Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 212
Прийняття: 06.03.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2022 р. № 212
Київ

Деякі питання оптимізації функціонування центральних органів виконавчої влади у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Державну службу морського та річкового транспорту України на Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

2. Затвердити Положення про Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, що додається.

3. Розмістити Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.

4. Установити, що:

сертифікати, дипломи, класифікаційні свідоцтва членів екіпажів риболовних суден (підтвердження до них) та суднові документи риболовних суден, які були зареєстровані або видані Державним агентством меліорації та рибного господарства до 1 січня 2022 р., є чинними до закінчення строку, на який їх видано;

після цієї дати зазначені документи видаються Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

5. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо:

утворення Дунайського міжрегіонального управління та Черкаського міжрегіонального управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства як структурних підрозділів апарату зазначеної Служби;

перейменування територіальних органів Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства як структурних підрозділів зазначеної Служби за переліком згідно з додатком.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

8. Міністерству інфраструктури, Міністерству аграрної політики та продовольства у двомісячний строк подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2022 р. № 212

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

1. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

2. Адміністрація судноплавства у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Адміністрації судноплавства є:

1) реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

3) забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

4) регулювання в межах повноважень, передбачених законом, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

5) здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

6) надання в передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

7) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України.

4. Адміністрація судноплавства відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру інфраструктури;

2) забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським і внутрішнім водним транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, зокрема:

розробляє та подає Мінінфраструктури пропозиції щодо переліку актів законодавства, які підлягають розробленню та затвердженню у зв’язку з виконанням зобов’язань за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

розробляє проекти актів законодавства, що спрямовані на виконання зобов’язань за міжнародними договорами України, а також таких, що спрямовані на приєднання України до міжнародних договорів, та організовує розроблення проектів таких актів;

3) забезпечує підготовку пропозицій Мінінфраструктури щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань морського і внутрішнього водного транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, розробляє проекти відповідних документів;

4) забезпечує здійснення попередніх перекладів текстів міжнародних договорів України з питань морського і внутрішнього водного транспорту, торговельного мореплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах, змін і поправок до них;

5) розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію для суб’єктів судноплавства, що стосується документів міжнародних організацій, зокрема переліки міжнародних договорів України, змін і поправок до них, актів законодавства, що пов’язані з імплементацією міжнародних договорів України;

6) бере участь у роботі міжнародних організацій;

7) укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру;

8) готує пропозиції щодо забезпечення інтеграції національної системи морського і внутрішнього водного транспорту до європейської та світової транспортних систем;

9) відповідно до законодавства реєструє судна і припиняє реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, видає суднові білети, свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України, свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, свідоцтва про виключення суден з Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, свідоцтва про право власності;

10) розміщує дані про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України судна та дані реєстру свідоцтв суден внутрішнього плавання на своєму офіційному веб-сайті;

11) організовує та контролює здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників берегових підприємств морського і внутрішнього водного транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден та здійсненням державного нагляду у цих сферах;

12) у сферах морського транспорту та торговельного мореплавства:

надає Мінінфраструктури пропозиції до Стратегії забезпечення виконання зобов’язань держави прапора, держави порту і прибережної держави за міжнародними договорами України у сферах морського транспорту та торговельного мореплавства, організовує виконання функцій, що випливають із зобов’язань за такими договорами;

готує і подає до Мінінфраструктури проекти документів (пропозицій до резолюцій, протоколів, листів, інших документів, які готуються міжнародними організаціями), що подаються від імені України до міжнародних організацій, та проекти вказівок, технічних завдань та директив для делегацій України, які беруть участь у роботі міжнародних організацій;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, регулювання торговельного мореплавства;

організовує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського транспорту на навколишнє природне середовище;

бере участь у розслідуванні і проводить аналіз причин аварій із суднами на морі, на морському транспорті, веде облік таких аварій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та контролює здійснення таких заходів;

здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних договорів України у сферах морського транспорту та торговельного мореплавства у морських портах і терміналах, територіальному морі, внутрішніх морських водах, на українських суднах і в судноплавних компаніях - судновласниках;

здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);

здійснює державний нагляд за відповідністю іноземних суден незалежно від прапора, що заходять у морські порти України, вимогам щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені міжнародними договорами України (контроль держави порту);

укладає договори з визнаними організаціями, уповноваженими видавати суднові документи українським суднам, судноплавним компаніям - судновласникам таких суден, надавати таким суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, контролює виконання цими організаціями обов’язкових вимог, встановлених такими договорами;

здійснює контроль (моніторинг) за здійсненням уповноваженими класифікаційними товариствами (визнаними організаціями) нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством та міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства, за видачою ними відповідних суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;

надає визнаним організаціям погодження щодо звільнення українських суден від виконання окремих вимог міжнародних договорів України в установлених такими договорами випадках, а також щодо видачі відповідних суднових документів та інформує про це в установленому порядку Міжнародну морську організацію;

проводить перевірки суден незалежно від прапора, перевірки суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажу, дотримання на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;

здійснює державний нагляд на морському транспорті за організацією безпечного перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, систем управління безпекою судноплавства;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських портах і терміналах;

інформує українські судна, морські порти і портові засоби про встановлений рівень охорони;

контролює здійснення охорони суден і портових засобів, проводить перевірки відповідності системи охорони морських портів і портових засобів міжнародним вимогам;

здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки мореплавства на морських шляхах, в акваторіях морських портів і на об’єктах портової інфраструктури;

здійснює відповідно до компетенції контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, виконанням планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф) у морських портах;

здійснює відповідно до компетенції управління відповідною функціональною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснює відповідно до компетенції державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським проведенням суден;

відповідно до компетенції організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах;

відповідно до компетенції організовує і контролює здійснення пошуку та рятування людей, які зазнали лиха на морі, у морському пошуково-рятувальному районі України;

організовує і контролює функціонування систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку, у разі лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, а також системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням українських суден;

організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів морських суден, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України, утворює постійно діючі державні кваліфікаційні комісії для підтвердження кваліфікації моряків, забезпечує їх роботу;

здійснює відповідно до законодавства видачу свідоцтв про мінімальний склад екіпажу суден, журналів безперервної реєстрації історії суден;

здійснює відповідно до законодавства видачу посвідчень особи моряка, кваліфікаційних документів членів екіпажів морських суден, морських лоцманів, лоцманів - операторів служб регулювання руху суден, а також пільгових дозволів особам командного складу екіпажів морських суден;

веде єдиний Державний реєстр документів моряків і Реєстр гідротехнічних споруд;

надає Мінінфраструктури подання щодо призначення та звільнення капітанів морських портів;

визначає межі зон нагляду, на які поширюються повноваження капітанів морських портів щодо здійснення ними державного нагляду за безпекою мореплавства;

координує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність капітанів морських портів та скасовує їх розпорядження з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі їх невідповідності вимогам законодавства;

реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

погоджує в межах повноважень, передбачених законом, відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів;

готує за дорученням Мінінфраструктури звіти та іншу інформацію для подання її до Міжнародної морської організації;

13) у сфері внутрішнього водного транспорту:

бере участь у розробленні Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, забезпечує збір та аналіз інформації про функціонування внутрішнього водного транспорту, його взаємозв’язок з іншими складовими транспортної мережі України та Європейського Союзу, готує необхідні прогнозні документи;

бере участь у забезпеченні організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;

бере участь у роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з внутрішнім водним транспортом, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких міжнародних організаціях;

забезпечує взаємовідносини з іноземними державними органами та організаціями у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

є компетентним органом з питань здійснення контролю за дотриманням технічних вимог до суден внутрішнього плавання, взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, регулювання судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

організовує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу внутрішнього водного транспорту на навколишнє природне середовище;

бере участь у розслідуванні і проводить аналіз причин аварійних подій із суднами на внутрішніх водних шляхах та на внутрішньому водному транспорті, веде облік таких подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та контролює здійснення таких заходів;

здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних договорів України у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у річкових портах і терміналах, на українських суднах внутрішнього плавання і в судноплавних компаніях - судновласниках;

здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах внутрішнього плавання і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);

здійснює державний нагляд на внутрішніх водних шляхах за відповідністю суден незалежно від їх прапора вимогам щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені законодавством та міжнародними договорами України;

укладає договори з визнаними класифікаційними товариствами, уповноваженими видавати українським суднам внутрішнього плавання суднові документи, надавати цим суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України і з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу та контролює виконання ними укладених договорів, оприлюднює перелік таких класифікаційних товариств на своєму офіційному веб-сайті;

здійснює контроль, моніторинг та нагляд за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на українських суднах внутрішнього плавання вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України та законодавством Європейського Союзу, за видачею ними відповідних суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;

припиняє визнання класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання у випадках, передбачених Законом України “Про внутрішній водний транспорт”;

проводить перевірки суден внутрішнього плавання незалежно від прапора, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажів, виконання на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;

здійснює державний нагляд на внутрішньому водному транспорті за безпекою під час перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, організацією систем управління безпекою судноплавства;

забороняє плавання або експлуатацію судна в установлених Законом України “Про внутрішній водний транспорт” випадках;

здійснює державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським проведенням суден на внутрішніх водних шляхах;

здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах, за додержанням річковими портами (терміналами), іншими суб’єктами внутрішнього водного транспорту вимог законодавства щодо безпеки судноплавства;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден внутрішнього плавання, правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у річкових портах і терміналах;

здійснює державний нагляд за станом внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, здійсненням навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, шляхових робіт та лоцманського проведення суден на внутрішніх водних шляхах, функціонуванням річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;

здійснює нагляд за забезпеченням готовності до ліквідації наслідків аварій та організації заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх водних шляхах;

інформує українські судна, річкові порти (терміналам) і портові засоби про встановлений рівень охорони;

проводить перевірки відповідності системи охорони річкових портів (терміналів) і портових засобів міжнародним вимогам;

організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів річкових суден, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України, здійснює відповідно до законодавства видачу кваліфікаційних документів членів екіпажів суден внутрішнього плавання і річкових лоцманів;

тимчасово зупиняє дію, скасовує кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальний дозвіл капітана (судноводія);

забезпечує ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв);

погоджує місця поповнення судна запасами пально-мастильних матеріалів наливом (бункерування) на внутрішніх водних шляхах за межами причальних споруд і операційних акваторій річкових портів (терміналів);

погоджує підмостові габарити судноплавних прогонів і судноплавних розвідних прогонів мостів, що будуються або реконструюються;

погоджує суб’єктам господарювання встановлення тимчасових вогнів з боку суднового ходу;

погоджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд на водних шляхах загального користування;

здійснює державний нагляд за станом дотримання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді на водних шляхах загального користування;

погоджує рішення місцевих держадміністрацій про відкриття баз для стоянки малих суден, розташованих на внутрішніх водних шляхах;

погоджує місцевим держадміністраціям місця для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та засобів для розваг на воді та рішення про відведення місць (зон) для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та (або) засобів для розваг на воді та період часу проведення таких розваг;

погоджує організаторам спортивних заходів плани проведення спортивних заходів, якими передбачається плавання спортивних суден на судновому ходу, іншими внутрішніми водними шляхами;

проводить перевірку кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, видає міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном;

забезпечує функціонування єдиної електронної системи реєстрації та обліку малих, спортивних суден та водних мотоциклів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном, баз для стоянки малих суден;

затверджує річний план шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах;

встановлює строк для видалення або знищення власником затонулого майна, що створює перешкоду для судноплавства, шляхових або інших робіт, становить загрозу життю або здоров’ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища; організовує вжиття необхідних заходів для негайного підняття такого майна, а в разі потреби для знищення або видалення його в інший спосіб у випадках, визначених Законом України “Про внутрішній водний транспорт”;

встановлює перерви у навігації на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках та тимчасово припиняє судноплавство на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом навігаційного періоду у визначених Законом України “Про внутрішній водний транспорт” випадках, забезпечує доведення до відома суден, портів (терміналів) та інших заінтересованих суб’єктів внутрішнього водного транспорту інформації про встановлення перерв у навігації, а також про тимчасове припинення судноплавства на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів;

забезпечує організацію здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та аварійних подій, а також заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних подій, пов’язаних із судноплавством та функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

забезпечує оприлюднення відомостей щодо режиму входження, виходу, плавання в операційній акваторії причальних споруд річкового порту (термінала), а також щодо стоянки, маневрування та швартування суден, які містяться в інформації щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (термінала), через річкову інформаційну службу;

веде Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

веде Реєстр свідоцтв судна внутрішнього плавання та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, а також вносить відповідну інформацію щодо суден та виданих свідоцтв до Європейської бази даних суднових корпусів;

приймає рішення про разовий перехід судна, складу суден, плавучого обладнання або плавучих споруд внутрішніми водними шляхами, довжина, ширина, надводний габарит, фактична осадка та маневрові характеристики яких не відповідають фактичним габаритам суднового ходу та судноплавних гідротехнічних споруд;

14) організовує та забезпечує проведення науково-дослідних, науково-методичних та науково-технічних робіт та розробок з питань, що належать до її компетенції;

15) здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом;

16) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом;

17) видає розпорядження про усунення суб’єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом;

18) готує в межах повноважень, передбачених законом, прогнозні та програмні документи з питань розвитку морського і внутрішнього водного транспорту;

19) подає Мінінфраструктури пропозиції до переліків стратегічних об’єктів портової інфраструктури та інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

20) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

21) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

22) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Адміністрації судноплавства;

23) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

24) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

25) здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Адміністрації судноплавства;

26) вирішує в межах повноважень, передбачених законом, питання у сфері здійснення заходів цивільного захисту;

27) здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на неї Кабінетом Міністрів України.

5. Адміністрація судноплавства з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх впровадженням в апараті Адміністрації судноплавства;

2) здійснює добір персоналу в апарат Адміністрації судноплавства та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, організовує роботу з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Адміністрації судноплавства та її територіальних органів;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Адміністрації судноплавства, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості в реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Адміністрації судноплавства;

5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до законодавства.

6. Адміністрація судноплавства для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених, фахівців (за згодою), працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі висновки експертних обстежень, аудиту, матеріали та інформацію з відповідних питань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані;

6) забезпечувати державних службовців та працівників апарату Адміністрації судноплавства службовими посвідченнями, форменим одягом, нагрудними знаками та знаками розрізнення;

7) безперешкодного доступу до всіх плавучих транспортних засобів і об’єктів суб’єктів господарювання, юридичних і фізичних осіб з метою перевірки додержання вимог законодавства та міжнародних договорів України з питань безпеки на транспорті;

8) перевіряти в робочий час суб’єктів господарювання, юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до її компетенції;

9) пред’являти суб’єктам господарювання, фізичним і юридичним особам вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів з питань безпеки на транспорті;

10) складати акти перевірок суб’єктів господарювання, юридичних і фізичних осіб;

11) видавати в установленому порядку обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків, пов’язаних з порушенням правил безпеки на транспорті;

12) забороняти експлуатацію плавучих транспортних засобів, виконання робіт та надання послуг;

13) надсилати в установленому законодавством порядку матеріали про порушення вимог нормативно-правових актів до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;

14) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ, експертних організацій тощо (за згодою).

7. Адміністрація судноплавства здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Державні службовці та працівники Адміністрації судноплавства мають службові посвідчення встановленого зразка.

Державні службовці та працівники Адміністрації судноплавства мають право носити формений одяг та знаки розрізнення встановленого зразка.

8. Адміністрація судноплавства під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами та службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Адміністрація судноплавства у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

10. Адміністрацію судноплавства очолює Голова, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби та звільняється з посади за пропозицією Міністра інфраструктури відповідно до законодавства про державну службу.

11. Голова Адміністрації судноплавства:

1) очолює Адміністрацію судноплавства, здійснює керівництво її діяльністю, представляє в установленому порядку Адміністрацію судноплавства у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує в межах повноважень та здійснює контроль за виконанням в апараті Адміністрації судноплавства Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та наказів Мінінфраструктури;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, зокрема розроблені Адміністрацією судноплавства проекти міжнародних договорів України, законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та наказів Мінінфраструктури, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Адміністрації судноплавства;

5) подає Міністру інфраструктури для затвердження плани роботи Адміністрації судноплавства;

6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Адміністрації судноплавства, покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Адміністрації судноплавства, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб Адміністрації судноплавства, винних у допущених порушеннях;

7) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Адміністрації судноплавства;

9) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Адміністрації судноплавства (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Адміністрації судноплавства;

11) призначає на посаду за погодженням з Міністром інфраструктури та головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Адміністрації судноплавства;

12) призначає на посаду за погодженням з Міністром інфраструктури та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Адміністрації судноплавства;

13) забезпечує виконання Адміністрацією судноплавства наказів і доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Адміністрації судноплавства;

14) забезпечує взаємодію Адміністрації судноплавства із структурним підрозділом апарату Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури відповідальним за взаємодію з Адміністрацією судноплавства;

15) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури і Адміністрацією судноплавства та своєчасне її подання;

16) скликує та проводить наради з питань, що належать до компетенції Адміністрації судноплавства;

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Адміністрації судноплавства, керівників територіальних органів Адміністрації судноплавства, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

18) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Адміністрації судноплавства до відзначення державними нагородами;

19) має у підпорядкуванні капітанів морських портів;

20) вносить Міністру інфраструктури пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо реорганізації, ліквідації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Адміністрації судноплавства як юридичних осіб публічного права;

21) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Міністром інфраструктури та Кабінетом Міністрів України територіальні органи Адміністрації судноплавства як структурні підрозділи апарату Адміністрації судноплавства;

22) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Адміністрації судноплавства;

23) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Адміністрації судноплавства;

24) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Адміністрації судноплавства, зокрема у сфері імплементації та виконання міжнародних договорів України;

25) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Адміністрації судноплавства, а за домовленістю з керівниками - державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Адміністрації судноплавства;

26) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Адміністрації судноплавства;

27) утворює комісії, робочі та експертні групи;

28) підписує накази Адміністрації судноплавства, розпорядження Адміністрації судноплавства про усунення порушень ліцензійних умов, циркулярні листи Адміністрації судноплавства щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

29) дає в межах повноважень доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Адміністрації судноплавства;

30) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Адміністрація судноплавства;

31) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

12. Голова Адміністрації судноплавства має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

13. Голова, інші посадови особи Адміністрації судноплавства:

складають в установленому порядку акти та видають обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень вимог щодо безпеки судноплавства на внутрішньому водному транспорті та здійснюють контроль за виконанням таких приписів;

складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення;

відповідно до закону складають протоколи про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про внутрішній водний транспорт, виносять постанови про застосування адміністративно-господарських санкцій, накладають адміністративно-господарські штрафи.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Адміністрації судноплавства, обговорення найважливіших напрямів діяльності в Адміністрації судноплавства може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Адміністрації судноплавства.

Для розгляду наукових рекомендацій, результатів науково-технічних робіт та розробок, проведення фахових консультацій у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства в Адміністрації судноплавства можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Адміністрації судноплавства. Кількісний та персональний склад, положення про колегію, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи затверджує Голова Адміністрації судноплавства.

15. Граничну чисельність державних службовців та працівників Адміністрації судноплавства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Адміністрації судноплавства затверджує Голова Адміністрації судноплавства за погодженням з Міністром інфраструктури.

Штатний розпис і кошторис апарату Адміністрації судноплавства затверджує Голова Адміністрації судноплавства за погодженням з Мінфіном.

16. Адміністрація судноплавства є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2022 р. № 212

ПЕРЕЛІК
міжрегіональних територіальних органів Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, які перейменовуються

Найменування територіального органу Морської адміністрації до перейменування

Найменування територіального органу Адміністрації судноплавства після перейменування

Верхньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту

Верхньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Нижньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту

Нижньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту

Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту

Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Чорноморське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту

Чорноморське міжрегіональне управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавстваЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2022 р. № 212

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 814 “Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 829; 2007 р., № 88, ст. 3221; 2009 р., № 92, ст. 3111; 2012 р., № 17, ст. 619; 2013 р., № 100, ст. 3664):

1) у постанові:

назву постанови викласти в такій редакції:

Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і внутрішньому водному транспорті”;

пункт 4 виключити;

2) у Положенні про Регістр судноплавства України, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Регістр судноплавства України (далі - Регістр) є національним класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.”;

у пункті 5 слова “із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням” замінити словами “із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом”;

пункти 6-8 викласти в такій редакції:

“6. Головними завданнями Регістру є:

класифікація суден;

розроблення, затвердження та публікація технічних правил і технічних вимог у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

здійснення технічного нагляду і видача відповідних суднових документів на морському і внутрішньому водному транспорті та у судноплавстві.

7. Класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають:

судна, що підлягають реєстрації в Державному судновому реєстрі України;

судна, що підлягають обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України.

Технічний нагляд за малими суднами, спортивними суднами, історичними копіями суден, іншими суднами, що не підлягають обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України, здійснюється Регістром на добровільних засадах за заявкою судновласника. Військові судна, засоби для розваг на воді технічному нагляду Регістру не підлягають.

8. Регістр виконує такі функції:

класифікація морських суден, суден внутрішнього плавання, малих суден і водних мотоциклів;

здійснення в установленому законодавством порядку технічного нагляду за морськими суднами, суднами внутрішнього плавання, малими суднами і водними мотоциклами, огляду таких суден та видача відповідних суднових документів;

визначення районів та умов плавання суден;

ведення обліку суден, щодо яких здійснюється технічний нагляд, ведення Регістрової книги суден;

здійснення технічного нагляду за причальними спорудами, операційними акваторіями причальних споруд, іншими гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів та морських портів, за промірними роботами на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторіях морських портів;

здійснення технічного нагляду за виконанням правил і технічних вимог під час проектування, будівництва, переобладнання, модернізації, ремонту, експлуатації суден і берегових об’єктів морського і внутрішнього водного транспорту;

здійснення в установленому законодавством порядку сертифікації суден, судноплавних компаній, берегових об’єктів морського і внутрішнього водного транспорту;

проведення експертизи проектів документів із суднобудування, судноремонту та технічної експлуатації суден;

видання інструкцій та інформаційних матеріалів з питань технічної експлуатації суден, берегових об’єктів морського і внутрішнього водного транспорту;

інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.”;

у пункті 9:

у підпункті 1 слово “вимагати” замінити словом “отримувати”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) у разі порушення положень погодженої проектно-технічної документації припиняти здійснення технічного нагляду за судном, що будується, модернізується, переобладнується, ремонтується або експлуатується;”;

підпункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

“10) в установленому законодавством порядку брати участь у роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана із судноплавством, суднобудуванням, класифікацією та сертифікацією суден;

11) брати участь у науково-технічних та науково-дослідних роботах;”;

у підпункті 13:

в абзаці першому слова “щодо забезпечення безпеки мореплавства” виключити;

абзац другий виключити.

2. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2015 р., № 9, ст. 243; 2018 р., № 10, ст. 357; 2021 р., № 25, ст. 1175), у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи”:

1) у пункті 2 позицію “Міжнародна організація праці (МОП)” після слова “Держпраці” доповнити словами “, Адміністрація судноплавства”;

2) у тексті графи слова “Морська адміністрація” замінити словами “Адміністрація судноплавства”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 “Про створення системи моніторингу риболовних суден” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2016; 2017 р., № 22, ст. 607; 2020 р., № 17, ст. 672) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1299:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Створити систему моніторингу риболовних суден. Державному агентству меліорації та рибного господарства забезпечити функціонування системи моніторингу риболовних суден, у тому числі організацію здійснення дистанційного контролю за риболовними суднами з використанням компонентів супутникових або інших електронних та навігаційних систем.”;

2) у пункті 2:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

“1) судна флоту рибної промисловості, що зареєстровані в Судновій книзі України (3 і 4 району плавання, відповідно до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”) та здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів:”;

у підпункті 2 слова “підлягають нагляду класифікаційного товариства” замінити словами “зареєстровані в Державному судновому реєстрі України”;

3) пункти 3 і 4 виключити.

4. У додатку 1 до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245; 2021 р., № 37, ст. 2215), позицію

“Морська адміністрація

підсистема запобігання і реагування на загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії морських портів, у межах територіального моря та виключної економічної морської зони України, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів”

замінити такою позицією:

“Адміністрація судноплавства

підсистема запобігання і реагування на загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії морських портів, у межах територіального моря та виключної економічної морської зони України, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів”.

5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 3, ст. 161; 2020 р., № 12, ст. 485) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 41:

1) позицію

“Мінінфраструктури

312

312”замінити такою позицією:

“Мінінфраструктури

313

313;2) позицію

“Держрибагентство

1589***********************

1144***********************”замінити такою позицією:

“Держрибагентство

1583

1138”;3) позицію

“Морська адміністрація

559

394замінити такою позицією:

“Адміністрація судноплавства

564

399”.6. У розділах II і III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898), слова “Державна служба морського та річкового транспорту України” замінити словами “Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України”.

7. Пункт 21-2 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232; 2018 р., № 10, ст. 357), викласти в такій редакції:

“21-1. Адміністрація судноплавства

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом”.

8. У Положенні про Державне агентство меліорації та рибного господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 895 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3018; 2019 р., № 41, ст. 1443; 2021 р., № 17, ст. 676, № 44, ст. 2686, № 98, ст. 6399):

1) у пункті 1, підпунктах 1 і 2 пункту 3 слова “безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства,” виключити;

2) у пункті 4:

підпункти 10-13, 15, 18-20, 24-26 виключити;

абзаци третій, четвертий, сьомий - дев’ятий підпункту 37 виключити;

підпункт 38 після слова “відведених” доповнити словами “морському рибному”;

підпункт 39 після слова “пункту” доповнити словами “та рішення щодо базування суден флоту рибної промисловості”;

підпункт 42 виключити;

у підпункті 52 слова “безпеки мореплавства на морі,” виключити;

підпункти 54 і 64 після слів “рибного господарства” доповнити словами “(крім членів екіпажів суден)”;

підпункт 57 виключити;

3) у пункті 12:

у підпункті 2 слова “безпеки мореплавства суден та флоту рибного господарства,” виключити;

у підпункті 19 слова “і капітанів” виключити.

9. У пунктах 1 і 2 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550; 2018 р., № 75, ст. 2506), у графі “Найменування органу державного ринкового нагляду” слова “Морська адміністрація” замінити словами “Адміністрація судноплавства”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2022 р. № 212

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 172.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 395 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 80).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 “Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1122 “Про надання Державному агентству рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 54).

5. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 814 “Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 829).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 461 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 519).

7. Пункти 1 і 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 “Про створення системи моніторингу риболовних суден” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2016).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 р. № 250 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 621).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 616 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1122” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1436).

10. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації суден, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 933 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2759).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1137 “Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 83, ст. 2810).

12. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).

13. Пункти 1-3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1221 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3374).

14. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 та від 8 червня 1998 р. № 814, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 157 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 619).

15. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).

16. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 622 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 68, ст. 2486).

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 1114 “Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 172”.

18. Пункти 2 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 1095 “Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 10, ст. 357).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1061 “Про внесення зміни до пункту 5 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 171).

20. Пункти 1 і 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 75, ст. 2506).

21. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

22. Пункти 18 і 93 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 289 “Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 34, ст. 1130).

24. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 739 “Деякі питання підготовки та дипломування моряків” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2239).

25. Пункти 19 і 86 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 500 “Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 42, ст. 2552).

27. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1299 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6399).