Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 392
Прийняття: 17.04.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 квітня 2008 р. N 392 Київ

Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011 N 255 ( 255-2015-п ) від 18.03.2015 N 784 ( 784-2016-п ) від 09.11.2016 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Визначити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів органом, уповноваженим на провадження міжнародної діяльності за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_801 ).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 255 ( 255-2015-п ) від 18.03.2015, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

2. Установити, що укладення угод з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів здійснюється Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 255 ( 255-2015-п ) від 18.03.2015, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

3. Міністерству палива та енергетики, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству промислової політики, Міністерству аграрної політики, Міністерству житлово-комунального господарства, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству охорони навколишнього природного середовища у місячний строк розробити та за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Національним агентством екологічних інвестицій внести на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений план обґрунтованих заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів.

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

передати у двотижневий строк Національному агентству екологічних інвестицій Національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів, Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів разом з програмно-апаратними комплексами та базами даних, а також матеріали проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів.

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011 }

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. N 27 ( 27-2008-п ) "Про затвердження Порядку визначення мінімальної ціни на одиницю встановленої кількості та одиницю скорочення викидів парникових газів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 8, ст. 202).

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 392

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2006 р., N 22, ст. 1635), у позиції "Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" пункту 4 слово "Мінприроди" замінити словом "Нацекоінвестагентство".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 784 ( 784-2016-п ) від 09.11.2016 }

3. В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2006 р. N 468 ( 468-2006-п ) "Про порядок координації заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1085) слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національне агентство екологічних інвестицій".

4. У пункті 6 Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2006 р. N 554 ( 554-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 17, ст. 1266), слово "Мінприроди" замінити словом "Нацекоінвестагентство".

5. У Положенні про Національне агентство екологічних інвестицій України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2007 р. N 977 ( 977-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 57, ст. 2279):

доповнити пункт 1 після слів "Міністра охорони навколишнього природного середовища" словами "виключно у межах та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Нацекоінвестагентство у межах своїх повноважень та в порядку, визначеному законодавством, забезпечує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавства.";

у пункті 3:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"створення та забезпечення функціонування національної системи торгівлі викидами;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"провадить міжнародну діяльність за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату ( 995_044 ) та Кіотським протоколом ( 995_801 ) до неї.";

у пункті 4:

в абзаці першому підпункту 2 слова "Міністрові охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "в порядку, визначеному законодавством";

доповнити підпункт 6 після слова "підготовку" словами "та подання";

підпункт 9 викласти у такій редакції:

"9) забезпечує проведення моніторингу частин установленої кількості, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів та одиниць поглинання парникових газів;";

доповнити пункт підпунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) розглядає та забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію та фінансування проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;";

у підпункті 11 слова "з Міністром охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "у порядку, визначеному законодаством,";

доповнити пункт підпунктами 18-1 і 18-2 такого змісту:

"18-1) забезпечує в межах своїх повноважень акредитацію незалежних експертних організацій та незалежних спеціалізованих організацій;

18-2) організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення міжнародної технічної допомоги;";

в абзаці другому пункту 7 слова "з Міністром охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "в установленому законодавством порядку";

у пункті 9:

у підпункті 1 слова "та Міністром охорони навколишнього природного середовища" виключити;

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) подає на погодження план роботи Нацекоінвестагентства на наступний рік і заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Нацекоінвестагентства в установленому законодавством порядку;";

у підпункті 3 слова "за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища" виключити;

підпункти 7, 9 і 11 викласти у такій редакції:

"7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Нацекоінвестагентства та керівників самостійних структурних підрозділів;";

"9) затверджує кошторис витрат з утримання підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;";

"11) подає пропозиції щодо структури Нацекоінвестагентства у порядку, визначеному законодавством;";

абзац другий пункту 11 виключити;

у тексті Положення ( 977-2007-п ) слово "Агентство" в усіх відмінках замінити словом "Нацекоінвестагентство" у відповідному відмінку.