Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1002
Прийняття: 03.11.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2010 р. № 1002
Київ

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 20.01.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 20.01.2021}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству освіти і науки:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 18.01.2012; в редакції Постанови КМ № 708 від 24.12.2014}

передбачати разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання заходів Програми;

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. № 1002

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА
науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 20.01.2021}

Мета Програми

Метою Програми є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Договору про Антарктику та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми необхідно:

провести фундаментальні та прикладні наукові дослідження, зокрема геолого-геофізичні дослідження для виявлення та проведення оцінки запасів вуглеводнів (нафта, газ), мінерально-сировинних ресурсів (золото, алмази, уран тощо), фізичні (гідрометеорологічні, океанографічні, геокосмічні) дослідження для здійснення контролю за станом морського середовища та суходолу, верхньої атмосфери та геокосмосу, біологічні та медико-фізіологічні дослідження для визначення структури та функцій антарктичних організмів, їх стійкості до екстремальних факторів на молекулярно-генетичному рівні, одержання продуцентів біологічно активних речовин і технологічно перспективних штамів мікроорганізмів з метою їх застосування в медицині та промисловості;

провести міждисциплінарні дослідження для розроблення та впровадження нових технологій забезпечення захисту навколишнього природного середовища;

забезпечити функціонування та модернізацію станції "Академік Вернадський", організацію та проведення щороку антарктичних експедицій;

створити цілісну систему підготовки дослідників, матеріалознавців і технологів, які володіють міждисциплінарними фундаментальними знаннями та вміють працювати на сучасному обладнанні;

забезпечити співпрацю з міжнародними організаціями Договору про Антарктику, розробити та впровадити механізм територіального управління багатопрофільною діяльністю з метою збереження природно-географічних об'єктів та дослідницьких полігонів, які становлять особливий науковий інтерес;

провадити інформаційно-видавничу діяльність з висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці.

Проведення досліджень в Антарктиці окремими науково-дослідними установами призведе до збільшення обсягу видатків державного бюджету, пов'язаних з відрядженням і перебуванням дослідників на антарктичній станції "Академік Вернадський", а відсутність у зазначених установ науково-дослідного судна ускладнить організацію доставки на антарктичну станцію працівників, матеріалів, палива, продовольства, наукового та технічного обладнання.

Оптимальним способом розв'язання проблеми є організація та проведення Державною установою Національний антарктичний науковий центр антарктичних експедицій і досліджень антарктичних експедицій і досліджень із залученням підприємств, установ та організацій Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, Міндовкілля, що дасть змогу виконати міжнародні зобов'язання України, підготувати науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави в Антарктичному регіоні.

{Абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 88 від 18.01.2012, № 488 від 11.07.2013, № 708 від 24.12.2014, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 32 від 20.01.2021}

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити проведення досліджень на антарктичній станції "Академік Вернадський", модернізацію її науково-технічної бази;

визначити найперспективніші ділянки шельфу моря Беллінзгаузена на вуглеводну (нафта, газ) та рудну спеціалізацію;

розробити схему зміни великомасштабної, глобальної атмосферної циркуляції та погодних умов над районом Антарктичного півострова до середини XXI століття і методи прогнозування погоди;

створити сезонну науково-дослідну базу на Антарктичному півострові;

визначити закономірності впливу метеорологічних умов і динаміки океанічного середовища на формування і розподіл зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значущості західно-антарктичного сектору Південного океану;

визначити критерії оцінки стану людини під час тривалого перебування в екстремальних умовах та розробити комплексну технологію профілактики дизадаптаційних порушень, збереження здоров'я і працездатності учасників антарктичних експедицій;

розробити і впровадити нові технології, препарати та матеріали;

створити інформаційні системи і технології, спостережно-аналітичні системи для здійснення контролю за станом морського середовища;

провести дистанційний моніторинг стану верхньої атмосфери та геокосмосу та створити моделі перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу;

визначити структурно-функціональну та молекулярно-генетичну характеристику антарктичних організмів;

отримати нові продуценти біологічно активних речовин для створення нових лікувально-профілактичних засобів;

розробити новітні біотехнології знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод антарктичних станцій;

забезпечити участь представників України у роботі міжнародних антарктичних організацій та реалізацію міжнародних проектів Наукового комітету з антарктичних досліджень;

створити позитивний імідж України шляхом розвитку вітчизняного інтелектуального та промислового потенціалу.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 886,63 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету - 886,46 млн. гривень, інших джерел - 0,17 млн. гривень.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 88 від 18.01.2012, № 488 від 11.07.2013, № 708 від 24.12.2014, № 397 від 23.05.2018, № 32 від 20.01.2021}

Обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з можливостей державного бюджету з урахуванням конкретизації завдань та заходів за підсумками виконання Програми.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 194 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 10, ст. 493).

2. Програми затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002.

3. Державний замовник - МОН.

4. Керівник Програми - заступник Міністра освіти і науки.

5. Виконавці заходів Програми - Державна установа Національний антарктичний науковий центр, підприємства, установи та організації Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, Міндовкілля.

6. Строки виконання: 2011-2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

886,46

20,84

21,2

24,41

23,88

46,57

54,42

59,01

100,06

60,23

144,31

128,51

101,51

101,51

Інші джерела

0,17

0,08

0,01

0,08Усього

886,63

20,92

21,21

24,49

23,88

46,57

54,42

59,01

100,06

60,23

144,31

128,51

101,51

101,51

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 88 від 18.01.2012, № 488 від 11.07.2013, № 708 від 24.12.2014, № 397 від 23.05.2018, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 32 від 20.01.2021}
Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 32)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 88 від 18.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 488 від 11.07.2013; в редакції Постанов КМ № 708 від 24.12.2014, № 397 від 23.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020; в редакції Постанови КМ № 32 від 20.01.2021}Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 32)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 88 від 18.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 488 від 11.07.2013; в редакції Постанов КМ № 708 від 24.12.2014, № 397 від 23.05.2018; в редакції Постанови КМ № 32 від 20.01.2021}