Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 733
Прийняття: 16.05.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 16 травня 2007 р. N 733 Київ

Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 797 ( 797-2017-п ) від 18.10.2017 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статей 39 і 41 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 557 ( 557-95-п ) "Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 254).

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 733

ПОРЯДОК поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок

{ У тексті Порядку слово "Держкомлісгосп" в усіх відмінках замінено словом "Держлісагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює єдині вимоги до поділу лісів на категорії, умови та ознаки віднесення їх до таких категорій, а також виділення особливо захисних лісових ділянок з режимом обмеженого лісокористування.

2. Ліси залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії:

1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення;

2) рекреаційно-оздоровчі ліси;

3) захисні ліси;

4) експлуатаційні ліси.

3. Ліси, що зростають на одній території і відповідають умовам і ознакам віднесення до різних категорій, відносяться до тієї з них, для якої у визначеному законодавством порядку встановлений режим більш обмеженого лісокористування.

4. Межі лісів, визначених для віднесення до однієї з категорій, проводяться уздовж природних меж, квартальних просік, ліній зв'язку і електромереж та інших, чітко визначених на місцевості розмежувальних ліній - залізниць та автомобільних доріг, канав, каналів, газо- та нафтопроводів, візирів, протипожежних розривів і вододільних ліній.

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

5. До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення відносяться лісові ділянки, що виконують природоохоронну, естетичну функцію, є об'єктами науково-дослідних робіт на довгочасну перспективу, сприяють забезпеченню охорони унікальних та інших особливо цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів, зокрема:

1) розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

2) розташовані в межах історико-культурних заповідників, меморіальних комплексів, місць, пов'язаних з важливими історичними подіями, охоронних зон пам'яток історії, археології, містобудування та архітектури, монументального мистецтва.

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення відносяться також унікальні за породним складом, продуктивністю і генетичними властивостями лісові ділянки, на яких зростають реліктові, ендемічні види дерев, що мають велике наукове значення.

Рекреаційно-оздоровчі ліси

6. До рекреаційно-оздоровчих лісів відносяться лісові ділянки, що виконують рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію, використовуються для туризму, зайняття спортом, санаторно-курортного лікування та відпочинку населення і розташовані:

1) у межах міст, селищ та інших населених пунктів;

2) у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів;

3) у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів;

4) у лісах зелених зон навколо населених пунктів. Площа таких лісових ділянок визначається за нормативами згідно з додатком 1;

5) поза межами лісів зелених зон, що виділяються за нормативами згідно з додатком 2.

Захисні ліси

7. До категорії захисних лісів відносяться лісові ділянки, що виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів, зокрема:

1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові смуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів);

2) лісові ділянки (смуги лісів), розташовані у смугах відведення каналів, залізниць та автомобільних доріг;

3) лісові ділянки (смуги лісів) у ярах, на легкорозвіюваних пісках, рекультивованих землях, кам'янистих розсипах, малопотужних кам'янистих ґрунтах, у високогірних зонах, на стрімких гірських схилах, у селенебезпечних басейнах та на схилах лавинонебезпечних басейнів (протиерозійні ліси), які виділяються за нормативами згідно з додатком 3;

4) лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць і виділяються з категорії експлуатаційних лісів на 500 метрів з кожного боку. У гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може бути збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують захист залізниць і безпеку руху;

5) лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення і виділяються з категорії експлуатаційних лісів шириною 250 метрів з кожного боку дороги. Для забезпечення захисту зазначених доріг і безпеки руху у гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може бути збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень;

6) лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів, які виділяються з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з додатком 4. Ширина наявних смуг лісів, що перевищує нормативи, не підлягає перегляду;

7) інші лісові ділянки (смуги лісів), які не мають зазначених у підпунктах 1-6 цього пункту ознак віднесення до категорії захисних лісів, розташовані:

на схилах балок і річкових долин з крутизною схилів до 25 градусів (байрачні ліси);

серед безлісної місцевості та мають площу до 100 гектарів.

Експлуатаційні ліси

8. До категорії експлуатаційних лісів відносяться лісові ділянки, що не зайняті лісами природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими та захисними лісами (категорії лісів з особливим режимом лісокористування). Експлуатаційні ліси призначені для задоволення потреб національної економіки у деревині.

Умови та ознаки виділення особливо захисних лісових ділянок

9. У межах лісових ділянок, що віднесені до однієї з категорій лісів, можуть бути виділені особливо захисні лісові ділянки, для яких встановлюється режим обмеженого лісокористування.

10. Виділення особливо захисних лісових ділянок здійснюється за нормативами згідно з додатком 5. Нормативи такого виділення уточнюються з урахуванням місцевих природних умов органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства (далі - органи Держлісагентства) за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

11. Лісові ділянки площею до 50 гектарів, що розташовані в межах лісових масивів і мають велику розосередженість, відносяться до особливо захисних лісових ділянок і виділяються відповідно до нормативів, згідно з додатком 3.

12. Лісові ділянки із щільністю радіоактивного забруднення ґрунту більш як 10 Кі/кв.км відносяться до особливо захисних лісових ділянок незалежно від їх площі та розосередженості.

Подання і розгляд клопотання щодо віднесення лісів до відповідних категорій та виділення особливо захисних лісових ділянок

13. Державні лісовпорядні організації готують за погодженням з власниками лісів та постійними лісокористувачами клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність з цим Порядком та надсилають його органові Держлісагентства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим разом з: { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

обґрунтуванням, підготовленим державною лісовпорядною організацією або науковою, проектно-пошуковою установою за участю інших заінтересованих сторін;

планом лісових ділянок, які передбачається віднести до відповідної категорії лісів;

характеристикою лісових ділянок, які передбачається віднести до відповідної категорії, згідно з додатком 6;

відомостями розрахункової лісосіки, якщо зміна категорії впливає на розрахункову лісосіку, згідно з додатком 7.

14. Крім того до клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність з цим Порядком додаються для лісових ділянок, визначених:

підпунктом 4 пункту 6 цього Порядку, - відомості щодо площі лісів зелених зон згідно з додатком 8;

підпунктом 5 пункту 6 цього Порядку, - відомості щодо площі рекреаційно-оздоровчих лісів, які розташовані поза межами лісів зелених зон, згідно з додатком 9;

підпунктом 3 пункту 7 цього Порядку, - відомості щодо площі протиерозійних лісів згідно з додатком 10;

підпунктами 4 і 5 пункту 7 цього Порядку, - рішення відповідних органів про будівництво залізниць, автомобільних доріг державного значення;

підпунктом 6 пункту 7 цього Порядку, - відомості щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів, згідно з додатком 11;

підпунктом 7 пункту 7, - відомості щодо площі захисних лісів, що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної місцевості, згідно з додатком 12.

15. Підприємства, установи, організації та особи, заінтересовані у змінах установлених категорій, звертаються з відповідним клопотанням згідно з пунктами 13-14 цього Порядку.

16. Орган Держлісагентства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим розглядає клопотання разом з матеріалами до них та за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами надсилає їх у місячний строк Держлісагентству.

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011; в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

17. Держлісагентство розглядає клопотання разом з матеріалами до нього та приймає за погодженням з Міндовкіллям у місячний строк рішення про віднесення лісів до відповідної категорії.

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

18. У разі встановлення або зміни відповідно до законодавства основного цільового призначення лісової ділянки державні лісовпорядні організації з урахуванням такого рішення вносять до матеріалів лісовпорядкування зміни щодо поділу лісів на категорії, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 5, підпунктами 1-3 пункту 6 та підпунктами 1 і 2 пункту 7 цього Порядку, без здійснення процедури розгляду клопотання щодо віднесення лісів до категорій, передбачених цим Порядком.

19. Державні лісовпорядні організації для виділення особливо захисної лісової ділянки готують (у разі потреби з використанням матеріалів спеціальних обстежень) за погодженим з власниками лісів та постійними лісокористувачами відповідне клопотання, що надсилається органу Держлісагентства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим разом з відомостями щодо площі особливо захисних лісових ділянок згідно з додатком 13.

{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

20. Орган Держлісагентства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим розглядає клопотання щодо виділення особливо захисних лісових ділянок разом з матеріалами до нього та приймає за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим у місячний строк відповідне рішення.

{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011; в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 1 до Порядку

НОРМАТИВИ визначення площ лісових ділянок, що відносяться до лісів зелених зон

1. Згідно з цими нормативами визначаються площі лісових ділянок, що відносяться до лісів зелених зон та їх лісопаркових частин навколо населених пунктів із чисельністю населення до 1 млн. чоловік.

Для населених пунктів із чисельністю населення понад 1 млн. чоловік зазначені площі виділяються за індивідуальними проектами.

2. Визначення площ лісових ділянок здійснюється з урахуванням природних умов, наявності промислових об'єктів, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів (будинків відпочинку, пансіонатів, дитячих оздоровчих та спортивних таборів тощо), а також місць масового відпочинку населення.

3. Площі лісових ділянок у межах населених пунктів, а також тих, що межують з ними або розташовані поблизу і віднесені до інших категорій лісів, для яких встановлений режим більш обмеженого лісокористування, враховуються під час визначення площ лісів зелених зон.

4. Залежно від санітарних і кліматичних умов площі лісів зелених зон допускається збільшувати або зменшувати не більш як на 15 відсотків.

5. До лісопаркової частини лісів зелених зон відносяться лісові ділянки з естетично цінними ландшафтами, призначені для масового відпочинку населення. У лісостеповій і степовій лісорослинних зонах з лісистістю 2 і менше відсотки до лісопаркової частини відноситься вся площа лісів зелених зон.

Нормативи визначення площ лісових ділянок, що відносяться до лісів зелених зон (гектарів на 1 тис. чоловік)

------------------------------------------------------------------
|Лісистість,|   Населені пункти з чисельністю населення,   |
| відсотків |         тис. чоловік           |
|      |----------------------------------------------------|
|      | 12 і |12,1-50|50,1-100| 100,1- | 250,1- | понад |
|      | менше |    |    | 250  | 500  | 500  |
|----------------------------------------------------------------|
|              Полісся               |
|----------------------------------------------------------------|
| Менш як 5 |  10  | 11  |  17  |  20  |  25  |  30  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
|  5-10  |  15  | 20  |  30  |  35  |  45  |  60  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 10,1-15 |  25  | 30  |  50  |  55  |  75  |  90  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 15,1-20 |  40  | 50  |  70  |  85  | 110  | 135  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 20,1-25 |  45  | 55  |  85  | 100  | 130  | 160  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| Понад 25 |  55  | 70  | 105  | 125  | 165  | 200  |
|----------------------------------------------------------------|
|            Лісостеп і Степ             |
|----------------------------------------------------------------|
| Менш як 3 |  7  |  9  |  14  |  16  |  20  |  25  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
|  3-5  |  11  | 14  |  20  |  25  |  30  |  40  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 5,1-10  |  20  | 25  |  35  |  45  |  55  |  70  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 10,1-15 |  30  | 40  |  60  |  70  |  90  | 110  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| Понад 15 |  45  | 60  |  85  | 100  | 130  | 160  |
|----------------------------------------------------------------|
|        Гірський Крим і Українські Карпати        |
|----------------------------------------------------------------|
| Менш як 5 |  10  | 13  |  19  |  20  |  30  |  35  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
|  5-10  |  20  | 25  |  35  |  40  |  50  |  65  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 10,1-15 |  30  | 35  |  55  |  60  |  80  | 100  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 15,1-20 |  45  | 55  |  80  |  90  | 120  | 145  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 20,1-25 |  50  | 65  |  95  | 110  | 140  | 175  |
|-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| Понад 25 |  65  | 80  | 120  | 135  | 180  | 220  |
------------------------------------------------------------------ 
Нормативи визначення площі лісових ділянок
лісопаркової частини лісів зеленої зони
------------------------------------------------------------------ |Чисельність населення, тис. чоловік|Розмір лісопаркової частини,| | | гектарів на 1 тис. чоловік | |-----------------------------------+----------------------------| |До 100 | 7 | |-----------------------------------+----------------------------| |100-250 | 15 | |-----------------------------------+----------------------------| |250,1-500 | 20 | |-----------------------------------+----------------------------| |500,1-1000 | 25 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Порядку

НОРМАТИВИ виділення лісових ділянок, що розташовані поза межами лісів зелених зон і виконують переважно рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію

1. За цими нормативами виділяються лісові ділянки навколо:

лікувально-оздоровчих об'єктів, якщо для них в установленому порядку не визначено округи санітарної охорони;

об'єктів рекреаційного призначення - лінійних рекреаційних об'єктів (навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас), будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельних ділянок, наданих для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації.

------------------------------------------------------------------
| Найменування та ознаки лісів |   Нормативи виділення   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|1. Ліси навколо лікувально-   |лісові ділянки радіусом    |
|оздоровчих об'єктів, навколо  |1 кілометр           |
|мінеральних джерел, які     |                |
|використовуються з лікувальною |                |
|метою або мають перспективне  |                |
|значення            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Ліси навколо нелінійних   |лісові ділянки радіусом    |
|рекреаційних об'єктів      |0,5 кілометра         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Смуги лісу вздовж постійних, |лісові ділянки, розташовані по |
|затверджених в установленому  |обидва боки лінійного     |
|порядку лінійних рекреаційних  |рекреаційного об'єкта:     |
|об'єктів            |                |
|                |міжнародного значення -    |
|                |шириною 200 метрів       |
|                |                |
|                |навчально-туристських та    |
|                |екологічних стежок, маркованих |
|                |трас - шириною 100 метрів   |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 3 до Порядку

НОРМАТИВИ виділення лісових ділянок (смуг лісів), що відносяться до протиерозійних лісів

------------------------------------------------------------------
|  Найменування та  |      Нормативи виділення      |
|   ознаки лісів   |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|1. Ліси у ярах, балках|лісові ділянки (смуги лісів) з крутизною |
|і річкових долинах  |схилів 25 і більше градусів, а також   |
|           |розташовані у ярах, на зсувних берегах  |
|           |балок і річкових долинах незалежно від  |
|           |крутизни їх схилів            |
|----------------------+-----------------------------------------|
|2. Ліси на      |лісові ділянки (смуги лісів) на     |
|легкорозвіюваних   |легкорозвіюваних пісках і по їх периметру|
|пісках        |шириною 200 метрів від узлісся      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|3. Ліси на      |лісові ділянки (смуги лісів) на     |
|рекультивованих землях|рекультивованих землях, крім лісових   |
|           |насаджень у кар'єрах родовищ торфу,   |
|           |горючих сланців та в гідровідвалах    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|4. Високогірні ліси  |лісові ділянки (смуги лісів), розташовані|
|           |на висоті понад 1100 метрів над рівнем  |
|           |моря                   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|5. Приполонинні    |лісові ділянки (смуги лісів) шириною   |
|(прияйлові) ліси   |200-500 метрів уздовж верхньої межі   |
|           |лісу з безлісною місцевістю (полонинами, |
|           |яйлами). Ширина визначається у кожному  |
|           |конкретному випадку з урахуванням    |
|           |результатів спеціального вивчення    |
|           |місцевих геологічних, гідрологічних,   |
|           |ґрунтових та інших природних умов    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|6. Ліси у       |лісові ділянки (смуги лісів) у зоні   |
|селенебезпечних    |формування селей, що мають характерні  |
|басейнах       |ознаки накопичення розсипчасто-уламкового|
|           |матеріалу на крутих схилах долин,    |
|           |наявність зсувів ґрунту у вигляді    |
|           |каменепаду, осипів і обвалів. Перелік  |
|           |селенебезпечних басейнів складається   |
|           |ДСНС                   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|7. Ліси у       |лісові ділянки (смуги лісів), що     |
|лавинонебезпечних   |розташовані на верхній межі лісу, залежно|
|басейнах       |від довжини безлісного схилу:      |
|           |-----------------------------------------|
|           |довжина безлісного|ширина смуги, метрів |
|           |схилу, метрів   |           |
|           |         |           |
|           |   до 150    |    250      |
|           |         |           |
|           |   151-200   |    300      |
|           |         |           |
|           |   201-250   |    350      |
|           |         |           |
|           |   251-300   |    400      |
|           |         |           |
|           |   301-350   |    450      |
|           |         |           |
|           |  понад 350   |усі лісові ділянки до |
|           |         |підніжжя схилу    |
|           |-----------------------------------------|
|           |перелік лавинонебезпечних басейнів    |
|           |складається ДСНС             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|8. Ліси на гірських  |лісові ділянки (смуги лісів) на гірських |
|схилах        |схилах з крутизною:           |
|           |південної експозиції понад 30 градусів  |
|           |північної експозиції понад 35 градусів  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|9. Ліси на      |лісові ділянки (смуги лісів) на     |
|малопотужних     |малопотужних кам'янистих ґрунтах з    |
|кам'янистих ґрунтах  |наявністю каміння і скельних оголень, що |
|           |виходять на поверхню на площі більш як  |
|           |50 відсотків лісової ділянки       |
|----------------------+-----------------------------------------|
|10. Ліси навколо   |лісові ділянки (смуги лісів) шириною   |
|кам'янистих розсипів |100 метрів навколо кам'янистих розсипів з|
|           |розширенням на нижній межі розсипів до  |
|           |підніжжя схилу, але не більш як     |
|           |300 метрів                |
|----------------------+-----------------------------------------|
|11. Субальпійські   |лісові ділянки (смуги лісів), розташовані|
|деревно-чагарникові  |у межах відкритої гірської місцевості  |
|угруповання      |(полонин, яйл)              |
------------------------------------------------------------------ 

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 797 ( 797-2017-п ) від 18.10.2017 }

Додаток 4 до Порядку

НОРМАТИВИ виділення лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів

1. Ці нормативи не поширюються на річки завдовжки понад 1 тис. кілометрів, озера, водоймища площею понад 10 тис. гектарів, а також на суднохідні та магістральні канали, уздовж яких ширина лісових ділянок (смуг лісів) визначається з урахуванням результатів спеціальних обстежень.

2. Ширина лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів річок у рівнинній частині:

------------------------------------------------------------------
|Довжина річки, кілометрів|Ширина лісової ділянки (смуги лісів), |
|             |        метрів        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|    50 і менше    |         150         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|     51-100     |         300         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|     101-300     |         400         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|     301-500     |         500         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|    501-1000     |         750         |
------------------------------------------------------------------ 

3. Ширина лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів гірських річок Криму і Карпат, якщо загальна довжина схилів, які прилягають до берега річки, становить менш як 500 метрів, а крутизна - 10 градусів:

------------------------------------------------------------------
| Висота над рівнем |  Довжина річки,  |  Ширина лісової  |
|  моря, метрів   |   кілометрів   |  ділянки (смуги  |
|           |           |  лісів), метрів  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1. До 500 метрів   |   25 і менше   |    200     |
|           |---------------------+--------------------|
|           |    26-50    |    300     |
|           |---------------------+--------------------|
|           |    51-200    |    350     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. Більш як     |   25 і менше   |    150     |
|500 метрів      |---------------------+--------------------|
|           |    26-50    |    250     |
|           |---------------------+--------------------|
|           |    51-200    |    300     |
------------------------------------------------------------------ 

Ширина лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів гірських річок Криму і Карпат із збільшенням довжини схилу на кожні 100 метрів збільшується на 50 метрів, а із збільшенням крутизни схилу на кожні 5 градусів - на 20 метрів.

4. На беззаплавних річках або ділянках річок, що не мають чітко вираженої заплави, ширина лісових ділянок (смуг лісів) визначається за нормативами від урізу води (у меженний період), а якщо русло річки розчленоване на протоки - від берега зовнішньої протоки. У разі коли русло річки розділене на протоки, що охоплюють високо підняті міжріччя шириною понад 1 кілометр, ширина лісових ділянок (смуг лісів) на берегах кожної протоки визначається так само, як і для решти частини русла такої річки. Уздовж річок з чітко вираженою заплавою ширина лісових ділянок (смуг лісів) збільшується на ширину безлісної заплави.

5. Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів у верхів'ї річки виділяються радіусом, що дорівнює ширині смуги, яка визначається уздовж берегів такої річки.

6. Ширина лісових ділянок (смуг лісів) навколо озер та водоймищ визначається від урізу води, що відповідає нормальному підпертому рівню водойми і дорівнює ширині виділених смуг уздовж річок, які впадають до них або витікають з них.

7. Якщо до озера чи водоймища впадають або витікають з них кілька річок, ширина лісових ділянок (смуг лісів) встановлюється така сама, як у річки, що має найбільшу ширину.

8. У районах, які зазнають впливу ерозійних процесів, уздовж річок, що мають велике значення для розвитку рибного господарства, збереження та захисту нерестовищ цінних видів риб, ширина лісових ділянок (смуг лісів) встановлюється з урахуванням результатів спеціальних обстежень.

9. Лісові ділянки (смуги лісів) виділяються уздовж річок завдовжки 10 і більше кілометрів у гірських умовах, 25 і більше кілометрів у рівнинних умовах, а також навколо озер та водоймищ, що мають площу 100 і більше гектарів.

Уздовж берегів річок завдовжки менш як 10 і 25 кілометрів, а також навколо озер і водоймищ площею від 5 до 99 гектарів виділяються берегозахисні лісові ділянки (смуги лісів), ширина яких визначається згідно з нормативами виділення особливо захисних лісових ділянок.

Додаток 5 до Порядку

НОРМАТИВИ виділення особливо захисних лісових ділянок

------------------------------------------------------------------
|Найменування та ознаки особливо |   Нормативи виділення   |
|  захисних лісових ділянок  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|1. Лісові ділянки на схилах   |лісові ділянки, що прилягають |
|ярів, балок, обривів, осипів і |до брівки яру, балки, обриву, |
|зсувів             |осипу чи зсуву на відстані   |
|                |100 метрів           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Лісові ділянки навколо    |лісові ділянки навколо витоків |
|витоків річок          |річок, уздовж яких виділено  |
|                |смуги лісів радіусом, що    |
|                |дорівнює ширині смуги,     |
|                |встановленої для такої річки, |
|                |але не більш як 300 метрів, а |
|                |навколо верхів'я річок, уздовж |
|                |берегів яких смуги лісів не  |
|                |виділені, - радіусом, що    |
|                |дорівнює ширині берегозахисних |
|                |ділянок лісу, виділених для  |
|                |такої річки          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Лісові ділянки уздовж берегів|лісові ділянки шириною     |
|річок, суднохідних і      |200 метрів, але не більше   |
|магістральних каналів, навколо |ширини виділеної смуги лісів  |
|озер та водоймищ (берегозахисні |уздовж берегів річок, навколо |
|лісові ділянки)         |озер, водоймищ та інших водних |
|                |об'єктів і шириною 150 метрів -|
|                |де смуги лісів не виділено.  |
|                |Уздовж берегів річок завдовжки |
|                |понад 1 тис. кілометрів і   |
|                |навколо озер, водоймищ площею |
|                |понад 10 тис. гектарів, а також|
|                |уздовж судохідних і      |
|                |магістральних каналів ширина  |
|                |берегозахисних лісових ділянок |
|                |визначається з урахуванням   |
|                |результатів спеціальних    |
|                |обстежень           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|4. Лісові ділянки навколо    |лісові ділянки з радіусом   |
|токовищ глухарів        |300 метрів навколо токовищ   |
|                |глухарів. На 10 тис. гектарів |
|                |лісового фонду виділяється не |
|                |більше трьох таких ділянок   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5. Лісові ділянки, що прилягають|лісові ділянки шириною     |
|до земель історико-культурного |50 метрів, що прилягають до  |
|призначення           |територій, на яких розташовані |
|                |історико-культурні заповідники,|
|                |меморіальні парки, поховання, |
|                |археологічні і архітектурні  |
|                |пам'ятки та архітектурно-   |
|                |ландшафтні комплекси      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6. Лісові ділянки, що мають   |лісонасінні, горіхоплідні,   |
|спеціальне господарське значення|плодово-ягідні, медоносні,   |
|                |постійні науково-дослідні та  |
|                |інші лісові ділянки, що мають |
|                |спеціальне господарське    |
|                |значення            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|7. Лісові ділянки уздовж ліній |лісові ділянки шириною     |
|вододілів            |300 метрів у гірських лісах  |
|                |уздовж ліній вододілів великих |
|                |річок з крутизною схилів, що  |
|                |створюють гребені вододілів,  |
|                |понад 20 градусів       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|8. Лісові ділянки навколо    |лісові ділянки шириною     |
|карстових утворень       |100 метрів навколо карстових  |
|                |утворень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|9. Лісові ділянки уздовж русел |лісові ділянки у гірських   |
|снігових лавин         |районах шириною 200 метрів   |
|                |уздовж постійних русел снігових|
|                |лавин             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|10. Лісові ділянки уздовж    |лісові ділянки у гірських   |
|магістральних трубопроводів   |районах шириною 50 метрів, що |
|                |прилягають до траси      |
|                |магістральних нафто- і     |
|                |газоконденсатопроводів та   |
|                |продуктопроводів        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|11. Лісові ділянки уздовж межі з|лісові ділянки шириною     |
|безлісною місцевістю      |100 метрів уздовж межі з    |
|                |безлісою місцевістю      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|12. Лісові ділянки, що     |лісові ділянки шириною     |
|прилягають до забудованих земель|50 метрів у лісах, де дозволяє-|
|                |ться проведення рубок головного|
|                |користування, уздовж межі   |
|                |забудованих земель       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|13. Лісові ділянки, що     |лісові ділянки шириною     |
|прилягають до залізниць,    |50 метрів           |
|автомобільних доріг державного |(у рівнинних лісах) і     |
|значення, державного кордону  |100 метрів (у гірських лісах) у|
|                |лісах, де дозволяється     |
|                |проведення рубок головного   |
|                |користування, уздовж смуг   |
|                |відведення залізниць,     |
|                |автомобільних доріг державного |
|                |значення і державного кордону |
|--------------------------------+-------------------------------|
|14. Лісові ділянки охоронних зон|лісові ділянки в межах     |
|навколо гідрометеорологічних  |визначених відповідно до    |
|об'єктів            |законодавства охоронних зон  |
|                |навколо гідрометеорологічних  |
|                |об'єктів            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|15. Радіоактивно забруднені   |лісові ділянки із щільністю  |
|лісові ділянки         |забруднення ґрунту більш як  |
|                |   Кі            |
|                |10 ------           |
|                |  кв.км           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|16. Лісові ділянки на особливо |лісові ділянки у межах особливо|
|охоронних частинах заказників  |охоронних частин заказників,  |
|                |площа яких визначається згідно |
|                |з положенням про заказник   |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 6 до Порядку
ХАРАКТЕРИСТИКА 
лісових ділянок, які передбачається
віднести до категорії лісів _______________________

_________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
------------------------------------------------------------------ | Наймену-|Номер |Загальна| Площа, | Зага- | Стиглі та |При- | | вання |квар- | площа, | вкрита | льний | перестійні |мітка| |лісництва|талу, |гектарів|лісовою | запас | деревостани | | | |виділу| |рослин- |деревос-|--------------| | | | | |ністю, | танів, | площа,|запас,| | | | | |гектарів| куб. | гекта-| куб. | | | | | | | метрів | рів |метрів| | ------------------------------------------------------------------

Усього по лісництву

Разом

Додаток 7 до Порядку

ВІДОМОСТІ РОЗРАХУНКОВОЇ ЛІСОСІКИ

_________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
----------------------------------------------------------------------------------- | Групи порід, | Розрахункова лісосіка | | господарські |---------------------------------------------------------------| | секції деревних | діюча | після зміни категорії лісу | | порід |-------------------------------+-------------------------------| | | вік |площа,|запас, тис. куб.| вік |площа,|запас, тис. куб.| | | стиг- |гекта-| метрів | стиг- |гекта-| метрів | | | лості | рів |----------------| лості | рів |----------------| | |дерево-| |усього| у тому |дерево-| |усього| у тому | | |станів | | | числі |станів | | | числі | | | | | |ліквідний| | | |ліквідний| |-----------------+-------+------+------+---------+-------+------+------+---------| |1. Хвойні, | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |у тому числі: | |---------------------------------------------------------------------------------| | соснова | | | | | | | | | |-----------------+-------+------+------+---------+-------+------+------+---------| |2. Твердолистяні,| | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |у тому числі: | |---------------------------------------------------------------------------------| | дубова | | | | | | | | | |-----------------+-------+------+------+---------+-------+------+------+---------| | букова | | | | | | | | | |-----------------+-------+------+------+---------+-------+------+------+---------| |3. М'яколистяні, | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |у тому числі: | |---------------------------------------------------------------------------------| | березова | | | | | | | | | |-----------------+-------+------+------+---------+-------+------+------+---------| | осикова | | | | | | | | | |-----------------+-------+------+------+---------+-------+------+------+---------| |Усього | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. У графі першій зазначаються також інші господарські
секції деревних порід, для яких обчислена розрахункова лісосіка.

Додаток 8 до Порядку

ВІДОМОСТІ щодо площі лісів зелених зон

_________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Насе- | Чисельність |Лісо- | Лісис-| Площа лісів | Площа лісів | Фактична площа | Площа лісів | | лені | населення, тис. |росли-| тість | зеленої зони на | зеленої зони, | існуючих лісів |зеленої зони, що | |пункти,| чоловік | нна | району| 1 тис. чоловік, | розрахована за | зеленої зони, | передбачається | | навко-| | зона | розта-| розрахована за | нормативами, | гектарів | додатково, | |ло яких| | | шува- | нормативами, | гектарів | | гектарів | |виділя-| | | ння | гектарів | | | | | ються |-------------------| |населе-|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | ліси |на дату| з | | ного |усьо-| у тому |усьо-| у тому |усьо-| у тому |усьо-| у тому | | зеле- |переве-|урахуванням| |пункту,| го | числі | го | числі | го | числі | го | числі | |них зон| дення |зростання в| |відсот-| |лісопаркова| |лісопаркова| |лісопаркова| |лісопаркова| | | |майбутньому| | ків | | частина | | частина | | частина | | частина | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9 до Порядку

ВІДОМОСТІ щодо площі рекреаційно-оздоровчих лісів, що розташовані поза межами лісів зелених зон

_________________________________________________________________ 
(найменування та місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
------------------------------------------------------------------ |Найменування та ознаки|Нормативи виділення| Площа, обчислена | |рекреаційно-оздоровчих| | за нормативами, | | лісів | | гектарів | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10 до Порядку

ВІДОМІСТІ про площі протиерозійних лісів

_________________________________________________________________ 
(найменування місцезнаходження, постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів і місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
------------------------------------------------------------------ |Найменування та ознаки|Нормативи виділення| Площа, обчислена за | | протиерозійних лісів | |нормативами, гектарів| ------------------------------------------------------------------

Додаток 11 до Порядку

ВІДОМОСТІ щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів

_________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
------------------------------------------------------------------ | Річки, |Довжина|Ширина смуг |Площа смуг|Фактична|Площа смуг | | озера, | смуг | лісів, | лісів, | площа |лісів, які | | водоймища |лісів, | обчислена | обчис- |існуючих|виділяються| | та інші | кіло- | за | лена за | смуг |додатково, | | водні |метрів |нормативами,| нормати- | лісів, | гектарів | | об'єкти, | | метрів | вами, |гектарів| | | уздовж | | | гектарів | | | | берегів | | | | | | | яких | | | | | | |виділяються| | | | | | |смуги лісів| | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12 до Порядку

ВІДОМОСТІ щодо площі захисних лісів, що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної місцевості

_________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
------------------------------------------------------------------ |Найменування та ознаки|Нормативи виділення| Площа, обчислена за | | захисних лісів | |нормативами, гектарів| ------------------------------------------------------------------

Додаток 13 до Порядку

ВІДОМОСТІ щодо площі особливо захисних лісових ділянок

_________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження постійного лісокористувача;
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника лісів, місце проживання)
_________________________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим)
------------------------------------------------------------------ |Найменування та| Нормативи | Площа, |Місцезнаходження| |ознаки особливо| виділення | обчислена за | особливо | | захисних | особливо | нормативами, |захисних лісових| |лісових ділянок| захисних | гектарів | ділянок | | |лісових ділянок| | (лісництво, | | | | |квартал, виділ) | ------------------------------------------------------------------