Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 81
Прийняття: 29.03.2021
Видавники: Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2021  № 81


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2021 р.
за № 655/36277

Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 263 від 06.09.2022}

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), та з метою вдосконалення порядку списання військового майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17 «Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563 (зі змінами).

3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А. ТаранЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29 березня 2021 року № 81


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2021 р.
за № 655/36277

ПОРЯДОК
списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

{У тексті Порядку та додатках до нього слова та цифри «командир військової частини А0515» у всіх відмінках замінено словами «начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України» у відповідних відмінках, слова та цифри «військова частина А0515» у всіх відмінках замінено словами «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм списання військового майна командирами військових частин і посадовими особами Міністерства оборони України, органів військового управління Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Держспецтрансслужба), установ, що належать до сфери управління Міністерства оборони України відповідно до їх повноважень, крім майна та засобів, пов’язаних з прикриттям діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Списання військового майна, закріпленого за апаратами військових аташе та апаратами представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України, здійснюється з урахуванням особливостей порядку їх забезпечення відповідно до вимог Положення про військових аташе та представника Міністерства оборони України при дипломатичному представництві України, затвердженого Указом Президента України від 10 жовтня 2008 року № 918, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1146 «Питання апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України за кордоном».

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

термін «військове майно» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;

термін «орган військового управління» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»;

непридатний стан військового майна - якісний (технічний) стан військового майна, за яким це майно неможливо використовувати за функціональним призначенням;

термін «остання (найнижча) категорія військового майна» вживається у значенні, наведеному в Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року № 440, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1192/31060 (зі змінами);

списання військового майна - документальне оформлення встановлених цим Порядком документів щодо вилучення військового майна з обліку у військовій частині у випадку переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання), убування в межах затверджених норм, використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумішей, проведення аналізу, виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт, його витрачання, а також у разі його втрати, знищення або нестачі.

3. Списання військового майна здійснюється у разі:

набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання);

убування в межах затверджених норм;

втрати чи нестачі військового майна за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним, зокрема у разі:

виявлення як нестачі в результаті інвентаризації;

втрати (знищення, руйнування) внаслідок стихійного лиха або воєнних (бойових) дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції, проведення операції Об’єднаних сил або внаслідок диверсій;

втрати (знищення, руйнування) внаслідок пожежі, катастрофи або аварії;

знищення або приведення у непридатний стан за розпорядженням військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань;

використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумішей, проведення аналізу, виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт;

знесення будівель (споруд) через недоцільність використання та з метою будівництва на їх місці нових об’єктів.

У випадку коли військове майно підлягає утилізації згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, його списання може здійснюватися на підставі та на умовах зазначених договорів.

4. Закінчення установленого строку служби (придатності, носіння) або вироблення встановленого технічного ресурсу військового майна не може бути підставою для складання актів на переведення його до останньої (найнижчої) категорії та подальшого списання, якщо це майно ще придатне для використання за цільовим призначенням (технічним станом) і подальше його використання після закінчення встановлених строків служби та/або ресурсів не заборонено відповідною документацією заводів-виробників або нормативно-правовими актами і нормативними документами Міністерства оборони України.

5. Списання військового майна (крім будівель (споруд)) проводиться за актами якісного (технічного) стану (додаток 1), інспекторськими посвідченнями (додаток 2) та за актами списання (додаток 3). Списання будівель (споруд) проводиться за актом списання будівель (споруд), (додаток 4) та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд) (додаток 5).

6. Затверджені акт якісного (технічного) стану та акт списання військова частина (установа) відображає у регістрах обліку. Інспекторське посвідчення військова частина (установа) відображає в регістрах обліку, книзі обліку нестач військового майна (ведеться у фінансово-економічному органі військової частини), книзі обліку втрат військового майна (додаток 6) (ведеться у службі забезпечення військової частини).

7. Військове майно незалежно від його призначення, джерел надходження та способів придбання у разі втрат (нестач), крадіжок, знищення, пошкоджень та стихійного лиха, псування та передчасного виведення з ладу матеріальних засобів (крім речового майна, яке набуло непридатного стану через інтенсивну експлуатацію у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у воєнних (бойових) діях, антитерористичних операціях, операції Об’єднаних сил, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки), а також нестач, що утворилися в межах норм природних втрат, списується з регістрів обліку на підставі наказу командира (начальника) військової частини і затвердженого ним акта якісного (технічного) стану або акта списання з обов’язковим внесенням втрат (нестач) до книги обліку втрат та книги обліку нестач військового майна.

Командири (начальники) військових частин у місячний строк подають до служб забезпечення органів військового управління комплект документів (акт якісного (технічного) стану або акт списання, витяг з наказу командира (начальника) військової частини про результати розслідування із зазначенням розмірів заподіяної шкоди, витяги з книги обліку втрат військового майна, книги обліку нестач військового майна щодо внесення змін в облік військової частини).

8. Військове майно, яке підлягає списанню, не може бути знищено, розібрано або використано як навчальні посібники до отримання затверджених актів на переведення в останню (найнижчу) категорію або актів списання.

Військове майно, на яке отримано затверджені акти на переведення в останню (найнижчу) категорію, підлягає розбиранню (розділенню) на підставі наряду (письмового розпорядження) відповідної служби забезпечення органу військового управління, структурного підрозділу Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати облік надлишкового військового майна, якщо відсутні інші розпорядження щодо його подальшого використання від відповідних служб забезпечення органів військового управління (додаток 7).

Під час розбирання (розділення) переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки, складові частини яких відносяться до різних служб забезпечення, вони підлягають постановці на облік у відповідних службах забезпечення, за винятком зразків озброєння та військової техніки, облік яких ведеться структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна.

Переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, яке визнано надлишковим та знято з постачання Збройних Сил України, може здійснюватися в разі, якщо воно не користується попитом на ринку, понад 7 років перебуває на обліку структурного підрозділу Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати облік надлишкового військового майна, за погодженням з відповідними службами забезпечення органів військового управління.

Речове майно, яке визнано надлишковим, розпорюється (розбирається) за нарядом на розбирання, виданим структурним підрозділом Міністерства оборони, який веде облік надлишкового військового майна, з обов’язковим письмовим погодженням (дозволом) служби забезпечення органу військового управління.

Розпорювання (розбирання) переведеного в останню (найнижчу) категорію інвентарного речового майна проводиться за письмовим погодженням (дозволом) служби забезпечення.

Списання військового майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби (крім майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих їм військових частин відповідно) проводиться за погодженням з Центральним управлінням інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Списання будівель та споруд, які перебувають на балансі квартирно-експлуатаційних органів Збройних Сил України (крім будівель та споруд, які перебувають на балансі квартирно-експлуатаційної служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих їм військових частин відповідно), проводиться за погодженням із Центральним управлінням інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України та Головним управлінням майна та ресурсів.

9. Відчужене (реалізоване) військове майно, а також майно, яке безоплатно передане до сфери управління державних органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, підлягає зняттю з обліку на підставі відповідних актів приймання-передачі цього майна.

10. Автомобільні, бронетанкові та інші базові шасі, що вивільняються під час розбирання (розділення) комплексних зразків озброєння та спеціальної техніки, ставляться на окремий облік та використовуються за рішенням відповідної служби забезпечення для розв’язання завдань бойової підготовки та забезпечення життєдіяльності військових частин. У випадку визнання вивільнених базових шасі непридатними для експлуатації, вони списуються відповідно до вимог цього Порядку.

Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, які зняті зі зразків озброєння та військової техніки при її розбиранні та виробили міжремонтний ресурс, у разі їх потреби для Збройних Сил України, Держспецтрансслужби підлягають відновленню, а всі справні, працездатні та придатні для використання матеріальні засоби використовуються для потреби військ згідно з нарядами відповідних служб забезпечення.

11. Розбирання переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки проводиться у визначених ремонтних військових частинах (підрозділах) на підставі наряду на розбирання відповідної служби забезпечення, структурного підрозділу Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати облік надлишкового військового майна.

Розбирання переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки Держспецтрансслужби проводиться у ремонтних підрозділах військових частин Держспецтрансслужби на підставі наряду на розбирання відповідної служби забезпечення.

Надлишкове військово-технічне майно, яке за своїми характеристиками набуло непридатного для подальшого використання стану, переведене в останню (найнижчу) категорію та експлуатацію (використання) або утилізацію (розбирання, розділення) якого заборонено нормативно-правовими актами (акумуляторні батареї, автогума та ін.), переводиться до стану вторинної сировини (металобрухту, сировини вторинної гумової, макулатури, склобою та ін.) з дотриманням вимог діючих державних стандартів України за письмовим розпорядженням структурного підрозділу Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати облік надлишкового військового майна.

12. Розбирання та демонтаж будівель і споруд, які стали непридатними для експлуатації (крім випадків розбирання об’єктів, що постраждали внаслідок аварії, з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів і очищення території), проводяться тільки після затвердження акта про їх списання у тримісячний строк.

Усі матеріали, отримані від розбирання (демонтажу) списаних будівель (споруд) і придатні для повторного використання, оприбутковуються на відповідних бухгалтерських рахунках балансоутримувачів - квартирно-експлуатаційних відділів (частин районів), відділень морської інженерно-технічної служби та військових частин, які ведуть бухгалтерський облік. Подальше використання або реалізація матеріалів, отриманих від розбирання (демонтажу), здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель і споруд, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища або захоронюються з дотриманням екологічних норм після погодження органом, уповноваженим погоджувати акти на списання будівель (споруд).

Забороняється оприбутковувати та використовувати для ремонту будівель матеріали та елементи конструкцій будівель і споруд, які зруйновані землетрусами, вибухами, пожежами, затопленнями, що може призвести до аварій та руйнувань унаслідок втрати або зміни фізичних та хімічних властивостей елементів конструкцій після руйнівного зовнішнього впливу.

13. Переведене в останню (найнижчу) категорію військове майно, яке є матеріальним носієм секретної інформації, підлягає поверненню заводам- виробникам (ремонтним підприємствам) України без розбирання або знищується відповідно до чинного законодавства.

Якщо начальником служби забезпечення прийнято рішення щодо здавання військового майна, яке є матеріальним носієм секретної інформації, в металобрухт, таке військове майно (агрегати, вузли, деталі) обов’язково деформується до стану, який не дає змоги з’ясувати його цільове та функціональне призначення, конструкцію та виробника. Знищення секретних елементів оформлюється відповідним актом.

14. Для здійснення контролю за вилученням із переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна під час його розбирання (розділення) придатних агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів і за їх передачею на місце зберігання у військових частинах утворюється комісія, яка оголошується наказом командира військової частини. До складу комісії обов’язково входять: відповідні фахівці з ремонту (експлуатації), посадові особи, які відповідають за стан та збереження військового майна, представник відповідного фінансового органу. Під час розбирання (розділення, знищення) секретних елементів переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна або їх комплектуючих елементів до складу такої комісії обов’язково включаються працівники, відповідальні за облік цього військового майна. Розбирання військового майна здійснюється під контролем комісії.

15. Списання військового майна здійснюється з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Гриф секретності (обмеження доступу) матеріальних носіїв інформації (актів якісного (технічного) стану, інспекторських посвідчень, актів списання) повинен відповідати грифу обмеження доступу до відомостей, що в них містяться.

II. Організація списання військового майна

1. Організація списання військового майна покладається на відповідних командирів (начальників) військових частин (далі - командири військових частин).

Списання військового майна, яке знаходиться на обліку у структурному підрозділі Міністерства оборони України, уповноваженому здійснювати облік надлишкового військового майна, здійснюється його керівником (за погодженням відповідної служби забезпечення) та Міністром оборони України. Погодження здійснюється у строк до 15 днів від дня отримання.

Списання військового майна, у тому числі іноземного виробництва, придбаного за кошти, виділені на відповідні статті Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, здійснюється начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, директорами департаментів, начальниками управлінь (служб) Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальниками управлінь (служб) департаментів Головного управління розвідки Міністерства оборони України відповідно до номенклатури служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які вони мають право списувати військове майно (додатки 8, 9).

Списання військового майна, у тому числі іноземного виробництва, придбаного за кошти, виділені на відповідні статті Адміністрації Держспецтрансслужби, здійснюється Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, начальником головного штабу - першим заступником Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, заступниками Голови Адміністрації Держспецтрансслужби за напрямами, начальниками управлінь (окремих служб) Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно до номенклатури служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які вони мають право списувати військове майно (додатки 8, 9).

Списання військового майна, у тому числі іноземного виробництва, придбаного за кошти, виділені по коду програмної класифікації видатків (КПКВ) 2101020/22 (виконання окремих заходів Силами спеціальних операцій Збройних Сил України) на відповідні статті військової частини А0987, здійснюється командиром військової частини А0987 відповідно до номенклатури служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які вони мають право списувати військове майно (додатки 8, 9).

2. Командири військових частин мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання відповідно до максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання (додатки 8, 9), що не перевищують встановлених Положенням про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (зі змінами), максимальних розмірів коштів. Командири військових частин списують військове майно згідно з повноваженнями командирів військових частин на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення (додаток 10). Списання військового майна, номенклатура якого не визначена у додатку 10 до цього Порядку, та майна Держспецтрансслужби здійснюється посадовими особами відповідно до максимальних розмірів коштів, визначених у додатках 8, 9 до цього Порядку.

Міністр оборони України має повноваження на списання усього військового майна незалежно від номенклатури служб забезпечення.

3. Для оформлення документів на списання військового майна наказом командира військової частини або командира (начальника) вищого рівня щороку призначається комісія для списання військового майна (далі - комісія).

До складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, Держспецтрансслужби відповідно і обов’язково начальники відповідних фінансових органів.

Під час списання військового майна, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, до складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, Держспецтрансслужби відповідно, яким надано допуск та доступ до державної таємниці. У разі списання засобів криптографічного захисту інформації, що містять секретні вузли (блоки), до складу комісії, крім цього, включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, яким надано також допуск до шифрів та/або самостійної роботи із засобами криптографічного захисту інформації в установленому законодавством порядку.

Для визначення ступеня придатності будівель (споруд) і встановлення неможливості або економічної недоцільності проведення їх ремонту до складу комісії включаються представники органів пожежної безпеки Міністерства оборони України та Держспецтрансслужби відповідно.

4. Комісія зобов’язана:

провести ретельний огляд військового майна, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причини зносу, дефекти, що стали підставою для порушення клопотання про складання акта на списання військового майна, використовуючи при цьому дані облікових документів, а також необхідну технічну документацію (до матеріалів на списання будівель (споруд) обов’язково додається акт технічного стану будівлі (споруди));

перевірити комплектність військового майна, що підлягає списанню;

встановити можливість або неможливість відновлення і подальшого використання військового майна за цільовим та функціональним призначенням, конкретні причини його списання, а також підготувати пропозиції про його списання та подальше використання (розбирання, утилізацію, передачу);

надати пропозиції про доцільність використання складових військового майна (окремих агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів), що утворюються після його розбирання;

визначити залишкову вартість військового майна;

встановити осіб, з вини яких допущено втрату або передчасне зіпсуття військового майна;

підготувати необхідні документи для списання військового майна на затвердження відповідній посадовій особі.

5. При визначенні якісного (технічного) стану військового майна, яке підлягає списанню, комісія керується:

відповідними стандартами, технічними умовами, керівництвами, положеннями, технічною документацією з експлуатації, формулярами, паспортами та іншими документами, що визначають технічні вимоги, які пред’явлені до цього військового майна;

встановленими граничними нормами (строками) служби військового майна або витратою ресурсів, а на військове майно, для якого норми (строки) служби не встановлені,- відповідно нормами (строками) служби подібного майна;

документами про результати випробувань, перевірок та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний (якісний) стан військового майна може бути визначений тільки випробуванням, перевіркою або лабораторним дослідженням;

ознаками та технічними показниками категорійності, встановленими відповідними наказами, керівництвами, постановами, положеннями та інструкціями.

Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню, входять дорогоцінні метали та/або дорогоцінне каміння, до акта обов’язково додається відомість (розрахунок) вмісту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння із зазначенням їх кількості (у грамах, каратах) згідно з паспортними даними та їх вартості. Відомість (розрахунок) є невід’ємною частиною акта. У разі відсутності даних вміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння визначається комісією на підставі даних про вміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у подібних виробах або шляхом узагальнення даних про їх вміст в елементах виробу, взятих з довідників, із зазначенням джерел довідкової інформації.

Факт відсутності дорогоцінних металів та/або каменів у військовому майні, що підлягає списанню, зазначається в акті. У разі виявлення їх нестачі вказуються відповідні документи, за якими прийнято рішення щодо відшкодування збитків (нестач).

Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню, входять чорні та/або кольорові метали, до акта додається окрема відомість (розрахунок) вмісту чорних та кольорових металів із зазначенням їх кількості (у кілограмах), якісних характеристик згідно з паспортними даними (довідниками) та вартості. У разі відсутності даних про вміст чорних та кольорових металів у формулярах, паспортах (довідниках) визначення їх вмісту проводиться в службах забезпечення органів військового управління за закріпленою номенклатурою майна.

Служби забезпечення органів військового управління оформлюють та доводять до військ бюлетені щодо обсягів якісних та кількісних показників отриманих продуктів утилізації від списаного військового майна за закріпленою номенклатурою.

Під час подання акта на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, експлуатація (робота) якого враховується у паспортах (формулярах), надаються його паспорти (формуляри), а за їх відсутності - засвідчені в установленому законодавством порядку дублікати. Усі розділи паспорта (формуляра) повинні бути повністю оформлені на день підписання акта та завірені підписом голови комісії і відбитком гербової печатки військової частини.

6. Списання військового майна здійснюється за залишковою (балансовою) вартістю. Розрахунок залишкової вартості військового майна проводиться згідно з Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1158).

Для військового майна, що підлягає списанню за актами списання або за актами якісного (технічного) стану, залишкова вартість не може бути нижчою, ніж вартість чорного, кольорового металу (вторинної сировини), а також дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що в ньому містяться.

7. Посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Держспецтрансслужби, які затвердили інспекторське посвідчення, акт переведення в останню (найнижчу) категорію, акт якісного (технічного) стану, акт списання військового майна, та посадові особи, які ці акти підписали, відповідають за правильність оформлення зазначених актів та висновку, що став підставою для списання військового майна, та подальше використання військового майна.

8. Командири (начальники) мають право скасовувати рішення про списання військового майна, прийняті підпорядкованими посадовими особами, анульовувати затверджені інспекторські посвідчення та призначати повторне розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті військового майна. Міністр оборони України має право скасовувати рішення про списання військового майна, прийняті посадовим особами Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Держспецтрансслужби.

III. Порядок списання військового майна за актами якісного (технічного) стану

1. За актами якісного (технічного) стану списуються:

військове майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану після закінчення установлених строків його служби (носіння, використання), вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт, а також із закінченим строком зберігання в запасі (резерві), за неможливості його ремонту або використання за цільовим призначенням;

військове майно безстрокового використання, яке набуло непридатного стану у процесі експлуатації, а також речове майно, яке набуло непридатного стану у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у воєнних (бойових) діях, антитерористичних операціях, операції Об’єднаних сил, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, за неможливості його подальшого використання за цільовим призначенням;

лікарські засоби (у тому числі наркотичні, психотропні та отруйні), імунобіологічні препарати та хімічні реактиви, які набули непридатного стану;

кабельні лінії з оприбуткуванням чорних та кольорових металів, що вони містять;

витрачений за встановленими нормами дріт в’язальний для виготовлення одноразових кріпильних пристроїв (розтяжок для кріплення військового майна, строп, ув’язок тощо) списується з обліку за актами списання, які складаються на підставі акта виконаних робіт;

непридатний для використання дріт в’язальний списується за актами списання з подальшим його оприбуткуванням як вторинної сировини (брухт сталевий легковаговий, вид 501), за винятком дроту в’язального, використаного під час ведення воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил.

Підставою для складання акта якісного (технічного) стану є затверджений акт на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію та відповідний розпорядчий документ служби забезпечення на розбирання (розділення) військового майна.

Переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію оформляється:

озброєння та військової техніки (крім повітрянодесантної), військового майна, що обліковується за номерами та технічним станом,- актами технічного стану (додаток 11);

повітрянодесантної техніки і парашутно-десантного майна - актами технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 12) з доданими до них відомостями технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 13);

інших матеріальних засобів - за актами зміни якісного стану (додаток 14).

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію озброєння та військову техніку, яка є надлишковою, погоджується з відповідними службами забезпечення, про що робиться запис на лицевій стороні акту, візується мастичною печаткою та затверджується структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна.

Списання кораблів та катерів, суден (катерів) забезпечення за актами якісного (технічного) стану здійснюється без переведення їх в останню категорію за залишковою вартістю майна.

Підставою для складання акта якісного (технічного) стану кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення є наказ Міністерства оборони України про виключення їх зі складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

2. У разі якщо командири (начальники) відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання, та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію із додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна.

До акта на переведення в останню (найнижчу) категорію додаються:

паспорт (формуляр), а за його відсутності оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). На вимогу посадової особи, яка затверджує акт на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

перелік вузлів, агрегатів та інших матеріалів, які вміщують дорогоцінні метали та камені, чорні (кольорові) метали;

розрахунок залишкової вартості.

Посадова особа, яка отримала для затвердження акт на переведення в останню (найнижчу) категорію, у строк до 30 днів від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення та наявності законних підстав на переведення в останню (найнижчу) категорію затверджує його та завіряє гербовою печаткою.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію, які подаються на затвердження командувачу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти на переведення в останню (найнижчу) категорію разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для здійснення перевірки наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України до юридичної служби командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України.

Затверджені командувачем виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна в десятиденний строк подаються до служб забезпечення органів військового управління для внесення змін до обліку та планування постачання.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, які подаються на затвердження Міністру оборони України разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна Головного управління розвідки Міністерства оборони України, майна військових частин підпорядкування Адміністрації Держспецтрансслужби, які подаються на затвердження Міністру оборони України, погоджуються з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після погодження клопотання разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

3. Затверджений акт якісного (технічного) стану є підставою для списання військового майна з обліку.

На повітряні судна акт якісного (технічного) стану складається і затверджується після оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення) повітряних суден на відповідному складі (сховищі).

4. Під час масового списання військового майна (більше двох зразків військового майна) складається зведений акт переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна (додаток 15), який розробляється у відповідній службі забезпечення органу військового управління.

Право затвердження зведених актів переведення в останню (найнижчу) категорію мають Міністр оборони України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Голова Адміністрації Держспецтрансслужби у межах прав на списання військового майна.

5. Проєкти зведених актів переведення в останню (найнижчу) категорію готуються службами забезпечення та погоджуються з відповідними керівниками за підпорядкованістю. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта переведення в останню (найнижчу) категорію.

6. Проєкти зведених актів на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, облік якого ведеться структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна, відпрацьовуються цим структурним підрозділом та погоджуються з відповідними службами забезпечення. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта переведення в останню (найнижчу) категорію.

7. Проєкти зведених актів переведення в останню (найнижчу) категорію, які подаються на затвердження Міністру оборони України, надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

8. Посадова особа, яка отримала на погодження зведений акт та/або акт на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, розглядає його та приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання у строк до 10 днів від дня його отримання.

Перевірка зведених актів та/або актів на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна на відповідність законодавству та візування юридичною службою апарату Міністерства оборони України здійснюється у строк до 30 днів від дня їх отримання.

9. Затверджений зведений акт переведення в останню (найнижчу) категорію є підставою для затвердження актів на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію начальником відповідної служби забезпечення органу військового управління.

10. Зразки озброєння та військової техніки після затвердження актів на переведення їх в останню (найнижчу) категорію, а кораблі та катери, судна (катери) забезпечення після затвердження акта якісного (технічного) стану підлягають зняттю з обліку військових частин на підставі виконаного наряду (розпорядження) на розбирання (розділення) військового майна, виданого начальником відповідної служби забезпечення, після оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення) та обов’язкового затвердження акта якісного (технічного) стану.

IV. Списання військового майна за інспекторським посвідченням

1. За інспекторським посвідченням списується втрачене або знищене військове майно, майно, виявлене як нестача, майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану раніше установленого строку його служби, вироблення технічного ресурсу, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода повністю або частково відноситься на рахунок держави, за неможливості відшкодування їх повної або часткової вартості за рахунок винних осіб.

2. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадках, коли воно втрачене чи знищене або його нестача утворилася внаслідок:

стихійного лиха, диверсій або воєнних (бойових) дій, а також розпорядження військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань;

пожежі, катастрофи або аварії і відсутні підстави для притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб;

випробувань, стрільб або навчань і немає підстав для віднесення суми завданих збитків на рахунок винних осіб;

проведення антитерористичної операції, проведення операції Об’єднаних сил, проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки;

в інших випадках, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна бути повністю або частково віднесена на рахунок держави.

Крім того, за інспекторським посвідченням підлягає списанню нестача об’єктів незавершеного будівництва, які внаслідок впливу природних факторів зазнали зруйнування.

Також за інспекторським посвідченням підлягають списанню окремі конструктивні елементи будівель (споруд), пошкоджені внаслідок стихійного лиха (пожеж тощо), якщо списання самих будівель (споруд) є економічно недоцільним, враховуючи відсутність значних пошкоджень.

Підготовка матеріалів інспекторського посвідчення щодо списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд) здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з оформленням інспекторського посвідчення на списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд) (додаток 16).

3. Військове майно, яке втрачене або знищене внаслідок пожежі, катастрофи або аварії, може бути списане за інспекторським посвідченням у разі, коли винні особи не встановлені або відсутні правові підстави для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється судом або службовим розслідуванням.

4. Військове майно, втрачене або знищене внаслідок проведення випробувань, стрільб або навчань, списується за інспекторським посвідченням за наявності підтвердних документів щодо допуску та участі військового майна у випробуваннях, стрільбах або навчаннях, а також встановленого факту відсутності правових підстав для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється судом або службовим розслідуванням.

5. У разі якщо сума збитків, заподіяних втратою військового майна, перевищує суму, визначену судом для стягнення з винного, або перевищує суму нарахування, яку згідно із законом можливо покласти на винну особу, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

6. У разі якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, позовні

вимоги про стягнення суми втраченого або знищеного військового майна з винної особи не задоволено, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

7. У разі повного відшкодування суми збитків, заподіяних втратою військового майна, винними особами добровільно або за рішенням суду таке майно списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання без затвердження інспекторського посвідчення.

8. Військове майно, яке втрачене внаслідок розкрадання чи знищення, списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання після набрання законної сили рішенням суду про відшкодування шкоди винною особою. У разі якщо органами досудового розслідування або судом винні особи не будуть встановлені, таке майно списується за інспекторським посвідченням на підставі відповідного рішення органу досудового розслідування або рішення суду.

9. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадку встановлення безнадійності стягнення у разі:

закінчення строку позовної давності, якщо суд відмовив у відновленні пропущеного строку;

встановлення судом факту неспроможності винних осіб сплатити зобов’язання (борг) та якщо немає можливості відновити стягнення надалі;

у зв’язку зі смертю боржника (якщо встановлено відсутність майна, на яке за законом може бути направлене стягнення після його смерті).

10. Кабельні лінії списуються за інспекторським посвідченням у разі економічної недоцільності або неможливості їх демонтажу.

11. Для списання військового майна за інспекторським посвідченням

службою, яка є службою забезпечення цим військовим майном, готується клопотання. До клопотання на отримання інспекторського посвідчення додаються такі документи:

перелік військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням, форма якого наведена у додатку 17 до цього Порядку;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії матеріалів розслідування (перевірки);

витяги з наказів про призначення та результати проведення розслідування;

витяги з книги обліку втрат військового майна та книги обліку нестач;

витяги з наказів про знищення військового майна з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань або з метою запобігання загарбанню їх противником, а також про втрату їх внаслідок стихійних лих, катастроф та аварій;

акт технічного стану або акт списання (у разі викрадення військового майна складається на підставі наявних облікових даних);

паспорт (формуляр), а за його відсутності - оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). У разі необхідності на вимогу посадової особи, яка оформлює та затверджує інспекторське посвідчення на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, завірені в установленому законодавством порядку;

висновки (аналізи), що підтверджують непридатність військового майна до подальшого використання за призначенням;

висновки (аналізи), що підтверджують економічну недоцільність (неможливість) ремонту (демонтажу, переробки) військового майна;

відомість залишкової вартості військового майна;

засвідчені виписки з акта ревізії (перевірки), аудиторського висновку;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів та органів досудового розслідування;

довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб, яка видається фінансовим органом військової частини.

До клопотання щодо отримання інспекторських посвідчень на списання викраденої (втраченої) зброї та боєприпасів додається довідка від підрозділів інформаційних технологій органів внутрішніх справ про постановку їх на облік.

До клопотання щодо отримання інспекторських посвідчень на списання мінно-торпедного озброєння, втраченого під час проведення практичних постановок (стрільб), додаються завірені командирами військових частин витяги з вахтових журналів військових частин, які залучались до проведення практичних постановок (стрільб).

Клопотання про видання інспекторського посвідчення, яке не підтверджене відповідними документами, до розгляду не приймається.

12. Для списання за інспекторським посвідченням військового майна, втраченого або знищеного під час ведення воєнних (бойових) дій, проведення антитерористичної операції, проведення операції Об’єднаних сил, міжнародної операції з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій, терористичних актів, посадові особи подають клопотання, до якого додаються:

засвідчена копія матеріалів розслідування;

витяги з наказів про призначення та результати проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна;

перелік військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням, форма якого наведена в додатку 17 до цього Порядку;

виписки з книг обліку втрат військового майна по службах забезпечення, а також із книги обліку нестач військової частини;

акти технічного стану (для виробів, що обліковуються за номерами), акти списання (для решти матеріальних засобів), складені на підставі наявних облікових даних на момент до настання події, із зазначенням обставин втрати (знищення, пошкодження тощо) військового майна, затверджені командиром військової частини;

відомість визначення залишкової вартості військового майна на момент знищення (втрати, пошкодження тощо) з розрахунками згідно з Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1158);

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів або органів досудового розслідування.

До клопотань щодо отримання інспекторських посвідчень на списання втраченої (знищеної) стрілецької зброї та боєприпасів додається довідка від відповідних підрозділів МВС за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року № 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 933/11213 (зі змінами).

13. Рішення про оформлення (порушення клопотання про видачу) інспекторських посвідчень приймається після видання наказу про результати проведення розслідувань, аудиту, перевірок, рішення суду, якими встановлено необхідність віднесення частини або повної суми збитків на рахунок держави.

14. Рішення про затвердження інспекторського посвідчення приймається посадовими особами, які мають право списувати військове майно. У разі якщо командири (начальники) не мають права на списання такого майна, вони направляють за підпорядкованістю через відповідну службу забезпечення клопотання про отримання інспекторських посвідчень.

Інспекторське посвідчення, рішення про затвердження якого приймається Міністром оборони України, начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, оформлюється, підписується та завіряється гербовою печаткою відповідною службою забезпечення органу військового управління з додаванням копії рішення.

15. Клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами направляється посадовій особі вищого рівня не пізніше 15 днів після видання наказу про результати розслідування або надходження до військової частини рішення суду.

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається Міністром оборони України, погоджується з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) Департаменту фінансів Міністерства оборони України та у разі списання будівель (споруд), їх окремих конструктивних елементів та об’єктів незавершеного будівництва з Головним управлінням майна та ресурсів та Центральним управлінням інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

Клопотання начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голови Адміністрації Держспецтрансслужби про затвердження інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається Міністром оборони України, погоджується з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання разом з іншими документами, які його обґрунтовують, надається для проведення перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

Клопотання про затвердження інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, погоджується з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Після цього клопотання надається для проведення юридичної експертизи та візування до юридичної служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно.

Клопотання про затвердження інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається начальниками служб забезпечення органів військового управління, погоджується з відповідними командувачами виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (за територіальним принципом), фінансово-економічних органів та юридичних служб виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про затвердження інспекторського посвідчення або аркушем погодження. Після погодження клопотання разом з іншими документами, які його обґрунтовують, надаються на погодження до фінансово-економічного органу і для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби відповідного структурного підрозділу органу військового управління.

Під час погодження перевіряються такі питання:

службами забезпечення за закріпленою номенклатурою майна - правильність оформлення актів технічного стану (актів списання) військового майна, відповідність майна, що списується, тому, що обліковується за військовою частиною; правильність визначення залишкової вартості майна, відповідність номенклатури та кількості майна, що списується, даним, занесеним до книги обліку втрат військового майна;

органами управлінь Військової служби правопорядку Збройних Сил України - матеріали розслідування (за фактами втрат або знищення військового майна) щодо повноти, своєчасності його проведення та дотримання законодавства України;

фінансовими органами - відповідність і достовірність внесення суми нестачі військового майна до книги обліку нестач військової частини.

Юридичною службою (департаментом, управлінням, відділом) здійснюється перевірка наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України.

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається командувачем виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, погоджується з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (за територіальним принципом), фінансово-економічних органів та юридичних служб виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України та центральними службами забезпечення (згідно з номенклатурою військового майна, яке пропонується до списання).

Затверджене командувачем виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) інспекторське посвідчення в десятиденний строк подається до служб забезпечення органів військового управління для внесення змін до обліку та планування постачання до визначеної потреби.

16. Посадові особи вищого рівня розглядають подані клопотання, приймають рішення та затверджують інспекторські посвідчення у місячний строк з дня їх надходження. У цей самий строк вони можуть призначити повторне розслідування.

Посадова особа, яка отримала на погодження клопотання про видачу інспекторського посвідчення, розглядає його та приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання у строк до 10 днів від дня його отримання.

Перевірка клопотання про видачу інспекторського посвідчення на відповідність законодавству та візування юридичною службою апарату Міністерства оборони України здійснюється у строк до 30 днів від дня його отримання.

17. Інспекторські посвідчення затверджуються у трьох примірниках:

перший - направляється у військову частину, в якій сталася втрата;

другий - направляється до відповідної служби забезпечення;

третій - разом з документами, що стали підставою для затвердження інспекторського посвідчення, зберігається у справах військової частини (служби забезпечення), посадова особа якої затвердила це посвідчення.

Підпис і відбиток гербової печатки ставляться на всіх трьох примірниках інспекторського посвідчення.

Інспекторські посвідчення нумеруються в порядку їх реєстрації у книзі реєстрації видачі інспекторських посвідчень (додаток 18).

Інспекторське посвідчення, затверджене командиром військової частини, в якій сталася втрата, оформлюється начальником відповідної служби в одному примірнику. У цьому випадку до служби забезпечення направляється копія затвердженого інспекторського посвідчення.

18. Оформлення та затвердження інспекторських посвідчень у військових частинах, що не мають органів матеріального забезпечення, проводяться через військові частини, у яких вони знаходяться на забезпеченні.

19. Посадовим особам Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Держспецтрансслужби забороняється приймати рішення та затверджувати інспекторські посвідчення у разі:

відсутності відповідних документів, що підтверджують законність списання військового майна;

якщо збитків завдано внаслідок їх незаконних наказів (розпоряджень);

якщо військове майно для списання подається службою, яка не є службою забезпечення цим військовим майном, крім випадків належності втраченого майна до різних служб забезпечення;

роздільного (частинами) списання збитків, завданих одночасною втратою або знищенням військового майна (пожежею, катастрофою, аварією, нестачею), кількома посадовими особами або однією посадовою особою, але за кількома рішеннями роздільно за видами військового майна. Клопотання на списання втраченого військового майна у всіх випадках подається на всю суму збитків незалежно від належності втраченого майна до різних служб. При цьому клопотання про затвердження інспекторського посвідчення з доданими документами готується службою, майну якої завдано найбільших збитків.

20. Дозволяється списувати окремо за номенклатурами служб забезпечення органів військового управління відповідно до визначених повноважень військове майно, втрачене або знищене під час воєнних (бойових) дій, в ході проведення антитерористичної операції, проведення операції Об’єднаних сил, проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій, терористичних актів.

21. Після отримання інспекторського посвідчення та затвердженого акта з обліку військової частини списуються:

за книгою обліку втрат військового майна - та кількість військового майна, на яку затверджено інспекторське посвідчення та затверджено акт;

за книгою обліку нестач - сума втрат, віднесена на рахунок держави. Сума збитків, що підлягає відшкодуванню винними особами, списується за книгою обліку нестач та записується в книгу грошових стягнень та нарахувань на підставі наказу командира військової частини або вищого начальника, виданого у зв’язку з прийняттям рішення про притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності за матеріалами розслідування, ревізії, перевірки, рішення суду.

V. Списання військового майна за актами списання

1. За актами списання списується військове майно, яке не обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану, майно, яке використане за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, витрачене на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби, будівлі і споруди, що підлягають знесенню через недоцільність їх використання, а також убуток військового майна та інше майно, яке не списується за актами якісного (технічного) стану, за інспекторськими посвідченнями і набуло непридатного стану.

2. У разі якщо командири (начальники) відповідно до максимальних розмірів коштів та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти списання з додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна. До акта списання додається розрахунок залишкової вартості.

3. Посадова особа, яка отримала для затвердження акт списання, у строк до 30 днів від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення, наданого висновку щодо доцільності та законності відповідної операції затверджує його та завіряє гербовою печаткою.

4. Акти списання, які подаються на затвердження Міністру оборони України разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

Акти списання військового майна Головного управління розвідки Міністерства оборони України, майна військових частин підпорядкування Адміністрації Держспецтрансслужби, які подаються на затвердження Міністру оборони України, погоджуються з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для проведення перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

Акти списання, які подаються на затвердження командувачу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для здійснення перевірки наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України до юридичної служби командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України.

Посадова особа, яка отримала на погодження акт списання, розглядає його та приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання у строк до 5 днів від дня його отримання.

Перевірка акту списання на відповідність законодавству та візування юридичною службою апарату Міністерства оборони України здійснюється у строк до 30 днів від дня його отримання.

5. Підставою для списання з обліку військової частини військового майна, що не враховується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками, є затверджений акт списання.

VI. Особливості списання деяких видів військового майна

1. Списання силових масляних трансформаторів, кабельних та повітряних ліній електропостачання проводиться за актом списання на підставі протоколу випробування електровимірювальної лабораторії.

На кабельні лінії, демонтаж проведення яких недоцільний, комісією військової частини складається акт фінансово-економічного обґрунтування з додатками схеми проходження мереж на місцевості. Акт затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться кабельні мережі.

2. Запасні частини, інструмент та приладдя, електрообладнання, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, використані під час випробувань, експериментальних робіт, при проведенні рятувальних робіт, ліквідації аварій та стихійного лиха, регламентованого технічного обслуговування (регламентних робіт), технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки і майна, при підготовці зброї (боєприпасів) для збереження або застосування, а також на виробничі та господарчо-побутові потреби, списуються з підрозділів за актами списання відповідно до чинних норм.

3. Списання усіх видів ракет і мішеней, створених на базі ракет та безпілотних літальних апаратів, знищених (втрачених) та витрачених на стрільбах (навчаннях) проводиться на підставі акта про проведення пуску (додаток 19) з додаванням до нього акта якісного (технічного) стану (додаток 1). Списання усіх видів ракет витрачених (використаних) у ході бойових дій (відсічі збройної агресії) проводиться на підставі акта про проведення пуску у ході бойових дій (додаток 23) з додаванням до нього акта якісного (технічного) стану (додаток 1).

{Абзац перший пункту 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}

Акт про проведення пуску затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться ракети та безпілотні літальні апарати. Під час проведення стрільб на полігонах акти про пуски погоджуються начальником полігона (його заступником).

Для безпілотних літальних апаратів додатково додаються акти технічного стану, які складаються перед пусками.

Списання артилерійських та стрілецьких боєприпасів, витрачених на практичні стрільби, здійснюється за актом списання, який складається у двох примірниках на підставі даних роздавально-здавальних відомостей (за формою, наведеною у додатках 17, 32 до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року № 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 933/11213 (зі змінами). Перший примірник акта залишається у службі забезпечення військової частини, другий - подається до відповідної служби забезпечення органу військового управління до 25 числа місяця, в якому були проведені практичні стрільби.

4. У військовій частині пальне, яке використане підрозділами, списується за донесеннями про наявність та рух військового майна.

Донесення складається на підставі записів у таких облікових документах:

дорожніх листах - при використанні наземних транспортних засобів та плавучих засобів;

польотних листах, стартових хронометражних журналах, формулярах двигунів, штурманських бортових журналах - при використанні літальних апаратів;

робочих листах агрегатів, машинних журналах електричних агрегатів - при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій), силових агрегатів радіорелейних (тропосферних) станцій та апаратних наземних вузлів зв’язку;

у добових та вахтових (суднових) журналах - при використанні на кораблі (судні) пального, використаного електромеханічною частиною.

До донесення в обов’язковому порядку додаються зазначені вище облікові документи.

5. Списання природних втрат пального проводиться за актом списання, складеним на основі акта інвентаризації, до якого додається розрахунок природних втрат пального.

6. Матеріальні засоби, використані на приготування сумішей, списуються з обліку на підставі акта виготовлення сумішей.

7. Матеріальні засоби, використані при проведенні аналізів (випробувань), списуються з обліку на підставі акта відбору проб для аналізів (випробувань).

8. Витрачені за встановленими нормами будівельні та ремонтні матеріали списуються з обліку за актами списання, які складаються на підставі акта приймання виконаних робіт.

9. Списання бойових кораблів та катерів, суден (катерів) забезпечення проводиться після виключення їх зі складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за актами якісного (технічного) стану або за інспекторськими посвідченнями посадовими особами Міністерства оборони України або Збройних Сил України за залишковою вартістю майна.

10. Розшукові, спеціальні собаки можуть за рішенням комісії переводитись у вартові. На собак, які списуються, складається акт про списання службових собак (додаток 20).

11. Артилерійські та стрілецькі боєприпаси, зенітні ракети ближньої дії, елементи до них та стріляні гільзи від пострілів калібру 76 мм та більше, втрачені під час стрільб, списуються за інспекторським посвідченням.

Стріляні гільзи до патронів та пострілів калібру до 76 мм, втрачені під час стрільб, списуються за актом списання (зняття залишків) за формою, наведеною у додатку 21 до цього Порядку.

12. Списання усіх видів протичовнової зброї, авіаційних протичовнових торпед (у практичному варіанті), а також радіогідроакустичних буїв (далі - мінно-торпедне озброєння), знищених (втрачених, витрачених) на практичних стрільбах (навчаннях), проводиться на підставі акта виконання практичних постановок (стрільб) (додаток 22). Списання мінно-торпедного озброєння, втраченого під час проведення практичних постановок (стрільб), здійснюється за інспекторським посвідченням.

Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал-полковникР. ХомчакДодаток 1
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

АКТ
якісного (технічного) стану


Додаток 2
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ


Додаток 3
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

АКТ СПИСАННЯ


Додаток 4
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

АКТ
списання будівлі (споруди)


Додаток 5
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 5 розділу I)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання будівель (споруд)


Додаток 6
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 6 розділу I)

КНИГА
обліку втрат військового майна


Додаток 7
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 8 розділу I)

НАРЯД
на розбирання (демілітаризацію, розділення, розпорювання, знищення)

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}
Додаток 8
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу II)

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ
коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна або за одним актом, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за актом на переведення в останню (найнижчу) категорію та актом списання

за інспекторським посвідченням

1

2

3

Розділ І. Військове майно (крім будівель та споруд)

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Держспецтрансслужби, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

1 200

600

Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

5 000

2 500

Директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України

5 200

2 600

Начальник управління, окремого структурного підрозділу (служби, відділу, групи) командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, командувач логістики командування виду, начальник озброєння командування виду Збройних Сил України, начальник управління зв’язку та інформаційних систем штабу командування Повітряних Сил України, щодо військового майна закріпленої номенклатури

5 400

2 700

Начальники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальники інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами, начальник управління (служби) Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (служби) департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (окремої служби) Адміністрації Держспецтрансслужби

5 600

2 800

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби (за напрямом), начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби

5 800

2 900

Начальник Головного управління майна та ресурсів, командувач Медичних сил Збройних Сил України, командувач Сил підтримки Збройних Сил України, командувач Сил логістики Збройних Сил України, начальник Головного Командного центру Збройних Сил України, інші начальники управлінь (головного, центрального), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

6 000

3 000

Міністр оборони України

понад 6 000

понад 3 000

Розділ ІІ. Будівлі та споруди

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

1 200

600

Начальник інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

5 400

2 700

Командувач логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

5 600

2 800

Начальник Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України, Начальник Головного командного центру Збройних Сил України

5 800

2 900

Начальник Головного управління майна та ресурсів, Командувач Сил логістики Збройних Сил України, командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

6 000

3 000

Міністр оборони України

понад 6 000

понад 3 000

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}Додаток 9
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу II)

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ
коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право списувати за інспекторськими посвідченнями військове майно, знищене (втрачене) під час воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1

2

Розділ І. Військове майно (крім будівель та споруд)

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Держспецтрансслужби, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

2 400

Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

30 000

Директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України

35 000

Начальник управління, окремого структурного підрозділу (служби, відділу, групи) командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальник управління зв’язку та інформаційних систем штабу командування Повітряних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

40 000

Начальники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальники інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами, начальник управління (служби) Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (служби) департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник управління (окремої служби) Адміністрації Держспецтрансслужби

50 000

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби (за напрямом), начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби

55 000

Начальник Головного управління майна та ресурсів, командувач Медичних сил Збройних Сил України, командувач Сил підтримки Збройних Сил України, командувач Сил логістики Збройних Сил України, начальник Головного Командного центру Збройних Сил України, інші начальники управлінь (головного, центрального), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

60 000

Міністр оборони України

понад 60 000

Розділ ІІ. Будівлі та споруди

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

2 400

Начальник інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

45 000

Командувач логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

50 000

Заступники командувачів Військово-Морських та Повітряних Сил Збройних Сил України, начальник Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України, начальник Головного командного центру Збройних Сил України

55 000

Начальник Головного управління майна та ресурсів, Командувач Сил логістики Збройних Сил України, командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

60 000

Міністр оборони України

понад 60 000

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}Додаток 10
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 2 розділу II)

ПОВНОВАЖЕННЯ
керівників органів військового управління та командирів військових частин на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення

№ з/п

Посадові особи, яким надається право списання

Перелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню

1

2

3

1

Медична техніка, майно та лікарські засоби

1.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Медичне майно (апаратура, устаткування, приладдя та інструменти); лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Медичне майно (апаратура, устаткування, приладдя та інструменти); лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.3

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Медичне майно (апаратура, устаткування, приладдя та інструменти); лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.4

Командувач Медичних сил Збройних Сил України

Усі види медичної техніки, медичного майна та лікарських засобів

2

Засоби розвідки

2.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видаткові, експлуатаційні та ремонтні матеріали; вироби електронної техніки та електроніки, що не містять дорогоцінних металів та каменів; комплект запасних частин та приладдя (далі - ЗІП) розсипом; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних, групових та ремонтних комплектів ЗІП; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні засобів розвідки; інше технічне майно та матеріали, що використовуються під час технічного обслуговування та поточного ремонту

2.2

Начальники розвідувальних управлінь (управлінь розвідки) штабів видів (родів військ (сил)) Збройних Сил України, розвідувальних управлінь (управлінь розвідки) штабів оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України

Засоби розвідки Р-382П, Р-327, Р-345, Р-346, типу "Вахта-М", "Орленок-1", "Пеликан", "Пеликан-М", Р-704, Р-705В, Р-706, Р-707, Р-711, Р-391В1 (В2), Р-375, Р-390-1, Р-390-2, КПДУ-Л(Т), Р-309, Р-312, Р-313, Р-313М, Р-313М2, Р-314, Р-314М, Р-318, Р-319, Р-323, Р-323М, Р-323М2, "Криптон-П11 (П12, ПМ1, ПМ2, П22, П24)", "Персей-П4", Р-718, Р-720, Р-721, Р-320, Р-323П, Р-710, Р-713, Р-714, СРС-5, Р-341А, Р-341Б, Р-360М, Р-360М2, Р-371, Р-376, Р-376М, типу Р-384, "Снежинка", "Акация", "Аргон-Ч (ЧМ)", типу "Гравий", "Градиент", "Карат-СД (СР)", "Сирена", "Кедр", "Цедра-Ц300М", Р-702, РСА-1, ППА-1(1Л61), ЭРРС-1, "Трапеция", типу "Тропа", "Филин", типу МРР, Р-323У, Р-333, Р-389,Р-391-1, типу Р-374, Р-398 (АСС-1), Р-399Т, "Гравий-А (АМ)", Р-712, Р-712С, "Курок", "Стеньга", "Параметр", МРР-АС, "Участник", "Участник-М", Р-352, реєструвальна апаратура, "Хрусталь-Д", типу Р-353, Р-354, Р-392, ПЗС-86, ГК-010, ГК-022, ГК-10Ж. Стаціонарні засоби розвідки (у тому числі іноземного виробництва), а також апаратура, блоки, вузли тощо, що знімаються з техніки під час проведення доопрацювань згідно з номенклатурою техніки, що списується. Акумуляторні батареї до радіостанцій спеціальних переносних

2.3

Начальник управління департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Комплекси засобів радіорозвідки, станції радіорозвідки; комплекси, вузли і станції радіоперехоплення; комплекси радіопеленгування і радіопеленгатори, радіоприймальні комплекси, радіоприймачі, радіоприймальні пристрої панорамні, демодулююча апаратура; комплекси, станції радіотехнічної розвідки; переносна апаратура радіо- та радіотехнічної розвідки; апаратура технічного аналізу сигналів; реєструвальна апаратура магнітного та фототелеграфного запису, знакодрукувальна та безпаперової реєстрації; апаратура підсилювання, трансляції, узгодження та комутації сигналів; системи автоматизації управління, добування, обробки та передачі інформації. Вузли, радіостанції, спеціальні рухомі пункти управління радіовузлом; радіостанції, радіопередавачі, радіоприймачі та пристрої спеціального радіозв'язку; радіостанції спеціальні переносні. Антенно-щоглові системи та пристрої, антени. Оперативна техніка розвідки. Засоби оперативної поліграфії. Апаратура, блоки, вузли тощо, що знімаються з техніки у разі проведення модернізації та доопрацювань. Групові та ремонтні комплекти ЗІП до засобів розвідки; навчально-стаціонарні та дослідні зразки засобів розвідки. Ножі розвідника (за закріпленою номенклатурою). Набої, витратні та комплектуючі матеріали до спеціального озброєння. Навчально-стаціонарні та дослідні зразки засобів розвідки, інша військова техніка та майно, у тому числі іноземного виробництва, придбані за кошти, виділені на відповідні статті Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України

2.4

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Засоби розвідки; майно, придбане за кошти, виділені на відповідні статті Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України

3

Техніка та майно зв’язку, обладнання інформаційно-комунікаційних систем

3.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини та витратні матеріали, ремонтні комплекти та ЗІП, що використовуються для технічного обслуговування й поточного ремонту засобів зв'язку та обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем; пасивне телекомунікаційне обладнання (патч-корди, утримувачі, кабельні короби, конектори, розетки)

3.2

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Радіостанції полкової та ротної мережі, радіостанції індивідуальні, танкові радіостанції, радіостанції КШМ (крім радіостанцій виробництва Motorola, Harris, Hytera, Aselsan, Elbit Systems, Micronet); окремі радіоприймачі; апаратура ущільнення та тонального телеграфування, апаратура оповіщення, апаратура зашумлення; телефонні апарати МБ, ЦБ та АТС (крім «Славутич», «Буковель», «Борисфен-2КФ», ІР-телефони); комутатори ручні, телеграфна апаратура, переговорні пристрої та апаратура документування, прикінцеве обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв’язку, телефонні концентратори; польовий легкий кабель зв’язку, внутрішньовузловий кабель зв’язку, розподільчі кабелі зв’язку та монтажні; персональні електронно-обчислювальні машини, монітори, клавіатури, маніпулятори «миша», джерела безперервного живлення, зовнішні накопичувачі інформації, комплектуючі вироби до комп’ютерного обладнання, пристрої друку, сканери, засоби відображення, програмне забезпечення загального користування, пасивне комунікаційне обладнання та некероване активне комунікаційне обладнання, комутатори та маршрутизатори

3.3

Директор Департаменту зв’язку та кібербезпеки Головного управління розвідки Міністерства оборони України (відносно структурних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин)

Переносні радіостанції всіх типів (крім Р-005У), індивідуальні радіостанції (крім Р-147, Р-148, Р-158, Р-163, Р-002ПП), розподільчі кабелі зв'язку та монтажні, візки для розмотування кабелю, апаратура ущільнення до 3 каналів (крім П-330) та тонального телеграфування до 6 каналів (крім П-327), телефонні апарати МБ, телефонні апарати ЦБ та АТС (крім П-170, П-171, АТ-3031, "Славутич"), радіоприймачі Р-154, Р-125, радіоприймачі 3 класу, апаратура оповіщення П-160, польові станції фельд'єгерсько-поштового зв'язку (далі - ФПЗ), АТС ємністю до 2000 номерів, ручні комутатори, польовий, магістральний та інші кабелі; персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ), портативні ПЕОМ (ноутбуки), кишенькові персональні комп'ютери, планшетні комп'ютери, складові виробів до комп'ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне телекомунікаційне обладнання, термінали супутникового зв'язку, мобільні телефонні апарати, транкінгові радіостанції, магнітофони та диктофони, акумулятори та акумуляторні батареї засобів зв'язку, прикінцеве обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв'язку

3.4

Начальник управління (головного, центрального), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Радіопередавачі, радіостанції всіх типів, засоби та комплекси транкінгового зв’язку; командно-штабні машини, станції тропосферного зв’язку, радіорелейні станції (станції доступу), станції супутникового зв’язку, радіовузли, радіоприймачі, засоби телефонного та телеграфного зв’язку, апаратні ФПЗ, апаратні технічного забезпечення, укладачі кабелю та кабельні машини, електричні станції живлення пересувних вузлів зв’язку; автоматичні телефонні станції; засекречувальна апаратура, апаратура ІР-шифрування; телефонні апарати всіх типів, польовий кабель дальнього зв’язку, магістральний кабель та лінії зв’язку; навчально-тренувальні засоби зв’язку (тренажери); радіо- та електронно-вимірювальні прилади усіх типів; поштообробне обладнання вузлів та станцій ФПЗ; автоматизовані робочі місця, ноутбуки, кишенькові персональні комп’ютери, планшетні комп’ютери, складові виробів до комп’ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне комунікаційне обладнання

3.5

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види техніки та майна зв’язку, обладнання інформаційно-комунікаційних систем

4

Засоби захисту інформації, технічні засоби захисту зброї від несанкціонованого застосування та майно, що замовляються начальником Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

4.1

Командири (начальники) військових частин, (установ, закладів, організацій), вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил України, начальники управлінь (служб, відділів) охорони державної таємниці штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України

Експлуатаційні та витратні матеріали (що не містять дорогоцінних металів), елементи живлення до засобів криптографічного захисту інформації, елементи та інструмент загального призначення, що входять у комплект запасних частин та приладдя; ремонтні комплекти та ЗІП та інші матеріали, що використовуються для технічного обслуговування і поточного ремонту засобів захисту інформації; інструменти та закупівельні матеріали для ремонтних підрозділів

4.2

Начальники штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України

Засоби вимірювань радіотехнічних величин загальновійськового (загального) використання, верстатне обладнання, майно для постів спеціального зв'язку, ремонтних підрозділів криптографічного захисту інформації і криптології; засоби технічного захисту інформації, що замовляються начальником Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

4.3

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Засоби криптографічного захисту інформації, допоміжне обладнання, обладнання спеціальних апаратних на рухомих засобах, комплекти базових, групових і ремонтних ЗІП до них; окремі вузли, блоки засобів криптографічного захисту інформації військових частин, підпорядкованих Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України

4.4

Начальник Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

Засоби криптографічного захисту інформації усіх типів, допоміжне обладнання, обладнання спеціальних апаратних на рухомих засобах, комплекти базових, групових і ремонтних ЗІП, окремі вузли, блоки засобів криптографічного захисту інформації, комплекти електронних блоків до засобів криптографічного захисту інформації, комплекти діагностичних і ремонтних засобів, комплекти перехідних засобів для ремонту засобів криптографічного захисту інформації, засоби комплексного технічного контролю та технічного захисту інформації; вузли, блоки технічних засобів захисту зброї, блокувальні пристрої і замки, імітатори-тренажери і випробувальні пульти технічних засобів захисту зброї; засоби криптографічного захисту інформації, окремі вузли і блоки, які реалізовують криптографічний алгоритм перетворення та виготовлені (досліджені) на замовлення Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

5

Технічні засоби систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління, техніка й обладнання рухомих пунктів управління Збройних Сил України

5.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видаткові експлуатаційні та ремонтні матеріали, ремонтні комплекти та ЗІП, використані для ремонту та обслуговування технічних засобів систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд та обладнання техніки рухомих пунктів управління (далі - РПУ) (списання елементів одиночних та ремонтних комплектів ЗІП має підтверджуватися записами у відповідних розділах формулярів (паспортів) про використання їх для відновлення працездатності технічних засобів систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд та обладнання техніки РПУ); інструмент розсипом, вмонтовані робочі засоби вимірювань технічних систем; матеріали, що використовуються для технічного обслуговування та поточного ремонту технічних систем; комплектуючі, які не впливають на цілісність системи або агрегату життєзабезпечення спеціальної фортифікаційної споруди (далі - СФС) або техніки РПУ; додаткове обладнання СФС

5.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Захисні та герметизувальні пристрої, електротехнічні пристрої та засоби автоматики, технічні засоби дизельних електростанцій, систем вентиляції та кондиціювання повітря, систем водопостачання, каналізації та дренажу, систем теплопостачання, опалення та гарячого водопостачання; технічні засоби систем стисненого повітря, підйомно-транспортні засоби, обладнання систем пожежогасіння

5.3

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 5.2, акумуляторні батареї техніки РПУ та систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд

5.4

Начальник Головного командного центру Збройних Сил України

Технічні засоби систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління, техніка й обладнання рухомих пунктів управління

6

Повітрянодесантна техніка та майно

6.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини до багатокупольних парашутних систем, парашутних реактивних систем, засобів безплатформного десантування; запасні частини до людських та вантажних парашутів і парашутних систем, засобів десантного спорядження; приладдя для укладання парашутів; парашутні прилади; метеоприлади та прилади складського обладнання; обладнання та інструменти ремонтних майстерень; ремонтні та експлуатаційні матеріали; матеріальні засоби, закуплені за рахунок коштів, виділених на утримання, ремонт та експлуатацію повітрянодесантної техніки

6.2

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Всі види повітрянодесантної техніки та майна

7

Техніка та майно квартирного постачання

7.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Квартирне майно, за винятком меблів, пірамід для зброї, столів для чищення зброї, ліжок металевих, сейфів, шаф металевих, скриньок металевих, печей металевих та чавунних, підставок різних; комунальне обладнання, змонтоване на комунальній техніці

7.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Майно, зазначене у пункті 7.1

7.3

Командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 7.1

7.4

Командувач виду (оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 7.1

7.5

Начальник Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики, начальник Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальники Київського КЕУ, КЕВ, КЕЧ (районів)

Усі види техніки та майна квартирного постачання

7.6

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види техніки та майна квартирного постачання

7.7

Начальник КЕЧ (м. Київ), директор департаменту логістики Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Усі види техніки та майна квартирного постачання, що знаходиться на балансовому обліку у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та підпорядкованих їй військових частинах, установах та організаціях

8

Технічні засоби виховання (пропаганди)

8.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Гармоні, щипкові музичні інструменти, акордеони, баяни, народні музичні інструменти, шахи, шашки, доміно, інші настільні ігри, діапроєктори, проєкційні екрани, фотозбільшувачі, книги, наочна агітація, зошити, портрети, бюсти, гучномовці кімнатні і зовнішні, мікрофони, звукові колонки, акустичні системи (крім активних), телевізійні антени кімнатні і зовнішні (крім супутникових), DVD та компакт-диски, відеокасети, аудіокасети, стабілізатори напруги для телевізорів, експлуатаційні та витратні матеріали (які не містять дорогоцінних металів)

8.2

Начальник управління (головного, центрального), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види технічних засобів виховання (пропаганди) за винятком похідної техніки

8.3

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види технічних засобів виховання (пропаганди)

9

Наземна техніка радіоелектронної боротьби

9.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Експлуатаційні та витратні матеріали, сухі гальванічні елементи та акумуляторні батареї, електровакуумні та напівпровідникові прилади, резистори, конденсатори, інтегральні схеми (що не містять дорогоцінних металів), ремонтні комплекти, ЗІП-О, головні телефони, магнітофони та телефонні капсули, тепловентилятори, консерваційні матеріали, фали капронові та бавовняно-пральні, антенний канатик, дріт, шнур, інструменти розсипом, вмонтовані робочі засоби вимірювань для апаратури наземної техніки та майна радіоелектронної боротьби

9.2

Начальник служби радіоелектронної боротьби видів (оперативних командувань Сухопутних військ) Збройних Сил України, для якого штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу), у межах визначених повноважень

Підсилювачі потужності, робочі комбіновані вимірювальні прилади зі складу комплектів наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, комплекти інструментів, польові зарядні пристрої, акумуляторні батареї, обладнання та окремі вузли (блоки) станцій перешкод, пунктів (вузлів) управління, контрольно-керувальні прилади та передавачі перешкод, які закидаються; обладнання навчальних класів, техніка та майно, які поставляє промисловість та які виготовляються у військах для навчання; елементи групового та ремонтного ЗІП

9.3

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Окремі вузли (блоки) наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, агрегати електроживлення, засоби автоматизації та обчислювальної техніки комплексів, пунктів (вузлів) управління, станцій перешкод; групові та ремонтні комплекти ЗІП, які не поповнюються після закінчення строків експлуатації

9.4

Начальник радіоелектронної боротьби - начальник управління радіоелектронної боротьби Командування Сил підтримки Збройних Сил України, начальник управління (центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Окремі вузли (блоки) наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, агрегати електроживлення, засоби автоматизації та обчислювальної техніки комплексів, пунктів (вузлів) управління, станцій перешкод, КУНГи; групові та ремонтні комплекти ЗІП, які не поповнюються після закінчення строків експлуатації, окремі секретні і несекретні зразки техніки та майна радіоелектронної боротьби, за винятком дослідних зразків техніки (засобів) радіоелектронної боротьби

9.5

Командувач Сил підтримки Збройних Сил України

Усі види (типи) наземної техніки радіоелектронної боротьби

10

Озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту

10.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до бригадного генерала (коммодора), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини, матеріали, електрообладнання, пристрої, література; інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту озброєння і засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту (далі - РХБЗ), які входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; комплекти та прилади, димові засоби (димові суміші, шашки та гранати), дегазувальні та дезактивувальні речовини, розчинники, регенеративні патрони до ізолювальних протигазів, регенеративні комплекти, фільтрувальні секції та елементи, касети до фільтрів очищення повітря, гопкалітові патрони, індикаторні засоби, елементи живлення, ремонтні матеріали, імітаційні хімічні засоби, хлорпікрин, сигнали хімічної тривоги, піропатрони ПП-9

10.2

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 10.1, та додатково: загальновійськові фільтруючі протигази, плащі захисні ОП-1М, панчохи захисні, рукавиці захисні, чохли для панчіх та рукавиць

10.3

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 10.2, та додатково: одноразовий транспортно-пусковий контейнер з термобаричною бойовою частиною і реактивним двигуном реактивного піхотного вогнемета РПВ-16, 93 мм реактивний піхотний вогнемет РПО-А, ручна граната термобарична РГТ-27С, РГТ-27С2

10.4

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту - начальник управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України, начальник управління (центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види озброєння і засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту

10.5

Командувач Сил підтримки Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 10.4

11

Засоби топогеодезичного забезпечення

11.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видатковий матеріал, ЗІП, література, хімікати, фотоматеріали, лакофарбові матеріали, будівельні матеріали, деталі радіо- та електротехніки, магнітні плівки

11.2

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України з правом надання повноважень на списання майна начальникам управлінь (відділів, служб) підтримки виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України

Креслярські інструменти та прилади, перевіряльне та ремонтне обладнання засобів топогеодезичного забезпечення, ЗІП, топографічні зонти, нівелірні рейки, стальні стрічки та марки, штативи, центровочні інструменти, барометри, психометри, акумулятори лужні, мензули, лінійки, стереоскопи, координатографи, пантографи, фотоапарати, секундоміри, гравірувальні прилади, бензопилки, допоміжне обладнання, окремі блоки засобів топографічного обладнання

11.3

Начальник топографічної служби Збройних Сил України - начальник управління воєнно-топографічного і навігації Командування Сил підтримки Збройних Сил України, начальник управління (центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 11.2 та додатково: астрономо-геодезичні засоби, наземні засоби спостереження космічних апаратів топогеодезичного, навігаційного призначення та обробки інформації, засоби наземних геодезичних вимірювань, прилади астрономічних та гравіметричних спостережень, прилади частоти та часу, фототопографічні, аерофотознімальні засоби, аеротопознімальні комплекси, технічні засоби складання (оновлення) топографічних, спеціальних, електронних та цифрових карт, рухомі фотограмметричні, картографічні комплекси, картографічні засоби, рухомі сховища карт, засоби зберігання та постачання топографічних і спеціальних карт, ремонтно-метрологічні засоби обслуговування топогеодезичної техніки, допоміжне обладнання, енергозабезпечення топогеодезичних засобів, навчальні топогеодезичні засоби

11.4

Командувач Сил підтримки Збройних Сил України

Усі види засобів топогеодезичного забезпечення

12

Засоби інженерного озброєння

12.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Шанцевий інструмент та індивідуальні маскувальні засоби у межах 5 % на рік кількості майна, яке знаходиться у запасах поточного забезпечення; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП машин, слюсарного, ковальського, жерстяно-мідницького, зварювального та іншого інструменту інженерних ремонтних майстерень та пунктів технічного обслуговування і ремонту; кабельна мережа та її упаковка; засоби регулювання; інженерні боєприпаси, упаковка від інженерних боєприпасів і тара всіх типів, що не підлягає поверненню; колючий дріт, малопомітні перешкоди; земленосні мішки та саперний провід, використані на бойову підготовку та знищення вибухонебезпечних предметів

12.2

Командир військової ремонтної частини, арсеналу, бази, складу центрального підпорядкування та підпорядкованих оперативним командуванням

Інженерне майно, зазначене у пункті 12.1, крім того, індивідуальні комплекти ЗІП, шанцевий інструмент, спеціальне обладнання особистого виготовлення та технологічне оснащення для ремонту, випробування, експлуатації, збереження і транспортування; вузли та деталі машин, що ремонтуються (розбираються) і такі, що застаріли у зв'язку зі зміною їх на більш досконале обладнання, а також у зв'язку зі зняттям з озброєння інженерної техніки; ремонтно-монтажний інструмент і пристрої; складові одиниці, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 10 % річного обороту

12.3

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Інженерне майно, зазначене у пункті 12.1, крім того, інше інженерне майно до 5 % на рік кількості майна, яке знаходиться у запасах поточного забезпечення; електроінструмент інженерних ремонтних майстерень, електростанцій; переносне паркове обладнання; навчальне майно, крім тренажерів, розрізних зразків, електрифікованих стендів та макетів інженерної техніки

12.4

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Інженерне майно, зазначене у пункті 12.3, крім того, окремі вузли, замінені у процесі військового ремонту, тенти для укривання інженерної техніки

12.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Інженерне майно, зазначене у пункті 12.4, крім того, обладнання фарбувальних станцій та комплексів "Вихід", човнові двигуни, бульдозерне та снігоочисне обладнання до тягачів, тракторів і танків, компресорні станції з пневмоінструментом, зварювальні агрегати, мотоприлади, насоси, установки для добування ґрунтових вод, шнекові колодязі; обладнання для мінування, що знімається з вертольотів, танкові протимінні трали всіх типів, прилади буксирування водолазів-розвідників; електротехнічні засоби загальновійськового призначення потужністю до 10 кВт, двигуни внутрішнього згорання типу "Ч", "УД", "СДВ", випрямлячі типу ВАК, авто та електронавантажувачі, кранові самонавантажувачі, але не більше 10 % кількості зазначених зразків, що знаходиться в експлуатації у поточному році; тренажери, розрізані зразки, електрифіковані стенди та макети інженерної техніки; складові одиниці інженерної техніки, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 10 % річного обороту

12.6

Начальник інженерних військ - начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України, начальник управління (центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види засобів інженерного озброєння, за винятком їх дослідних зразків у цілому або окремого робочого (спеціального) обладнання

12.7

Командувач Сил підтримки Збройних Сил України

Усі види засобів інженерного озброєння

13

Ракетно-артилерійське озброєння, військова техніка та майно

13.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні ракетно-артилерійського озброєння і військової техніки; засоби опору, запобіжники, релейні перемикачі, реостати, реле, конденсатори, тумблери, сельсини, потенціометри, селенові випрямлячі, трансформатори, електровугільні та електровакуумні вироби, надвисокочастотні та напівпровідникові прилади, модулі, мікросхеми, електротехнічні деталі та інші елементи електронної техніки, чохли тканинні розміром до 5 м-2 для всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна; витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали; приладдя до стрілецького озброєння та інше майно; навчальне майно з артилерійської та стрілецької підготовки; допоміжні прилади, координатні мірки, готовальні, стрічки мірні, зонди, контрольні рівнеміри, квадранти, термометри, координатографи, окуляри-світлофільтри, пантографи, папки для окомірної зйомки; трафарети умовних знаків; таблиці стрільби, навчально-технічні плакати.

13.2

Командир військової ремонтної частини, арсеналу, бази, складу центрального підпорядкування та підпорядкованих видам Збройних Сил України й оперативним командуванням Сухопутних військ Збройних Сил України

Ракетно-артилерійське озброєння, військова техніка та майно, зазначені в пункті 13.1, а також прилади, блоки, шафи, зборки, вузли та деталі озброєння, що перебувають на ремонті, але за своїм технічним станом не підлягають ремонту; спеціальні пристрої власного виготовлення та застаріле технологічне оснащення у зв'язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв'язку зі зняттям з озброєння військової техніки та майна, для ремонту, експлуатації, зберігання та транспортування яких вони були призначені; чохли з тканини та гермоупаковка для всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна, що непридатні до подальшого використання; тара, інструмент та прилади, що входять до комплекту індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади

13.3

Командувач логістики командування виду, начальник озброєння командування виду Збройних Сил України, керівник управління, окремого структурного підрозділу (служби, відділу, групи) командування виду Збройних Сил України, командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Майно, зазначене у пункті 13.2, та додатково: робочі засоби вимірювань; упаковка під озброєння; спеціальні шланги для заправки ракет компонентами палива та повітрям; акумуляторні батареї всіх типів, що входять у комплект ракетно-артилерійського озброєння та військової техніки; вузли навчального ракетно-артилерійського озброєння та військової техніки; холодна зброя (шашки всіх видів, кортики, ножі); елементи ЗІП до ракетно-артилерійського озброєння, спеціальний інструмент та інструмент загального призначення; навчальне майно з артилерійської та стрілецької підготовки; допоміжні прилади, логарифмічні лінійки, хордокутоміри, координатні мірки; лінійки командирські штатні та інші, номограми, курвіметри, готовальні, компаси, лупи, стрічки мірні, зонти; контрольні рівнеміри, квадранти, термометри, координатографи, окуляри-світофільтри, пантографи, папки для окомірної зйомки; трафарети умовних знаків; таблиці стрільби; навчально-технічні плакати

13.4

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 13.3, та додатково: блоки, панелі, пульти, шафи та прилади ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майно за номенклатурою групових ремонтних комплектів ЗІП; вакуумні вироби та радіодеталі; тренажери та імітатори (крім тренажерів бойових засобів); пульт управління; повітропідігрівачі; індикатори вологості; навчально-тренувальне обладнання; комплекти вантажозахватних засобів та допоміжне обладнання, що не входить до комплектів наземного й технологічного обладнання

13.5

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала), начальник служби (відділу, групи) виду (оперативного командування) Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

Майно, зазначене у пункті 13.4, та додатково: тренажери й імітатори всіх типів ракетно-артилерійського озброєння та техніки; пересувні та стаціонарні електростанції, електроагрегати та двигуни потужністю до 500 кВт; складальні зали та апаратні машини; паливно- та повітрозаправні машини, засоби заправки; усі види контрольно-вимірювальних приладів і установок (машини, системи, установки); контрольно-перевірочні машини; транспортні машини та підіймально-транспортне і технологічне обладнання ракетних комплексів; контрольна апаратура для записування; радіолокаційні комплекси, радіотехнічні станції у цілому та їх окремі кабіни; топоприв'язчики; автофотолабораторії; самохідно-артилерійські установки, артилерійські гармати, мінометні комплекси та міномети, бойові машини та пускові установки реактивної артилерії; зенітні артилерійські та мінометні самохідні установки; прилади й далекоміри всіх видів та призначень; військові артилерійські майстерні всіх типів; стволи артилерійських гармат, танкові гармати, безвідкатні гармати всіх калібрів; зразки стрілецької зброї, кулемети всіх систем та калібрів; біноклі, стереотруби, піроскопи, командирські труби та інші прилади; далекоміри, панорами, приціли поза комплектом гранатометів та мінометів; бусолі, теодоліти, нівеліри, кіпрегелі; засоби підготовки даних та управління вогнем (крім електронних), секундоміри та годинники-секундоміри; прилади для аерофотознімання; метеорологічні прилади; повітроплавальне майно; звукометричні та польові балістичні станції; тренувальні прилади для керування зенітним артилерійським вогнем; мінометні в'юки; в'юки для кулеметів; лижі та лижні установки; перешкодозахисна апаратура та апаратура для запитування, перетворювачі координат, рихтувально-клавішні та електромеханічні машини, імітатори і тренажери всіх типів

13.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна закріпленої номенклатури, за винятком їх дослідних зразків

13.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна номенклатури Центрального ракетно-артилерійського управління Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України

14

Ракети, боєприпаси та їх елементи, вибухові речовини

14.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Артилерійські та стрілецькі боєприпаси всіх калібрів, ручні гранати і запали до них, освітлювальні та сигнальні патрони, наземні сигнали, імітаційні засоби, використані на стрільбах; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні ракет; засоби опору, запобіжники, релейні перемикачі, реостати, реле, конденсатори, тумблери, сельсини, потенціометри, селенові випрямлячі, трансформатори, електровугільні та електровакуумні вироби, надвисокочастотні та напівпровідникові прилади, модулі, мікросхеми, електротехнічні деталі та інші елементи електронної техніки, чохли тканинні розміром до 5 м-2 для всіх видів майна; бойові трубки; запобіжно-виконавчі механізми, запалювально-детонаційні механізми, піропатрони та ампульні батареї ракет, використані під час контрольних випробувань; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП (за винятком бойових приладів систем управління ампульних батарей та вибухових пристроїв); витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали; стріляні гільзи від стрілецьких боєприпасів, втрачені після проведення стрільб.

14.2

Командир військової ремонтної частини, арсеналу, бази, складу центрального підпорядкування та підпорядкованих видам Збройних Сил України й оперативним командуванням Сухопутних військ Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 14.1, ракети, боєприпаси, а також прилади, блоки, шафи, зборки, вузли та деталі ракет, що перебувають на ремонті, але за своїм технічним станом не підлягають ремонту; спеціальні пристрої власного виготовлення та застаріле технологічне оснащення у зв'язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв'язку зі зняттям з озброєння ракет і боєприпасів, для ремонту, експлуатації, зберігання та транспортування яких вони були призначені; чохли з тканини та гермоупаковка для всіх видів ракет і боєприпасів та майна, що непридатні до подальшого використання; тара для боєприпасів; тара, інструмент та прилади, що входять до комплекту індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади

14.3

Командувач логістики командування виду, начальник озброєння командування виду Збройних Сил України, керівник управління, окремого структурного підрозділу (служби, відділу, групи) командування виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Майно, зазначене у пункті 14.2, та додатково: спеціальна упаковка, упаковка під боєприпаси, а також тара всіх типів, яка не підлягає поверненню (за винятком спеціальних контейнерів для ракет та бойових частин); акумуляторні батареї всіх типів, що входять до комплекту ракет і боєприпасів; агрегати та вузли навчальних ракет і боєприпасів; термометри; трафарети умовних знаків; навчально-технічні плакати

14.4

Командири (начальники) органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала) стосовно списання військового майна закріпленого за підпорядкованими військовими частинами

Майно, зазначене у пункті 14.3, та додатково: блоки, панелі, пульти, шафи, прилади ракет і боєприпасів та майно за номенклатурою групових ремонтних комплектів ЗІП; вакуумні вироби та радіодеталі; імітатори; пульт управління; повітропідігрівачі; індикатори вологості; навчально-тренувальне обладнання; комплекти вантажозахватних засобів та допоміжне обладнання, що не входить до комплектів наземного й технологічного обладнання

14.5

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 14.4, та додатково: комплектуючі елементи ракет згідно з описом установленого обладнання і систем, внесених до формуляра на ракету, а також вибухонебезпечні комплектуючі елементи ракет, що надходять окремо від ракет (бойові частини, стартові агрегати, піротехнічні засоби, порохові заряди); імітатори всіх типів ракет і боєприпасів; спеціальна упаковка й тара, що не підлягає поверненню; контейнери для ракет і бойових частин; навчальні, навчально-діючі та розрізні ракети; боєприпаси та їх елементи всіх видів і калібрів; вибухові речовини; стріляні гільзи від артилерійських боєприпасів після проведення стрільб; сигнальні, освітлювальні, імітаційні засоби та піропатрони всіх видів; акумулятори всіх типів; в'юки для боєприпасів; імітатори цілей, імітатори, включаючи навчальні, габаритно-вагові макети та розрізні; зенітні керовані ракети, крім типів 3М9

14.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види ракет і боєприпасів, військової техніки та майна закріпленої номенклатури, за винятком їх дослідних зразків

14.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види ракет і боєприпасів, військової техніки та майна закріпленої номенклатури

15

Бронетанкове озброєння, техніка та майно

15.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Витратні експлуатаційні матеріали (ЗІП), інструмент загального призначення для експлуатації та ремонту бронетанкового озброєння і техніки (далі - БТОТ), за винятком спеціальних ключів та приладдя, що входять до індивідуальних та групових комплектів ЗІП машин, паркове обладнання без електричних двигунів та двигунів внутрішнього згорання

15.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Витратні експлуатаційні матеріали, гермоматеріали; інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальне майно, література, верстатно-станочне обладнання без електричних двигунів та двигунів внутрішнього згорання, парко-гаражне обладнання без електродвигунів, комплекти навчальних класів, навчальні стенди, тренажери

15.3

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України з правом надання повноважень на списання майна начальникам управлінь (відділів, служб, груп виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, які організовують експлуатацію озброєння військової техніки (за закріпленою номенклатурою) на підставі наказу командувача

Майно, зазначене у пункті 15.2, та додатково: шоломофони, акумуляторні батареї, брезенти для укривання (чохли), пневматичні шини, блоки, вузли та агрегати систем електроспецобладнання БТОТ; верстатно-станочне обладнання, включно те, що має електричні двигуни та двигуни внутрішнього згорання; парко-гаражне обладнання з електродвигунами (електромагнітами, електроблоками), спеціалізовані електричні вироби; прилади спостереження та прицілювання

15.4

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види бронетанкового озброєння, техніки та майна, за винятком їх дослідних зразків

15.5

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види бронетанкового озброєння, техніки та майна

16

Автомобільна техніка та автомобільне майно

16.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до бригадного генерала (коммодора), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини (крім агрегатів); автомобільне майно (крім акумуляторних батарей, автомобільних шин, тентів); матеріали, електрообладнання; пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки та приладдя, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальні макети, література

16.2

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України з правом надання повноважень на списання майна начальникам управлінь (відділів, служб, груп виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, які організовують експлуатацію озброєння військової техніки (за закріпленою номенклатурою) на підставі наказу командувача, директор департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Майно, зазначене у пункті 16.1, та додатково: запасні частини, агрегати, акумуляторні батареї, автомобільні шини, тенти (брезенти); інструменти, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальне майно, за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів, паркове обладнання

16.3

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види автомобільної техніки та автомобільного майна закріпленої номенклатури, за винятком їх дослідних зразків

16.4

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 16.3

17

Метрологічна та вимірювальна техніка

17.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини, начальники служб метрології та стандартизації командувань видів Збройних Сил України, оперативних (повітряних) командувань, командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно

Засоби метрологічної та вимірювальної техніки, допоміжне повірочне (калібрувальне) обладнання, ЗІП та ремонтні комплекти засобів вимірювальної техніки

17.2

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене в пункті 17.1, пересувні лабораторії вимірювальної техніки, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби типу AN/TPQ

17.3

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 17.2

18

Технічні засоби та майно служби пального

18.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до бригадного генерала (коммодора), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Пально-мастильні матеріали, спеціальні рідини, спирт та компоненти ракетного палива. Засоби заміру (крім лічильників), засоби очищення, фільтри всіх типів, засоби контролю якості (крім пересувних лабораторій), бочки усіх типів, каністри сталеві, контейнер для зберігання пального, відра, лійки заправочні усіх типів, заправні агрегати, агрегати заправлення, роздавальні крани усіх типів, наконечники для закритої заправки, електронасосні агрегати, агрегати зачисні, рукава бензостійкі гумотканинні усіх типів, обладнання для промивки бочок, насоси ручні усіх типів та станки до них, пересувні колонки для пального, пересувні маслороздавальні колонки, бочкопідіймачі усіх типів, комплект обладнання для механізованої зачистки резервуарів, пробки до бочок, контейнерів, установки маслороздавальні, вогневі підігрівачі, труба зливна з паровою рубашкою, візок для транспортування матеріалів і обладнання, універсальні кріплення, протигази усіх типів, прокладки до бочок, резервуарів, каністр, інструмент, приладдя та обладнання для експлуатації та ремонту технічних засобів, навчальні макети, література, спеціальні ключі та приладдя, що входять в комплекти ЗІП спеціального обладнання та базового шасі, лабораторне, технічне майно, резервуари сталеві оцинковані (неоцинковані) місткістю до 10 м-3, польові заправочні пункти, стаціонарні колонки для пального, стаціонарні маслороздавальні колонки

18.2

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 18.1, та додатково: лічильники, фільтри-сепаратори, резервуари гумотканні місткістю до 10 м-3, резервуари сталеві оцинковані (неоцинковані) місткістю до 25 м-3, установки нижнього зливу пального із залізничних цистерн

18.3

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, спирт, компоненти ракетного палива, технічних засобів та майна служби пального

18.4

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 18.3

19

Речове майно і технічні засоби речової служби

19.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до бригадного генерала (коммодора), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час). Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з центральною службою забезпечення, крім військових частин, які підпорядковані Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України)

19.2

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час). Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з центральною службою забезпечення, крім військових частин, які підпорядковані Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України)

19.3

Командувач виду (оперативного командування, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час). Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з центральною службою забезпечення, крім військових частин, які підпорядковані Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України)

19.4

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Усі види речового майна і технічних засобів речової служби військових частин, які підпорядковані Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України

19.5

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види речового майна і технічних засобів речової служби

19.6

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 19.5

20

Продовольство, технічні засоби, обладнання та майно продовольчої служби

20.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Продовольство; майно продовольчої служби, за винятком наметів та брезентів

20.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Продовольство, технічні засоби та майно продовольчої служби, за винятком наметів, термосів, засобів приготування їжі в польових умовах, засобів польового хлібопечення, польових холодильних засобів, засобів підвезення продовольства та води, ремонтних засобів продовольчої служби, технологічного та холодильного обладнання

20.3

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Продовольство, технічні засоби та майно продовольчої служби, за винятком наметів, термосів, засобів приготування їжі в польових умовах, засобів польового хлібопечення, польових холодильних засобів, засобів підвезення продовольства та води, ремонтних засобів продовольчої служби, технологічного та холодильного обладнання

20.4

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Продовольство, технічні засоби та майно продовольчої служби, за винятком наметів, термосів, кухонь автомобільних, причіпних і переносних, плит причіпних і переносних, засобів польового хлібопечення, польових холодильних засобів, засобів підвезення продовольства та води на автомобільному і причіпному шасі, ремонтних засобів продовольчої служби, технологічного та холодильного обладнання, крім техніки та майна продовольчої служби військових частин, які підпорядковані Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України

20.5

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Усі види продовольства, технічних засобів та майна продовольчої служби військових частин, які підпорядковані Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України

20.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види продовольства, технічних засобів та майна продовольчої служби

20.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 20.6

21

Залізнична техніка та майно

21.1

Начальник Управління транспортного забезпечення штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України

Усі види залізничної техніки та майна, за винятком рухомого складу та спеціального рухомого складу

21.2

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види залізничної техніки та вся номенклатура залізничного майна Збройних Сил України

22

Авіаційна техніка

22.1

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Літаки, вертольоти, безпілотні літаки, безпілотні літальні апарати, безпілотні авіаційні комплекси, планери (фюзеляжі), авіаційні двигуни

22.2

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене в пункті 22.1

22.3

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 22.1

22.4

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 22.1

23

Зенітне ракетне та радіолокаційне озброєння

23.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м-2

23.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м-2 усіх видів озброєння та військової техніки, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки

23.3

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 м-2 усіх видів озброєння та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж

23.4

Начальник управління (відділу, служби) виду Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому, електровакуумні прилади, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж, спеціальна упаковка і тара, контейнери зенітних керованих ракет, комплектуючі елементи зенітних керованих ракет, а також вибухонебезпечні комплектуючі елементи зенітних керованих ракет, що надходять окремо від зенітних керованих ракет (бойові частини, стартові агрегати, піротехнічні засоби, порохові заряди), блоки, пульти, шафи та прилади зі складу комплектів озброєння та військової техніки, підіймально-транспортне і технологічне обладнання зенітних ракетних комплексів, навчальні зенітні керовані ракети всіх типів, окремі кабіни радіолокаційних станцій (комплексів), чохли з тканини та гермоукупорка всіх видів озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж, КУНГи та спеціалізовані електротехнічні вироби, причепи та майно

23.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Усі види зенітно-ракетного та радіолокаційного озброєння, за винятком його дослідних зразків

23.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 23.5

23.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 23.5

24

Засоби та майно зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів

24.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Експлуатаційні та видаткові матеріали, що використані для обслуговування та ремонту засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення (далі - РТЗ). Комплекти ЗІП, які використані для ремонту та обслуговування засобів зв'язку та РТЗ, а також для поповнення одиночних комплектів ЗІП; інструмент розсипом, сухі гальванічні елементи, акумулятори та батареї (крім лужних та кислотних), головні телефони, мікрофонні та телефонні капсули

24.2

Начальник відділу зв'язку та інформаційних систем штабу повітряного командування

Майно, зазначене у пункті 24.1, акумуляторні батареї до засобів зв'язку і РТЗ, окремі блоки (субблоки, вузли, плати, механізми) з раніше списаних засобів зв'язку і РТЗ

24.3

Начальник управління зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Засоби зв'язку і РТЗ усієї номенклатури (крім радіогідроакустичних систем та буїв) та їх складові частини, кузови-фургони, кузови та КУНГи засобів зв'язку і РТЗ

24.4

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Засоби зв'язку і РТЗ усієї номенклатури (крім радіогідроакустичних систем та буїв)

24.5

Міністр оборони України

Засоби зв'язку і РТЗ усієї номенклатури

25

Авіаційне озброєння

25.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП

25.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м-2 усіх видів озброєння (крім авіаційних протичовнових ракет та торпед) та військової техніки, агрегати і вузли навчального озброєння та військової техніки

25.3

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 м-2 усіх видів озброєння (крім авіаційних протичовнових ракет та торпед) та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж

25.4

Начальник служби (відділу) виду Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому; керовані і некеровані навчальні авіаційні засоби ураження (крім авіаційних протичовнових торпед та ракет) та комплектуючі до них (навчальні, навчально-тренувальні, розрізні, вагові макети, корпуси); спеціальна упаковка і тара до авіаційних засобів ураження (крім авіаційних протичовнових торпед та ракет); контейнери ракет (крім авіаційних протичовнових ракет); комплектуючі елементи (окремі відсіки) до керованих та некерованих авіаційних засобів ураження (крім авіаційних протичовнових торпед та ракет), включаючи ті, які у своєму складі містять вибухові речовини; комплектуючі до авіаційної артилерійської зброї; гармати, кулемети і гранатомети, що використовуються на літаку; підвісні і вмонтовані установки авіаційної артилерійської зброї; блоки (гармати), пускові і катапультні пристрої ракет; тримачі для підвіски і транспортування бомб, мін, торпед, радіоакустичних буїв; авіаційні контейнери малогабаритних боєприпасів і вантажів; бортові механізми завантаження літака засобами ураження; агрегати і механізми переведення засобів ураження у бойове положення; автономні системи наведення і цілевказання керованих авіаційних засобів ураження (далі - АЗУ); системи керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ, інших вантажів, що підвішуються, розвантаженням контейнерів і касет; блоки зведення установок і прилади керування зведенням підривачів; командні прилади; автономні системи живлення засобів ураження електроенергією; обчислювально-програмуючі пристрої, що вирішують завдання керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ та інших вантажів; датчики параметрів, що працюють тільки для авіаційного озброєння (далі - АОз); системи контролю стану і режимів роботи систем і засобів АОз, фотоконтрольна апаратура, що реєструє роботу АОз; системи створення пасивних перешкод, що включають механізми системи створення пасивних перешкод, системи керування викидом пасивних перешкод, системи підвіски автоматів пасивних перешкод, засоби створення пасивних перешкод; аналогові, цифрові і аналогово-цифрові обчислювальні машини, що забезпечують вирішення завдань прицілювання; оптичні, електронно-оптичні, оптико-телевізійні та інфрачервоні приціли і візири; теплопеленгатори, що забезпечують інформацією прицільні системи; спеціальні дальноміри, станції підсвічування цілі; обчислювально-програмуючі пристрої і блоки, що входять до прицільних систем; прилади дозиметричного контролю; десантно-транспортне, санітарне, рятувальне обладнання; обладнання групового використання і буксирувальне обладнання; контейнери спеціального застосування; стартові прискорювачі; піротехнічні засоби, сигнальні ракети і шашки, радіогідроакустичні буї, вибухові джерела звуку, авіаційні бомби допоміжного призначення; піропатрони і пірозаряди, електродетонатори, розривні і вибивні заряди, фосфорні патрони та інші піротехнічні засоби. Крім того, все вищеперелічене майно номенклатури авіаційного озброєння в новому виконанні (крім авіаційних протичовнових торпед та ракет)

25.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Усі види авіаційного озброєння (крім авіаційних протичовнових торпед та ракет), за винятком його дослідних зразків

25.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 25.5

25.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 25.5

26

Авіаційно-технічне майно

26.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видаткові, експлуатаційні та ремонтні матеріали; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних, групових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні засобів авіаційної техніки; інше технічне майно та матеріали, що використовуються під час технічного обслуговування та поточного ремонту

26.2

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене в пункті 26.1, електричні двигуни від безпілотних літальних апаратів, фюзеляжі, крила та інше майно (категорійне) зі складу безпілотного авіаційного комплексу. Використані агрегати літаків та вертольотів, авіаційне та радіоелектронне обладнання, непридатні до використання, за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання

26.3

Начальник озброєння командування виду Збройних Сил України

Агрегати літаків, вертольотів, авіаційних двигунів; бортові авіаційні радіотехнічні та радіолокаційні системи; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, непридатні до використання, за неможливості або економічної недоцільності їх відновлення і використання, зняті з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби

26.4

Командувач логістики командування виду Збройних Сил України

Агрегати літаків, вертольотів, авіаційних двигунів; бортові авіаційні радіотехнічні та радіолокаційні системи; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, непридатні до використання, за неможливості або економічної недоцільності їх відновлення і використання, зняті з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби, тренажери, пересувні засоби військового ремонту

26.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Усі види авіаційно-технічного майна

26.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою).

Майно, зазначене у пункті 26.5

26.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 26.5

27

Електрогазова техніка та майно

27.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати

27.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Майно, зазначене у пункті 27.1

27.3

Командувач повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 27.1

27.4

Командувач логістики виду Збройних Сил, начальники управлінь (головного центрального), відділів, служб забезпечення органів військового управління Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 27.1

27.5

Командувач виду Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 27.1

27.6

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за визначеною номенклатурою).

Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна, кузови-фургони та КУНГи до електрогазової техніки, за винятком їх дослідних зразків

27.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 27.6

28

Аеродромно-експлуатаційна техніка та матеріальні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби

28.1

Командири військових частин, авіаційних комендатур, окремих інженерно-аеродромних батальйонів, авіаційних бригад

Витратні спеціальні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, запасні частини, вузли та агрегати спеціального обладнання аеродромно-експлуатаційної техніки, шанцевий інструмент, реагент для знищення ожеледних утворювань, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, ацетиленові генератори

28.2

Начальники логістики (тилу, відділів матеріально-технічного забезпечення) повітряних командувань, начальники вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

Витратні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, шанцевий інструмент, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, відбійні молотки, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, алмазні диски для нарізання бетону, ацетиленові генератори, зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, бетонозмішувачі, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання напругою до 1000 В та вище

28.3

Начальник інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, уніфіковані стоянки та засоби утримання літаків, алмазні диски для нарізання бетону, наріжчики швів, маслостанції, пересувні компресори, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби, силові масляні трансформатори, пересувні електроагрегати, повітряні та кабельні лінії електропостачання напругою до 1000 В та вище

28.4

Командувач логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Наріжчики швів, маслостанції, пересувні компресори та електроагрегати, господарський інвентар для утримання льотного поля, шнекороторні снігоочищувачі, поливально-мийні, теплові, вакуумні та пневмоприбиральні машини, автовежі та самохідні майданчики обслуговування, маркувальники покриттів, засоби аварійного утримання літаків, бетонозмішувачі, авіаційні (теплові) двигуни для теплових машин, тракторні навантажувачі, профіліровщики, планувальники, цементовози, піскорозкидачі, бурильно-кранові машини, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби

28.5

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби

29

Радіоелектронні та радіотехнічні засоби і майно, які замовляються Військово-Морськими Силами Збройних Сил України

29.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Деталі радіо- та електротехніки, елементи та інструмент загального призначення, тара, інструмент та прилади, що входять до комплекту одиночного, групового та базового ЗІП, витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали і запасне майно згідно з діючими нормативами, та інше майно, використане в процесі експлуатації радіоелектронних засобів номенклатури "Морські радіотехнічні засоби"

29.2

Начальник радіотехнічної служби військово-морської бази, начальник бази зберігання, арсеналу, де є виробничі підрозділи з ремонту та обслуговування

Військове майно, зазначене у пункті 29.1, окремі вузли та агрегати, одиночні, базові та групові ЗІП

29.3

Начальник радіотехнічної служби (відділу) озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Військове майно, зазначене у пункті 29.2, окремі прилади, вузли та блоки комплектів радіоелектронних засобів, що перебувають в експлуатації, знаходяться на базах, складах та/або в ремонтних органах; засоби вимірювань; мікрокалькулятори; надувні кутові відбивачі; агрегати живлення; радіоелектронні засоби, ЗІП-О, ЗІП-Г, ЗІП-Р та інше військове майно за відповідною номенклатурою

29.4

Командувач логістики Військово-Морських Сил Збройних Сил України, начальник озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України,

Військове майно, зазначене у пункті 29.3

29.5

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна

29.6

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 29.5

30

Протичовнове озброєння

30.1

Командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночний ЗІП, елементи групового та ремонтного ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали, боєприпаси до підводно-диверсійної зброї та гранатометів, які використані згідно з планом бойової підготовки

30.2

Начальник служби мінно-торпедного озброєння військово-морської бази, начальник бази зберігання зброї, арсеналу, де є виробничі підрозділи з ремонту та обслуговування протичовнового озброєння

Протичовнове озброєння, зазначене у пункті 30.1, окремі вузли та агрегати протичовнової зброї та озброєння, ремонтні та групові ЗІП

30.3

Начальник служби мінно-торпедного озброєння та начальник відділу (служби) забезпечення засобами ураження озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України за закріпленими номенклатурами

Усі види протичовнового озброєння

30.4

Начальник озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 30.3

30.5

Командувач логістики Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 30.3

30.6

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 30.3

30.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 30.3

31

Морське ракетно-артилерійське озброєння

31.1

Командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Робочі засоби вимірювань, установлені на агрегатах та іншому обладнанні морського ракетно-артилерійського озброєння, витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали; приладдя та інше майно, спеціальні пристрої та застаріле технологічне оснащення у зв'язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв'язку зі зняттям встановленим чином з озброєння, чохли з тканини та гермоупаковка для всіх видів морського ракетно-артилерійського озброєння, що непридатні до подальшого використання; тара, інструмент та прилади, що входять до комплекту індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади

31.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання бригадного генерала (коммодора)

Майно, зазначене у пункті 31.1, та додатково: акумуляторні батареї всіх типів, що входять у комплект морського ракетно-артилерійського озброєння; вузли навчального ракетно-артилерійського озброєння; холодна зброя (палаш курсантський, кортик); елементи ЗІП до морського ракетно-артилерійського озброєння.

31.3

Начальник служби морського ракетно-артилерійського озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морського ракетно-артилерійського озброєння та майна закріпленої номенклатури

31.4

Командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 31.2, та додатково: прилади морського ракетно-артилерійського озброєння, навчально-тренувальне обладнання

31.5

Командувач логістики (начальник управління, начальник озброєння), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 31.4, та додатково: тренажери й імітатори всіх типів морського ракетно-артилерійського озброєння; контрольно-перевірочні машини; транспортні машини та підіймально-транспортне і технологічне обладнання ракетних комплексів; морські радіолокаційні комплекси, імітатори і тренажери морського ракетно-артилерійського озброєння

31.6

Командувач виду, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-майора (контр-адмірала)

Усі види морського ракетно-артилерійського озброєння, за винятком дослідних зразків

31.7

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види морського ракетно-артилерійського озброєння

32

Шкіперське, технічне та аварійно-рятувальне майно Військово-Морських Сил Збройних Сил України

32.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Електровентилятори потужністю до 0,5 кВт, ЗІП до технічного майна, витратне шкіперське, технічне та аварійно-рятувальне майно, шкіперське майно загального використання, контрольно-вимірювальні вироби, окремі вузли та агрегати до шкіперського, технічного та аварійно-рятувального майна, виробничий інструмент, корабельний (судновий) такелажний інвентар

32.2

Начальник відділу експлуатації та забезпечення шкіперського, технічного майна управління експлуатації та судноремонту озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Головні та допоміжні дизельні двигуни потужністю до 1000 кВт, генератори електричні потужністю до 1000 кВт, дизель-генераторні установки потужністю до 1000 кВт, допоміжні котли всіх типів, електричні насоси всіх типів, електричні двигуни потужністю до 1000 кВт, електрокомпресори та дизель-компресори всіх типів, підвісні мотори всіх типів, шлюпки (яли, баркаси, човни) та інші малорозмірні плавзасоби, перетворювачі всіх типів, трансформатори всіх типів, парогенератори (конденсатори, ежектори) всіх типів, холодильні установки всіх типів, теплообмінне обладнання всіх типів, опріснювальні, дистиляторні та випарювальні установки всіх типів, гребні гвинти та вали всіх типів, якірні ланцюги всіх типів, рульові пристрої всіх типів, палубні механізми всіх типів, електровентилятори всіх типів, рятувальні плоти всіх типів, комутаційна та електроустановочна апаратура, лабораторне обладнання та прилади, навчальні макети, підіймально-висувні та підіймально-спускові пристрої, станочне обладнання, акумуляторні батареї, інше шкіперське, технічне та аварійно-рятувальне майно, що не увійшло до наступних пунктів

32.3

Начальник управління експлуатації та судноремонту озброєння командування логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Головні та допоміжні дизельні двигуни потужністю до 1500 кВт, генератори електричні потужністю до 1500 кВт, дизель-генераторні установки потужністю до 1500 кВт, електричні двигуни потужністю до 1500 кВт, корабельні системи керування всіх типів, корабельні стаціонарні системи всіх типів, вироби спеціального призначення, корабельні вироби розмагнічування, апаратура контролю та регламенту фізичних полів, гребні електродвигуни, інше шкіперське, технічне та аварійно-рятувальне майно, що не увійшло до наступних пунктів

32.4

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Уся номенклатура шкіперського, технічного та аварійно-рятувального майна

32.5

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 32.4

33

Морські засоби навігації та океанографії

33.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Витратні та експлуатаційні матеріали; метеорологічне обладнання; морехідне приладдя та інструменти; морські навігаційні карти, книги, керівництва та посібники для плавання, бланкові видання; запасні частини; витратні матеріали

33.2

Начальник центру навігації, гідрографії та гідрометеорології - начальник гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Уся номенклатура "Морські засоби навігації та океанографії"

33.3

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 33.2

34

Техніка та майно зв'язку, що замовляються Військово-Морськими Силами Збройних Сил України

34.1

Начальник управління зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Спеціальні телефонні апарати та суднові АТС ємністю до 200 номерів; комплекти інструментів; світлосигнальні прилади, переносні електромегафони, корабельні динаміки, комутатори антенні; виносні пости зв'язку та пульти радиста-оператора; апаратура запису та спеціального запису морська; радіостанції та радіопередавачі УКХ, КХ, СХ потужністю 1 кВт та більше; радіопередавачі загального призначення; радіоприймальні пристрої УКХ, КХ, СХ, НДХ-діапазону; суднові всехвильові радіоприймачі; підсилювачі до антен; навчальні пристрої та тренажери; суднові радіостанції КХ та УКХ-діапазону загального призначення; радіорелейні станції; телефонна апаратура ЗАЗ морська (типів Т-612, Т-617); телеграфна апаратура морська (типів Т-620, Т-600, Т-800); апаратура засекречування швидкої та надшвидкої дії (типу Т-606); апаратура засекречування факсимільної інформації (типу Т-601); апаратура засекречування передачі даних (типів Т-631, Т-630); датчики коду Морзе; засоби контролю та управління; апаратура контролю та комутації каналів; морські радіобуї; апарати факсимільні і фототелеграфні; апаратура гучномовного зв'язку корабельна; переговорні пристрої; апаратура оповіщення морська; засоби управління морські типу П-460; апаратура кінцева швидкої та надшвидкої дії; контрольно-вимірювальні засоби типу Р-756; концентратори; антенно-фідерні системи усіх типів; комплекси засобів радіозв'язку для підводних човнів та надводних кораблів; радіостанції для зондування іоносфери; системи та комплекси супутникового та космічного зв'язку; підводний кабель та споруди зв'язку

35

Морська рятувальна техніка та майно

35.1

Начальник пошуково-рятувальної служби управління сил підтримки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морської рятувальної техніки та майна

35.2

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 35.1

36

Морські інженерні засоби

36.1

Начальник управління сил підтримки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби

36.2

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 36.1

37

Бойові кораблі та катери, судна (кораблі та катери) забезпечення

37.1

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Бойові кораблі та катери, судна (кораблі та катери) забезпечення

38

Будівлі та споруди

38.1

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів

38.2

Командувачі оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах

38.3

Начальник Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів

38.4

Заступники командувачів видів Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

38.5

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів (у тому числі на балансовому обліку підпорядкованих військових частин)

38.6

Командувачі видів Збройних Сил України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

38.7

Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

38.8

Командувач повітряного командування

Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів

38.9

Начальник інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів

38.10

Командувач логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів

38.11

Командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Фортифікаційні споруди спеціальних об'єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об'єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

38.12

Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)

Фортифікаційні споруди спеціальних об'єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об'єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

38.13

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Фортифікаційні споруди спеціальних об'єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об'єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

38.14

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Усі типи будівель та споруд, що знаходяться на балансовому обліку у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та підпорядкованих їй військових частинах, установах та організаціях

38.15

Начальник Головного управління майна та ресурсів

Усі типи будівель та споруд, їх окремих конструктивних елементів та об'єктів незавершеного будівництва, що знаходяться на балансовому обліку у підпорядкованих військових частинах, установах та організаціях

38.16

Начальник Головного Командного центру Збройних Сил України

Будівлі та спеціальні фортифікаційні споруди, що знаходиться на балансовому обліку Головного Командного центру Збройних Сил України

39

Майно представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації

39.1

Керівники представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

Усі види військового майна, що закріплене за представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації

40

Майно Кінологічної служби

40.1

Начальник Кінологічної служби Командування Сил підтримки Збройних Сил України, начальник служби (відділу), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види засобів та майна номенклатури кінологічної служби

41

Ветеринарна техніка, майно, лікарські засоби, реактиви

41.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини, начальники вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

Ветеринарне майно та обладнання, спеціальні меблі, лікарські засоби, перев'язувальні та шовні матеріали, вакцини, біологічні препарати, дезінфекційні, дезінсекційні, дератизаційні засоби, лабораторне майно та обладнання, реактиви, фарби, хімікалії, поживні середовища, витратні матеріали, спеціальний одяг, засоби укриття, що належать до номенклатури ветеринарної медицини

41.2

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України за закріпленою номенклатурою

Майно, зазначене у пункті 41.1, техніка та технічні засоби номенклатури ветеринарної медицини

42

Пожежні автомобілі, пожежне обладнання та інвентар

42.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Пожежний інвентар; пожежне обладнання, за винятком пожежного майна з пожежних автомобілів та гусеничних пожежних машин (згідно формулярів), мотопомп, зарядних станцій, насосів, колонок, гідрантів, драбин; вогнегасники (за наявності відповідного висновку (акту) від підприємства (суб'єкта господарювання) з технічного обслуговування вогнегасників, яке має ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно вимог ДСТУ 4297:2004 "Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги."

42.2

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 42.1, усі види пожежних автомобілів, пожежного обладнання та інвентарю

43

Комплекти засобів механізації для арсеналів, баз і складів № 1, № 2, № 3, № 1а, № 2а

43.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини (крім агрегатів), автомобільне майно (крім акумуляторних батарей, автомобільних шин, тентів), інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту засобів механізації для арсеналів, баз і складів № 1, № 2, № 3, № 1а, № 2а та приладдя, що входить в індивідуальні комплекти ЗІП засобів механізації

43.2

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Майно, зазначене у пункті 43.1, усі види комплектів засобів механізації

44

Об'єктові та периметрові системи сигналізації і попередження

44.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Окремі елементи систем, запасні частини та витратні матеріали (що не містять дорогоцінних матеріалів), ремонтні комплекти та ЗІП: інші матеріали, що використовуються для технічного обслуговування і поточного ремонту (списання окремих елементів, запасних частин має підтверджуватися відповідними записами у відповідних розділах формулярів (паспортів) при використанні їх для відновлення працездатності систем)

44.2

Командувач виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Об'єктові технічні засоби охорони, охоронно-пожежні комплекси і системи, прилади приймально-контрольні; охоронно-пожежні, периметрові технічні засоби охорони; комбіновані (комплексні) засоби охоронної сигналізації, охоронна сигналізація, технічні засоби контролю та управління санкціонованого доступу, комплекс технічних засобів контролю доступу ЗКД1, металошукачі, металодетектори стаціонарні, дріт, системи відеоспостереження, детектори вибухових речовин

44.3

Начальник управління (головне, центральне), який є керівником служби забезпечення Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою)

Усі види об'єктових та периметрових систем сигналізації і попередження

45

Засоби виміру метеорологічних елементів, збору, розповсюдження і відображення інформації, витратні матеріали до метеорологічного майна

45.1

Командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до бригадного генерала (командора), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини (ЗІП), інструменти, приладдя та витратні матеріали до метеорологічного майна

45.2

Командувач Сил логістики Збройних Сил України

Усі види засобів виміру метеорологічних елементів, збору, розповсюдження і відображення інформації, витратні матеріали до метеорологічного майна

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}Додаток 11
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу III)

АКТ
технічного стану


Додаток 12
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу III)

АКТ
технічного стану повітрянодесантної техніки


Додаток 13
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу III)

ВІДОМІСТЬ
технічного стану повітрянодесантної техніки


Додаток 14
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 1 розділу III)

АКТ
зміни якісного стану


Додаток 15
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 4 розділу III)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна номенклатури


Додаток 16
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 2 розділу IV)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд)


Додаток 17
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 11 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням


Додаток 18
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 17 розділу IV)

КНИГА
реєстрації видачі інспекторських посвідчень


Додаток 19
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу VI)

АКТ
про проведення пуску


Додаток 20
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 10 розділу VI)

АКТ
про списання службових собак


Додаток 21
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 11 розділу VI)

АКТ
списання (зняття залишків)


Додаток 22
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 12 розділу VI)

АКТ
виконання практичних постановок (стрільб)


Додаток 23
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
та Державній спеціальній службі
транспорту
(пункт 3 розділу VI)

АКТ
про проведення пуску у ході бойових дій

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства оборони № 263 від 06.09.2022}