Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1219
Прийняття: 04.08.2000
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 4 серпня 2000 р. N 1219 Київ

Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 N 27 ( 27-2002-п ) від 10.01.2002 N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології;

план заходів щодо запровадження моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології;

перелік центральних органів виконавчої влади та установ, які беруть участь у проведенні моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології.

2. Центральним органам виконавчої влади та установам згідно із затвердженим цією постановою переліком передавати інформацію до банку даних моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології і забезпечити виконання плану заходів, затверджених цією постановою.

3. Покласти на Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Кабінету Міністрів України (далі - Чорнобильський центр) ведення банку даних моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології.

Чорнобильському центру доповісти в місячний термін Кабінету Міністрів України про здійснення організаційних заходів, які випливають із цієї постанови.

Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219

ПОРЯДОК проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

1. Цей Порядок визначає мету та основні засади проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології (далі - моніторинг) та створення і ведення на цій основі єдиного інформаційно - комп'ютерного банку даних щодо зазначених проектів (далі - банк даних).

2. Моніторинг проводиться з метою збирання (виявлення) та аналізу інформації про національні і міжнародні проекти у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології та сприяння на цій основі органам виконавчої влади у здійсненні заходів, пов'язаних із захистом національних інтересів України у процесі міжнародного науково-технічного співробітництва, а також інтересів учасників реалізації міжнародних проектів, у тому числі з питань:

використання наукової інформації і результатів наукових досліджень, одержаних у зонах радіоактивного забруднення;

запобігання несанкціонованому продажу, передачі або обміну науково-технічною інформацією;

здійснення державної політики у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

3. Моніторингу підлягають національні і/або міжнародні проекти, в рамках яких в Україні реалізуються угоди, контракти, договори, меморандуми тощо, за основними напрямами згідно з додатком до цього Порядку у межах фінансування за рахунок державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, а також інших коштів, отримувачем яких є органи виконавчої влади, відповідні підприємства, установи та організації. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 27 ( 27-2002-п ) від 10.01.2002 )

4. Об'єктами розгляду під час проведення моніторингу є плани робіт щодо реалізації національних проектів; протоколи намірів, плани, програми, технічні завдання (вимоги), угоди, договори, контракти або їх проекти щодо реалізації міжнародних проектів, зокрема: ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 27 ( 27-2002-п ) від 10.01.2002 )

підстави для реалізації;

мета і завдання, засоби і шляхи їх досягнення;

відповідність національним програмам, планам, економічним пріоритетам, міжнародним зобов'язанням та домовленостям України;

очікувані результати реалізації, поточний стан;

обсяги, джерела і порядок фінансування;

перелік учасників (замовників, виконавців і співвиконавців);

наявність в учасників відповідних ліцензій (дозволів, сертифікатів) і висновків пов'язаної з реалізацією проекту експертизи (у тому числі наукової та науково-технічної, екологічної, інвестиційної, на відповідність вимогам ядерної та радіаційної безпеки, будівельним, пожежним і санітарним нормам та правилам, якщо її проведення передбачене законодавством);

використання учасниками інформаційних та інших ресурсів, які є власністю України, відповідно до вимог законодавства.

5. Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології, на який покладається ведення банку даних, сприяння збиранню (виявленню) та аналізу інформації, забезпечує:

взаємодію з центральними органами виконавчої влади, які відповідно до законодавства мають повноваження щодо регулювання та реєстрації діяльності у визначеній сфері, використання наукової інформації і результатів наукових досліджень;

надання Мінекономіки інформаційних звітів (повідомлень) за даними моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги у визначеній сфері;

прямий доступ до банку даних за допомогою технічних каналів зв'язку органів виконавчої влади;

здійснення заходів щодо захисту банку даних.

6. Для виконання робіт, що випливають з пункту 5 цього Порядку, на базі Чорнобильського центру утворюється відокремлений підрозділ - Центр моніторингу проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології (далі - Центр моніторингу). ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 27 ( 27-2002-п ) від 10.01.2002 )

7. Проведення моніторингу фінансується згідно з планом заходів щодо запровадження моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології.

8. Центральні органи виконавчої влади та установи, які згідно із затвердженим цією постановою переліком беруть участь у проведенні моніторингу:

а) визначають структурний підрозділ, відповідальний за проведення моніторингу, узгоджують порядок його взаємодії з Центром моніторингу;

б) передають Центру моніторингу щомісяця для внесення до банку даних інформацію про національні і/або міжнародні проекти, які готуються, та щокварталу - щодо тих, які реалізуються;

в) отримують у разі необхідності від Центру моніторингу інформацію з банку даних;

г) сприяють Центру моніторингу у питаннях:

організації співпраці з учасниками реалізації національних і/або міжнародних проектів;

проведення експертного аналізу та оцінки відповідності зазначених проектів національним інтересам, зокрема щодо дотримання права власності держави на науково-технічну інформацію, яка використовується у зв'язку з реалізацією цих проектів, та на результати їх реалізації;

обліку та збереження результатів реалізації національних і/або міжнародних проектів, право власності на які належить державі;

представництва державних інтересів у національних і/або міжнародних проектах.

( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 27 ( 27-2002-п ) від 10.01.2002 )


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219

ПЛАН заходів щодо запровадження моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

------------------------------------------------------------------------------
     Найменування заходу    |  Відповідальний  | Термін  |Обсяг
                  |   виконавець   |виконання |фінан-
                  |           |      |су-
                  |           |(початок - |вання,
                  |           |закінчення)|тис.
                  |           |      |гривень
------------------------------------------------------------------------------
1. Розробити   і   затвердити Чорнобильський центр з 1 вересня   150
  організаційно-методичні     проблем    ядерної 2000 р. -
  документи з питань процедури безпеки, радіоактивних 31 березня
  проведення     моніторингу відходів      та 2001 р. 
національних і міжнародних радіоекології (далі -
проектів у сфері ядерної та Чорнобильський центр),
радіаційної безпеки і МНС, Мінпаливенерго,
радіоекології та створення і Мінекоресурсів,
ведення на цій Держатомрегулювання,
основі єдиного МОЗ, МОН, Мінекономіки,
інформаційно-комп'ютерного Мінагрополітики,
банку даних (далі - банк даних) Мінфін, Мін'юст,
Національна академія
наук, Академія
медичних наук,
Українська академія
аграрних наук
2. Провести порівняльний аналіз Чорнобильський центр, 1 вересня 200 міжнародної та національної МНС, Мінпаливенерго, 2000 р. - практики державного регулювання Мінекоресурсів, 30 червня комерційного Держатомрегулювання, 2001 р.
використання МОЗ,
наукової Мінекономіки, Мінфін,
інформації, право Державна податкова
власності на яку належить адміністрація,
державі, та здійснення Мін'юст, Національна
відповідних відшкодувань (на академія наук
прикладі використання наукової
інформації і результатів
наукових досліджень, пов'язаних
з Чорнобильською катастрофою,
право власності на які згідно
із законодавством належить
Україні). Розробити і узгодити
пропозиції про внесення змін і
доповнень до відповідної
національної
нормативно-правової бази
3. Розробити і затвердити проект Чорнобильський центр 1 вересня 200 технічного забезпечення ведення 2000 р. - банку даних моніторингу 31 березня 2001 р.
4. Розробити і затвердити Чорнобильський центр, 1 вересня 100 організаційно-методичні МНС, Мінпаливенерго, 2000 р. - документи з питань проведення Мінекоресурсів, 30 червня державної Держатомрегулювання, 2001 р.
інвентаризації МОЗ,
міжнародних Мінекономіки, Мінфін,
проектів у сфері Мін'юст, Національна
ядерної та радіаційної безпеки академія наук
і радіоекології, пов'язаних з
ліквідацією наслідків
катастрофи на Чорнобильській
АЕС, виведенням її з
експлуатації, перетворенням
об'єкта "Укриття" в екологічно
безпечну систему
5. Забезпечити придбання, монтаж і Чорнобильський центр 1 квітня 250 введення в експлуатацію 2001 р. - обладнання, електронних 30 червня комунікацій і засобів 2001 р.
технічного захисту інформації
згідно з проектом технічного
забезпечення ведення банку
даних, прямий доступ органів
виконавчої влади до нього за
технічними каналами зв'язку
відповідно до затверджених
процедур
6. Організувати проведення Мінпаливенерго, МНС, починаючи моніторингу пріоритетних МОЗ, Мінекоресурсів, з 1 січня національних і Держатомрегулювання, 2001 р.
міжнародних Мінекономіки,
проектів у сфері ядерної та Чорнобильський центр,
радіаційної безпеки і Національна академія
радіоекології. Передавати наук, Академія
інформацію до банку даних медичних наук,
моніторингу Українська академія
аграрних наук
7. Забезпечити надання Чорнобильський центр, постійно
Мінекономіки інформаційних МНС, Мінекономіки, починаючи звітів (повідомлень) за даними Мінпаливенерго, з 1 квітня моніторингу проектів Мінекоресурсів, 2001 р.,
міжнародної технічної допомоги Держатомрегулювання, у тому
у сфері ядерної та радіаційної числі
безпеки і радіоекології, 1 квітня 100 пов'язаних з ліквідацією 2001 р. - наслідків катастрофи на 31 грудня Чорнобильській АЕС, виведенням 2001 р.
її з експлуатації,
перетворенням об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему
8. Провести державну МНС, Мінпаливенерго, 1 вересня 150 інвентаризацію міжнародних МОЗ, Мінекоресурсів, 2001 р. - проектів у Держатомрегулювання,
сфері ядерної та Мінекономіки, МОН, 15 грудня радіаційної безпеки і Мінагрополітики, 2001 р.
радіоекології, пов'язаних з Чорнобильський центр,
ліквідацією катастрофи на Національна академія
Чорнобильській АЕС, виведенням наук, Академія
її з експлуатації, медичних наук,
перетворенням об'єкта "Укриття" Українська академія
в екологічно безпечну систему аграрних наук
9. Створити і ввести до банку Чорнобильський центр, 1 вересня 100 даних відомості щодо Мінпаливенерго, МНС, 2001 р. - міжнародних проектів у сфері Мінекоресурсів, 31 березня ядерної та Держатомрегулювання 2002 р.
радіаційної безпеки
і радіоекології
10. Розробити і внести на розгляд Чорнобильський центр, 1 квітня 30 Кабінету Міністрів України МНС, Мінпаливенерго, 2002 р. - узгоджені пропозиції щодо Мінекоресурсів, 30 червня подальшої Держатомрегулювання, 2002 р. підтримки державного Мінекономіки, МОЗ, регулювання національних і МОН, Мінагрополітики міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології
11. Забезпечити проведення центральні органи постійно
моніторингу національних і виконавчої влади та починаючи міжнародних проектів у сфері установи згідно із з 1 січня ядерної та радіаційної безпеки затвердженим переліком 2002 р. і радіоекології. Передавати інформацію до банку даних моніторингу
12. Забезпечити наповнення та Чорнобильський центр постійно
використання банку даних починаючи моніторингу відповідно до з 1 січня затверджених процедур 2002 р.,
у тому
числі 200 1 січня
2002 р. - 31 грудня 2002 р.
Усього 1480

Контроль за виконанням цього плану заходів здійснює Кабінет Міністрів України.

Передбачені планом заходів обсяги фінансування уточнюються, обгрунтовуються і вносяться на розгляд Чорнобильським центром щороку починаючи з проекту Державного бюджету України на 2001 рік.

Фінансування робіт, які відповідають вимогам Закону України від 10 лютого 2000 р. N 1445-III ( 1445-14 ) "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення", проводиться в погоджених з МНС обсягах за окремим рядком у складі витрат для забезпечення діяльності Чорнобильського центру відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1177 ( 1177-96-п ), в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 987 ( 987-2000-п ).

Організацію виконання робіт згідно з пунктами 1, 2, 4, 7 і 8 плану заходів здійснюють тимчасові міжвідомчі робочі та експертні групи при Чорнобильському центрі. Склад цих груп узгоджується відповідальними виконавцями згідно з планом заходів.

Виконання плану заходів координує наглядова рада Чорнобильського центру. Перед кожним черговим її засіданням виконавці подають до Кабінету Міністрів України звіт про стан виконання плану заходів.

( План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219

ПЕРЕЛІК центральних органів виконавчої влади та установ, які беруть участь у проведенні моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

Центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології:

ДСНС

Міненерго

Міндовкілля

Держатомрегулювання

МОЗ

Мінекономіки

МОН

Установи, які беруть участь у проведенні моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології:

Національна академія наук

Академія медичних наук

Українська академія аграрних наук

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 від 09.09.2020 }


Додаток до Порядку проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

ОСНОВНІ НАПРЯМИ проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

------------------------------------------------------------------
     Найменування напряму     |   Відповідальні за
                    | проведення моніторингу
------------------------------------------------------------------
Ядерна та радіаційна безпека, ядерна Міненерго, Міндовкілля, 
енергетика і промисловість, зокрема ДСНС(Держатом)
питання, пов'язані з виведенням
Чорнобильської АЕС з експлуатації, а
також перетворенням об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему
Радіоекологія Міненерго, Міндовкілля,
Мінімізація наслідків Чорнобильської ДСНС
катастрофи, поводження з
радіоактивними відходами
Регулювання діяльності у сфері ядерної Держатомрегулювання
та радіаційної безпеки

{ Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 27 ( 27-2002-п ) від 10.01.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 від 09.09.2020 }