Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 557
Прийняття: 12.07.2005
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2005 р. № 557
Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

Відповідно до пункту 7 статті 14 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, що додається.

2. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища і Державним комітетом по водному господарству розробити і затвердити у тримісячний строк форму дозволу, зразок заяви на його отримання та перелік документів, що додаються до заяви.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. № 557

ПОРЯДОК
видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ 826 від 09.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм видачі дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (далі - дозвіл).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 15.02.2012; в редакції Постанови КМ № 574 від 30.07.2015}

2. Дія цього Порядку не поширюється на випадки проведення робіт, пов'язаних з:

природоохоронною та протипаводковою діяльністю, яку провадить Держводагентство та організації, що належать до сфери його управління;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 15.02.2012}

безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

будівництвом і реконструкцією водних об'єктів у лісах для протипожежних цілей;

виконанням підготовчих і будівельних робіт, механізм та процедура виконання яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012}

3. Дозволи видаються:

Міндовкіллям - у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі;

Держводагентством за погодженням з Міндовкіллям - у разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі).

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 214 від 15.02.2012, № 574 від 30.07.2015}

4. Дозвіл видається за умов недопущення:

порушення стійкості прибережних схилів (берегообвали, ерозійні та зсувні процеси, осідання);

зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини тощо;

утворення перетинів водних потоків;

перекриття течії води через водопропускні споруди різних типів та прогони мостів;

затоплення та підтоплення прибережних територій.

5. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву до відповідного органу, уповноваженого його видавати. До заяви додаються:

засвідчені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);

засвідчені фізичною особою - підприємцем копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті (для фізичних осіб - підприємців);

проект на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів), погоджений Держводагентством та Держгеонадрами;

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 23.01.2019}

результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 128 від 23.01.2019}

Видача дозволу погоджується з органами місцевого самоврядування, Держгеокадастром (у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) або його територіальними органами (у разі проведення робіт на інших землях водного фонду), Держрибагентством (у разі проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах), територіальними органами Держлісагентства (у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду), Мінінфраструктури (у разі проведення робіт в межах судноплавних шляхів загального користування, судноплавних шлюзів та портових гідротехнічних споруд).

У разі проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів суб’єкт господарювання для отримання дозволу подає разом із заявою завірені в установленому порядку:

копії статуту (положення);

копії паспорта акваторії та/або судноплавного, внутрішнього підхідного каналу;

дані останніх контрольних промірів глибин з обґрунтуванням (розрахунком) обсягів днопоглиблювальних робіт;

матеріали щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Роботи на землях водного фонду, пов’язані з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, проводяться на підставі дозволу, який видається один раз на весь період експлуатації внутрішніх підхідних, судноплавних каналів та портових акваторій за умови незмінності технічних характеристик акваторії порту, внутрішнього підхідного, судноплавного каналу, визначених паспортом, технологічних рішень та умов виконання робіт.

Питання щодо видачі дозволу на проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, не потребує погоджень, передбачених абзацом п’ятим цього пункту.

Проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, супроводжується комплексним екологічним моніторингом з відшкодуванням збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу та водним біоресурсам, за фактично виконаними роботами, що розраховуються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 574 від 30.07.2015}

6. Орган, уповноважений видавати дозвіл, розглядає подані суб'єктом господарювання документи разом з висновками органів, що погоджували видачу дозволу згідно з пунктами 3 і 5 цього Порядку, протягом 30 календарних днів і у разі відсутності зауважень видає дозвіл.

Перший примірник дозволу видається суб'єкту господарювання, другий - разом з відповідними документами зберігається в органі, який його видав.

У дозволі зазначаються:

найменування органу, що видав дозвіл;

види і місце проведення робіт;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання, якій видається дозвіл;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи;

особливі умови та правила проведення робіт;

дата прийняття та номер рішення органу про видачу дозволу;

строк дії дозволу;

{Абзац дванадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 574 від 30.07.2015}

дата видачі дозволу.

Дозвіл підписується керівником органу, що його видав, і скріплюється печаткою.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 214 від 15.02.2012}

7. Дозвіл може видаватися на проведення декількох видів робіт.

8. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 23.01.2019}

Форми дозволу та заяви на його отримання встановлюються Міндовкіллям.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 574 від 30.07.2015}

9. Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 574 від 30.07.2015}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 574 від 30.07.2015}

11. Спори, що виникають у разі отримання, продовження строку дії дозволу та його анулювання, вирішуються в установленому законодавством порядку.