Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 772
Прийняття: 28.07.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 липня 2021 р. № 772
Київ

Про внесення змін до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557; 2018 р., № 52, ст. 1829; 2020 р., № 54, ст. 1683; 2021 р., № 37, ст. 2233), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 772

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. На навчання за державним замовленням особи приймаються на конкурсній основі з урахуванням вимог статті 44 Закону України “Про вищу освіту” та Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затверджених МОН.”.

2. У пункті 10 слова і цифру “, посади яких належать до посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”,” і слова “посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування,” виключити.

3. Пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

“14. До заяви про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 сантиметри, а також копії документа про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти. Документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, та військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) пред’являються особисто.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти (далі - документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється в установленому МОН порядку.

15. Прийом документів та вступні випробування проводяться щороку в квітні - серпні.

Зарахування вступників на навчання відбувається у липні - серпні.”.

4. Пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Програма вступних випробувань, які проводяться у закладах вищої освіти, розробляється закладом вищої освіти.”.

5. У пункті 29 слово “спеціалізації” замінити словами “освітньої програми”.

6. В абзаці другому пункту 39 слово “навчанні” замінити словом “навчання”.

7. У пункті 40 слова “навчанні” та “погодженим” замінити відповідно словами “навчання” та “за погодженням”.

8. Пункт 45 викласти в такій редакції:

“45. Здобувачам вищої освіти, які успішно пройшли атестацію, видається диплом магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.”.

9. Пункт 46 виключити.

10. У тексті Порядку слово “формою” замінити словами “формою здобуття освіти”.