Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 708
Прийняття: 24.12.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2014 р. № 708
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 450 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2209070 “Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням” і збільшення їх обсягу за програмою 2209120 “Дослідження на антарктичній станції “Академік Вернадський”.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2951; 2012 р., № 13, ст. 468; 2013 р., № 53, ст. 1939) зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. № 708

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002

1. Абзац перший пункту 3 постанови викласти у такій редакції:

“3. Міністерству освіти і науки:”.

2. У Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) в абзаці дев’ятому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” слово “Держінформнауки,” виключити;

2) у другому реченні абзацу першого розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “276,38”, “272,38” і “4” замінити відповідно цифрами “286,85”, “286,33” і “0,52”;

3) у додатках до Програми:

у додатку 1:

у пункті 3 слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”;

у пункті 4 слова “Голова Держінформнауки” замінити словами “заступник Міністра освіти і науки”;

у пункті 5 слово “Держінформнауки,” виключити;

пункт 7 викласти у такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

286,33

20,84

21,2

24,41

24,3

37,33

28,42

29,8

31,68

33,07

35,28

Інші джерела

0,52

0,08

0,01

0,08

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,07

0,07

Усього

286,85

20,92

21,21

24,49

24,33

37,36

28,45

29,86

31,74

33,14

35,35”;

додатки 2 і 3 викласти у такій редакції:“Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. № 708)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми  проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Геолого-геофізичні дослідження

1. Проведення досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу

кількість геологічних моделей проведення оцінки геолого-структурних елементів Західної Антарктики

20


2

2


2

3

2

3

3

3

1) проведення досліджень рельєфу поверхні дна і суходолу, динаміки льодового покриву Західної Антарктики з використанням методу гравіметричної томографії та сейсмотомографії, комплексних аналітичних досліджень на основі геоінформаційних систем, розроблення апаратурно-методичного комплексу для створення інформативних моделей глибинної структури Західної Антарктики

МОН

державний бюджет

1,19


0,09

0,07


0,1

0,24

0,13

0,2

0,17

0,19

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

кількість моделей глибинних структур прогнозування мінеральних та нафтогазоносних ресурсів

9

1

1

1

1

2

1

2

2) впровадження технологій електромагнітного зондування, наземних і морських геологічних, геофізичних, аерогеофізичних та супутникових зйомок, створення автоматизованих систем оброблення та інтерпретації геофізичної інформації, комплексного геофізичного та геодезичного полігона в районі антарктичної станції “Академік Вернадський”, дво- та тривимірних моделей глибинних структур

МОН

державний бюджет

0,86

0,03


0,07


0,1


0,12

0,2

0,16

0,18

Національна академія наук

-"-

0,020,01

0,01


відсоток площ перспективних нафтогазових ділянок

100

5

5

5


10

10

10

20

20

15

3) проведення оцінки мінерально-сировинної бази Антарктичного півострова та його материкової частини, виявлення перспективних нафтогазових ділянок шельфу моря Беллінсгаузена і визначення їх георесурсного потенціалу

МОН

-"-

1,19

0,02

0,09

0,07


0,1

0,24

0,13

0,2

0,16

0,18

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Разом за завданням 1

-"-

3,3

0,05

0,18

0,21


0,3

0,48

0,38

0,6

0,52

0,58

2. Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів

кількість мас-балансових моделей

5


1

1

1

1

1

впровадження високоточних засобів вимірювальної техніки, проведення оцінки і прогнозування впливу глобального потепління на перерозподіл та руйнування стійких органічних забруднень, визначення геофізичних факторів, що впливають на зміну навколишнього природного середовища, створення відповідних мас-балансових моделей

МОН

державний бюджет

0,630,07

0,1

0,12


0,16

0,18

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Разом за напрямом “Геолого-геофізичні дослідження”

-"-

3,95

0,05

0,18

0,28


0,4

0,48

0,5

0,6

0,69

0,77

Гідрометеорологічні дослідження

3. Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова

кількість баз даних гідрометеорологічних і синоптичних спостережень

16


2

2


2

2

2

2

2

2

1) установлення автоматизованої метеорологічної станції на Антарктичному півострові та проведення спостережень за програмою Всесвітньої метеорологічної організації

МОН

-"-

0,55


0,01

0,02


0,04

0,08

0,06

0,12

0,07

0,15

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01


кількість методів довгострокового прогнозування погоди

9


1

2


1

1

1

1

2

2) розроблення та впровадження методів довгострокового прогнозування погоди на один  два місяці для кожної пори року та методів деталізації погодних умов на один місяць для Антарктичного півострова і прилеглих морських басейнів

МОН

державний бюджет

0,45


0,02

0,01


0,04


0,05

0,11

0,07

0,15

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01


кількість моделей змін у льодовому покриві моря Веддела

3


1

1

1

3) створення моделей змін у льодовому покриві моря Веддела, вивчення характеристик шельфових льодовиків, процесів шельфової конвекції, визначення механізму формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова

МОН

-"-

0,140,06

0,04

0,04
Національна академія наук

-"-

0,010,01
4) розроблення:


кількість схем зміни великомасштабної атмосферної циркуляції

11


2

3


2

3

1

схем зміни великомасштабної атмосферної циркуляції та погодних умов Антарктичного півострова до середини XXI століття

МОН

-"-

0,19


0,01

0,01


0,03

0,080,06


Національна академія наук

-"-

0,01

0,01


кількість методів виявлення впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів

3

1

1

1

методів проведення оцінки змін поля тиску, атмосферної циркуляції, температури і пов’язаних з ними погодних умов Антарктичного півострова під впливом геомагнітної активності

МОН

державний бюджет

0,120,01
0,05


0,06

Національна академія наук

-"-

0,01

0,01


Разом за напрямом “Гідрометеорологічні дослідження”

-"-

1,52


0,04

0,11


0,15

0,16

0,21

0,23

0,3

0,32

Океанографічні дослідження

4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості

відсоток виконаних робіт із створення системи моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів

100

10

10

10


10

10

15

15

10

10

1) створення вимірювальних систем і контрольно-калібрувальних океанографічних полігонів, впровадження систем комплексного моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів на базі супутникових, гідроакустичних, оптичних і дрифтерних технологій для здійснення навігаційно-гідрографічних прогнозів

МОН

-"-

0,77

0,01

0,02

0,03


0,08

0,08

0,1

0,12

0,19

0,14

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Мінприроди

-"-

0,01


0,01


відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас

100

25

25

25


25

2) виявлення факторів, що визначають структуру Антарктичної полярної фронтальної зони, проведення аналізу динаміки океанічних фронтів і процесів формування вертикальної циркуляції вод та вивчення механізму формування водних мас

МОН

державний бюджет

0,1

0,01

0,03

0,03
0,03

відсоток виконаних робіт з розроблення схеми просторово-часових розподілів біогенних елементів

10020


10

10

10

20

20

10

3) проведення досліджень просторово-часових розподілів біогенних елементів, топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена, виявлення їх причинно-наслідкових зв’язків з льодовими умовами та атмосферними процесами для прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості

МОН

-"-

0,630,05


0,07

0,08

0,08

0,11

0,09

0,15

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Разом за напрямом “Океанографічні дослідження”

-"-

1,55

0,02

0,05

0,11


0,15

0,16

0,21

0,23

0,3

0,32

Геокосмічні дослідження

5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

5

1


1

1

1

1

1) визначення механізму реагування глобальних електромагнітних резонаторів на кліматичні зміни та геокосмічні збурення, створення моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

МОН

державний бюджет

0,290,02


0,03


0,07

0,08

0,09


відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу кліматичних змін на стан навколоземного плазмового   оточення

100

10

10

5


10

10

10

15

15

15

2) проведення досліджень реакції іоносфери на сонячну активність, іоносфери та магнітосфери на потужні атмосферні фронти, впливу атмосферних збурень на стан космічної погоди

МОН

-"-

0,56

0,03

0,03

0,03


0,03

0,04

0,07

0,08

0,14

0,11

Національна академія наук

-"-

0,01

0,01відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії

100

10

10

20


30

30

3) створення на антарктичній станції “Академік Вернадський” електромагнітної обсерваторії як елементу системи підсупутникового іоносферного моніторингу для реалізації національного космічного проекту “Іоносат” та міжнародних супутникових ліній зондування геокосмосу

МОН

-"-

0,14

0,02

0,03

0,02


0,03

0,04


відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності

100

15


20

20

20

25

4) введення в експлуатацію пункту приймання сигналу наднизькочастотного інтерферометра на антарктичній станції “Академік Вернадський”, створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра та проведення синхронних спостережень планетарної грозової активності

МОН

державний бюджет

0,230,02


0,03

0,04

0,07

0,07
відсоток виконаних робіт із створення бази даних варіацій магнітного та електричного полів

100

5

5

10


20

20

20

20

5) проведення моніторингу варіацій магнітного та електричного полів Землі на антарктичній станції “Академік Вернадський” для відтворення та візуалізації стану космічної погоди

-"-

-"-

0,39

0,02

0,03

0,01


0,03

0,040,15

0,11

Разом за напрямом “Геокосмічні дослідження”

-"-

1,63

0,07

0,09

0,1


0,15

0,16

0,21

0,23

0,3

0,32

Біологічні дослідження

6. Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем

кількість колекцій типових та екстремофільних організмів

9

1

1

1


1

1

1

1

1

1

1) вивчення біорізноманіття наземних та морських екосистем (віруси, мікроорганізми, водорості, лишайники, мохи, судинні рослини, безхребетні та хребетні тварини)

МОН

-"-

0,36

0,01

0,03

0,03


0,03

0,04

0,05

0,06

0,05

0,06

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01


кількість тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем

9

1

1

1


1

1

1

1

1

1

2) створення узагальнених тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем

МОН

державний бюджет

0,31

0,01

0,02

0,02


0,03

0,04

0,04

0,05

0,04

0,06

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Разом за завданням 6

-"-

0,71

0,02

0,05

0,05


0,06

0,08

0,09

0,11

0,11

0,14

7. Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем

відсоток виконаних робіт із створення кореляційних моделей

100

10

10

10


10

10

10

15

15

10

проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру, біогеохімічну активність, біопродуктивність та трофічні зв’язки суходільних і морських екосистем, а також системного біологічного та фізико-хімічного моніторингу

МОН

-"-

0,68

0,02

0,05

0,04


0,06

0,08

0,09

0,11

0,1

0,13

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

8. Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів

кількість схем векторних потоків біогенних елементів

8


1

1


1

1

1

1

1

1

вивчення: закономірностей формування векторних потоків біогенних елементів

МОН

-"-

0,22


0,01

0,02


0,02

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

кількість моделей якісних та кількісних змін екосистем

8


1

1


1

1

1

1

1

1

кількісних та якісних змін у екосистемах під впливом кліматичних факторів

МОН

-"-

0,23


0,02

0,02


0,02

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01


відсоток виконаних робіт із створення моделі балансу парникових газів

10010


10

10

20

20

20

10

закономірностей синтезу та поглинання парникових газів антарктичними екосистемами

МОН

-"-

0,170,01


0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Разом за завданням 8
-"-

0,68


0,03

0,05


0,06

0,08

0,09

0,11

0,12

0,14

9. Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до екстремальних факторів

відсоток виконаних робіт із створення бази даних клонованих генів та послідовностей ДНК

100

10

10

10


10

10

10

10

20

10

створення бази даних генів, що зумовлюють стійкість до екстремальних факторів, проведення досліджень стійкості антарктичних вірусів, мікроорганізмів, флори та фауни до екстремальних факторів (низькі температури, ультрафіолетове випромінювання, токсичні метали) на молекулярно-генетичному рівні

МОН

державний бюджет

0,69

0,02

0,04

0,04


0,06

0,08

0,09

0,11

0,11

0,14

10. Проведення біорозвідки, пошуку та створення колекцій продуцентів біологічно активних речовин та технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

відсоток виконаних робіт із створення колекції продуцентів біологічно активних речовин

100


10

10


10

10

10

20

20

10

1) проведення пошуку та визначення характеристик антарктичних організмів - продуцентів біологічно активних речовин

-"-

-"-

0,64


0,02

0,04


0,06

0,07

0,09

0,11

0,11

0,14

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин

100

10

10

10


10

10

10

10

20

10

2) вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин, виділених з антарктичних організмів

-"-

-"-

0,68

0,02

0,04

0,04


0,06

0,07

0,09

0,11

0,11

0,14


кількість виявлених технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

21


3

3


2

3

2

3

2

3

3) вивчення металрезисцентних мікроорганізмів для розроблення нових природоохоронних технологій

МОН

державний бюджет

0,63


0,04

0,04


0,05

0,07

0,09

0,1

0,11

0,13

Разом за завданням 10

-"-

1,95

0,02

0,1

0,12


0,17

0,21

0,27

0,32

0,33

0,41

11. Розроблення та дослідно-промислове випробування природоохоронних біотехнологій

відсоток виконаних робіт з розроб лення біотехнологій знешкодження органічних відходів

1004


10

10

20

20

20

16

розроблення природоохоронних біотехнологій знешкодження рідких та твердих органічних відходів, апробація, оптимізація та впровадження біотехнологій на антарктичній станції “Академік Вернадський”

-"-

-"-

0,560,01


0,05

0,07

0,09

0,1

0,11

0,13

12. Створення біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

кількість біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

52

1

1

1

обґрунтування доцільності створення біогеографічних полігонів на острівному шельфі та узбережжі Антарктичного півострова, створення узагальнених тривимірних моделей біогеографічних полігонів

-"-

-"-

0,270,03


0,05


0,08


0,11


Разом за напрямом “Біологічні дослідження”

-"-

5,56

0,08

0,27

0,34


0,51

0,6

0,8

0,86

1

1,1

Медико-фізіологічні дослідження

13. Розроблення сучасних технологій збереження здоров’я та працездатності учасників антарктичних експедицій

відсоток виконаних робіт з розроблення методики відбору кандидатів

100

10

10

10


10

10

10

10

20

10

1) удосконалення методики відбору кандидатів для участі в антарктичних експедиціях

МОН

державний бюджет

0,75

0,02

0,02

0,04


0,08

0,12

0,09

0,13

0,09

0,16

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Національна академія медичних наук

-"-

0,02

0,01

0,01


кількість технологій профілактики професійних захворювань, відновлення порушень функціональних резервів організму

17


2

2


2

2

2

2

3

2

2) розроблення нових технологій профілактики захворюваності та адаптації учасників антарктичних експедицій під час тривалого перебування в Антарктиці, реабілітації та відновлення функціональних резервів організму

МОН

-"-

0,7


0,03

0,04


0,08

0,11

0,08

0,13

0,09

0,14

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Національна академія медичних наук

-"-

0,02

0,01

0,01


кількість методичних рекомендацій

4


1

1

1

1

3) розроблення методичних рекомендацій щодо медичного та санітарно-гігієнічного забезпечення учасників антарктичних експедицій

МОН

-"-

0,230,03


0,07

0,07


0,06

Національна академія наук

-"-

0,01

0,01


Національна академія медичних наук

-"-

0,01

0,01


Разом за напрямом “Медико-фізіологічні дослідження”

-"-

1,78

0,02

0,05

0,11


0,23

0,23

0,24

0,26

0,3

0,34

Розроблення та впровадження нових технологій

14. Утворення Національного центру антарктичних даних

відсоток виконаних робіт із створення інформаційної системи і технології

100

10

10

20


30

30

1) створення та впровадження геоінформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, оброблення та передачі результатів антарктичних досліджень, системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень, удосконалення телекомунікаційних систем, розроблення нормативних документів щодо використання та розповсюдження результатів антарктичних досліджень

МОН

державний бюджет

0,56

0,07

0,1

0,1


0,15

0,14

Національна академія наук

-"-

0,01


0,01


автоматизації збору, збереження, оброблення та передачі результатів антарктичних досліджень


відсоток виконаних робіт із створення бази даних антарктичних досліджень

100

25

25

25

25

2) удосконалення інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень

МОН

державний бюджет

1,510,35

0,36

0,4

0,4

Національна академія наук

-"-

0,01


0,01

Разом за завданням 14

-"-

2,09

0,07

0,1

0,1


0,15

0,15

0,35

0,36

0,4

0,41

15. Створення автоматизованої системи запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції “Академік Вернадський”

відсоток виконаних робіт із створення програмно-апаратного комплексу

100

15

15

15


25

30

виконання дослідно-конструкторських робіт із створення програмно-апаратного комплексу забезпечення контролю за функціональним станом паливного бака та автоматизованої системи запобігання витокам палива на антарктичній станції “Академік Вернадський”

МОН

державний бюджет

0,44

0,03

0,04

0,1


0,14

0,13

Національна академія наук

-"-

0,01


0,01
Разом за завданням 150,45

0,03

0,04

0,1


0,14

0,14

16. Розроблення та впровадження біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський”

відсоток виконаних робіт із створення біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський”

10010


10

10

20

20

20

10

оптимізація та регламентація процесів деструкції твердих і рідких органічних відходів, проведення дослідно-промислового випробування біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський”

МОН

державний бюджет

1,820,1


0,14

0,14

0,35

0,36

0,36

0,37

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

Мінприроди

-"-

0,02

0,01

0,01

Разом за напрямом “Розроблення та впровадження нових технологій”
4,4

0,1

0,14

0,3


0,43

0,43

0,7

0,72

0,78

0,8

Організація та проведення антарктичних експедицій

17. Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій

кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1) здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, ліків, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій

МОН

державний бюджет

48,92

2,3

4,73

2,56

3,12

4,9

5,3

5,5

6,31

6,7

7,5


відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський”

1001515

15

20

20

15

2) модернізація антарктичної станції “Академік Вернадський”, проведення ремонту наявних та створення нових об’єктів інфраструктури станції

МОН

державний бюджет

8,860,991,3

1,34

1,6

1,75

1,88


відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції

100


20

20

20

20

20

3) розроблення проекту, будівництво та введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури нової сезонної станції

-"-

-"-

1,6


0,32

0,32

0,32

0,32

0,32


кількість антарктичних експедицій

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4) забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій

-"-

-"-

129,07

12,97

9,58

11,64

16,76

24,3

10,6

10,7

10,8

10,82

10,9


кількість екологічних заходів

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5) здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу

-"-

-"-

0,44

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06


кількість переліків необхідних матеріально-техніч них ресурсів, планів заходів та робіт

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6) організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру

-"-

-"-

55,91

3,74

4,45

5,77

3,34

3,5

6,25

6,6

7

7,26

8

інші джерела

0,46

0,03

0,01

0,07

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,07

0,07

18. Підготовка учасників антарктичних експедицій

чисельність спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій

118

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

1) проведення тренувальних зборів і тренінгів, розроблення навчальних програм щодо підготовки фахівців, медичне обстеження учасників антарктичних експедицій

МОН

державний бюджет

0,58

0,03

0,05

0,17

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06


добові витрати одного учасника антарктичної експедиції, гривень


254,21

258

261,26

366

366

366

381

381

381

391

2) польове забезпечення учасників антарктичних експедицій

-"-

-"-

14,07

1,1

1,04

1,36

1

1,5

1,57

1,59

1,6

1,61

1,7

Разом за напрямом “Організація та проведення антарктичних експедицій”
259,91

20,21

19,9

22,6

24,33

34,31

25,45

26,2

27,79

28,63

30,49

у тому числі-"-

259,45

20,18

19,89

22,53

24,3

34,28

25,42

26,14

27,73

28,56

30,42інші джерела

0,46

0,03

0,01

0,07

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,07

0,07

Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

19. Науково-методичне забезпечення діяльності в Антарктиці

кількість методик управління видами діяльності

2

1

1

розроблення методик управління видами діяльності (логістичною, науково-пошуковою, природоохоронною)

МОН

державний бюджет

0,01


0,01

інші джерела

0,1

0,1кількість методик утворення нових антарктичних районів,що особливо управляються

7

1

1

1

1

1

1

1

утворення нових антарктичних районів, що особливо управляються, відповідно до Договору про Антарктику

-"-

державний бюджет

0,310,01


0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Разом за завданням 19


0,33

0,01

0,01

0,01


0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

у тому числідержавний бюджет

0,32


0,01

0,01


0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
інші джерела

0,01

0,01


20. Проведення досліджень, пов’язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, та впровадження їх результатів

кількість рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів

21


33

3

3

3

3

3

1) проведення досліджень, пов’язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, визначення пріоритетів співпраці з міжнародними організаціями Договору про Антарктику, подання міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності

МОН

державний бюджет

0,3


0,010,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05


кількість внесків

26

3

2

3


3

3

3

3

3

3

2) здійснення заходів щодо сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику

-"-

-"-

4,98

0,32

0,41

0,46


0,83

0,55

0,56

0,59

0,61

0,65

Разом за завданням 20

-"-

5,28

0,32

0,42

0,46


0,87

0,6

0,61

0,64

0,66

0,7

Разом за напрямом “Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику-"-5,61

0,33

0,43

0,47


0,92

0,65

0,66

0,69

0,71

0,75

у тому числі-"-

5,6

0,32

0,43

0,47


0,92

0,65

0,66

0,69

0,71

0,75
інші джерела

0,01

0,01


Інформаційно-видавнича діяльність

21. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці

кількість наукових видань

24

3

4

2


3

2

3

2

3

2

видання матеріалів науково-технічних конференцій та щорічного наукового журналу “Український антарктичний журнал”, бібліографії наукових праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Антарктики

МОН

державний бюджет

0,33


0,02

0,03


0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,05

Національна академія наук

-"-

0,02

0,01

0,01

інші джерела

0,05

0,04


0,01
22. Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці

кількість науково-популярних видань

9


2

1


1

1

1

1

1

1

1) видання науково-популярного журналу “Експедиція-XXI”

МОН

-"-

0,16


0,02

0,01


0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

кількість експозицій

8


1

1


1

1

1

1

1

1

2) створення: експозиції “Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці”

-"-

-"-

0,14


0,01

0,01


0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02


кількість науковопопулярних фільмів

71


1

1

1

1

1

1

науково-популярних фільмів про Антарктику

-"-

-"-

0,13


0,01

0,01


0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02


відсоток виконаних робіт із створення музею Антарктики

100

10

10

20

20

20

20

музею Антарктики

-"-

-"-

0,11

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Разом за завданням 22

-"-

0,54


0,04

0,03


0,06

0,08

0,08

0,09

0,08

0,08

Разом за напрямом “Інформаційно-видавнича діяльність”


0,94

0,04

0,06

0,07


0,11

0,13

0,13

0,13

0,13

0,14

у тому числі

державний бюджет

0,89


0,06

0,06


0,11

0,13

0,13

0,13

0,13

0,14

інші джерела

0,05

0,04


0,01
Разом за Програмою


286,85

20,92

21,21

24,49

24,33

37,36

28,45

29,86

31,74

33,14

35,35

у тому числідержавний бюджет

286,33

20,84

21,2

24,41

24,3

37,33

28,42

29,8

31,68

33,07

35,28
інші джерела

0,52

0,08

0,01

0,08

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,07

0,07МОН


285,8

20,84

21,2

24,41

24,3

37,33

28,4

29,79

31,68

32,81

35,04у тому числі

державний бюджет

285,28

20,76

21,19

24,33

24,27

37,3

28,37

29,73

31,62

32,74

34,97
інші джерела

0,52

0,08

0,01

0,08

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,07

0,07Національна академія наук

державний бюджет

0,45


0,02

0,01


0,22

0,2Мінприроди

-"-

0,03

0,01

0,02Національна академія медичних наук

-"-

0,05

0,03

0,02
Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. № 708)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Геолого-геофізичні дослідження

1. Проведення досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу

кількість геологічних моделей проведення оцінки геолого-структурних елементів Західної Антарктики

20


2

2


2

3

2

3

3

3

кількість моделей глибинних структур прогнозування мінеральних та нафтогазоносних ресурсів Західної Антарктики

9

1


1


1


1

2

1

2


відсоток площ перспективних нафтогазових ділянок

100

5

5

5


10

10

10

20

20

15

2. Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів

кількість мас-балансових моделей

51


1


1


1

1

Гідрометеорологічні дослідження

3. Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова

кількість баз даних гідрометеорологічних і синоптичних спостережень

16


2

2


2

2

2

2

2

2

кількість методів довгострокового прогнозування погоди

9


1

2


1


1

1

1

2

кількість моделей змін у льодовому покриві моря Веддела

31


1


1

кількість схем зміни великомасштабної атмосферної циркуляції

11


2

3


2

31кількість методів виявлення впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів

31
1


1


Океанографічні дослідження

4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості

відсоток виконаних робіт із створення системи моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів

100

10

10

10


10

10

15

15

10

10

відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас

100

25

25

25
25
відсоток виконаних робіт з розроблення схеми просторово-часових розподілів біогенних елементів

10020


10

10

10

20

20

10

Геокосмічні дослідження

5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу

51


1


1

1


1


відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу кліматичних змін на стан навколоземного плазмового оточення

100

10

10

5


10

10

10

15

15

15


відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії

100

10

10

20


30

30


відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності

10015


20

20

20

25
відсоток виконаних робіт із створення бази даних варіацій магнітного та електричного полів

100

5

5

10


20

2020

20

Біологічні дослідження

6. Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем

кількість колекцій типових та екстремофільних організмів

9

1

1

1


1

1

1

1

1

1

кількість тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем

9

1

1

1


1

1

1

1

1

1

7. Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем

відсоток виконаних робіт із створення кореляційних моделей

100

10

10

10


10

10

10

15

15

10

8. Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів

кількість схем векторних потоків біогенних елементів

8


1

1


1

1

1

1

1

1

кількість моделей якісних та кількісних змін екосистем

8


1

1


1

1

1

1

1

1

відсоток виконаних робіт із створення моделі балансу парникових газів

10010


10

10

20

20

20

10

9. Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до екстремальних факторів

відсоток виконаних робіт із створення бази даних клонованих генів та послідовностей ДНК

100

10

10

10


10

10

10

10

20

10

10. Проведення біорозвідки, пошуку та створення колекцій продуцентів біологічно активних речовин та технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

відсоток виконаних робіт із створення колекції продуцентів біологічно активних речовин

100


10

10


10

10

10

20

20

10

відсоток виконаних робіт із вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин

100

10

10

10


10

10

10

10

20

10

кількість виявлених технологічно перспективних штамів мікроорганізмів

21


3

3


2

3

2

3

2

3

11. Розроблення та дослідно-промислове випробування природоохоронних біотехнологій

відсоток виконаних робіт з розроблення біотехнологій знешкодження органічних відходів

1004


10

10

20

20

20

16

12. Створення біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

кількість біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем

52


1


1


1


Медико-фізіологічні дослідження

13. Розроблення сучасних технологій збереження здоров’я та працездатності учасників антарктичних експедицій

відсоток виконаних робіт з розроблення методики відбору кандидатів

100

10

10

10


10

10

10

10

20

10

кількість технологій профілактики професійних захворювань, відновлення порушень функціональних резервів організму

17


2

2


2

2

2

2

3

2

кількість методичних рекомендацій

41


1


1


1


Розроблення та впровадження нових технологій

14. Утворення Національного центру антарктичних даних

відсоток виконаних робіт із створення інформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, оброблення та передачі результатів антарктичних досліджень

100

10

10

20


30

30


відсоток виконаних робіт із створення бази даних антарктичних досліджень

10025

25

25

25

15. Створення автоматизованої системи запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції “Академік Вернадський”

відсоток виконаних робіт із створення програмно-апаратного комплексу

100

15

15

15


25

30

16. Розроблення та впровадження біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський”

відсоток виконаних робіт із створення біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський”

10010


10

10

20

20

20

10

Організація та проведення антарктичних експедицій

17. Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій

кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський”

1001515

15

20

20

15


відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції

100


20

20

20

20

20


кількість антарктичних експедицій

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


кількість екологічних заходів

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


кількість переліків, необхідних матеріально-технічних ресурсів, планів заходів та робіт

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18. Підготовка учасників антарктичних експедицій

кількість спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій

118

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

добові витрати одного учасника антарктичної експедиції, гривень


254,21

258

261,26

366

366

366

381

381

381

391

Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

19. Науково-методичне забезпечення діяльності в Антарктиці

кількість методик управління видами діяльності

2

1

1

кількість методик утворення нових антарктичних районів, що особливо управляються

71


1

1

1

1

1

1

20. Проведення досліджень, пов’язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, та впровадження їх результатів

кількість рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів

21


33

3

3

3

3

3

кількість внесків

26

3

2

3


3

3

3

3

3

3

Інформаційно-видавнича діяльність

21. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці

кількість наукових видань

24

3

4

2


3

2

3

2

3

2

22. Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці

кількість науково-популярних видань

9


2

1


1

1

1

1

1

1

кількість експозицій

8


1

1


1

1

1

1

1

1

кількість науково-популярних фільмів

71


1

1

1

1

1

1

відсоток виконаних робіт із створення музею Антарктики

100

10

10

20

20

20

20”.