Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 106
Прийняття: 06.02.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 р. № 106
Київ

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 532 від 25.06.2020
№ 446 від 28.04.2021
№ 846 від 29.07.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передбачити починаючи з 2020 року кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

Рекомендувати іншим державним органам та організаціям, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, у межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передбачити починаючи з 2020 року кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

керуватися затвердженим цією постановою Положенням щодо підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;

під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати починаючи з 2020 року видатки на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у розмірі не менше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

4. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 106

ПОЛОЖЕННЯ
про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Загальна частина

1. Це Положення визначає організаційні засади функціонування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - система професійного навчання).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери), а також державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад (далі - учасники професійного навчання) під час проходження професійного навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання;

2) індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальна програма професійного розвитку (далі - індивідуальна програма) - документ, що визначає індивідуальні потреби учасника професійного навчання в професійному навчанні, форму та види проходження такого навчання;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

3) замовник освітніх послуг у сфері професійного навчання - державні замовники, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, інші органи, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”;

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

4) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження учасників професійного навчання, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин;

5) професійна компетентність - здатність учасника професійного навчання в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;

6) професійне навчання - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності;

7) професійний розвиток - безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей;

8) суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдер) - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності), що провадить освітню діяльність, міжнародні та іноземні установи, організації, які реалізують відповідні проекти (програми) міжнародної технічної допомоги.

{Підпункт 8 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

3. Система професійного навчання створюється для задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

4. Система професійного навчання базується на таких принципах:

обов’язковості та безперервності професійного навчання протягом проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, роботи в державних органах, здійснення повноважень депутата місцевої ради;

цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

інноваційності та практичної спрямованості;

індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;

відкритості та академічної доброчесності;

наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи;

гарантованості фінансування професійного навчання.

5. Інституційна структура системи професійного навчання включає:

замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання;

суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів);

саморегулівні професійні об’єднання (професійні асоціації, професійні мережі) суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів) (далі - саморегулівні професійні об’єднання).

6. Учасники професійного навчання можуть реалізовувати своє право на професійне навчання через:

підготовку - успішне виконання учасниками професійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”;

підвищення кваліфікації - набуття учасниками професійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;

стажування - набуття учасниками професійного навчання практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі знань;

самоосвіту - самоорганізоване здобуття учасниками професійного навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, дозвіллям.

7. За результатами професійного навчання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування нараховуються кредити ЄКТС, які підлягають обліку, що ведеться службами управління персоналом.

Державні службовці у межах виконання індивідуальних програм та посадові особи місцевого самоврядування мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року, у тому числі 0,1-0,2 кредиту ЄКТС шляхом самоосвіти.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

У 2022 році частка самоосвіти в межах виконання індивідуальної програми може становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

Підготовка та підвищення кваліфікації учасників професійного навчання

8. Здобуття вищої освіти державними службовцями, головами місцевих держадміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647), та стандартів вищої освіти.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020; в редакції Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

Атестація за результатами навчання здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або може проводитися в інших формах, визначених стандартами вищої освіти.

9. Підвищення кваліфікації здійснюється за програмами, які за змістом навчання поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування.

Зміст загальних програм підвищення кваліфікації охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, забезпечення кібербезпеки, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

Спеціальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування.

Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації охоплює питання здійснення завдань, функцій та повноважень окремим (окремими) державним (державними) органом (органами), органом (органами) місцевого самоврядування, враховує особливості виконання учасниками професійного навчання їх посадових (службових) обов’язків у відповідній сфері професійної діяльності.

{Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації не може охоплювати загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, а також напрями (теми), які включені до переліку пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, що формується НАДС відповідно до цього Положення.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

Очікувані результати навчання за загальними та спеціальними програмами підвищення кваліфікації мають охоплювати професійні знання та професійні компетентності, необхідні учасникам професійного навчання для належного виконання ними встановлених завдань і обов’язків.

10. Загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації за тривалістю та інтенсивністю поділяються на:

професійні (сертифікатні) програми - довгострокові програми підвищення кваліфікації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС;

короткострокові програми - короткострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 0,2-1 кредит ЄКТС.

11. Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну, вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо) форми навчання.

12. Загальні професійні (сертифікатні) програми розробляються з урахуванням вимог відповідних професійних стандартів (у разі наявності), затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та підлягають акредитації відповідно до вимог пункту 13 цього Положення.

Загальні короткострокові програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються з НАДС.

Спеціальні професійні (сертифікатні) та короткострокові програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються з відповідними замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами шляхом прийняття розпорядчого документа.

Суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) можуть з власної ініціативи розробляти і затверджувати:

спеціальні професійні (сертифікатні) програми, які акредитуються згідно з вимогами пункту 13 цього Положення;

спеціальні короткострокові програми, які погоджуються з державним органом, до сфери повноважень якого належать питання, включені до змісту програми підвищення кваліфікації, або НАДС (у разі, коли чітко визначити сферу повноважень неможливо).

Суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) можуть на основі типових загальних програм підвищення кваліфікації, що затверджуються НАДС, розробляти і затверджувати власні програми підвищення кваліфікації, які не підлягають акредитації/погодженню. Такі програми можуть включати вибіркові (варіативні) модулі, які враховують особливості професійної діяльності учасників професійного навчання.

Розроблення типових загальних програм підвищення кваліфікації забезпечує НАДС. До їх розроблення можуть залучатися представники центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та/або реалізують державну політику у відповідній (відповідних) сфері (сферах), суб’єктів надання освітніх послуг (провайдерів), що належать до сфери управління таких центральних органів виконавчої влади, суб’єктів надання освітніх послуг (провайдерів), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої, післядипломної освіти за відповідною спеціальністю, міжнародних та іноземних установ, організацій, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, а також інші фахівці у різних сферах державної політики.

Міжнародні та іноземні установи, організації, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги в Україні, що мають відповідну державну реєстрацію та в яких бенефіціарами є державні органи, органи місцевого самоврядування, можуть розробляти та реалізовувати програми підвищення кваліфікації з власної ініціативи або у партнерстві з іншими суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами).

Програми підвищення кваліфікації, розроблені з власної ініціативи міжнародними та іноземними установами, організаціями, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, затверджуються керівниками відповідних проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

Акредитовані (погоджені) відповідно до цього Положення програми підвищення кваліфікації переглядаються та оновлюються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) не рідше ніж один раз на три роки (від дати ухвалення останнього рішення про акредитацію/погодження таких програм) з метою приведення їх змісту у відповідність із законодавством, урахування інноваційних процесів у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, а також у разі прийняття/перегляду відповідних професійних стандартів тощо. Такі програми підлягають акредитації відповідно до вимог пункту 13 цього Положення або погодженню згідно з вимогами та в порядку, що визначені цим Положенням.

Програми підвищення кваліфікації оприлюднюються на офіційному веб-сайті суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера) і веб-порталі управління знаннями, положення про який затверджується НАДС.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

13. Вимоги до структури та змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм визначаються НАДС.

Акредитація загальних професійних (сертифікатних) програм, а також спеціальних професійних (сертифікатних) програм, розроблених і затверджених відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) з власної ініціативи, проводиться саморегулівними професійними об’єднаннями чи іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти. До створення зазначених юридичних осіб акредитація загальних професійних (сертифікатних) програм здійснюється НАДС шляхом їх погодження.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

14. Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим:

1) для державних службовців:

вперше призначених на посаду державної служби, зокрема на посаду державної служби категорій “А” та “Б”, протягом року з дня їх призначення на посаду;

які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три роки;

2) для посадових осіб місцевого самоврядування:

вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, протягом року після призначення;

вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття повноважень;

призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше одного разу на три роки;

обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

3) для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників не рідше одного разу на три роки.

15. Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для:

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (крім визначених в абзаці третьому цього пункту) не рідше одного разу на три роки;

посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень;

депутатів місцевих рад не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень.

16. За результатами проходження підвищення кваліфікації суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдер) видає учаснику професійного навчання документ про підвищення кваліфікації (в електронній або паперовій формі):

за професійною (сертифікатною) програмою - сертифікат про підвищення кваліфікації;

за короткостроковою програмою - сертифікат, посвідчення, свідоцтво тощо.

Оригінал електронного документа про підвищення кваліфікації створюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” з накладенням електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера).

Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення (створення), порядок видачі та обліку документа про підвищення кваліфікації визначається відповідним суб’єктом надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдером).

У документі про підвищення кваліфікації обов’язково зазначаються:

повне найменування суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера) (для юридичних осіб) або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації учасників професійного навчання (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців);

тип програми підвищення кваліфікації за змістом, тривалістю та інтенсивністю;

назва програми підвищення кваліфікації та її обсяг (в кредитах ЄКТС);

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

дата видачі та обліковий запис документа;

найменування посади (у разі наявності), власне ім’я, прізвище особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації, та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації, що видані суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії та/або за акредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, не потребують окремого визнання.

Документи про підвищення кваліфікації, видані установами/організаціями/закладами, які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, потребують окремого визнання в порядку, що затверджується НАДС.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, посвідчення свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) - нерезидентами України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначену цим пунктом, і потребують визнання в порядку, що затверджується НАДС.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

17. Визнання із нарахуванням кредитів ЄКТС результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, здійснюється у встановленому НАДС порядку.

Порядок визнання із нарахуванням кредитів ЄКТС результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у відповідних закладах освіти за кордоном за рахунок власних коштів учасників професійного навчання визначається НАДС.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

Стажування та самоосвіта учасників професійного навчання

18. Порядок стажування державних службовців затверджується НАДС.

У разі успішного проходження державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування стажування йому нараховуються кредити ЄКТС у встановленому НАДС порядку.

19. Професійне навчання може здійснюватися шляхом самоосвіти у формі онлайн-навчання на освітніх веб-платформах, участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками тощо.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

20. Потреба у формуванні, розвитку, оновленні відповідних компетентностей державного службовця шляхом самоосвіти визначається на основі оцінювання результатів його службової діяльності і відображається в індивідуальній програмі.

{Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

{Абзац третій пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

Потреба у формуванні, розвитку, оновленні відповідних компетентностей посадової особи місцевого самоврядування шляхом самоосвіти може визначатися за результатами атестації (щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань) посадової особи місцевого самоврядування.

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

21. За результатами самоосвіти державному службовцю, посадовій особі місцевого самоврядування нараховуються кредити ЄКТС у встановленому НАДС порядку.

Потреби у професійному навчанні та формування, розміщення і виконання державного замовлення

22. НАДС щороку здійснює вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, за результатами якого формує перелік пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації таких учасників професійного навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, який враховується суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) під час формування змісту відповідних програм підвищення кваліфікації. Звіт про результати вивчення таких потреб оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАДС і веб-порталі управління знаннями.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

23. За ініціативою та/або разом із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними установами, організаціями, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги в Україні, НАДС може здійснювати вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Звіт (звіти) про результати вивчення таких потреб оприлюднюється (оприлюднюються) на офіційному веб-сайті НАДС і веб-порталі управління знаннями.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

23-1. Державні органи та органи місцевого самоврядування щороку визначають спеціальні потреби у професійному навчанні, які охоплюють питання щодо здійснення завдань, функцій та повноважень окремим (окремими) державним (державними) органом (органами), органом (органами) місцевого самоврядування (крім загальних питань державного управління та місцевого самоврядування) для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання з урахуванням особливостей їх професійної діяльності.

За результатами проведеного аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні державні органи та органи місцевого самоврядування формують перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на плановий рік та оприлюднюють його на офіційному веб-сайті відповідного органу.

{Положення доповнено пунктом 23-1 згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

24. Визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців здійснюються державними органами під час щорічного оцінювання результатів службової діяльності та складання індивідуальної програми.

За результатами узагальнення індивідуальних програм державні органи щороку не пізніше 15 січня надсилають НАДС інформацію про потреби в професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” та “В”, та копії індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”.

{Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

Визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні посадових осіб місцевого самоврядування здійснюються органами місцевого самоврядування та/або асоціаціями органів місцевого самоврядування за результатами атестації (щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань) посадових осіб місцевого самоврядування та/або в інший спосіб.

{Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

{Абзац четвертий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 846 від 29.07.2022}

25. Результати вивчення потреб у професійному навчанні враховуються замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання під час формування і розміщення державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Спеціальні та індивідуальні потреби у професійному навчанні учасників професійного навчання враховуються під час складання кошторисів державних органів або затвердження відповідних місцевих бюджетів, а також планування та організації професійного навчання учасників професійного навчання, розроблення та затвердження (погодження) спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

26. {Абзац перший пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

{Абзац другий пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

{Абзац третій пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

Державним замовником на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є НАДС.

{Пункт 26 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

Формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137) та Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1378).

Фінансування професійного навчання

27. Фінансування підготовки державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за ступенем магістра за державним замовленням здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

28. Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, коштів проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до законодавства, інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 29.07.2022}

29. Самоосвіта учасників професійного навчання може здійснюватися за рахунок їх власних коштів або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Оцінювання та моніторинг системи професійного навчання

30. Суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) забезпечують запровадження та здійснення внутрішнього моніторингу та оцінювання якості такого навчання.

Зовнішній моніторинг та оцінювання якості професійного навчання здійснюються замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання.

Моніторинг та оцінювання якості професійного навчання здійснюються відповідно до положення, затвердженого НАДС.

31. НАДС здійснює моніторинг стану системи професійного навчання та щонайменше один раз на три роки готує відповідну доповідь з урахуванням результатів визначення та аналізу потреб у професійному навчанні, оцінювання якості освітніх послуг, яка оприлюднюється НАДС на його офіційному веб-сайті та веб-порталі управління знаннями.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 106

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57), крім пункту 3 постанови.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 72, ст. 2705).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 807 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2318).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642 “Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2118).

6. Пункт 5 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1292 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3636).

7. Пункти 14 та 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2670).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 260 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1171).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 13 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 312).

10. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 19 “Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 347).

11. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35, ст. 1360).

12. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 465 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2058).

13. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674 “Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2647).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 171 “Про внесення змін до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 788).

15. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1557).

16. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 482 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1829).