Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1177
Прийняття: 28.09.1996
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 вересня 1996 р. N 1177 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 388 ( 388-2009-п ) від 22.04.2009 }

Питання Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004 N 450 ( 450-2007-п ) від 14.03.2007 N 1291 ( 1291-2007-п ) від 31.10.2007 }

На виконання Указу Президента України від 26 квітня 1996 р. N 300 ( 300/96 ) "Про утворення Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Статут Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі - Центр), що додається.

2. Прирівняти працівників Центру за умовами оплати праці до працівників науково-дослідних установ Національної академії наук.

3. ( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004 )

4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з Міністерством фінансів щороку під час складання проекту державного бюджету передбачати кошти для забезпечення діяльності Центру.

{ Пункт 4 в редакції Постанов КМ N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004, N 1291 ( 1291-2007-п ) від 31.10.2007 }

5. Директору-координатору Центру у тижневий термін подати до Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо складу наглядової ради Центру та проект Положення про неї.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004, N 1291 ( 1291-2007-п ) від 31.10.2007 }

7. Доручити Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи представляти Кабінет Міністрів України у Міжнародному чорнобильському центрі з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.

{ Постанову доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1291 ( 1291-2007-п ) від 31.10.2007 }

Прем'єр-міністр України                     П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1177

СТАТУТ Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

Загальні положення

1. Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі - Центр) є науково-дослідною установою, підвідомчою Кабінету Міністрів України.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.

3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, а також емблему, штампи, бланки та інші реквізити.

4. Місцезнаходження Центру - м. Славутич Київської області.

Для забезпечення виконання статутних завдань Центр утворює у разі потреби філіали, представництва та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків в установах банків і затверджує положення про них.

Центр провадить діяльність, пов'язану із забезпеченням організації виконання функцій Міжнародним чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі - Міжнародний центр) у рамках дво- та/або багатосторонніх угод між Урядом України та урядами країн - учасниць Міжнародного центру.

( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

Мета, напрями діяльності, завдання та функції Центру

5. Метою діяльності Центру є підтримка, розвиток та підвищення ефективності міжнародних наукових досліджень у визначених нижче напрямах діяльності Центру та досягнення на цій основі:

ефективного використання міжнародної методологічної, технічної та фінансової допомоги, яка надається Україні в галузі ядерної та радіоекологічної безпеки, вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

нагромадження для практичного використання науково-технічного досвіду та розроблених у результаті міжнародної співпраці технологій;

концентрації наукових знань про причини, обставини, екологічні, радіологічні і медичні наслідки Чорнобильської катастрофи.

6. Центр бере участь в організації, координації та виконанні наукових досліджень і розробок з питань ядерної та радіоекологічної безпеки за такими основними напрямами:

дезактивація та зняття ядерних установок з експлуатації;

поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом;

екологічна реабілітація радіаційно забрудненого довкілля;

пом'якшення і ліквідація екологічних та радіологічних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

медико-біологічні та радіологічні дослідження;

оцінка та підвищення безпеки ядерних установок;

аварійне планування та оптимізація протиаварійних заходів;

проектування ядерних установок, сховищ радіоактивних відходів; ( Пункт 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу ядерних установок для забезпечення їх готовності до ефективного реагування на надзвичайні ситуації; ( Пункт 6 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

аналіз і оцінка впливу виробничих об'єктів атомної енергетики на навколишнє природне середовище; ( Пункт 6 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

інші наукові дослідження і розробки, що відповідають меті та завданням Центру.

7. Головними завданнями Центру є:

участь у науковому обгрунтуванні пріоритетних потреб України в залученні та використанні іноземної і міжнародної методологічної, технічної та фінансової допомоги;

створення механізму для залучення та ефективного використання іноземних і міжнародних наукових, фінансових та технічних ресурсів;

сприяння використанню унікальних умов та об'єктів зони відчуження Чорнобильської АЕС міжнародним науковим співтовариством;

розвиток партнерських і ділових контактів між науковцями, фахівцями, науково-дослідними центрами і лабораторіями різних країн, створення належних умов для проведення спільних досліджень та розробок;

сприяння розвитку наукової підтримки режиму ядерної безпеки в Україні на засадах міжнародної співпраці у цій галузі;

створення та забезпечення функціонування інформаційної системи у галузі ядерної та радіоекологічної безпеки;

використання результатів наукових досліджень та розробок, знань та нагромадженого практичного досвіду;

науково-методичне забезпечення навчання персоналу ядерних установок. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

8. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

проводить аналіз існуючого комплексу проблем, готує висновки, пропозиції та рекомендації щодо пріоритетних напрямів іноземної допомоги, розробляє і узгоджує відповідні програми, плани та проекти;

{ Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1291 ( 1291-2007-п ) від 31.10.2007 }

розробляє підходи та застосовує відповідні методи і засоби для оцінки ефективності використання іноземної та міжнародної допомоги, подає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо її посилення;

сприяє у взаємодії з уповноваженими органами виконавчої влади іноземним науковцям та фахівцям у вивченні унікальних умов і об'єктів зони відчуження Чорнобильської АЕС;

залучає до співпраці та виконання спільних наукових проектів українські та іноземні наукові установи, міжнародні організації, окремих науковців та фахівців;

( Абзац сьомий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004 )

відповідно до визначених напрямів діяльності розробляє та вдосконалює підходи до організації та виконання наукових проектів, розробляє ефективні схеми управління науковими проектами;

організує, проводить або бере участь у конференціях, семінарах і нарадах з питань здійснення наукових досліджень та розробок;

нагромаджує, обробляє та узагальнює дані і знання з визначених напрямів діяльності, створює відповідні банки даних та бази знань, удосконалює інформаційно-довідкові та експертні системи;

впроваджує результати наукових досліджень і розробок;

надає технічні, консультаційні, навчально-методичні та експертні послуги з питань, що належать до компетенції Центру, а також послуги з перекладу проектів і з управління їх виконанням за напрямами відповідно до статутних завдань; ( Абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

виконує інші функції згідно з метою та завданнями Центру відповідно до законодавства.

Управління Центром

9. Центр очолює директор-координатор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 450 ( 450-2007-п ) від 14.03.2007 }

Директор-координатор:

організує роботу Центру відповідно до мети та завдань, передбачених Статутом, а також програм і планів діяльності Центру;

представляє Центр у відносинах з органами виконавчої влади і громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, укладає угоди на виконання науково-дослідних робіт;

затверджує кошторис видатків Центру та його штатний розпис;

розпоряджається в установленому порядку коштами та майном Центру;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників відділів, ученого секретаря та інших працівників Центру, а заступників директора-координатора Центру - за погодженням з наглядовою радою; ( Абзац сьомий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру;

звітує перед наглядовою радою про результати діяльності Центру;

затверджує положення про структурні та відособлені підрозділи Центру;

розподіляє обов'язки між заступниками директора-координатора;

видає накази та виконує інші дії у межах своєї компетенції.

Директор-координатор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників директора-координатора та інших посадових осіб Центру.

( Абзац чотирнадцятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

З метою обгрунтованого і кваліфікованого прийняття рішень з питань формування напрямів науково-технічних досліджень і визначення інших завдань при Центрі може створюватися науково-технічна рада, яку очолює директор-координатор Центру. До роботи в ній можуть залучатися провідні фахівці і науковці України та інших держав.

10. Структуру Центру затверджує Віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу обов'язків.

11. Для контролю за діяльністю Центру утворюється наглядова рада. Склад наглядової ради та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

Права Центру

12. Центр має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

вступати в установленому порядку у відносини з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі міжнародними, провадити зовнішньоекономічну діяльність та бути засновником і учасником господарських товариств (спільних підприємств);

набувати майнові і немайнові права, придбавати або орендувати у підприємств, установ, організацій та окремих громадян будинки, споруди, матеріали, обладнання, транспортні засоби тощо;

бути позивачем і відповідачем у суді, набувати інші права та здійснювати інші дії згідно із своєю метою, завданнями та функціями.

Майно і кошти Центру

13. Майно і кошти Центру утворюються за рахунок:

майна, переданого Центру під час його створення;

( Абзац третій пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004 )

доходів від власної господарської діяльності, надання технічних, експертних та навчально-методичних послуг, а також надання послуг з перекладу відповідних проектів і з управління їх виконанням; ( Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 156 ( 156-2002-п ) від 15.02.2002 )

надходжень від участі в наукових конкурсних програмах, добровільних внесків вітчизняних та іноземних підприємств, установ, організацій та окремих осіб у грошовій чи майновій формі;

одержаних кредитів відповідно до законодавства для фінансування своєї діяльності;

інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

Кошти Центру використовуються для вирішення завдань і здійснення функцій відповідно до встановлених напрямів його діяльності.

Господарська діяльність Центру

14. Прибуток (доход) Центру, одержаний від власної господарської діяльності, після сплати встановлених законодавством податків та зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету використовується для забезпечення його подальшого розвитку.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Центру здійснюється органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, а також аудиторськими організаціями.

( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Ліквідація і реорганізація Центру

15. Ліквідація і реорганізація Центру здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.