Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 194-р
Прийняття: 03.02.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 3 лютого 2010 р. N 194-р Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, що додається.

Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 194-р

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Розроблення Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки (далі - Програма) викликане необхідністю виконання міжнародних зобов'язань, що випливають з участі України в Договорі про Антарктику, проведення наукових досліджень в Антарктиці, що сприятиме зміцненню національної безпеки України, забезпеченню захисту її політичних, соціально-економічних та екологічних інтересів.

Аналіз причин виникнення проблем та обґрунтування необхідності їх розв'язання програмним методом

Глобальне потепління і пов'язані з ним ризики, вичерпання наявних ресурсів вуглеводнів, мінеральної сировини, прісної води - це проблеми, які вимагають постійної координації зусиль центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та інших установ і організацій, зокрема до розроблення та виконання державних програм проведення досліджень в Антарктиці, з метою одержання політичних, соціально-економічних та екологічних результатів такої діяльності.

Відповідно до Договору про Антарктику кожна Сторона має право вирішального голосу під час вирішення всіх питань науково-дослідної діяльності в Антарктиці протягом того часу, поки вона заінтересована у провадженні в Антарктиці такої діяльності, створенні наукових станцій та відрядженні наукових експедицій.

У зв'язку з тим, що строк дії Державної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2002-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. N 422 ( 422-2001-р ), закінчується 31 грудня 2010 р., виникла потреба у розробленні нової програми на 2011-2020 роки.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання Україною міжнародних зобов'язань відповідно до Договору про Антарктику та науково обґрунтованої оцінки перспектив освоєння біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант - проведення наукових досліджень в Антарктиці окремими науково-дослідними установами. Проте такий підхід ускладнюватиме проведення комплексних досліджень, потребуватиме збільшення витрат коштів державного бюджету на відрядження і перебування на антарктичній станції "Академік Вернадський" працівників кожної науково-дослідної установи. Крім того, відсутність власних науково-дослідних суден ускладнює організацію доставки на антарктичну станцію працівників, матеріалів, палива, продовольства, наукового та технічного обладнання кожною науково-дослідною установою.

Другий варіант - покладення на Національний антарктичний науковий центр завдання з організації та проведення наукових досліджень, експедицій, утримання антарктичної станції "Академік Вернадський", як це передбачено у Державній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2002-2010 роки.

За час виконання зазначеної Програми:

створено систематизований каталог первинних зразків, картографічних матеріалів та схем розрізів (профілів) геолого-геофізичного змісту з використанням супутникових даних, розроблений метод гравіметричної томографії, який дав змогу відобразити внутрішню структуру земних надр і виявити перспективні нафтогазові родовища (розрахункові запаси нафти в Антарктиці становлять 107 млрд. тонн, природного газу - 15 трлн. куб. метрів);

проведено біоресурсні та океанографічні роботи під час морських експедицій на науково-дослідному судні "Ернст Кренкель", які сприяли поглибленню уявлення про морські екосистеми регіону і підтвердили перспективність атлантичної частини Антарктики для промислу криля і риби;

вперше в світі сформульовано концепцію дослідження техногенного впливу на "електромагнітний клімат" Землі, розроблено метод довгострокового прогнозу погоди для Антарктичного півострова, антарктичну станцію "Академік Вернадський" включено до глобальної системи відстеження кліматичних змін;

закладено поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" біогеографічний полігон на базі унікальної антарктичної ландшафтної оази, створено топографічну карту полігону, застосування комплексного підходу до вивчення антарктичної флори та фауни дало змогу отримати принципово нові дані про фітовіруси та ґрунтові мікробні ценози;

вперше в Антарктиці на антарктичній станції "Академік Вернадський" впроваджено технологію з переробки твердих харчових відходів, результати медико-біологічних досліджень українських учених враховані під час розроблення медичних стандартів і створення міжнародної системи охорони здоров'я в Антарктиці.

Ураховуючи результати виконання Державної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2002-2010 роки, подальші дослідження на період до 2020 року пропонується проводити на державному рівні відповідно до нової Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. Такий варіант розв'язання проблеми є оптимальним.

Шляхи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

проведення щорічних наукових досліджень на антарктичній станції "Академік Вернадський", модернізації її науково-технічної бази;

відрядження сезонних морських експедицій з вивчення біологічних і мінеральних ресурсів, наземних та морських екосистем;

дослідження антарктичних зразків гірських порід та біологічних об'єктів;

створення інформаційних систем і технологій, спостережно-аналітичної системи для контролю за станом морського середовища району досліджень антарктичної станції "Академік Вернадський" та суходолу архіпелагу Аргентинських островів;

проведення дистанційного моніторингу стану верхньої атмосфери та геокосмосу;

розроблення новітніх біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод антарктичних станцій;

участі представників України у роботі міжнародних антарктичних організацій та виконання міжнародних проектів Наукового комітету з антарктичних досліджень (СКАР);

створення на о. Галіндез біогеографічного полігону для комплексних міжнародних наукових досліджень за участю дослідників інших держав - учасниць Договору про Антарктику та міжнародних антарктичних організацій;

удосконалення системи підготовки і перепідготовки фахівців для роботи в антарктичних експедиціях;

створення нових сезонних науково-дослідних станцій з метою розширення присутності України в Антарктиці;

вирішення питання про власне науково-дослідне судно України для роботи в Антарктиці.

Програма розрахована на 2011-2020 роки.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Після виконання Програми будуть отримані політичні, економічні, наукові, технічні та комерційні результати, що сприятимуть соціально-економічному розвитку України.

Виконання Програми дасть змогу:

визначити найперспективніші поклади нафти і газу на шельфі моря Беллінзгаузена;

розробити сценарії зміни великомасштабної, глобальної атмосферної циркуляції та погодних умов над районом Антарктичного півострова до середини XXI століття і запровадити вдосконалені методи прогнозу погоди;

створити сезонну науково-дослідну базу на Антарктичному півострові;

встановити закономірності формування впливу метеорологічних умов і динаміки океанічного середовища на формування і розподіл зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значущості західно-антарктичного сектору Південного океану;

удосконалити природоохоронні біотехнології з очищення промислових металовмісних стічних вод;

визначити критерії оцінки стану організму людини під час тривалого перебування в екстремальних умовах та розробити комплексну технологію профілактики дизадаптаційних порушень, збереження здоров'я і працездатності полярників;

розробити і впровадити нові технології, препарати та матеріали.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених МОН у державному бюджеті на відповідний рік. Орієнтовний щорічний обсяг видатків на виконання Програми прогнозується у сумі 18300 тис. гривень, який буде уточнюватися з урахуванням можливостей формування видатків державного бюджету.