Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 446
Прийняття: 13.07.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2016 р. № 446
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 128 від 23.01.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020
№ 1372 від 23.12.2021}

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що додаються.

2. Установити, що строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами і на поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами, подають до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", становить два місяці з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 р. № 446

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{У Ліцензійних умовах слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі - ліцензія), а також визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Ці Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів.

2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її отримання - їм відповідати.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}

поводження з небезпечними відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), Законі України "Про відходи" та інших нормативно-правових актах.

4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які у повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами.

5. Отримання та розгляд документів, що подаються для отримання ліцензії, зокрема розширення/звуження провадження виду господарської діяльності, оформлення, видача, переоформлення, анулювання ліцензій, зупинення/відновлення дії ліцензії повністю або частково, ведення ліцензійних справ здійснюються органом ліцензування відповідно до вимог Закону.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}

Документи, що подаються для отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

6. Здобувач ліцензії (ліцензіат) для її отримання подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності згідно з додатком 1.

До заяви про отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються:

відомості, засвідчені підписом здобувача ліцензії (ліцензіата), про засоби провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за формою згідно з додатком 2) разом з копіями підтвердних документів (у тому числі паспортами на обладнання), засвідченими підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість його ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначені засоби, засвідченими підписом керівника суб’єкта господарювання, із зазначенням інвентарних номерів;

відомості про наявність декларації безпеки (до 6 серпня 2022 р.) або звіту про заходи безпеки (після 6 серпня 2022 р.) і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;

відомості, засвідчені підписом здобувача ліцензії (ліцензіата), про місця провадження господарської діяльності з небезпечними відходами разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), за формою згідно з додатком 3;

відомості про наявність документів дозвільного характеру, які мають строк дії, поновлюються ліцензіатом в установленому законодавством порядку, за формою згідно з додатком 4;

перелік небезпечних відходів та операцій поводження з ними, на які отримується ліцензія, із зазначенням кодів, наведених у додатках VIII, IX до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;

повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);

відомість про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення за формою згідно з додатком 4-1;

інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, за формою згідно з додатком 4-2;

схема розташування виробничих площ, на яких провадитиметься господарська діяльність з поводження з небезпечними відходами, із зазначенням потужностей для одночасного збирання та зберігання небезпечних відходів (за наявності);

копії, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання:

паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення операцій видалення небезпечних відходів);

реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Міндовкіллям;

технологічних регламентів здійснення кожної операції поводження з небезпечними відходами.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та приймаються за описом, який оформлюється у двох екземплярах (додаток 5). Один екземпляр опису видається здобувачу ліцензії (у разі отримання ліцензії) або ліцензіату (у разі розширення діяльності) з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом уповноваженої особи.

До створення інформаційної взаємодії між центральними органами виконавчої влади щодо видачі документів дозвільного характеру згідно з додатком 4 здобувач ліцензії (ліцензіат) подає органу ліцензування копії документів у паперовому або електронному вигляді. У разі створення інформаційної взаємодії здобувач ліцензії (ліцензіат) надає органу ліцензування перелік документів дозвільного характеру.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}

7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до частини сьомої статті 15 Закону ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 6) та відповідні документи або їх копії (фотокопії), засвідчені в установленому порядку, які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

7-1. У разі наміру ліцензіата звузити провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами на такі види небезпечних відходів та/або операцій з ними, стосовно яких він має намір звузити свою діяльність, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами за формою згідно з додатком 7, в якій зазначає небезпечні відходи та/або операції з ними, стосовно яких він має намір звузити провадження цього виду господарської діяльності.

{Ліцензійні умови доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

7-2. У разі наміру ліцензіата розширити провадження господарської діяльності новими видами небезпечних відходів та/або операцій з ними він подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, в якій зазначає вид небезпечних відходів та/або операції з ними, стосовно яких він має намір розширити свою діяльність, та документи, перелік яких наведено у пункті 6 цих Ліцензійних умов, щодо небезпечних відходів та/або операцій з ними, на які розширюється ліцензія.

Заява про отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами вважається заявою про отримання ліцензії (додаток 1) на небезпечні відходи, на які розширюється ліцензія, та розглядається органом ліцензування в порядку, визначеному статтею 13 Закону.

{Ліцензійні умови доповнено пунктом 7-2 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

7-3. У разі наміру ліцензіата зупинити дію власної ліцензії повністю або частково на підставі пункту 1 частини другої статті 16 Закону він подає до органу ліцензування заяву про зупинення дії ліцензії за формою відповідно до додатка 8.

{Ліцензійні умови доповнено пунктом 7-3 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

7-4. У разі наміру ліцензіата відновити дію ліцензії він подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії за формою відповідно до додатка 9, до якої додаються відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково, а в разі якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі пункту 2 частини другої статті 16 Закону, - інформацію про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення, зокрема інформацію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

{Ліцензійні умови доповнено пунктом 7-4 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

8. Під час здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами згідно з отриманою ліцензією екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб (диплом, сертифікат тощо). Ліцензіат повинен мати штатну чисельність спеціалістів (виконавців робіт залежно від видів робіт та рівня забезпечення матеріально-технічної бази) відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня.

9. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами тільки тих осіб, які пройшли професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами, у порядку, визначеному законодавством. Працівники, крім завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

10. Здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

11. Ліцензіат здійснює операції у сфері поводження з небезпечними відходами за умови:

надання відомостей щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);

наявності плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки);

надання дозволу на спеціальне водокористування;

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

{Абзац п’ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;

зберігання протягом дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;

зберігання протягом дії ліцензії оригіналу документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії: квитанції, виданої банком, платіжного доручення з відміткою банку, квитанції з платіжного термінала, квитанції (чеку) з поштового відділення зв’язку;

повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не більше ніж один місяць з дня настання таких змін;

{Абзац дев’ятий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}

дотримання провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами виключно в межах місць провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

забезпечення присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому Законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

подання до органу ліцензування щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію щодо утворення та поводження з кожним видом небезпечного відходу та інформацію щодо передачі небезпечних відходів іншим суб’єктам господарювання за формами згідно з додатком 10;

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

наявності договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності ліцензіата за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії, надзвичайної або санітарноепідеміологічної ситуації;

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

наявності цивільно-правового договору(ів) про передачу небезпечних відходів з метою їх оброблення, утилізації, видалення, знешкодження або захоронення іншому суб’єкту господарювання, який має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, у разі коли ліцензіат має право на здійснення виключно операцій із збирання та/або зберігання небезпечних відходів;

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об’єкт поводження з небезпечними відходами.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}

У разі планового або позапланового припинення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат повинен дотримуватися плану локалізації і ліквідації аварій на об’єкті та письмово повідомляти про це органу ліцензування в день виникнення таких обставин. У разі перепрофілювання суб’єкта господарювання необхідно надати висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, на відповідну документацію щодо перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища.

{Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 23.01.2019}

У разі анулювання ліцензії ліцензіат повинен забезпечити передавання відходів, які є у нього на зберіганні, суб’єктам господарювання, що мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

12. Ліцензіат у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій повинен забезпечувати:

працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективне їх використання;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища;

екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного законодавства;

безоплатно працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

13. Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), власні або орендовані виробничі площі, приміщення, у тому числі схему розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів, а також окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об’єкти. Матеріально-технічна база на праві власності або відповідно до договору оренди використовується лише одним суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами.

Ліцензіати, які отримали ліцензії до набрання чинності Законом та орендують одночасно одну і ту саму матеріально-технічну базу, протягом двох місяців після набрання чинності постановою, якою затверджено ці Ліцензійні умови, повинні подати до органу ліцензування відомості разом з копіями підтвердних документів, завірених підписом та печаткою (у разі наявності) суб’єкта господарювання, щодо розмежування оренди матеріально-технічної бази.

14. Місця зберігання (майданчики та складські приміщення), виробничі приміщення мають забезпечувати запобігання забрудненню відходами навколишнього природного середовища.

15. На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місця чи об’єкта зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів (у разі одночасної оренди двома і більше суб’єктами, що провадять господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами, складських приміщень, майданчиків тощо обов’язковою умовою є зазначення власника відходів та місць їх розташування).

16. Розміщувати небезпечні відходи дозволено лише у спеціально обладнаному місці чи об’єкті. Проводити інші види діяльності, не пов’язані з небезпечними відходами на території, відведеній для їх розміщення, заборонено.

Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів повинні бути покриті неруйнівним та непроникним для небезпечних відходів матеріалом з автономним зливовідводом. При цьому попадання поверхневого стоку з майданчиків у загальний зливовідвід не допускається. Необхідно передбачити ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів та вітру.

У місцях зберігання відходів повинні бути передбачені стаціонарні або пересувні вантажно-розвантажувальні механізми.

Збирання відходів забезпечується шляхом їх вилучення з місця чи об’єкта утворення.

Збирання та сортування відходів здійснюється за видами та класами небезпеки для подальшого визначення найбільш оптимальних напрямків поводження з ними. Змішування відходів, якщо це не передбачено технологічним регламентом, не допускається.

Надзвичайно небезпечні відходи (I класу) збирають у герметичну жорстку закриту тару.

Високонебезпечні відходи (II класу) збирають з урахуванням їх фізичного стану в поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо, що запобігають поширенню шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.

Помірно небезпечні відходи (III класу) збирають у тару, яка забезпечує їх локалізацію, що дає змогу виконувати вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи, унеможливлює негативний вплив на здоров’я людей та поширення у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

Для збирання і тимчасового зберігання відходів на підприємстві повинні бути відведені і обладнані спеціальні майданчики, встановлена помаркована тара, відсіки, бункери тощо з чітким позначенням виду відходів та їх класу небезпеки. Конструкція та розміри тари повинні забезпечувати легку заповнюваність та відвантаження відходів і унеможливлювати їх змішування, а також забруднення і псування відходів.

Відходи I-II класів небезпеки дозволяється зберігати на промислових майданчиках (в межах території суб’єкта господарювання) у відокремлених приміщеннях.

17. Оброблення відходів проводять фізичним, хімічним чи біологічним способом. Для оброблення відходів застосовують широкий спектр механічних, гідромеханічних, тепломасообмінних, фізико-хімічних, біологічних та інших процесів.

На кожне місце чи об’єкт оброблення відходів складають реєстрову карту за формою, встановленою Міндовкіллям.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

Утилізація повинна бути спрямована на повну або часткову заміну традиційних сировини, матеріалів і палива відходами; вилучення з них цінних компонентів тощо.

Кількість небезпечних відходів, які накопичуються в місцях їх утилізації, не повинна перевищувати двотижневої потужності виробничого устаткування з переробки відходів.

На кожне місце чи об’єкт утилізації відходів складають реєстрову карту встановленої форми.

18. Рідкі негорючі відходи перед знешкодженням необхідно зневоднювати, а токсичні водорозчинні сполуки, наприклад, важких металів переводити у нерозчинні сполуки.

Перед термічним знешкодженням великих фракцій твердих відходів повинно бути передбачене подрібнення, що має сприяти більш повному знешкодженню.

Температура термічного знешкодження відходів повинна бути не менше ніж 850°С, а за наявності галогеновмісних сполук - не менше ніж 1200°С.

19. Для здійснення видалення небезпечних відходів використовують спеціально відведене і відповідно обладнане місце чи об’єкт (майданчики, складські приміщення, споруди тощо) і спеціальну тару для тимчасового або постійного зберігання небезпечних відходів; технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту під час здійснення певної операції з видалення відходів, зазначеної у додатку 2 до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1216 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31, ст. 1181).

На кожне місце чи об’єкт видалення відходів повинен бути складений спеціальний паспорт, у якому зазначаються назва та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місця чи об’єкта видалення та відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цього місця чи об’єкта.

20. Захоронення небезпечних відходів здійснюється на полігоні відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Рідкі відходи I-III класів небезпеки перед вивезенням на полігон необхідно доводити до пастоподібної або твердої консистенції.

Пастоподібні відходи, що містять водорозчинні речовини I класу небезпеки, повинні надходити на захоронення в металевих, пластикових контейнерах для довгострокового зберігання або в литих шлакових контейнерах.

Захоронення відходів різного класу небезпеки здійснюється окремо в спеціальні карти, розташовані на ділянці. Відходи I класу небезпеки захоронюють тільки у контейнерах з подальшим пакуванням у більші ємності та укладанням їх шарами, з обов’язковою ізоляцією (перекриттям) інертними речовинами. Товщина стінки контейнера повинна бути не менше ніж 10 міліметрів. Маса заповненого контейнера повинна бути не більше ніж 2 тонни. Конструкційний матеріал контейнера повинен мати корозійну стійкість стосовно відходів, швидкість корозії не повинна перевищувати 0,1 міліметра на рік.

Відходи I класу небезпеки (розчинні і нерозчинні) і розчинні відходи II та III класів небезпеки підлягають захороненню тільки в упакованому вигляді. У разі їх захоронення у ґрунтах, що характеризуються коефіцієнтом фільтрації більше ніж 10-5 метрів на добу, необхідно передбачати протифільтраційний екран із коефіцієнтом фільтрації 10-12 метрів на секунду.

Контейнери з відходами необхідно захоронювати у залізобетонних спорудах (сховищах) з товщиною стінки не менше ніж 0,04 метра з важкого бетону. Необхідно передбачити гідроізоляцію всієї поверхні сховища, що стискається ґрунтом. Підтоплення сховища ґрунтовими водами не допускається.

Тверді та пастоподібні відходи II та III класів небезпеки, які містять токсичні розчинні у воді інгредієнти, підлягають захороненню в контейнерах або спеціальних упаковках, які слід захоронювати в картах з ізоляцією дна і бічних стінок протифільтраційним екраном з геомембрани з коефіцієнтом фільтрації не більше ніж 10-12 метрів на секунду. Слід передбачити дренажні системи для відведення поверхневих вод, які спроможні просочуватися у тіло карт.

21. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1372)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 2
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1372)

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів, необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 3
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1372)

ВІДОМОСТІ
про місця провадження господарської діяльності з небезпечними відходами

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1372)

ВІДОМОСТІ
про наявність документів дозвільного характеру

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 4-1
до Ліцензійних умов

ВІДОМІСТЬ
про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення

{Ліцензійні умови доповнено додатком 4-1 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 4-2
до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ
про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”

{Ліцензійні умови доповнено додатком 4-2 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 5
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1372)

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження/розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 6
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1372)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 23.01.2019; в редакції Постанови КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 7
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про звуження провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Ліцензійні умови доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 8
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Ліцензійні умови доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 9
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

{Ліцензійні умови доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}


Додаток 10
до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ
щодо утворення та способу поводження

{Ліцензійні умови доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2021}