Чинний Постанова
Номер: 461
Прийняття: 13.04.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 461
Київ

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1390 від 28.12.2011
№ 43 від 18.01.2012
№ 757 від 15.08.2012
№ 918 від 30.10.2013
№ 512 від 01.10.2014
№ 750 від 08.09.2015
№ 880 від 21.10.2015
№ 1060 від 16.12.2016
№ 409 від 07.06.2017
№ 327 від 25.04.2018
№ 367 від 27.03.2019}

Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1178; 2009 р., № 88, ст. 2972) позицію "Мінрегіонбуд" замінити такою позицією:

"Державна архітектурно-будівельна інспекція


витрати, пов'язані з видачею сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

100 відсотків надходжень, одержаних як плата за видачу сертифіката".

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 461
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. № 750)

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

{У тексті Порядку слова “державні стандарти” в усіх відмінках замінено словом “стандарти” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

{У тексті Порядку слова “через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві” замінено словами “через електронний кабінет” згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі - об’єкти).

2. У цьому порядку терміни вживаються у такому значенні:

електронний кабінет замовника (далі - електронний кабінет) - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує електронний документообіг з питань декларативних і дозвільних процедур у будівництві та консультування, функціонування якої забезпечується Держархбудінспекцією відповідно до законодавства з питань захисту інформації у порядку, визначеному Мінрегіоном. Електронний кабінет може бути інтегрований з іншими інформаційними системами державних органів та органів місцевого самоврядування, зокрема з Єдиним державним порталом адміністративних послуг;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 367 від 27.03.2019}

повнота даних - інформація, зазначена замовником у поданих за встановленою формою документах, що за змістом достатня для прийняття рішення про реєстрацію декларації;

реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр);

технічне обстеження - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

4. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Дія цього Порядку не поширюється на прийняття в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1060 від 16.12.2016}

Повноваження Держархбудінспекції здійснюються її апаратом. При цьому реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларації щодо об’єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється безпосередньо апаратом Держархбудінспекції, а щодо інших об’єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об’єктів.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 880 від 21.10.2015}

5. Особливості прийняття в експлуатацію об’єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог законодавства щодо місцезнаходження об’єкта будівництва.

6. Прийняття в експлуатацію об’єктів, що розташовані на території України і є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється відповідно до цього Порядку.

7. У разі прийняття об’єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв’язку з несприятливими погодними умовами, що не дають змоги виконати роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території до закінчення несприятливих погодних умов.

У разі настання несприятливих погодних умов замовник будівництва робить відповідний запис в декларації або акті готовності об’єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться до закінчення несприятливих погодних умов.

8. Проектною документацією можуть бути визначені черги та/або пускові комплекси, кожен з яких може бути прийнятий в експлуатацію окремо. При цьому черга та/або пусковий комплекс повинні відповідати вимогам щодо його безпечної експлуатації.

У разі потреби замовник може до прийняття об’єкта в експлуатацію вносити до проекту будівництва погоджені з автором такого проекту зміни щодо черги та/або пускового комплексу в межах затверджених проектних рішень.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

Якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об’єктів, кожен з них може бути прийнятий в експлуатацію окремо.

9. На об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання з дотриманням таких особливостей:

житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном;

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших), приймаються в експлуатацію за умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах;

багатоквартирні житлові будинки приймаються в експлуатацію за умови дотримання вимог державних будівельних норм щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

на об’єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

10. У випадку визнання права власності на самочинно збудований об’єкт за рішенням суду він приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком за умови можливості його надійної та безпечної експлуатації за результатами проведення технічного обстеження такого об’єкта.

Технічне обстеження проводиться суб’єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України “Про архітектурну діяльність” одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою - підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі - виконавці).

Технічне обстеження включає такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, у тому числі огляд і фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

Якщо етапи технічного обстеження об’єкта, що проводилося, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об’єкта.

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об’єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об’єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об’єкта та складає звіт про проведення технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця і затверджується суб’єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб).

11. Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

12. Експлуатація об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене законодавством) в експлуатацію, забороняється.

13. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

15. Дані щодо зареєстрованих декларацій, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації, а також виданих сертифікатів та відмов у їх видачі вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру в день її надходження.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Реєстрація декларації або видача сертифіката здійснюється шляхом внесення даних до реєстру з дотриманням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”.

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

Доступ користувачів до даних реєстру (зокрема до інформації про зазначену в декларації та сертифікаті адресу об’єкта будівництва, присвоєну під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, дату і номер наказу про її присвоєння, найменування органу, який прийняв наказ) здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Держархбудінспекції.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 880 від 21.10.2015}

16. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації чи акті готовності об’єкта до експлуатації, за експлуатацію об’єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

Реєстрація декларації

17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронний кабінет до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю один примірник декларації:

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 880 від 21.10.2015}

18. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

{Абзац другий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

У разі подання декларації через електронний кабінет перевірка повноти даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру під час її заповнення замовником. Реєстрація декларації шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

19. У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику (його уповноваженій особі) у спосіб, відповідно до якого були подані документи, з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Копія декларації зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

20. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник (уповноважена ним особа) може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для реєстрації декларації.

21. Рішення про реєстрацію або повернення декларації може бути розглянуто у порядку нагляду (без права реєстрації декларації) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

22. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику (його уповноваженій особі) протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх органом державного архітектурно-будівельного контролю до реєстру шляхом подання особисто або надсилання відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронний кабінет заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій враховано зміни, за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 до цього Порядку.

{Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017}

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує подання до реєстру зазначеної у декларації інформації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком. У разі подання декларації, в якій враховано зміни, через електронний кабінет, перевірка повноти даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру під час її заповнення замовником. Реєстрація декларації, в якій враховано зміни, шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.

{Абзац третій пункту 22 в редакції Постанов КМ № 880 від 21.10.2015, № 367 від 27.03.2019}

У разі наявності підстав, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об’єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), замовник подає особисто або надсилає відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронний кабінет заяву в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.

{Абзац четвертий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до реєстру.

{Абзац п'ятий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

У разі подання документів через електронний кабінет розгляд поданих документів та внесення відповідної інформації до реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження.

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

{Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

{Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню органом державного архітектурно-будівельного контролю.

{Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держархбудінспекція не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про скасування реєстрації декларації вносить до реєстру відповідний запис.

{Абзац пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 367 від 27.03.2019}

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовнику письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

{Абзац дванадцятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими пунктом 17 цього розділу.

{Абзац пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

Видача сертифіката

23. Сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку.

24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронний кабінет до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку, до якої додається акт готовності об’єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

25. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об’єкта до експлуатації та вчиняє дії у межах чинного законодавства щодо з’ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, за результатами яких складається довідка за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об’єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об’єкта, та залучати в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).

{Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015; в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

26. У разі потреби під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків, що стосуються об’єкта будівництва.

Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

27. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі.

Сертифікат виготовляється в одному примірнику та видається замовнику (уповноваженій ним особі), який має зберігати його протягом всього періоду експлуатації об’єкта.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

{Абзац шостий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) у спосіб, відповідно до якого були подані документи, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку.

{Абзац сьомий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 367 від 27.03.2019}

Рішення про відмову у видачі сертифіката оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю протягом одного робочого дня після його прийняття.

{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.

28. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015}Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 757 від 15.08.2012, № 918 від 30.10.2013, № 512 від 01.10.2014; в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}


Додаток 2
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012; в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}


Додаток 3
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності)
належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}


{Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ № 880 від 21.10.2015}Додаток 5
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації самочинно збудованого
об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}


Додаток 6
до Порядку

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013; в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018}


Додаток 7
до Порядку

СЕРТИФІКАТ

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 512 від 01.10.2014; в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}


Додаток 8
до Порядку

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}


Додаток 9
до Порядку

АКТ
готовності об’єкта до експлуатації

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}


Додаток 10
до Порядку

ДОВІДКА
щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та видачі сертифіката

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017}


Додаток 11
до Порядку

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 461

ПОРЯДОК
внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір

1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та її розмір.

2. Замовник зобов'язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката після прийняття рішення про його видачу.

3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об’єктів:

із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017}

4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через банки чи відділення поштового зв'язку.

5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є платіжне доручення з позначкою про дату проведення платежу або касовий документ банка чи відділення поштового зв'язку, що прийняли платіж.

6. Замовник відповідає за правильність визначення суми платежу.

7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду місцевого бюджету.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 918 від 30.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017}

8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката плата не справляється.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 461

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2694).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 534 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 41, ст. 1370).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1423 "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 15).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1424 "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 16).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 8, ст. 390).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 583).

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1469).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1218 "Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3635).