Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 128
Прийняття: 23.01.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 128
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 970 від 23.10.2019
№ 111 від 17.02.2021
№ 694 від 07.07.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 128

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 253; Офіційний вісник України, 2000 р., № 50, ст. 2156; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2006 р., № 23, ст. 1720; 2007 р., № 89, ст. 3252; 2011 р., № 79, ст. 2916; 2015 р., № 12, ст. 316):

1) в абзаці четвертому пункту 20 слова “державний (галузевий) стандарт” замінити словами “національний стандарт”;

2) в абзаці четвертому пункту 21 слова “експертизу до МОЗ, екологічну - до Мінприроди” замінити словами “експертизу до Держпродспоживслужби, для проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, - до Мінприроди”;

3) в абзаці першому пункту 22 слова “державної екологічної експертизи” замінити словами “еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів”;

4) абзац сьомий пункту 23 викласти в такій редакції:

“негативна еколого-експертна оцінка матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів;”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 694 від 07.07.2023}

3. У Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1631; 2015 р., № 65, ст. 2154):

1) у пункті 5:

в абзаці четвертому слова “, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище” та “з Мінприроди,” виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “, видача дубліката” виключити.

4. У Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 313; 2009 р., № 23, ст. 746; 2012 р., № 71, ст. 2863, № 81, ст. 3264; 2013 р., № 40, ст. 1423, № 97, ст. 3580):

1) у пункті 15 слова “видів діяльності та об’єктів, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 становлять підвищену екологічну небезпеку” замінити словами “видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”;

2) в абзаці четвертому пункту 16 слова “та екологічна безпека” замінити словами “, екологічна безпека, наслідки для довкілля та для здоров’я населення”;

3) назву розділу “Державна експертиза проекту програми” викласти в такій редакції:

Державна експертиза та стратегічна екологічна оцінка проекту програми”;

4) у пункті 32:

в абзаці першому слово “екологічної,” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державний замовник програми забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту програми у випадках, визначених Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”.”;

5) у пункті 34:

абзац перший після слова “Мінекономрозвитку” доповнити словами “, звітом про стратегічну екологічну оцінку, довідками про консультації та про громадське обговорення, підготовленими відповідно до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” (у випадках, визначених цим Законом)”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання програми відповідно до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

У разі проведення транскордонних консультацій, передбачених Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”, проект державної цільової програми подається на розгляд Кабінету Міністрів України після завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.”;

6) пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Загальнодержавної цільової програми до пояснювальної записки додаються звіт про стратегічну екологічну оцінку, довідки про консультації та про громадське обговорення, підготовлені відповідно до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.”.

5. У Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 308 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 810; 2011 р., № 79, ст. 2916):

1) у пункті 2 слова “висновків державної екологічної та” замінити словами “результатів оцінки впливу на довкілля та висновку”;

2) в абзаці третьому пункту 11 слова “позитивних висновків державної екологічної та” замінити словами “результатів оцінки впливу на довкілля та позитивного висновку”;

3) у пункті 3 додатка 2 до Порядку слова “висновки державної екологічної та” замінити словами “результати оцінки впливу на довкілля та висновок”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. № 808 “Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2071):

1) в абзаці тринадцятому пункту 6 Порядку проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, затвердженого зазначеною постановою, слова “державної екологічної” замінити словами “з оцінки впливу на довкілля”;

2) у Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці десятому пункту 2 слова “державної екологічної” замінити словами “з оцінки впливу на довкілля”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. У разі виявлення під час здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням вимог біологічної та генетичної безпеки, проведення моніторингу раніше невідомих властивостей небезпечних для здоров’я людини або навколишнього природного середовища генетично модифікованих організмів МОЗ приймає протягом десяти днів з дня такого виявлення рішення про проведення повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи таких генетично модифікованих організмів, а у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, здійснюється повторна оцінка впливу на довкілля.

Якщо за результатами повторної оцінки впливу на довкілля або державної санітарно-епідеміологічної експертизи генетично модифікованих організмів видано висновок про недопустимість провадження планованої діяльності або підготовлено негативний висновок, Мінагрополітики приймає рішення про скасування державної реєстрації, про що повідомляє у десятиденний строк суб’єктові регулювання.”.

7. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595, № 89, ст. 2968; 2017 р., № 12, ст. 333, № 49, ст. 1525; 2018 р., № 37, ст. 1309):

1) абзац третій пункту 5 після слів “значними (СС3) наслідками” доповнити словами “або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”;

2) пункт 12 після слів “клас наслідків (відповідальності) об’єкта” доповнити словами “, здійснення оцінки впливу на довкілля для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”;

3) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

“результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.”;

4) пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

“результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.”;

5) додаток 10 до Порядку доповнити пунктом 8 такого змісту:

“8. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.”.

8. У Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 3, ст. 85, № 50, ст. 1973; 2013 р., № 83, ст. 3083; 2015 р., № 72, ст. 2362; 2017 р., № 49, ст. 1524), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 95:

1) пункт 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється звіт з оцінки впливу на довкілля. За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації не розробляються.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) в абзаці першому пункту 13 слово “державних” замінити словом “національних”.

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 “Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2210):

1) у назві, пунктах 1 і 2 постанови слово “стан” виключити;

2) у Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “стан” виключити;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “негативний вплив на стан” замінити словами “негативні наслідки для”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Дія цього Порядку не поширюється на рішення, що стосуються національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій.”;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку термін “документи державного планування” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про стратегічну екологічну оцінку”.”;

абзаци третій і четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

“документи державного планування, на які поширюється дія Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”;

документи державного планування, на які не поширюється дія Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”;”;

доповнити Порядок пунктом 3-1 такого змісту:

“3-1. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проводиться в порядку, передбаченому Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Громадські слухання в процесі стратегічної екологічної оцінки (крім громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні) проводяться згідно з пунктами 11-18 цього Порядку.”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Під час підготовки до проведення громадського обговорення його організатор інформує громадськість про:

замовника проекту рішення;

орган, який приймає рішення;

зміст проекту рішення та електронну адресу, за якою можна ознайомитися з повним текстом проекту рішення та документами, на підставі яких приймається рішення, і додатковою інформацією;

процедуру прийняття рішення, зокрема час і місце проведення громадських слухань (якщо такі проводяться), уповноважену особу та електронну адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження), строки їх подання.”;

пункт 9 доповнити реченням такого змісту: “Повідомлення про громадське обговорення та повний текст проекту рішення розміщуються на офіційному веб-сайті органу, який приймає рішення, на період до завершення громадського обговорення.”;

пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

“12. Місце та час проведення громадських слухань визначаються з урахуванням виду рішень та документації, що виноситься на обговорення, а також необхідності забезпечення можливості для участі всіх потенційних учасників. Організатор громадського обговорення призначає дату та місце проведення громадських слухань і забезпечує інформування громадськості шляхом оприлюднення не пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення відповідного повідомлення (оголошення) у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органу, який приймає рішення. Додатково повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань може надсилатися потенційним учасникам слухань з використанням засобів поштового та електронного зв’язку, розміщуватися у громадських місцях, інформаційних центрах та поширюватися через представницькі, консультативні та дорадчі органи.

13. Організатор громадського обговорення забезпечує інформування громадськості про:

замовника проекту рішення;

короткий зміст проекту рішення;

найменування органу, який приймає рішення, із зазначенням електронної адреси, за якою можна ознайомитися з повним текстом проекту рішення та документами, на підставі яких приймається рішення, і додатковою інформацією;

час і місце проведення громадських слухань.

Повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань оприлюднюється у спосіб, який гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці або членів відповідної територіальної громади та інших заінтересованих осіб.

Повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань публікується в друкованих засобах масової інформації, визначених органом, який приймає рішення, та розмішується на його офіційному веб-сайті.

Повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань публікуються насамперед в офіційних друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на території, на яку можуть поширюватися наслідки для довкілля від реалізації прийнятого рішення.

На дошках оголошень та на офіційному веб-сайті органу, який приймає рішення, повідомлення (оголошення) про проведення громадських слухань розміщується на період до завершення зазначених слухань.”;

абзаци п’ятий і шостий пункту 14 викласти в такій редакції:

“забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію громадських слухань;

готує протокол громадських слухань.”;

абзаци третій і четвертий пункту 15 викласти в такій редакції:

“можливі негативні наслідки реалізації зазначеного рішення для довкілля;

заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації рішення.”;

пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Перебіг громадських слухань та подані пропозиції (зауваження) фіксуються у протоколі, який підписується головуючим. Файл аудіо- та/або відеофіксації громадських слухань додається до протоколу.”;

у пункті 21 слова “їх розгляду” замінити словами “прийняття рішення”, а слова “організатора громадського обговорення” - словами “органу, що приймає рішення”;

розділ “Громадські слухання” доповнити пунктом 21-1 такого змісту:

“21-1. У разі коли після проведення громадського обговорення відбувається суттєве доопрацювання та/чи зміна проекту рішення, перед його поданням на розгляд органу, який приймає рішення, проводиться повторне громадське обговорення.”;

розділ “Особливості громадського обговорення рішення з оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” виключити;

у пункті 25 слова “організатора громадського обговорення” замінити словами “органу, що приймає рішення”.

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 111 від 17.02.2021}

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 970 від 23.10.2019}

{Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 970 від 23.10.2019}

13. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 445 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, ст. 1974):

1) у другому реченні абзацу тринадцятого пункту 12 слова “висновок державної екологічної експертизи на відповідну документацію” замінити словами “висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”,”;

2) абзац восьмий пункту 16 викласти в такій редакції:

“засобів вимірювальної техніки;”;

3) у додатку 6:

у графі “Назва документа дозвільного характеру” слова “Позитивний висновок державної екологічної експертизи” замінити словами “Висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;

назву графи “Об’єкт експертизи (повна назва документа)” викласти в такій редакції:

“Об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа)”;

назву графи “Адреса об’єкта проведення експертизи” викласти в такій редакції:

“Адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки”.

14. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, ст. 1975):

1) у другому реченні абзацу тринадцятого пункту 11 слова “висновок державної екологічної експертизи” замінити словами “висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”,”;

2) у додатку 6 до Ліцензійних умов:

у графі “Назва документа дозвільного характеру” слова “Позитивний висновок державної екологічної експертизи” замінити словами “Висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;

назву графи “Об’єкт експертизи (повна назва документа)” викласти в такій редакції:

“Об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа)”;

назву графи “Адреса об’єкта проведення експертизи” викласти в такій редакції:

“Адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки”.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 128

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870 “Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу” (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 85).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. № 644 “Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи” (ЗП України, 1996 р., № 13, ст. 367).

3. Пункти 1 і 2 змін і доповнень, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. № 57 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 3, ст. 100).

4. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 991 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3283).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 “Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3221).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1173 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 4, ст. 239).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1160 “Про внесення зміни до пункту 26 переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 186).