може бути поновлений на навчання за державним замовленням за наказом керівника закладу вищої освіти, за погодженням з НАДС, за умови, що він може навчатися за відповідною формою здобуття освіти та у випадку наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу.

{Пункт 40 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 532 від 25.06.2020, № 772 від 28.07.2021}

41. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування у 10-денний строк з дня звільнення з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування здобувача вищої освіти, який навчається за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формою здобуття освіти, інформує про це заклад вищої освіти та НАДС.

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

43. Екзаменаційна комісія, що утворюється закладом вищої освіти, здійснює атестацію здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти - магістра. До складу екзаменаційної комісії включаються представники НАДС, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці у сфері публічного управління та адміністрування, науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь у галузі знань "Державне управління" або "Публічне управління та адміністрування".

Атестація за результатами навчання здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту відповідно до Порядку атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 42, ст. 2549; 2022 р., № 28, ст. 1541).

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 679 від 10.06.2022}

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

44. Для підготовки кваліфікаційної роботи здобувачам вищої освіти вечірньої, заочної, дистанційної форми здобуття освіти надається додаткова відпустка на два місяці відповідно до Закону України "Про відпустки".

{Пункт 44 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 679 від 10.06.2022}

45. Здобувачам вищої освіти, які успішно пройшли атестацію, видається диплом магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

{Пункт 45 в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 772 від 28.07.2021}

{Пункт 46 виключено на підставі Постанови КМ № 772 від 28.07.2021}

47. У разі коли здобувач вищої освіти не пройшов атестацію з поважної причини, він може отримати дозвіл керівника закладу вищої освіти на повторну атестацію в наступному навчальному році.

{Пункт 47 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

{Пункт 48 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

{Пункт 49 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 50 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 51 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 52 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 55 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 56 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 57 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 58 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 59 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 60 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

{Пункт 61 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:

1) здобувачі вищої освіти, яких достроково відраховано з закладу вищої освіти відповідно до пункту 37 цього Порядку (крім тих, яких відраховано відповідно до підпункту 2 пункту 37 цього Порядку);

2) здобувачі вищої освіти, які під час навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формою здобуття освіти припинили перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII "Про державну службу");

{Підпункт 2 пункту 62 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

3) випускники, які не склали державний екзамен або не захистили магістерську роботу без поважних причин.

{Пункт 62 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

__________
* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

{Порядок доповнено виноскою "*" згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

{Порядок доповнено виноскою "**" згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}