Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 987
Прийняття: 20.06.2000
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 20 червня 2000 р. N 987 Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 931 ( 931-2005-п ) від 16.09.2005 )

Про затвердження Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 958 ( 958-2001-п ) від 09.08.2001 N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004 )

( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 936 ( 936-2005-п ) від 20.09.2005 )

На виконання Закону України "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" ( 1445-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 6 - 35, 37, 38, 41 Порядку зарахування збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і використання його коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року N 396 ( 396-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 491).

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 987

ПОРЯДОК використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

( У тексті Порядку слова "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 85 ( 85-2004-п ) від 28.01.2004 )

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (далі - Фонд), а також обліку, звітності та контролю за використанням коштів Фонду.

Використання коштів Фонду

2. Кошти Фонду витрачаються виключно на фінансування заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення відповідно до законодавства.

Перелік видатків на здійснення зазначених заходів, що фінансуються з Фонду, затверджується Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

3. Протягом бюджетного року кошти Фонду витрачаються виключно за бюджетними призначеннями та затвердженими кошторисами доходів і видатків за функціональною та економічною класифікацією видатків бюджету.

Головним розпорядником коштів Фонду є МНС.

4. МНС за місяць до початку бюджетного року подає Державному казначейству на паперових та електронних носіях за встановленою ним формою дані про територіальне розташування (мережу) підприємств, установ і організацій, які беруть участь у реалізації заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (одержувачі), міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, які одержують кошти Фонду і визначаються як одержувачі коштів з власною мережею і мають право здійснювати розподіл коштів Фонду розпорядникам нижчого рівня (далі - одержувачі з власною мережею) та одержувачам.

Про зміни в територіальному розташуванні мережі цих одержувачів коштів Фонду у процесі виконання бюджету МНС повідомляє Державне казначейство один раз на квартал не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.

Розпорядники коштів нижчого рівня інформацію про мережу підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, та про внесення змін до неї подають територіальному органу Державного казначейства в територіальному розрізі (область, місто, район) у порядку, визначеному Державним казначейством.

5. На підставі затвердженого розпису видатків державного бюджету на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, доведеного в установленому порядку Мінфіном, МНС розподіляє їх між одержувачами з власною мережею і у місячний термін з дня набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік повідомляє про ці дані зазначеним одержувачам та Державному казначейству в територіальному розрізі, а зведені дані - Мінфіну.

Розпорядники нижчого рівня подають зведені кошториси і плани асигнувань територіальним органам Державного казначейства у порядку, встановленому Державним казначейством.

6. Порядок і терміни внесення змін до кошторисів та планів асигнувань із Фонду здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 ( 17-2000-п ) "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" та наказом Мінфіну від 21 січня 2000 р. N 10 ( v0011201-00 ).

7. Виділені асигнування МНС розподіляє між одержувачами з власною мережею у розрізі кодів бюджетної класифікації, затверджених Мінфіном, та подає Державному казначейству дані про розподіл за встановленою ним формою.

Фінансування видатків Фонду здійснюється Державним казначейством у межах наявних фінансових ресурсів шляхом переказу коштів територіальним управлінням Державного казначейства на підставі поданого МНС розподілу коштів Фонду.

Одержувачі коштів з власною мережею здійснюють наступний розподіл коштів відповідно між розпорядниками нижчого рівня, підприємствами, установами і організаціями та райдержадміністраціями.

За відсутності структурних підрозділів у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у районних держадміністраціях і виконкомах міських, селищних та сільських рад рішення про розподіл коштів, що виділяються на соціальний захист населення, приймається районними держадміністраціями та виконкомами рад і передається до органів Державного казначейства для проведення видатків чи відшкодування витрат.

8. Територіальні органи Державного казначейства здійснюють перерахування коштів та оплату рахунків у межах коштів, отриманих від вищестоящого органу Державного казначейства.

Організація роботи з проведення фінансування видатків Фонду в територіальних органах Державного казначейства забезпечується у порядку, встановленому Державним казначейством.

9. Використані не за цільовим призначенням кошти Фонду підлягають внесенню в доход Державного бюджету України.

Порядок оплати витрат розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів Фонду

10. Оплата витрат одержувачів коштів Фонду з власною мережею та розпорядників нижчого рівня провадиться органами Державного казначейства шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунки суб'єктів господарської діяльності, установ та організацій, що виконали роботи або надали послуги, а також шляхом надання дозволу на одержання готівки в установах банків на цілі, передбачені у кошторисах видатків одержувачів коштів Фонду.

Порядок надання дозволу на одержання готівки визначається Державним казначейством.

Облік витрат одержувачів коштів Фонду здійснюється у порядку, що встановлюється Державним казначейством.

11. На підставі поданих одержувачем коштів Фонду з власною мережею та розпорядником нижчого рівня платіжних доручень, до яких додаються документи, що підтверджують витрати, орган Державного казначейства перераховує кошти за надані послуги, виконані роботи безпосередньо на рахунки суб'єктам господарської діяльності.

З метою забезпечення попереднього контролю за витрачанням коштів Фонду документи, що підтверджують необхідність проведення оплати рахунка, перевіряються щодо доцільності та ефективності витрат. Суми, що підлягають перерахуванню, звіряються із затвердженими планами асигнувань, кошторисом доходів і видатків підприємств, установ та організацій, а також із залишками невикористаних асигнувань за кодами бюджетної класифікації видатків.

Якщо під час проведення перевірок встановлено факти нецільового використання коштів у грошовій формі та матеріальних цінностей чи неповне документальне підтвердження витрат, орган Державного казначейства відмовляє в оплаті рахунка і повертає його одержувачу-розпоряднику коштів з письмовим повідомленням причин повернення. Відмова в оплаті обов'язково реєструється в органі Державного казначейства.

Розрахункові документи, які підтверджують необхідність оплати рахунків, до проведення оплати залишаються в органі Державного казначейства. Вони повертаються одержувачу-розпоряднику коштів після здійснення оплати з відповідним відбитком штампа казначея.

На документах, що передбачають довгострокову дію і часткову оплату (цивільно-правові угоди тощо), в обов'язковому порядку на останній сторінці проставляється сума кожної окремої оплати і дата її проведення.

Оплата витрат розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів за напрямами здійснення видатків Фонду

12. Видатки на державні капітальні вкладення, передбачені Чорнобильською будівельною програмою, здійснюються за умови наявності у замовників (міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення) відповідних документів (титул будови, план технічного переоснащення, контракт з підрядником, внутрішньобудівельний титульний список, наказ (рішення) про затвердження проектно-кошторисної документації або зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, довідка про підсумки проведення торгів (тендеру). Розпорядник у межах коштів, що надійшли на його рахунок у територіальному органі Державного казначейства, подає цьому органу платіжні доручення на безпосереднє перерахування коштів на користь організацій за виконані роботи, поставлені матеріали, надані послуги. До платіжних доручень додаються контракти (договори) з підрядником про виконання робіт, рахунки постачальників будівельних матеріалів, устаткування, акти про виконані роботи за встановленими формами тощо. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

13. Забезпечення житлом переселенців із радіоактивно забруднених територій та поліпшення житлових умов громадян, віднесених до категорії 1 постраждалих (самостійне переселення), здійснюється МНС, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями шляхом придбання та закінчення будівництва недобудованого (високого ступеня готовності) житла, а також шляхом придбання житла, яке перебуває у приватній власності громадян, та відшкодуванням за самостійне придбання або побудоване житло, у тому числі у житлово-будівельному кооперативі згідно з нормами, передбаченими законодавством. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

МНС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласне (міське) управління (відділ) у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, враховуючи наявні документи (договори про будівництво житла, договори купівлі-продажу, довідки про сплату внесків у житлово-будівельний кооператив, обгрунтування авансування індивідуальних забудовників), готує відповідне рішення про розподіл коштів, що надійшли на його рахунок, і подає територіальним органам Державного казначейства платіжні доручення на безготівкове перерахування коштів підрядним організаціям, які закінчують спорудження недобудованого і вводять в експлуатацію готове житло, на рахунки організацій, що здійснюють придбання житла для зазначених категорій громадян, та громадянам, які самостійно побудували або придбали житло згідно з нормами, передбаченими законодавством.

14. Оплата витрат на фінансування цільових Чорнобильських програм (система радіаційного контролю, реабілітація територій та поховання радіоактивних відходів, ведення агропромислового та лісового господарства, екологічного оздоровлення середовища, розвиток сфери освіти, культури, соціально-психологічних служб, центрів інформування громадськості, створення системи інформації, міжнародне співробітництво, підготовка кадрів), погоджених чи затверджених МНС, провадиться згідно з поданим цим Міністерством, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями розподілом коштів між відповідними держадміністраціями та виконавцями робіт. Перерахування коштів територіальними органами Державного казначейства здійснюється за наявності погоджених чи затверджених МНС річних планів щодо кожної програми, кошторисів витрат і договорів на виконання робіт. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

15. Оплата робіт і досліджень, пов'язаних із науковим забезпеченням робіт та інших заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, які виконуються на підставі договорів, укладених МНС з науково-дослідними, проектно-конструкторськими організаціями та підприємствами, здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки виконавців робіт після пред'явлення МНС Державному казначейству договорів на виконання робіт, актів про виконані роботи, рахунків для оплати і накладних. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

16. Видатки на медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадяться у межах коштів, що надійшли з Фонду на ці видатки міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, ЦК профспілки працівників атомної енергетики та промисловості, Державному лікувально-оздоровчому управлінню, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям через територіальні органи Державного казначейства згідно із спеціальними програмами, погодженими чи затвердженими МНС, та укладеними ними договорами (контрактами). Кошти перераховуються безпосередньо постачальникам та/або виробникам медичного обладнання, ліків, реактивів, інструментів, інших матеріалів медичного призначення, лікувальним закладам на придбання ліків, реактивів, витратних матеріалів медичного призначення тощо, в тому числі для надання медичної допомоги особам, захворювання яких пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, в спеціалізованих медичних закладах незалежно від форми власності у разі, якщо така допомога не може бути надана лікувальними закладами регіону, на підставі укладених договорів, актів про виконані роботи, а також рахунків для оплати і накладних. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

17. Оплата рахунків щодо видатків на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться територіальними органами Державного казначейства згідно з представленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, ЦК профспілки працівників атомної енергетики та промисловості, Державним лікувально-оздоровчим управлінням, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями договорами, укладеними ними із санаторно-оздоровчими закладами, рахунками на придбання путівок, розрахунками на одержання путівок пільговими категоріями громадян, кошторисами на утримання відділів (підвідділів) або посадових осіб, які безпосередньо займаються питаннями організації оздоровлення та утримуються за рахунок коштів Фонду в обсягах, що не перевищують 0,2 відсотка суми коштів, виділених на оздоровлення відповідним органам, які організовують оздоровлення громадян. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

18. Грошова компенсація за невикористану путівку на санаторно-курортне лікування виплачується у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Потребу в коштах на ці витрати визначають Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації згідно з поданими районними держадміністраціями та міськвиконкомами заявками і документами, що підтверджують витрати. Кошти на зазначені цілі органи Державного казначейства перераховують на відповідні рахунки підприємств, установ, організацій за наявності зазначених документів.

19. Видатки на комплекс заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів здійснюються за рахунок асигнувань, що виділяються на виконання завдань Комплексної програми обов'язкових заходів (робіт) щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, яка щорічно затверджується МНС, та Комплексної програми робіт на об'єкті "Укриття", яка затверджується у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. N 1249 ( 1249-99-п ).

Виключно у межах цих асигнувань Адміністрація зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення:

готує програми обов'язкових заходів державних спеціалізованих підприємств сфери управління МНС, які затверджуються Міністром і на виконання статей 13 і 14 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) задіяні в їх виконанні;

укладає з підприємствами, установами та організаціями - суб'єктами господарської діяльності іншого відомчого підпорядкування договори на проведення робіт чи заходів, надання послуг щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, крім відповідних договорів, що укладаються в рамках Комплексної програми робіт на об'єкті "Укриття".

Оплата видатків провадиться за рахунок коштів Фонду через територіальні органи Державного казначейства за фактично:

здійснені обов'язкові заходи на підставі поданого Адміністрацією зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення чи відповідним одержувачем з власною мережею розподілу коштів між їх виконавцями та звітів про їх виконання;

виконані роботи чи надані послуги на підставі поданих Адміністрацією зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення чи відповідним одержувачем платіжних доручень на оплату видатків згідно з актами приймання-здавання виконаних робіт (послуг).

19-1. Видатки, пов'язані із здійсненням комплексу заходів згідно з програмою будівництва пускового комплексу "Вектор", провадяться шляхом перерахування коштів державному спеціалізованому підприємству "Техноцентр". ( Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

Надання пільг, виплата компенсацій, допомоги та відшкодування підприємствам, установам і організаціям пов'язаних з цим видатків

20. Виплата компенсацій і допомоги, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), провадиться:

працюючим громадянам - підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами, в яких громадяни працюють, навчаються або несуть службу; ( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

непрацюючим та працюючим пенсіонерам - органами праці та соціального захисту населення; ( Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002, N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

тимчасово непрацюючим громадянам та громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, - органами, що визначаються місцевими органами виконавчої влади за місцем їх проживання;

дітям віком до 18 років - за місцем основної роботи (навчання, служби) матері, у разі, коли мати не працює (не вчиться, не служить), - за місцем основної роботи (навчання, служби) батька або особи, яка замінює батьків; у разі, коли батьки (особа, яка замінює батьків) не працюють (не вчаться, не служать), - за місцем проживання батьків з дитиною або особи, яка їх замінює - органами, що визначаються місцевими органами виконавчої влади.

21. Виплата громадянам щорічної допомоги на оздоровлення провадиться управліннями праці та соціального захисту населення рай(міськ)держадміністрацій за місцем їх проживання.

22. Виплата громадянам компенсацій і допомоги, а також відшкодування витрат, пов'язаних з відселенням або самостійним переселенням, провадиться місцевими державними адміністраціями за їх попереднім місцем проживання.

Виплата компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі організованого відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій провадиться за попереднім місцем його знаходження територіальними органами Державного казначейства у міру надходження коштів на зазначені цілі у порядку черги, встановленої місцевими органами виконавчої влади, на підставі Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 755 ( 755-97-п ).

23. Надання громадянам медичних, житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, позик банків здійснюється відповідно медичними (щодо безплатного відпуску ліків за рецептами лікарів - аптеками, безплатного або пільгового зубопротезування - стоматологічними поліклініками (відділеннями), визначеними органами виконавчої влади), житлово-комунальними організаціями, підприємствами зв'язку, установами банків за місцем проживання громадян, а для забудовників житла - за місцем будівництва.

Відшкодування витрат організаціям, які відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" забезпечують постраждалих громадян паливом, провадиться територіальними органами Державного казначейства на підставі поданих розрахунків за формою, затвердженою наказом МНС.

24. Видатки, пов'язані з наданням пільг щодо пенсійного забезпечення згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (пенсій на пільгових умовах за віком і стажем роботи, пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, додаткові пенсії, щомісячні компенсації за втрату годувальника, підвищені пенсії і допомога), провадяться органами, які виплачують пенсію.

Кошти на пенсійне забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, перераховуються Державним казначейством централізовано Пенсійному фонду.

Територіальні органи Державного казначейства перераховують відділенням (філіям) Ощадного банку кошти на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також членів їх сімей на підставі поданих обласними віськкоматами, пенсійними службами управлінь внутрішніх справ та служби безпеки (на рівні областей), пенсійними службами Міноборони, МВС, СБУ відповідних розрахунків і списків одержувачів.

25. Виплати громадянам компенсацій, допомоги та надання пільг провадяться від дня набуття права на них, але не раніше дня одержання посвідчення встановленого зразка або інших документів, що підтверджують статус постраждалих, та з дня подання письмової заяви. ( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

Письмова заява подається громадянином один раз на всі види компенсацій та допомоги. У разі зміни обставин заява поновлюється.

26. Відповідальність за правильність призначення громадянам компенсацій і допомоги та своєчасність їх виплати несуть керівники підприємств, установ та організацій згідно із законодавством.

27. Підприємства, установи та організації, зазначені у пунктах 20, 23, 24 цього Порядку, виплату компенсацій і допомоги здійснюють за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх за рахунок коштів Фонду за поданням органам Державного казначейства розрахунків витрат протягом двох тижнів від дня проведення виплати. На загальну суму витрат організації виписують платіжне доручення для перерахування коштів на їх рахунок.

Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій і допомоги та наданням пільг, провадиться територіальними органами Державного казначейства у межах коштів, що надійшли на рахунок фінансування цих витрат.

Витрати на оплату банківських і поштових операцій в частині видатків, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відшкодовуються за рахунок коштів Фонду.

28. З метою цільового використання коштів, які виділяються органами Державного казначейства для проведення підприємствами, установами і організаціями виплат компенсацій і допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, установи банків відкривають підприємствам, установам і організаціям окремі спеціальні рахунки. ( Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

У разі коли підприємство (установа, організація) здійснило виплати за рахунок власних коштів, то кошти із спеціального рахунку можуть бути перераховані підприємствам, установам і організаціям на їх розрахункові рахунки та основні бюджетні рахунки з метою відшкодування витрат. ( Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

Органи Державного казначейства приймають розрахунки витрат від підприємств, установ та організацій за поточний рік до 1 березня наступного року.

29. Прийняті до оплати органами Державного казначейства розрахунки видатків щодо виплати компенсацій та допомоги і надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, разом з 4 екземплярами платіжних доручень на перерахування коштів, останній з яких підписується керівником та головним бухгалтером одержувача коштів і стверджується печаткою, реєструються в журналі реєстрації розрахунків.

З метою забезпечення дійового оперативного контролю за порядком виплати компенсацій та допомоги і надання пільг кожне підприємство, установа чи організація подає органу Державного казначейства паспорт даних з визначенням кількості потерпілих за категоріями.

30. Витрати, пов'язані з оплатою особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, листків непрацездатності за період лікування в санаторіях, виплати понад встановлені законодавством розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі по догляду за хворою дитиною), вагітності та пологах здійснюються підприємствами, установами, організаціями за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Зазначені витрати відшкодовуються органам Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідними територіальними органами Державного казначейства.

Відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям, на оплату працівникам перших п'яти днів їх тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, понад встановлені законодавством розміри провадиться через територіальні органи Державного казначейства на підставі поданих розрахунків.

Витрати на виплату підвищеного розміру допомоги по догляду за дитиною, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею трирічного віку здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних (міських) державних адміністрацій за місцем проживання особи, яка доглядає за дитиною, а з 1 січня 2002 року особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - підприємствами, установами та організаціями за місцем основної роботи за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, перерахованих відповідними органами Державного казначейства на підставі поданих розрахунків.

( Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 958 ( 958-2001-п ) від 09.08.2001 )

31. Відшкодування витрат, пов'язаних з безплатним харчуванням потерпілих дітей у навчальних закладах провадяться установам, підприємствам, які харчують дітей, через територіальні органи Державного казначейства на підставі поданих розрахунків.

32. Забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється в установленому порядку Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Відшкодування пов'язаних з цим витрат провадиться шляхом централізованого перерахування коштів Державним казначейством Фонду соціального захисту інвалідів.

33. Відшкодування вартості проїзду один раз на рік міжміським транспортом провадиться за пред'явленням проїзних квитків підприємствами, установами і організаціями, визначеними пунктом 20 цього Порядку.

При цьому компенсація вартості проїзду залізничним транспортом здійснюється за вартістю квитка купейного або плацкартного вагона швидкого поїзду.

34. Відшкодування витрат, пов'язаних з безплатним користуванням громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, міським та приміським транспортом, провадиться через територіальні органи Державного казначейства пасажирським автотранспортним підприємствам, трамвайно-тролейбусним, тролейбусним і трамвайним управлінням на місцях, відділкам залізниць Укрзалізниці, управлінням річкового (водного) транспорту відповідно до встановленого Порядку, затвердженого наказом МНС.

35. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням доплат і компенсацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 223 ( 223-2000-п ) "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів" провадиться через територіальні органи Державного казначейства підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють обов'язкові заходи чи виконують роботи у зазначених зонах у межах Комплексної програми обов'язкових заходів (робіт) щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженої МНС, та Комплексної програми робіт на об'єкті "Укриття" за рахунок коштів Фонду, передбачених на виплату компенсацій та надання пільг, на підставі поданих ними розрахунків, погоджених з Адміністрацією зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Облік, звітність і контроль за цільовим використанням коштів Фонду

36. Облік і звітність за операціями касового виконання державного бюджету за видатками Фонду в органах Державного казначейства здійснюється у порядку, встановленому Державним казначейством.

37. Бухгалтерський облік і звітність про використання одержаних з Фонду коштів на підприємствах, установах, організаціях, у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях ведеться у порядку, встановленому Мінфіном.

Зазначені органи, а також підприємства, установи та організації ведуть облік видатків на зазначені заходи окремо від основної діяльності.

38. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання подають органам, які здійснюють фінансування заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, звіти за формами та у терміни, визначені Державним казначейством. Фінансова звітність подається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

Квартальний звіт про використання виділених із Фонду коштів за встановленою формою подається не пізніш як 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніш як 15 січня наступного за звітним роком.

Управління Пенсійного фонду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, яким виділено кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг щодо пенсійного забезпечення, подають звіт Пенсійному Фонду України не пізніш як 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніш як 20 січня наступного за звітним роком.

Одержувачі коштів з власною мережею подають МНС зведений звіт про використання коштів Фонду за встановленою ним формою не пізніш як 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніш як 20 січня наступного за звітним роком.

Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд соціального захисту інвалідів подають МНС зведений звіт не пізніш як 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніш як 20 лютого наступного за звітним роком.

Розпорядники коштів Фонду всіх рівнів та одержувачі, які перебувають на казначейському обслуговуванні кошторисів, подають фінансову звітність, погоджену з органами Державного казначейства, які їх обслуговують,

Зведений звіт про використання коштів Фонду МНС подає Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніш як 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніш як 1 березня наступного за звітним роком.

У разі неподання або несвоєчасного подання звітності про використання коштів Фонду МНС має право зупинити подальше фінансування до моменту отримання зазначеної звітності. ( Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-2002-п ) від 01.07.2002 )

39. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюється МНС, Мінфіном, Державним казначейством і Головним контрольно-ревізійним управлінням, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у межах їх компетенції.