Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 163
Прийняття: 28.02.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 163
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 29.02.2012, № 768 від 02.09.2020}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 29.02.2012, № 768 від 02.09.2020}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 163

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 29.02.2012, № 768 від 02.09.2020}

{У тексті Порядку слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках замінено словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ № 187 від 29.02.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля” (далі - бюджетні кошти).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 29.02.2012, № 768 від 02.09.2020}

Метою використання бюджетних коштів є здійснення природоохоронних заходів, які спрямовані, зокрема, на покращення стану довкілля.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 768 від 02.09.2020}

Завданнями бюджетної програми, які будуть спрямовані на досягнення цілей, є збереження чистого навколишнього природного середовища і природних ресурсів, зменшення кількості відходів і наслідків зміни клімату.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 768 від 02.09.2020}

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міндовкілля.

Юридичні особи, що є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів, зокрема такі, на балансі яких обліковуються об'єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на яких планується здійснити зазначені заходи, можуть визначатися розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або одержувачами бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які не мають статусу бюджетної установи).

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 06.06.2011}

Для підприємств, установ та організацій, що не належать до сфери управління Міндовкілля, обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 06.06.2011}

{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану природоохоронних заходів з урахуванням переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505), на:

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

охорону і раціональне використання водних ресурсів;

збереження природно-заповідного фонду;

{Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

охорону атмосферного повітря;

охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу;

{Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

науку, інформацію і освіту, підготовку кадрів, оцінку впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку, організацію праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

{Абзац дев'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 361 від 18.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 150 від 24.02.2021}

{Абзац десятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

{Абзац одинадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

{Абзац дванадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

рекультивацію порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 783 від 30.09.2015}

3. Формування плану природоохоронних заходів здійснюється у порядку, встановленому Міндовкілля, за такими критеріями:

кошти загального фонду державного бюджету спрямовуються виключно на природоохоронні заходи, які здійснюються на об’єктах державної власності;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 537 від 04.07.2018}

готовність природоохоронного заходу на час подання запиту;

природоохоронний ефект;

календарний план проведення становить від одного до трьох років;

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації (крім установ природно-заповідного фонду, які належать до сфери управління Міндовкілля та ДАЗВ) з урахуванням необхідності:

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 393 від 24.04.2019}

погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років;

завершення розпочатого у минулих роках будівництва, розширення та реконструкції об’єктів з високим ступенем будівельної готовності.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 361 від 18.04.2018}

4. План природоохоронних заходів затверджується Міндовкілля за погодженням з Мінфіном.

5. Виконавці робіт за окремими природоохоронними заходами, а також розподіл (перерозподіл) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів визначаються Міндовкілля.

Підприємства, установи та організації, що не належать до сфери управління Міндовкілля, які визначені розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів, включаються до мережі головного розпорядника бюджетних коштів.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 06.06.2011}

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, а також прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 p. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 187 від 29.02.2012}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 187 від 29.02.2012}

9. Інформація про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів подається розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів до Міндовкілля щокварталу до 15 числа наступного місяця за формою, встановленою Міністерством.

10. Міндовкілля узагальнює і подає Мінфіну, Кабінетові Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів щокварталу та щороку у тижневий строк після прийняття зведеної бюджетної звітності Казначейством.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 187 від 29.02.2012; в редакції Постанови КМ № 361 від 18.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 768 від 02.09.2020, № 150 від 24.02.2021}

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 804 від 30.10.2013}

12. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.

{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 361 від 18.04.2018}