Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Протокол
Номер:
Прийняття: 11.12.1997
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Статус Протоколу див. ( 995_d18 )

( Кіотський протокол ратифіковано Законом N 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004 )

{ Поправку до Протоколу додатково див. у Рішенні ( 995_h96 ) від 17.11.2006 }


Офіційний переклад

Сторони цього Протоколу,

будучи Сторонами Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_044 ), далі - "Конвенція",

з метою досягнення кінцевої мети Конвенції ( 995_044 ), як вона викладена у її статті 2,

посилаючись на положення Конвенції ( 995_044 ),

керуючись статтею 3 Конвенції ( 995_044 ),

відповідно до Берлінського мандату, прийнятого в рішенні I/CP.1 Конференції Сторін Конвенції ( 995_044 ) на її першій сесії,

домовились про таке:

Стаття 1

Для цілей цього Протоколу використовуються визначення, які містяться у статті 1 Конвенції ( 995_044 ). Крім цього:

1. "Конференція Сторін" означає Конференцію Сторін цієї Конвенції ( 995_044 ).

2. "Конвенція" означає Рамкову конвенцію Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, прийняту в Нью-Йорку 9 травня 1992 року ( 995_044 ).

3. "Міжурядова група експертів з питань зміни клімату" означає Міжурядову групу експертів з питань зміни клімату, засновану спільно Всесвітньою метеорологічною організацією та Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища в 1998 році.

4. "Монреальський протокол" означає Монреальський протокол про речовини, які руйнують озоновий шар, прийнятий у Монреалі 16 вересня 1987 року ( 995_215 ), з внесеними до нього змінами та доповненнями.

5. "Сторони, які присутні та беруть участь у голосуванні" означають Сторони, які присутні та голосують "за" або "проти".

6. "Сторона" означає, якщо контекст не визначає інше, Сторону цього Протоколу.

7. "Сторона, зазначена у Додатку I" означає Сторону, яка зазначена у Додатку I до цієї Конвенції ( 995_044 ) з можливими змінами та доповненнями, або Сторону, яка надала повідомлення згідно з пунктом 2 g) статті 4 Конвенції.

Стаття 2

1. Кожна зі Сторін, зазначених у Додатку I, при виконанні своїх визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і скорочень викидів відповідно до статті 3, з метою сприяння сталому розвитку:

a) здійснює та/або продовжує розробляти відповідно до своїх національних умов такі політику та заходи, як: i) підвищення ефективності використання енергії у відповідних секторах національної економіки; ii) охорона та поліпшення якості поглиначів і накопичувачів парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ), з урахуванням своїх зобов'язань за відповідними міжнародними природоохоронними угодами; сприяння поширенню раціональних методів ведення лісового господарства, лісонасадження та лісооновлення на стабільній основі; iii) заохочення форм сталого та раціонального ведення сільського господарства у контексті урахування особливостей зміни клімату; iv) проведення досліджень, розробка, сприяння широкому використанню та впровадженню нових і відновлюваних видів енергії, технологій поглинання двоокису вуглецю та передових сучасних екологічно безпечних технологій; v) поступове скорочення або усунення ринкових диспропорцій, фіскальних стимулів, звільнення від податків та мита і субсидій, що суперечать цілям Конвенції ( 995_044 ), в усіх галузях, які є джерелами викидів парникових газів, і застосування ринкових механізмів; vi) заохочення належних реформ у відповідних галузях з метою сприяння реалізації політики та заходів обмеження або скорочення викидів парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ); vii) заходи з обмеження та/або скорочення викидів парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ), у транспортній галузі; viii) обмеження та/або скорочення викидів метану шляхом рекуперації та його повторного використання у процесі видалення відходів, а також у виробництві, транспортуванні та розподілі енергії;

b) співробітничає з іншими такими Сторонами з метою підвищення індивідуальної та сукупної ефективності їхньої політики та заходів, які вживаються згідно з цією статтею, відповідно до пункту 2 e) i) статті 4 Конвенції ( 995_044 ). З цією метою Сторони здійснюють заходи для обміну своїм досвідом та інформацією щодо таких заходів і політики, включаючи розробку методик підвищення їхньої сумісності, прозорості та ефективності. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй першій сесії або згодом, як тільки це буде практично можливо, розгляне шляхи сприяння такому співробітництву з урахуванням всієї відповідної інформації.

2. Сторони, зазначені у Додатку I, прагнуть обмеження або скорочення викидів парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ) та є результатом використання авіаційного пального та мазуту під час повітряних і морських перевезень, діючи відповідно через Міжнародну організацію цивільної авіації та Міжнародну морську організацію.

3. Сторони, зазначені у Додатку I, прагнуть здійснювати політику і вживати заходів відповідно до цієї статті таким чином, щоб звести до мінімуму несприятливі наслідки, у тому числі несприятливі наслідки зміни клімату, впливу на міжнародну торгівлю, а також соціальні, екологічні та економічні наслідки для інших Сторін, особливо для Сторін, які є країнами, що розвиваються, і зокрема для тих, що зазначені у пунктах 8 і 9 статті 4 Конвенції ( 995_044 ), з урахуванням статті 3 Конвенції. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, може також вживати надалі інших заходів, які можуть бути необхідними, з метою сприяння виконанню положень цього пункту.

4. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, якщо вона, з урахуванням особливостей національних умов і потенціальних наслідків, прийме рішення про доцільність координації будь-яких заходів і політики, передбачених пунктом 1 a) вище, розглядає шляхи та засоби налагодження координації таких заходів і політики.

Стаття 3

1. Сторони, зазначені у Додатку I, окремо або разом забезпечують умови для того, щоб їхні сукупні антропогенні викиди парникових газів, перелічених у Додатку A, в еквіваленті двоокису вуглецю не перевищували встановлених для них кількісних показників, визначених з урахуванням встановлених для них зобов'язань з кількісного обмеження та скорочення викидів, визначених у Додатку B, і відповідно до положень цієї статті, з метою скорочення їхніх сукупних викидів таких газів принаймні на п'ять відсотків порівняно з базовим рівнем 1990 року за період дії зобов'язань з 2008 по 2012 роки.

2. Кожна зі Сторін, зазначених у Додатку I, до 2005 року повинна досягти суттєвого прогресу у виконанні своїх зобов'язань за цим Протоколом.

3. Для виконання кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, зобов'язань за цією статтею використовуються чисті зміни у кількості викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів, які є прямим результатом діяльності людини у сфері змін землекористування і в лісовому господарстві, яка обмежується, починаючи з 1990 року, лісонасадженням, лісооновленням та збезлісенням, які розглядаються як такі, що можуть бути перевірені за змінами накопичення вуглецю у кожний період дії зобов'язань. Доповіді та звіти про пов'язані з цими видами діяльності викиди з джерел і абсорбції поглиначами парникових газів надаються у прозорому вигляді, що можуть бути перевірені, і розглядаються згідно зі статтями 7 і 8.

4. До першої сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, кожна Сторона, зазначена у Додатку I, надає на розгляд Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій дані для визначення її рівня накопичення вуглецю у 1990 році і для проведення оцінки змін у її накопиченні вуглецю у наступних роках. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй першій сесії або згодом, як тільки це буде практично можливо, приймає рішення щодо умов, правил і керівних принципів стосовно того, яким чином і які інші види людської діяльності, пов'язані зі зміною викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів у категоріях сільськогосподарських угідь, змін у землекористуванні та лісовому господарстві, додаються до кількісних показників, визначених для Сторін, зазначених у Додатку I, або віднімаються від них з урахуванням невизначеностей, прозорості доповідей, можливості їхньої перевірки, методологічної роботи Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, рекомендацій, що надаються Допоміжним органом з наукових і технологічних консультацій згідно зі статтею 5, і рішень Конференції Сторін. Таке рішення застосовується протягом другого та наступних періодів дії зобов'язань. Сторона може вирішувати, чи застосовувати таке рішення про ці додаткові види людської діяльності протягом свого першого періоду дії зобов'язань за умови, що такі види діяльності мали місце, починаючи з 1990 року.

5. Сторони, які зазначені у Додатку I і знаходяться у процесі переходу до ринкової економіки, для яких базовий рік або період був установлений згідно з рішенням 9/СР.2 другої сесії Конференції Сторін Конвенції ( 995_044 ), використовують цей базовий рік або період для виконання своїх зобов'язань за цією статтею. Будь-яка інша Сторона, яка зазначена у Додатку I, знаходиться у процесі переходу до ринкової економіки і ще не представила своє перше офіційне національне повідомлення згідно зі статтею 12 Конвенції, може також повідомити Конференцію Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, про те, що для виконання своїх зобов'язань за цією статтею вона має намір використовувати як базовий рік або період не 1990-й, а будь-який інший рік. Рішення про прийнятність такого повідомлення виноситься Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу.

6. З урахуванням пункту 6 статті 4 Конвенції ( 995_044 ) Сторонам, зазначеним у Додатку I, які знаходяться у процесі переходу до ринкової економіки, у ході виконання ними своїх зобов'язань за цим Протоколом, крім передбачених цією статтею, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, надаватиме певний ступінь гнучкості.

7. Протягом першого періоду дії визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і скорочення викидів з 2008 по 2012 роки для кожної Сторони, зазначеної у Додатку I, встановлений кількісний показник дорівнює зафіксованій для неї у Додатку B відсотковій частці її чистих сукупних антропогенних викидів парникових газів, перелічених у Додатку A, в еквіваленті двоокису вуглецю за 1990 рік або за базовий рік або період, визначений згідно з пунктом 5 вище, помноженій на коефіцієнт п'ять. Ті Сторони, зазначені у Додатку I, для яких зміни у землекористуванні й лісовому господарстві у 1990 році були чистими джерелами викидів парникових газів, для розрахунку визначених для них кількісних показників включають до своїх викидів за базовий 1990 рік або базовий період сукупні антропогенні викиди в еквіваленті двоокису вуглецю за винятком абсорбції викидів поглиначами за 1990 рік в результаті зміни землекористування.

8. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, для розрахунків, згаданих у пункті 7 вище, для таких речовин, як воднефторвуглеці, перофторвуглеці, гексафторид сірки, може взяти 1995 рік за базовий.

9. Зобов'язання на наступні періоди для Сторін, зазначених у Додатку I, встановлюються у вигляді змін та доповнень до Додатку B до цього Протоколу, які приймаються відповідно до положень пункту 7 статті 21. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, починає розгляд таких зобов'язань принаймні за сім років до закінчення першого періоду дії зобов'язань, згаданих у пункті 7 вище.

10. Будь-які величини зменшення викидів або будь-яка частина встановленої кількості викидів, що їх одна Сторона отримує від іншої Сторони згідно з положеннями статті 6 або статті 17, додаються до встановленої кількості Сторони, що набуває.

11. Будь-які величини зменшення викидів або будь-яка частина встановленої кількості викидів, котрі одна Сторона передає іншій Стороні згідно з положеннями статті 6 або статті 17, віднімаються від встановленої кількості Сторони, що передає.

12. Будь-які офіційно оформлені величини скорочення викидів, що їх одна Сторона отримує від іншої Сторони згідно з положеннями статті 12, додаються до встановленої кількості Сторони, що набуває.

13. Якщо кількість викидів Сторони, зазначеної у Додатку I, за будь-який період дії зобов'язань буде меншою за кількість, встановлену для неї згідно з цією статтею, тоді така різниця на прохання цієї Сторони додається до кількості, встановленої для цієї Сторони на наступний період дії зобов'язань.

14. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, прагне виконати зобов'язання, згадані у пункті 1 вище, таким чином, щоб звести до мінімуму несприятливі соціальні, екологічні та економічні наслідки для Сторін, які є країнами, що розвиваються, особливо Сторін, зазначених у пунктах 8 і 9 статті 4 Конвенції ( 995_044 ). Згідно з відповідними рішеннями Конференції Сторін щодо виконання цих пунктів, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй першій сесії розглядатиме, до яких дій необхідно вдатися для того, щоб звести до мінімуму несприятливі наслідки зміни клімату і/або наслідки від вжитих заходів реагування для Сторін, зазначених у вищезгаданих пунктах. Питання, які розглядатимуться, також включатимуть фінансування, страхування та передачі технологій.

Стаття 4

1. Будь-які Сторони, зазначені у Додатку I, які досягли угоди щодо спільного виконання ними своїх зобов'язань за статтею 3, вважаються такими, що виконали такі зобов'язання за умови, що їх спільні сумарні антропогенні викиди парникових газів, згаданих у Додатку A, в еквіваленті двоокису вуглецю не перевищують їхніх встановлених кількісних показників, розрахованих виходячи з визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і скорочення викидів, зафіксованих у Додатку B, і відповідно до положень статті 3. Відповідний рівень викидів, призначений для кожної зі Сторін такої угоди, визначається цією угодою.

2. Сторони будь-якої такої угоди повідомляють секретаріат про її умови у день здачі на зберігання своїх ратифікаційних грамот або документів про прийняття, схвалення цього Протоколу або приєднання до нього. Секретаріат у свою чергу інформує Сторони і держави, які підписали Конвенцію ( 995_044 ), про умови цієї угоди.

3. Будь-яка угода залишається чинною на період дії зобов'язань згідно з пунктом 7 статті 3.

4. Якщо Сторони, які діють спільно, роблять це в рамках будь-якої регіональної організації економічної інтеграції та спільно з нею, тоді жодні зміни у складі цієї організації після прийняття цього Протоколу не впливатимуть на чинні зобов'язання за цим Протоколом. Будь-яка зміна у складі організації застосовується лише відносно тих зобов'язань за статтею 3, які були прийняті після таких змін.

5. У разі, якщо Сторони такої угоди не досягли свого спільного сумарного рівня скорочень викидів, кожна зі Сторін угоди несе відповідальність за свій власний рівень викидів, визначений цією угодою.

6. Якщо Сторони, які діють спільно, роблять це в рамках будь-якої регіональної організації економічної інтеграції, яка сама є Стороною цього Протоколу, та діє спільно з нею, у такому разі кожна держава-член цієї регіональної організації економічної інтеграції як окремо, так і разом з регіональною організацією економічної інтеграції, яка діє відповідно до статті 24, у разі досягнення спільного сумарного рівня скорочень викидів несе відповідальність за свій рівень викидів, який повідомляється відповідно до цієї статті.

Стаття 5

1. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, створює не пізніше ніж за один рік до початку першого періоду дії зобов'язань національну систему оцінки антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ). Керівні принципи для таких національних систем, які включають методології, згадані у пункті 2 нижче, затверджуються Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, під час її першої сесії.

2. Методологіями оцінки антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ), є методології, прийняті Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату і схвалені Конференцією Сторін на її третій сесії. У випадках, коли такі методології не використовуються, вносяться належні корективи відповідно до методологій, схвалених Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на її першій сесії. На основі роботи, зокрема, Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату та консультацій, що надаються Допоміжним органом з наукових і технологічних консультацій, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, проводить регулярний огляд таких методологій та корективів, а у разі необхідності - їхній перегляд, у повній мірі беручи до уваги будь-які відповідні рішення Конференції Сторін. Будь-який перегляд методологій або корективів здійснюється виключно з метою оцінки виконання зобов'язань за статтею 3 відносно будь-якого періоду дії зобов'язань, прийнятих після згаданого перегляду.

3. Потенціалами глобального потепління, що використовуються для перерахунку в еквівалент двоокису вуглецю антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх парникових газів, згаданих у Додатку A, є потенціали, прийняті Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату та схвалені Конференцією Сторін на її третій сесії. На основі роботи, зокрема, Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату та консультацій, що надаються Допоміжним органом з наукових і технічних консультацій, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, проводить регулярний огляд величин потенціалу глобального потепління кожного такого парникового газу, а у разі необхідності - їхній перегляд, у повній мірі беручи до уваги будь-які відповідні рішення Конференції Сторін. Будь-який перегляд величин того або іншого потенціалу глобального потепління здійснюється виключно з метою оцінки виконання зобов'язань за статтею 3 відносно будь-якого періоду дії зобов'язань, прийнятих після згаданого перегляду.

Стаття 6

1. З метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3 будь-яка Сторона, зазначена у Додатку I, може передавати будь-якій іншій такій Стороні або отримувати від неї одиниці величин скорочення викидів, визначених у результаті проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів із джерел або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів у будь-якому секторі економіки за умови, що:

a) будь-який такий проект схвалений Сторонами-учасницями;

b) будь-який такий проект передбачає скорочення викидів із джерел або збільшення абсорбції поглиначами на додаток до того, яке могло бути досягнуте в іншому випадку;

c) вона не отримує жодних одиниць скорочення викидів, якщо вона не дотримується своїх зобов'язань за статтями 5 і 7; а також

d) отримання одиниць скорочення викидів є додатковим до внутрішніх заходів для цілей виконання зобов'язань за статтею 3.

2. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, може на своїй першій сесії або згодом, як тільки це буде практично можливо, також розробити керівні принципи для виконання цієї статті, у тому числі і для перевірки подання доповідей.

3. Сторона, зазначена у Додатку I, може уповноважувати юридичних осіб, під її відповідальність, брати участь у діях, які призводять до накопичення, передачі або отримання одиниць скорочення викидів відповідно до цієї статті.

4. Якщо згідно з відповідними положеннями статті 8 постає питання щодо виконання якоюсь зі Сторін, зазначених у Додатку I, вимог, згаданих у цій статті, процес передачі та отримання одиниць скорочення викидів може продовжуватися після того, як таке питання постане, за умови, що такі одиниці не можуть бути використані жодною Стороною для виконання її зобов'язань за статтею 3 доти, доки не буде вирішене питання про дотримання вимог.

Стаття 7

1. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, заносить до свого щорічного кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ), необхідну додаткову інформацію, яка надається згідно з відповідними рішеннями Конференції Сторін, з метою забезпечення виконання вимог статті 3, що регламентується пунктом 4 нижче.

2. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, включає до свого національного повідомлення, яке надається відповідно до статті 12 Конвенції ( 995_044 ), додаткову інформацію, що визначається відповідно до пункту 4 нижче і є необхідною для того, щоб підтвердити виконання своїх зобов'язань за цим Протоколом.

3. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, щорічно надає інформацію, яка вимагається згідно з пунктом 1 вище, починаючи з першого кадастру, який необхідно надати згідно з Конвенцією ( 995_044 ) за перший рік строку дії зобов'язань після набуття чинності цим Протоколом для цієї Сторони. Кожна така Сторона надає інформацію, яка вимагається згідно з пунктом 2 вище, як частину свого першого національного повідомлення, надання якого вимагається згідно з Конвенцією після набуття чинності цим Протоколом для цієї Сторони і після прийняття керівних принципів, як це передбачено пунктом 4 нижче. Періодичність наступного подання інформації, яка вимагається згідно з цією статтею, визначається Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, з урахуванням будь-якого графіка надання національних повідомлень, прийнятого Конференцією Сторін.

4. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, приймає на своїй першій сесії, а після цього періодично переглядає керівні принципи для підготовки інформації, яка вимагається згідно з цією статтею, з урахуванням прийнятих Конференцією Сторін керівних принципів, необхідних для підготовки національних повідомлень Сторонами, зазначеними у Додатку I. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, також до початку першого періоду дії зобов'язань приймає рішення щодо порядку ведення обліку встановлених кількісних величин.

Стаття 8

1. Інформація, яка надається відповідно до статті 7 кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, вивчається групами експертів згідно з відповідними рішеннями Конференції Сторін і керівними принципами, прийнятими з цією самою метою Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, як це передбачено у пункті 4 нижче. Інформація, яка надається згідно з пунктом 1 статті 7 кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, розглядається як частина щорічного підбору інформації, обліку кадастрів викидів і встановлених кількісних величин. Крім цього, інформація, яка надається згідно з пунктом 2 статті 7 кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, розглядається як частина розгляду повідомлень.

2. Групи експертів координуються секретаріатом і складаються з експертів, відібраних з числа кандидатів, призначених Сторонами Конвенції ( 995_044 ), та, у разі необхідності, - міжурядовими організаціями, відповідно до керівних вказівок, прийнятих з цією метою Конференцією Сторін.

3. У рамках процесу розгляду проводиться ретельна та всебічна технічна оцінка всіх аспектів виконання цього Протоколу тією або іншою Стороною. Групи експертів складають доповідь для Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, де вони наводять оцінку виконання Стороною її зобов'язань та виявляють будь-які потенційні проблеми та фактори, здатні впливати на виконання зобов'язань. Такі доповіді направляються секретаріатом всім Сторонам Конвенції ( 995_044 ). Секретаріат складає перелік питань щодо виконання, які були наведені у таких доповідях, для подальшого розгляду Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу.

4. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, приймає на своїй першій сесії, а після цього періодично переглядає керівні принципи вивчення ходу виконання цього Протоколу групами експертів з урахуванням відповідних рішень Конференції Сторін.

5. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, за підтримки Допоміжного органу з питань виконання і, залежно від обставин, Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій розглядає:

a) інформацію, яку надають Сторони відповідно до статті 7, і доповіді експертів про її вивчення згідно з цією статтею; і

b) ті питання щодо виконання, які були включені секретаріатом до переліку згідно з пунктом 3 вище, а також будь-які питання, підняті Сторонами.

6. Після розгляду інформації, згаданої у пункті 5 вище, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, приймає рішення з будь-якого питання, вирішення якого необхідне для виконання цього Протоколу.

Стаття 9

1. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, періодично переглядає цей Протокол у світлі найсучаснішої наявної наукової інформації і оцінок зміни клімату та її наслідків, а також відповідної технічної, соціальної та економічної інформації. Такі перегляди узгоджуються з відповідними переглядами в рамках Конвенції ( 995_044 ), зокрема з переглядами, передбаченими відповідно до пункту 2 d) статті 4 і пункту 2 a) статті 7 Конвенції. На основі таких переглядів Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, вживає відповідних заходів.

2. Перший перегляд здійснюється на другій сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу. Подальші перегляди проводяться регулярно і своєчасно.

Стаття 10

Усі Сторони, беручи до уваги їхню спільну, але диференційовану відповідальність, а також особливості їхніх національних і регіональних пріоритетів, цілей і умов розвитку, без запровадження будь-яких нових зобов'язань для Сторін, не зазначених у Додатку I, проте підтверджуючи існуючі зобов'язання за пунктом 1 статті 4 Конвенції ( 995_044 ), а також продовжуючи сприяти виконанню цих зобов'язань для досягнення сталого розвитку, з урахуванням пунктів 3, 5 і 7 статті 4 Конвенції:

a) розробляють, коли це доречно і в міру можливостей, економічно ефективні національні та, у відповідних випадках, регіональні програми підвищення якості місцевих показників викидів, інформації про діяльність і/або моделей, які відображають соціально-економічні умови кожної зі Сторін з метою підготовки та періодичного оновлення національних кадастрів антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом ( 995_215 ), використовуючи порівняльні методології, які мають бути схвалені Конференцією Сторін, і відповідно до прийнятих Конференцією Сторін керівних принципів для підготовки національних повідомлень; і

b) розробляють, виконують, публікують і регулярно оновлюють національні і, у відповідних випадках, регіональні програми, які передбачають заходи, спрямовані на пом'якшення наслідків змін клімату та заходи сприяння адекватній адаптації до змін клімату: i) такі програми, зокрема, стосуються таких секторів, як енергетика, транспорт і промисловість, а також сільського господарства, лісового господарства та організації видалення відходів. Крім цього, процес адаптації до змін клімату можна удосконалити шляхом використання адаптаційних технологій і методів удосконалення територіально-просторового планування; ii) Сторони, зазначені у Додатку I, надають інформацію про діяльність за цим Протоколом, включаючи національні програми, відповідно до статті 7; а інші Сторони прагнуть у відповідних випадках включити до своїх національних повідомлень інформацію про програми, які передбачають заходи, які, на думку відповідної Сторони, здатні сприяти вирішенню проблем, пов'язаних зі зміною клімату та її несприятливими наслідками, включаючи боротьбу зі збільшенням викидів парникових газів, а також підвищення якості поглиначів і збільшення абсорбційних можливостей поглиначів, зміцнення потенціалу та адаптаційні заходи;

c) співробітничають, у поширенні ефективних шляхів розвитку, застосування і поширення, а також вживають всіх необхідних заходів для сприяння, поширення та фінансування, залежно від обставин, передачі або доступу до екологічно безпечних технологій, ноу-хау, практики та процесів, які мають відношення до зміни клімату, особливо для країн, що розвиваються, включаючи розробку політики і програм ефективної передачі екологічно безпечних технологій, які є власністю держави або надбанням суспільства, а також створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора в тому, що стосується сприяння та поширення процесу передачі екологічно безпечних технологій і доступу до них;

d) співробітничають у науково-технічних дослідженнях і сприяють підтриманню та розвитку комплексів систематичного спостереження та накопиченню архівних даних для зменшення невизначеностей, пов'язаних з кліматичною системою, несприятливими наслідками зміни клімату, а також економічними та соціальними наслідками різноманітних стратегій реагування; сприяють розвитку та зміцненню внутрішнього потенціалу і можливостей брати участь у міжнародних і міжурядових зусиллях, програмах і мережах у галузі досліджень і систематичного спостереження, беручи до уваги статтю 5 Конвенції ( 995_044 );

e) співпрацюють та сприяють на міжнародному рівні, використовуючи, де це доречно, вже існуючі органи, розвитку та виконанню освітніх програм і програм підготовки кадрів, включаючи зміцнення національного потенціалу, зокрема, людських і організаційних ресурсів і обмін спеціалістами або відрядження співробітників для підготовки експертів у тій чи іншій галузі, особливо для країн, що розвиваються, а також на національному рівні сприяють поширенню поінформованості громадськості і її доступу до джерел інформації про зміну клімату. Прийнятні умови для здійснення цієї діяльності у рамках відповідних органів Конвенції ( 995_044 ) мають бути розроблені з урахуванням статті 6 Конвенції;

f) включають до своїх національних повідомлень інформацію щодо програм і діяльності, які реалізуються на виконання цієї статті згідно з відповідними рішеннями Конференції Сторін; і

g) у процесі виконання зобов'язань за цією статтею, у повній мірі враховують пункт 8 статті 4 Конвенції ( 995_044 ).

Стаття 11

1. У ході виконання статті 10 Сторони беруть до уваги положення пунктів 4, 5, 7, 8 і 9 статті 4 Конвенції ( 995_044 ).

2. У контексті виконання пункту 1 статті 4 Конвенції ( 995_044 ), відповідно до положень пункту 3 статті 4 і статті 11 Конвенції і через орган або органи, на які покладено управління фінансовим механізмом Конвенції, Сторони, які є розвинутими країнами, а також інші Сторони, які вважаються розвиненими, зазначені у Додатку II до Конвенції:

a) надають нові та додаткові фінансові ресурси для покриття всіх погоджених витрат, що їх несуть Сторони, які є країнами, що розвиваються, при досягненні ними прогресу у виконанні їхніх зобов'язань за пунктом 1 a) статті 4 Конвенції ( 995_044 ), які також згадуються у підпункті a) статті 10; і

b) також надають такі фінансові ресурси, у тому числі для передачі технологій, необхідних Сторонам, які є країнами, що розвиваються, для покриття всіх погоджених додаткових витрат, пов'язаних з досягненням ними прогресу у виконанні зобов'язань за пунктом 1 статті 4 Конвенції ( 995_044 ), які також згадуються у статті 10 і погоджені між Стороною, яка є країною, що розвивається, і міжнародним органом або органами, згаданими у статті 11 Конвенції, відповідно до згаданої статті.

У ході виконання цих існуючих зобов'язань до уваги береться потреба в адекватному та передбачуваному надходженні коштів, а також важливість належного розподілу навантаження між Сторонами, які є розвинутими країнами. Керівні вказівки для органу або органів, на які покладається управління фінансовим механізмом Конвенції ( 995_044 ), які містяться у відповідних рішеннях Конференції Сторін, у тому числі тих, які були погоджені до прийняття цього Протоколу, застосовуються з відповідними змінами та доповненнями до положень цього пункту.

3. Сторони, які є розвинутими країнами, та інші Сторони, які вважаються розвинутими, зазначені у Додатку II до Конвенції ( 995_044 ), можуть також надавати, а Сторони, які є країнами, що розвиваються, отримувати фінансові кошти для виконання статті 10 по двосторонніх, регіональних та інших багатосторонніх каналах.

Стаття 12

1. Цим визначається механізм чистого розвитку.

2. Мета механізму чистого розвитку полягає у наданні допомоги Сторонам, не зазначеним у Додатку I у досягненні ними сталого розвитку і у сприянні досягненню кінцевої мети Конвенції ( 995_044 ), а також наданні допомоги Сторонам, зазначеним у Додатку I, у забезпеченні дотримання ними визначених зобов'язань щодо кількісного обмеження та скорочення викидів згідно зі статтею 3.

3. У рамках механізму чистого розвитку:

a) Сторони, не зазначені у Додатку I, користуватимуться перевагами від реалізації діяльності за проектами, що мають на меті сертифіковані скорочення викидів; і

b) Сторони, зазначені у Додатку I, можуть використовувати сертифіковані скорочення викидів, досягнуті у результаті такої діяльності за проектами, з метою сприяння виконанню частини їхніх визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і скорочень викидів згідно зі статтею 3, як це визначено Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу.

4. Механізм чистого розвитку підпорядковується та керується рекомендаціями Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, і контролюється виконавчою радою механізму чистого розвитку.

5. Скорочення викидів у результаті кожного виду діяльності за проектами сертифікуються оперативними органами, які призначаються Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на основі:

a) добровільної участі, схваленої кожною Стороною-учасницею;

b) реальних, вимірюваних і довгострокових переваг, пов'язаних із пом'якшенням наслідків зміни клімату; і

c) скорочення викидів, додатково до будь-яких інших скорочень, які могли б мати місце за відсутності сертифікованого виду діяльності за проектами.

6. Механізм чистого розвитку допомагає в організації фінансування сертифікованих видів діяльності за проектами, якщо необхідно.

7. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй першій сесії розробляє способи і процедури, спрямовані на забезпечення прозорості, ефективності і підзвітності шляхом незалежної ревізії та перевірки діяльності за проектами.

8. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, забезпечує, щоб частина надходжень від сертифікованих видів діяльності за проектами використовувалась для покриття адміністративних витрат, а також для надання допомоги Сторонам, які є країнами, що розвиваються, і є особливо уразливими для впливу несприятливих наслідків зміни клімату, у покритті витрат, пов'язаних із адаптацією.

9. У механізмі чистого розвитку, у тому числі в діяльності, згаданій у пункті 3 a) вище, і в отриманні сертифікованих скорочень викидів, можуть брати участь приватні особи і/або державні суб'єкти. Така участь відбувається відповідно до будь-яких керівних вказівок, які можуть надходити від виконавчої ради механізму чистого розвитку.

10. Сертифіковані скорочення викидів, які будуть отримані у період з 2000 року до початку першого періоду дії зобов'язань, можуть використовуватися для надання допомоги у забезпеченні виконання зобов'язань у першому періоді дії зобов'язань.

Стаття 13

1. Конференція Сторін, вищий орган Конвенції ( 995_044 ), є нарадою Сторін цього Протоколу.

2. Сторони Конвенції ( 995_044 ), які не є Сторонами цього Протоколу, мають право брати участь у роботі будь-якої сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, в якості спостерігачів. Коли Конференція Сторін проводиться як нарада Сторін цього Протоколу, рішення щодо цього Протоколу приймаються лише Сторонами цього Протоколу.

3. Коли Конференція Сторін проводиться як нарада Сторін цього Протоколу, будьякий член Бюро Конференції Сторін, який представляє Сторону Конвенції ( 995_044 ), яка на той момент не є Стороною цього Протоколу, заміщується додатковим членом, якого обирають Сторони цього Протоколу з числа їхніх представників.

4. Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, регулярно переглядає виконання положень цього Протоколу та у рамках свого мандату приймає рішення, необхідні для сприяння його ефективній реалізації. Вона виконує функції, покладені на неї відповідно до цього Протоколу, і:

a) дає оцінку на основі всієї інформації, наданої їй відповідно до положень цього Протоколу, процесу виконання цього Протоколу Сторонами, загальній ефективності заходів, вжитих з метою виконання цього Протоколу, зокрема їхніх екологічних, економічних і соціальних наслідків, а також їхньому сукупному впливу і ступеню прогресу у досягненні мети Конвенції ( 995_044 );

b) проводить періодичні перевірки зобов'язань Сторін за цим Протоколом, належним чином враховуючи будь-які перегляди, які вимагаються згідно з пунктом 2 d) статті 4 і пунктом 2 статті 7 Конвенції ( 995_044 ), заради досягнення мети Конвенції, досвід, накопичений при її виконанні, і результати еволюції наукових і технічних знань, і у зв'язку з цим розглядає та приймає регулярні доповіді про виконання цього Протоколу;

c) та сприяє процесу обміну інформацією щодо заходів, вжитих Сторонами для вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату та її несприятливими наслідками, беручи до уваги різниці в умовах, відповідальності та можливостях Сторін, а також їхні відповідні зобов'язання за цим Протоколом;

d) сприяє, на прохання двох або більше Сторін, координації заходів, що вживаються ними для вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату та її несприятливими наслідками, беручи до уваги різниці в умовах, відповідальності та можливостях Сторін, а також їхні відповідні зобов'язання за цим Протоколом;

e) заохочує та спрямовує розробку та періодичне уточнення порівняльних методологій для ефективного виконання цього Протоколу, які мають бути схвалені Конференцією Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, відповідно до мети Конвенції ( 995_044 ) і положень цього Протоколу, у повній мірі беручи до уваги відповідні рішення Конференції Сторін;

f) надає рекомендації з будь-яких питань, вирішення яких необхідне для виконання цього Протоколу;

g) вживає заходів для мобілізації додаткових фінансових коштів відповідно до пункту 2 статті 11;

h) засновує такі допоміжні органи, які необхідні для виконання цього Протоколу;

i) звертається за та використовує, якщо це необхідно, послуги і сприяння компетентних міжнародних організацій, міжурядових і неурядових органів, а також інформацію, яку вони надають; і

j) виконує такі інші функції, котрі можуть бути необхідними у ході виконання цього Протоколу, розглядає будь-які завдання, що постають у результаті прийняття рішень Конференцією Сторін.

5. Правила процедури Конференції Сторін і фінансові процедури, які приймаються згідно з Конвенцією ( 995_044 ), застосовуються з відповідними змінами і доповненнями згідно з цим Протоколом за винятком тих випадків, коли Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, може на основі консенсусу прийняти інше рішення.

6. Секретаріат скликає першу сесію Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, разом із першою сесією Конференції Сторін, яка запланована після дати набуття чинності цим Протоколом. Наступні чергові сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, проводяться щорічно разом з черговими сесіями Конференції Сторін, якщо Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, не прийме іншого рішення.

7. Позачергові сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, скликаються тоді, коли Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, вважатиме таке скликання необхідним або на письмову вимогу будь-якої Сторони за умови, що протягом шести місяців після того, як Секретаріат направить цю вимогу Сторонам, вона буде підтримана принаймні однією третиною Сторін.

8. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані установи та Міжнародне агентство з атомної енергії, а також будь-яка держава-член таких організацій або спостерігач при цих організаціях, які не є Сторонами Конвенції ( 995_044 ), можуть бути представлені на сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, в якості спостерігачів. Будь-які органи або установи, національні або міжнародні, урядові або неурядові, які мають компетенцію у питаннях, що стосуються сфери дії цього Протоколу, і які сповістили секретаріат про своє бажання бути представленими на сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, в якості спостерігачів, можуть бути допущені до участі в ній за винятком тих випадків, коли проти такої участі заперечує принаймні одна третина присутніх Сторін. Допуск та участь спостерігачів регулюються правилами процедури, згаданими у пункті 5 вище.

Стаття 14

1. Секретаріат, створений згідно зі статтею 8 Конвенції ( 995_044 ), діє як секретаріат цього Протоколу.

2. Пункт 2 статті 8 Конвенції ( 995_044 ) про функції секретаріату і пункт 3 статті 8 Конвенції про організаційні питання щодо функціонування секретаріату застосовуються до цього Протоколу з відповідними змінами і доповненнями. Крім того, секретаріат виконує функції, покладені на нього відповідно до положень цього Протоколу.

Стаття 15

1. Допоміжний орган з наукових і технологічних консультацій і Допоміжний орган з питань виконання, засновані відповідно до статей 9 і 10 Конвенції ( 995_044 ), діють відповідно як Допоміжний орган з наукових і технологічних консультацій і Допоміжний орган з питань виконання цього Протоколу. Положення, що регламентують функціонування цих двох органів відповідно до Конвенції, застосовуються до цього Протоколу з відповідними змінами і доповненнями. Сесійні засідання Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій і Допоміжного органу з питань виконання цього Протоколу проводяться відповідно разом із засіданнями Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій і Допоміжного органу з питань виконання Конвенції.

2. Сторони Конвенції ( 995_044 ), які не є Сторонами цього Протоколу, можуть брати участь в якості спостерігачів у роботі будь-якої сесії допоміжних органів. Коли допоміжні органи діють як допоміжні органи цього Протоколу, рішення щодо цього Протоколу приймаються лише тими Сторонами, які є Сторонами цього Протоколу.

3. Коли допоміжні органи, засновані відповідно до статей 9 і 10 Конвенції ( 995_044 ), виконують свої функції щодо питань, які стосуються цього Протоколу, будь-який член Бюро допоміжних органів, який представляє Сторону Конвенції, яка на той момент не є Стороною цього Протоколу, заміщається додатковим членом, який обирається Сторонами цього Протоколу з їхніх представників.

Стаття 16

Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, розглядає, як тільки це буде практично можливо, питання про застосування до цього Протоколу багатостороннього консультативного процесу, згаданого у статті 13 Конвенції ( 995_044 ), і про удосконалення цього процесу, якщо необхідно, відповідно до будь-яких рішень, які можуть бути прийняті Конференцією Сторін. Будь-який багатосторонній консультативний процес, який може бути застосований до цього Протоколу, повинен діяти без шкоди для процедур і механізмів, затверджених згідно зі статтею 18.

Стаття 17

Конференція Сторін визначає відповідні принципи, способи, правила та керівні принципи, зокрема для перевірки подання доповідей, а також контролю за торгівлею викидами. Сторони, зазначені у Додатку B, можуть брати участь у торгівлі викидами з метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3. Будь-яка подібна торгівля доповнює внутрішні дії, спрямовані на досягнення цілей виконання визначених кількісних зобов'язань щодо обмеження та скорочення викидів згідно з цією статтею.

Стаття 18

Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй першій сесії затверджує належні та ефективні процедури й механізми для визначення випадків недотримання положень цього Протоколу і реагування на такі випадки у тому числі шляхом розробки переліку наслідків, беручи до уваги причину, вид, ступінь і частоту недотримання. Будь-які процедури та механізми, передбачені цією статтею, які призводять до обов'язкових наслідків, приймаються шляхом внесення зміни до цього Протоколу.

Стаття 19

Положення статті 14 Конвенції ( 995_044 ) про вирішення спорів застосовуються до цього Протоколу з відповідними змінами і доповненнями.

Стаття 20

1. Будь-яка Сторона може запропонувати зміни та доповнення до цього Протоколу.

2. Зміни та доповнення до цього Протоколу приймаються на черговій сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу. Секретаріат направляє Сторонам текст будь-якої запропонованої зміни або доповнення до цього Протоколу щонайменше за шість місяців до початку засідання, на якому пропонується її прийняття. Секретаріат також направляє текст запропонованої зміни або доповнення Сторонам і державам, які підписали цю Конвенцію ( 995_044 ), а також інформує Депозитарій.

3. Сторони докладають усіляких зусиль для досягнення згоди щодо будь-якої запропонованої зміни або доповнення до цього Протоколу на основі консенсусу. Якщо всі зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу, вичерпані, а згода не досягнута, тоді зміна або доповнення, як крайня міра, приймається більшістю у три чверті голосів Сторін, які присутні та беруть участь у голосуванні на засіданні. Секретаріат направляє текст прийнятої зміни або доповнення Депозитарію, який в свою чергу надсилає його всім Сторонам для прийняття.

4. Документи про прийняття змін або доповнень здаються на зберігання Депозитарію. Зміни та доповнення, прийняті відповідно до пункту 3 вище, набувають чинності для тих Сторін, які їх прийняли, на дев'яностий день після дати отримання Депозитарієм документа про прийняття принаймні від трьох чвертей Сторін цього Протоколу.

5. Зміна або доповнення набуває чинності для будь-якої Сторони на дев'яностий день після дати здачі цією Стороною на зберігання Депозитарію її документа про прийняття згаданої зміни або поправки.

Стаття 21

1. Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною, і, якщо чітко не передбачається інше, посилання на цей Протокол одночасно є посиланнями на будь-який додаток до нього. Будь-які додатки, прийняті після набуття чинності цим Протоколом, обмежуються переліками, формами або будь-якими іншими описовими матеріалами, які мають науковий, технічний, процедурний або адміністративний характер.

2. Будь-яка Сторона може вносити пропозиції щодо прийняття додатка до цього Протоколу і може пропонувати зміни та доповнення до додатків до цього Протоколу.

3. Додатки до цього Протоколу і зміни до них приймаються на черговій сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу. Секретаріат направляє Сторонам текст будь-якого запропонованого додатка або будь-якої запропонованої зміни чи доповнення до додатка щонайменше за шість місяців до початку засідання, під час якого вони пропонуються для прийняття. Секретаріат направляє також текст будь-якого запропонованого додатка або будь-якої запропонованої зміни чи доповнення до додатка Сторонам і державам, які підписали Конвенцію ( 995_044 ), та, для інформації, Депозитарію.

4. Сторони докладають усіх зусиль для досягнення згоди щодо будь-якого запропонованого додатка або будь-якої зміни чи доповнення до додатка на основі консенсусу. Якщо всі зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу, вичерпані, а згода не досягнута, тоді додаток або зміна чи доповнення до додатка, як крайня міра, приймається більшістю у три чверті голосів Сторін, які присутні та беруть участь у голосуванні на засіданні. Секретаріат направляє текст прийнятого додатка або прийнятої зміни чи доповнення до додатка Депозитарію, який у свою чергу надсилає його всім Сторонам для прийняття.

5. Додаток або зміна чи доповнення до додатка, крім Додатків A і B, які були прийняті відповідно до пунктів 3 і 4 вище, набувають чинності для всіх Сторін цього Протоколу через шість місяців після дати направлення Депозитарієм повідомлення таким Сторонам про прийняття цього додатка або про прийняття зміни чи доповнення до додатка, за винятком Сторін, які протягом цього періоду письмово повідомили Депозитарій про своє неприйняття цього додатка або цієї зміни чи доповнення до додатка. Додаток або зміна чи доповнення до додатка набувають чинності для Сторін, які відкликають своє повідомлення про неприйняття, на дев'яностий день після дати отримання Депозитарієм повідомлення про відкликання такого повідомлення.

6. Якщо прийняття додатка або зміни чи доповнення до додатка пов'язане з внесенням зміни чи доповнення до цього Протоколу, тоді такий додаток або зміна чи доповнення до додатка не набуде чинності доти, доки не набуде чинності зміна чи доповнення до цього Протоколу.

7. Зміни та доповнення до Додатків A і B до цього Протоколу приймаються і набувають чинності відповідно до процедури, викладеної у статті 20 за умови, що будь-яка зміна або доповнення до Додатка B приймається лише за письмовою згодою заінтересованої Сторони.

Стаття 22

1. За винятком випадків, передбачених пунктом 2 нижче, кожна Сторона має один голос.

2. Регіональні організації економічної інтеграції беруть участь у голосуванні з питань, що входять до їхньої компетенції, з числом голосів, яке дорівнює числу держав-членів цієї організації, які є Сторонами цього Протоколу. Така організація не має права голосу, якщо своїм правом голосу користується будь-яка з її держав-членів, і навпаки.

Стаття 23

Депозитарієм цього Протоколу є Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 24

1. Цей Протокол відкритий для підписання і підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню державами і регіональними організаціями економічної інтеграції, які є Сторонами Конвенції ( 995_044 ). Він відкритий для підписання у Центральних установах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку з 16 березня 1998 року по 15 березня 1999 року. Цей Протокол відкривається для приєднання наступного дня після дати його закриття для підписання. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття, схвалення або приєднання здаються на зберігання Депозитарію.

2. Будь-яка регіональна організація економічної інтеграції, яка стає Стороною цього Протоколу, бере на себе всі зобов'язання за цим Протоколом, навіть якщо жодна з її держав-членів не є Стороною цього Протоколу. У випадку організацій, одна або декілька держав-членів яких є Сторонами цього Протоколу, такі організації та їхні держави-члени приймають рішення щодо своєї відповідальності за виконання ними взятих на себе зобов'язань за цим Протоколом. У таких випадках як організація, так і її держави-члени не мають права одночасно користуватися правами, передбаченими цим Протоколом.

3. У своїх ратифікаційних грамотах та документах про прийняття, схвалення або приєднання регіональні організації економічної інтеграції заявляють про сфери своєї компетенції щодо питань, які регулюються цим Протоколом. Ці організації також інформують Депозитарій, який у свою чергу інформує Сторони про будь-які суттєві зміни у сфері їхньої компетенції.

Стаття 25

1. Цей Протокол набуває чинності на дев'яностий день після того, як не менше 55 Сторін Конвенції ( 995_044 ), включаючи Сторони, зазначені у Додатку I, сукупна частка яких складає щонайменше 55 відсотків загальних викидів двоокису вуглецю Сторін, зазначених у Додатку I, за 1990 рік, здадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти та документи про прийняття, схвалення або приєднання.

2. Для цілей цієї статті поняття "загальні викиди двоокису вуглецю Сторін, зазначених у Додатку I, за 1990 рік" означає кількість викидів, яку Сторони, зазначені у Додатку I, заявили на день прийняття цього Протоколу або раніше у своїх перших національних повідомленнях, які були надані відповідно до статті 12 Конвенції ( 995_044 ).

3. Для кожної держави або кожної регіональної організації економічної інтеграції, яка ратифікує, приймає або схвалює цей Протокол або приєднується до нього після виконання умов для набуття чинності згідно з пунктом 1 вище, цей Протокол набуває чинності на дев'яностий день після дати здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, схвалення або приєднання.

4. Для цілей цієї статті жодний документ, зданий на зберігання регіональною організацією економічної інтеграції, не розглядається як додатковий до документів, які вже були здані на зберігання державами-членами цієї організації.

Стаття 26
Жодні застереження щодо цього Протоколу не допускаються.

Стаття 27

1. Через три роки після дати набуття чинності цим Протоколом для тієї або іншої Сторони така Сторона може у будь-який час вийти з Протоколу, надіславши письмове повідомлення на адресу Депозитарію.

2. Будь-який такий вихід набуває чинності через один рік після дати отримання Депозитарієм повідомлення про вихід або будь-якої пізнішої дати, яка може бути зазначена у повідомленні про вихід.

3. Будь-яка Сторона, яка виходить з Конвенції ( 995_044 ), вважається такою, що також вийшла з Протоколу.

Стаття 28

Оригінал цього Протоколу, тексти якого англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами є однаково автентичними, здаються на зберігання Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.

ВЧИНЕНО у м. Кіото одинадцятого дня грудня місяця одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином на те уповноважені, поставили свої підписи під цим Протоколом у зазначений день.


Додаток A

Парникові гази:

Двоокис вуглецю (СО2)

Метан (СН4)

Закис азоту (N2O)

Гідрофторвуглеці (ГФВ)

Перфторвуглеці (ПФВ)

Гексафторид сірки (SF6)

Сектори/категорії джерел

Енергетика

Спалювання палива Енергетична промисловість Обробна промисловість та будівництво Транспорт Інші сектори Інше

Витік під час видобутку та транспортування пального Тверде паливо Нафта і природній газ Інше

Промислові процеси Продукція гірничодобувної промисловості Хімічна промисловість Металургія та металообробка Інші виробництва Виробництво галогенізованих вуглецевих сполук і гексафториду сірки Використання галогенізованих вуглецевих сполук і гексафториду сірки Інше

Використання розчинників та інших сполук

Сільське господарство Інтестинальна ферментація Видалення, зберігання та використання гною Вирощування рису Сільськогосподарські землі Керований випал саван Спалювання сільськогосподарських відходів на полях Інше

Відходи Видалення твердих відходів на грунті Обробка стічних вод Спалення відходів Інше


Додаток B

Сторона Визначені кількісні зобов'язання
щодо обмеження та скорочення викидів
(у відсотках від базового року або періоду)
Австралія 108
Австрія 92
Бельгія 92
Болгарія* 92
Греція 92
Данія 92
Естонія* 92
Європейське співтовариство 92
Ірландія 92
Ісландія 110
Іспанія 92
Італія 92
Канада 94
Латвія* 92
Литва* 92
Ліхтенштейн 92
Люксембург 92
Монако 92
Нідерланди 92
Німеччина 92
Нова Зеландія 100
Норвегія 101
Об'єднане Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії 92
Польща* 94
Португалія 92
Російська Федерація* 100
Румунія* 92
Словаччина* 92
Словенія* 92
Сполучені Штати Америки 93
Угорщина* 94
Україна* 100
Фінляндія 92
Франція 92
Хорватія* 95
Чеська Республіка* 92
Швейцарія 92
Швеція 92
Японія 94 _______________
* Сторони, які здійснюють процес переходу до ринкової
економіки