Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 532
Прийняття: 25.06.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2020 р. № 532
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 446 від 28.04.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 532

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647; 2018 р., № 52, ст. 1829):

1) назву та абзац другий пункту 1 постанови після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”,”;

2) у Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”,”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу” (далі - органи), та органів військового управління Збройних Сил.”;

в абзаці п’ятому пункту 2 слова “юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” замінити словами “органів юстиції”;

у пункті 5 слова “на відповідний рік” замінити словами “на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди”;

у пункті 6 слова “та суб’єктів призначення відповідних осіб” виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Питання щодо формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167) та від 6 лютого 2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 648).”;

у першому реченні абзацу першого пункту 10 слова “на наступний рік” замінити словами “на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди”;

абзац шостий пункту 12 викласти в такій редакції:

“Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів юстиції вносяться Мін’юстом щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня в установленому порядку подає Мінекономіки.”;

у пункті 15:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.”;

в абзаці четвертому слова “юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” замінити словами “органів юстиції”;

у тексті Порядку:

цифри і слова “1-9 групи оплати праці” замінити словами “посад державної служби категорії “А”, “Б”, “В”;

цифри і слова “1-5 групи оплати праці” замінити словами і цифрами “посад державної служби категорії “А”, підкатегорій Б1-Б3 категорії “Б”;

цифри і слова “6-9 групи оплати праці” замінити словами і цифрою “посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”;

слова “органи державної влади, органи місцевого самоврядування” та “органи державної влади та органи місцевого самоврядування” в усіх відмінках замінити словом “органи” у відповідному відмінку;

слова “вечірньою та заочною (дистанційною)” замінити словами “вечірньою, заочною, дистанційною”;

слова “на посадах державної служби” замінити словами “на посадах”.

2. У Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557; 2018 р., № 52, ст. 1829; 2019 р., № 58, ст. 2000):

1) у пункті 5 слова “вечірньою та заочною (дистанційною)” замінити словами “вечірньою, заочною, дистанційною”;

2) пункт 8 виключити;

3) у пункті 10 слова “вечірньою та заочною (дистанційною)” замінити словами “вечірньою, заочною, дистанційною”, а цифри і слова “6-9 групи оплати праці” - словами і цифрою “посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”;

4) пункти 12 і 15 викласти в такій редакції:

“12. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, успішно склали вступні випробування відповідно до пункту 16 цього Порядку, але не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі в межах ліцензійного обсягу.”;

“15. Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - серпні.”;

5) у другому реченні пункту 19 слово “ректор” замінити словом “керівник”;

6) у другому реченні пункту 21 слово “ректора” замінити словом “керівника”;

7) у пункті 29 слова “наказами ректорів обох закладів вищої освіти або наказом ректора” замінити словами “наказами керівників обох закладів вищої освіти або наказом керівника закладу вищої освіти”;

8) у пункті 34 слово “виробництва” замінити словом “служби”;

9) у пунктах 36 і 40 слово “ректора” замінити словами “керівника закладу вищої освіти”;

10) у підпункті 7 пункту 37 та підпункті 2 пункту 62 слова і цифри “пункту 1 частини першої статті 87” замінити словами і цифрами “пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 87”, а слова “та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом” виключити;

11) друге речення пункту 43 після слів “Державне управління” доповнити словами “або “Публічне управління та адміністрування”;

12) у пункті 47 слово “ректора” замінити словом “керівника”;

13) у тексті Порядку:

слова “територіальний орган” в усіх відмінках та формах числа виключити;

слова “вечірня, заочна (дистанційна)” в усіх відмінках замінити словами “вечірня, заочна, дистанційна” у відповідному відмінку.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

4. У пунктах 32 і 42 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2019 р., № 56, ст. 1944; 2020 р., № 14, ст. 575):

1) після слів “професійної компетентності” доповнити словами “/індивідуальну програму професійного розвитку”;

2) доповнити пункти абзацом такого змісту:

“Затверджена індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальна програма професійного розвитку в разі потреби може переглядатися.”.

5. У Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 648):

1) у пункті 2:

підпункт 2 після слів “професійної компетентності” доповнити словами “/індивідуальна програма професійного розвитку”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) замовник освітніх послуг у сфері професійного навчання - державні замовники, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, інші органи, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”;”;

2) в абзаці першому пункту 8 слова і цифри “у 2013-2018 роках” виключити;

3) абзаци другий та четвертий пункту 12 після слів “такими програмами” доповнити словами “шляхом прийняття розпорядчого документа”;

4) абзац перший пункту 16 після слів “документ про підвищення кваліфікації” доповнити словами “(сертифікат, посвідчення, свідоцтво тощо)”;

5) пункт 20 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У 2020 році частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми може становити не більше 50 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання програми.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

6) в абзаці другому пункту 24 слова і цифри “не пізніше 20 грудня” замінити словами і цифрами “не пізніше 15 січня”, а слова і цифри “не пізніше 15 січня -” виключити;

7) у пункті 26:

в абзаці другому цифри і слова “1-9 групи оплати праці” замінити словами “посад державної служби категорії “А, “Б”, “В”, а цифри і слова “1-5 групи оплати праці” - словами і цифрами “посад державної служби категорії “А”, підкатегорій Б1-Б3 категорії “Б”;

в абзаці третьому слова “вечірньою та заочною (дистанційною)” замінити словами “вечірньою, заочною, дистанційною”, а цифри і слова “6-9 групи оплати праці” - словами і цифрою “посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”.