Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 772-VIII
Прийняття: 10.11.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.2)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1021-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.129
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272
№ 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238
№ 117-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 43, ст.250
№ 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 553-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 19, ст.126
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 1530-IX від 03.06.2021, ВВР, 2021, № 32, ст.262
№ 1587-IX від 30.06.2021
№ 1648-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.362
№ 1942-IX від 14.12.2021
№ 2293-IX від 31.05.2022
№ 2849-IX від 13.12.2022
№ 3460-IX від 09.11.2023
№ 3475-IX від 21.11.2023}

{У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}


Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;

{Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону № 263-IX від 31.10.2019}

2) виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

{Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

4) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

{Пункт 4 частини першої статті 1 в редакції Законів № 1021-VIII від 18.02.2016, № 263-IX від 31.10.2019, № 1648-IX від 14.07.2021}

Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

{Частина перша статті 2 в редакції Закону № 263-IX від 31.10.2019}

2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.

3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.

4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

5. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.

6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.

7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.

Стаття 3. Голова Національного агентства

1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

2. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

3. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

{Пункт 2 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, № 720-IX від 17.06.2020}

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;

{Пункт 3 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, № 720-IX від 17.06.2020}

4) не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;

5) не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" або не надала згоди на їх проведення;

6) не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

7) впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії;

8) має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

{Частину третю статті 3 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018}

4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) досягнення шістдесяти п’яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

{Пункт 5 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставку;

8) відмови від складення присяги державного службовця;

9) наявності висновку зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою;

{Пункт 9 частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

10) наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

{Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018}

11) наявності підстав припинення державної служби, встановлених Законом України "Про державну службу".

{Частину четверту статті 3 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 117-IX від 19.09.2019}

5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у разі його смерті.

6. Повноваження Голови Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один із його заступників, але не більше 60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства.

Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства

1. Голова Національного агентства призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного відбору відповідно до цього Закону.

Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства

1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції, та до складу якої входять:

1) три особи, визначені Верховною Радою України;

2) одна особа, визначена Генеральним прокурором;

{Пункт 2 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;

4) одна особа, визначена Міністром юстиції України;

5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6) одна особа, визначена Міністром фінансів України.

2. Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.

3. Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні. Комісія є повноважною за умови участі в її засіданнях не менше шести членів.

4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3-5, 7 частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.

5. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства

1. Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих медіа та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за 45 днів до проведення конкурсу або дня завершення повноважень Голови Національного агентства.

2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, його смерті Кабінет Міністрів України невідкладно, не пізніше п’яти календарних днів з дня припинення повноважень, смерті Голови Національного агентства, розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих медіа та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії про порядок проведення конкурсу, такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відповідно до законів України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади", а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;

3-1) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

{Частину третю статті 6 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018}

4) інші документи, подання яких передбачене Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників медіа та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

5. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.

6. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснюється у три етапи:

1) перевірка відповідності поданих кандидатами документів вимогам цього Закону;

2) оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;

3) співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства.

7. Конкурсна комісія:

1) затверджує на своєму засіданні регламент роботи конкурсної комісії;

2) приймає рішення про порядок проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;

3) затверджує та оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до проведення відповідного етапу конкурсного відбору:

порядок проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування та запитання, що використовуватимуться під час тестування;

порядок проведення співбесіди з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства;

4) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані за результатами проведення оцінювання шляхом тестування, для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;

5) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Голови Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства.

8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше шести членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства та його заступників

1. Голова Національного агентства призначає заступників, кількісний склад яких Голова Національного агентства визначає своїм наказом. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства.

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 1942-IX від 14.12.2021}

2. Голова Національного агентства:

1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи;

2) призначає на посади та звільняє з посад службовців Національного агентства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та з урахуванням вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади";

3) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Національного агентства;

4) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення або притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;

5) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;

6) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;

7) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

8) у межах повноважень видає накази та доручення;

9) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства;

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.

3. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі його відсутності виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.

Стаття 8. Правовий статус працівників Національного агентства

1. Працівниками Національного агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовим договором у Національному агентстві.

2. До Національного агентства може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного агентства з метою виконання обов’язків, що вимагають спеціальних знань та навичок.

3. Працівники Національного агентства можуть бути відряджені до інших державних органів, установ, організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного агентства.

4. Порядок відрядження до Національного агентства працівників інших державних органів, установ, організацій визначається в установленому законодавством порядку.

Стаття 9. Функції Національного агентства

1. Національне агентство виконує такі функції:

1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

4) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень;

{Пункт 7 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

8) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

9) інші функції, визначені законом.

Стаття 10. Повноваження Національного агентства

1. Національне агентство з метою виконання своїх функцій:

1) витребовує за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

{Абзац перший пункту 1 частини першої статті 10 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021}

Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні. Ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;

2) має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

{Абзац перший пункту 2 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 113-IX від 19.09.2019}

Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних органів, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;

3) укладає міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень, бере участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну;

{Пункт 3 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

4) укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень, в Україну;

{Пункт 4 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках;

{Пункт 5 частини першої статті 10 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

6) приймає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;

7) виносить приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, у межах його повноважень;

8) звертається до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;

8-1) надає слідчому, прокурору, слідчому судді, суду письмові роз’яснення щодо можливості забезпечення Національним агентством ефективного управління активом та збереження (за можливості - збільшення) його економічної вартості.

Таке роз’яснення надається у відповідь на звернення слідчого, прокурора, слідчого судді, суду протягом п’яти робочих днів з дня отримання Національним агентством такого звернення. Форма такого звернення затверджується спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства;

{Частину першу статті 10 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 1648-IX від 14.07.2021}

9) ініціює проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилає до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;

10) складає протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до повноважень Національного агентства, застосовує передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у частині ведення обліку, проведення оцінки та управління активами Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису, якщо більш тривалий строк не визначено у приписі.

3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який надсилається до суду. У разі виявлення ознак іншого правопорушення Національне агентство готує обґрунтований висновок та надсилає його відповідним правоохоронним органам. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про виявлення ознак правопорушення.

4. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Нормативно-правові акти Національного агентства, що пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

Стаття 11. Уповноважені особи Національного агентства

1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова Національного агентства та його заступники, а також уповноважені наказом Голови Національного агентства його посадові особи.

2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:

1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;

2) витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;

3) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

4) відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;

5) представляти Національне агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом.

3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

4. Голові Національного агентства та його заступникам, посадовим і службовим особам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 12. Контроль за діяльністю Національного агентства

1. Щороку проводиться незалежна зовнішня оцінка діяльності Національного агентства.

{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

Зазначену оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах та/або в міжнародних організаціях, необхідні знання та навички для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії із зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.

Для проведення оцінки члени комісії із зовнішнього контролю мають право:

1) доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");

2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки.

Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.

{Абзац сьомий частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

Невід’ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній аудит діяльності Національного агентства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов’язана надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності Національного агентства до Кабінету Міністрів України та Національного агентства, який додається до висновку незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.

{Абзац восьмий частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

Відшкодування витрат, пов’язаних із роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

{Абзац частини першої статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.

Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.

Конкурс із формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників медіа та журналістів.

{Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві по два представники. Громадська рада має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).

{Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня включно на офіційному веб-сайті.

5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:

1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;

2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:

кількість та облікову вартість розшуканого майна, на яке накладено арешт за видами активів за звітний рік;

кількість та облікову вартість розшукуваного майна, повернутого з іноземних держав за звітний рік за видами активів;

кількість та результати виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та суддів щодо виявлення та розшуку активів;

надходження до бюджету від розшуканого, конфіскованого за рішенням суду та проданого майна за звітний рік;

вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, щодо яких Національним агентством вживалися заходи із управління;

доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов’язані з управлінням такими активами;

кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень, інших компетентних органів іноземних держав, відповідних міжнародних організацій та узагальнені результати їх вирішення;

{Абзац восьмий пункту 2 частини п'ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень, в Україну;

{Абзац дев'ятий пункту 2 частини п'ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}

надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;

кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;

результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів.

Стаття 13. {Дію статті 13 зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023} Оплата праці працівників Національного агентства

1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.

2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:

Категорія посади

Найменування посади

Оклад (мінімальних заробітних плат)

1

Голова

12

2

Заступник Голови

11


Директор департаменту

10


Начальник самостійного управління

9


Начальник самостійного відділу

9

3

Начальник відділу у складі управління

7


Радник голови Національного агентства

7


Завідувач сектору

7


Головний спеціаліст

7


Помічник Голови

7

4

Провідний спеціаліст

5


Спеціаліст першої категорії

5

3. Голові Національного агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.

4. {Тимчасово, з дня набрання чинності Законом № 553-IX від 13.04.2020 по 31 грудня 2020 року, зупинено дію частини четвертої статті 13 - див. пункт 7 розділу II Закону № 553-IX від 13.04.2020} Голові, заступникові Голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов’язків і завдань працівниками Національного агентства.

{Стаття 13 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства

1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.

{Частина перша статті 14 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.

Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України.

{Частина друга статті 14 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.

4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.

Стаття 15. Взаємодія Національного агентства з державними органами

1. Національне агентство взаємодіє з органами досудового розслідування, прокуратури та суду шляхом:

1) виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;

2) сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і щодо яких управління не здійснюється Національним агентством;

{Пункт 2 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

3) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.

2. Національне агентство також взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України, Національним агентством з питань запобігання корупції, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та іншими державними органами.

{Абзац перший частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020}

Національне агентство може укладати з окремими державними органами та/або органами місцевого самоврядування угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.

Розділ II
ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУК АКТИВІВ

Стаття 16. Завдання Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів

1. З метою виявлення та розшуку активів Національне агентство:

1) вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів;

{Пункт 1 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;

3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації.

{Пункт 3 частини першої статті 16 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

2. З метою виконання зазначених у частині першій цієї статті завдань Національне агентство має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та законодавством України.

Стаття 17. Виконання Національним агентством звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів

1. Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом.

Стаття 18. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів

1. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності.

2. Національне агентство відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами. Національне агентство здійснює міжнародне співробітництво на запит відповідного органу іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством України (Офісу Генерального прокурора або Міністерства юстиції України). Національне агентство може здійснювати міжнародне співробітництво за принципом взаємності або відповідно до міжнародних договорів України, якщо це сприятиме розшуку та ідентифікації активів відповідними органами іноземної держави.

{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 113-IX від 19.09.2019}

3. Надання Національним агентством відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства. Інформація, отримана Національним агентством від відповідних органів іноземної держави, може бути надана на запит відповідному органу третьої держави лише за погодженням з органами іноземної держави, яка надала таку інформацію.

4. Одержання Національним агентством запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

5. Запит надсилається до відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Оригінал запиту надсилається поштою не пізніше трьох днів з моменту його надіслання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо цього потребує відповідний орган іноземної держави.

Національне агентство приймає до розгляду та виконує запит, що надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо це передбачено міжнародними договорами України або здійснюється на основі принципу взаємності.

6. Відмова або відстрочення виконання запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.

Національне агентство може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, якщо:

1) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;

2) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;

3) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням згідно із законом України про кримінальну відповідальність;

4) витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України).

Розділ III
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Стаття 19. Прийняття активів в управління Національним агентством

{Назва статті 19 в редакції Закону № 1648-IX від 14.07.2021}

1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

{Частина перша статті 19 в редакції Закону № 1648-IX від 14.07.2021}

2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами

1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:

{Абзац перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

{Абзац другий пункту 2 частини першої статті 20 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021}

2. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

{Стаття 20 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами

1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

2. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

{Абзац перший частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1648-IX від 14.07.2021}

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

4. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна в порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим цієї частини.

{Абзац шостий частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 3475-IX від 21.11.2023}

Рухоме майно, яке на момент прийняття в управління Національним агентством перебувало на митній території України під митним контролем та за яке не були сплачені митні платежі, а також незаконно ввезене на митну територію України, може бути передано для реалізації за умови включення до його ціни сум митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України. У разі якщо таке майно не реалізовано на перших торгах, допускається виставлення його на повторних торгах відповідно до законодавства із зниженням ціни, яка не може бути меншою, ніж сума митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України, якщо такі митні платежі не були попередньо сплачені.

{Частину четверту статті 21 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 3475-IX від 21.11.2023}

{Частина четверта статті 21 в редакції Закону № 1648-IX від 14.07.2021}

5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, підпис на якій засвідчений нотаріально, нотаріально засвідчена копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника.

Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Частина п'ята статті 21 в редакції Закону № 1648-IX від 14.07.2021}

6. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.

Національне агентство забезпечує перерахування на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, коштів (у сумі митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску активів у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації активів, зазначених в абзаці сьомому частини четвертої цієї статті, протягом п’яти робочих днів з дня зарахування таких коштів на поточні рахунки.

{Частину шосту статті 21 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 3475-IX від 21.11.2023}

7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:

1) банку - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та нормативно-правовим актом Національного агентства заходів за погодженням з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків - Національним банком України;

2) страховика - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та нормативно-правовим актом Національного агентства за погодженням з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, - також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов’язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

Дія цієї частини не поширюється на управління активами у виняткових випадках з особливостями, передбаченими цим Законом.

{Частину сьому статті 21 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 1530-IX від 03.06.2021}

8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

{Абзац перший частини восьмої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1942-IX від 14.12.2021}

Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

{Абзац другий частини восьмої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1942-IX від 14.12.2021}

Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів (у разі якщо законом передбачено сплату таких митних платежів).

{Частину восьму статті 21 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3475-IX від 21.11.2023}

У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи.

Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику може бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом.

{Частина восьма статті 21 в редакції Закону № 1648-IX від 14.07.2021}

{Стаття 21 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

Стаття 21-1. Особливості управління активами у виняткових випадках

1. У виняткових випадках управління активами, зазначеними в частині першій статті 21 цього Закону, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - підприємство), на підставі рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 21 цього Закону.

Винятковими вважаються випадки передачі в управління активів, визначених абзацом першим частини першої цієї статті, за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу;

2) існує ризик переривання функціонування підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи.

Після усунення обставин, визначених пунктами 1 або 2 цієї частини (далі - обставини негативного характеру), відповідні активи підлягають передачі в управління у порядку, встановленому частиною другою статті 21 цього Закону, з обов’язковим забезпеченням безперервності управління активами.

2. Національне агентство повідомляє Кабінет Міністрів України про необхідність застосування передбачених цією статтею особливостей передачі в управління активів:

1) протягом трьох робочих днів з дня надходження визначених абзацом другим частини першої статті 19 цього Закону документів щодо прийняття в управління відповідних активів;

2) невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня завершення перевірки, проведеної відповідно до статті 22 цього Закону, під час якої виявлено обставини негативного характеру, визначені пунктами 1 або 2 частини першої цієї статті.

3. Кабінет Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання від Національного агентства інформації, визначеної частиною другою цієї статті, доручає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить формування та/або реалізація державної політики у сфері, в якій існує ризик виникнення обставин негативного характеру та/або до якої належать відповідні активи, провести консультації щодо визначення управителем таких активів підприємства, визначеного абзацом першим частини першої цієї статті.

4. За результатами консультацій, передбачених частиною третьою цієї статті, відповідне міністерство, інший центральний орган виконавчої влади за погодженням з Національним агентством вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про передачу в управління активів у зв’язку з винятковим випадком.

5. Рішення Кабінету Міністрів України про передачу в управління активів у зв’язку з винятковим випадком має містити обґрунтування необхідності застосування передбачених цією статтею особливостей передачі в управління активів, назву підприємства, що визначається управителем таких активів, строк здійснення такого управління, перелік активів, що передаються в управління, а також (за необхідності) доручення іншим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям щодо вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникнення обставин негативного характеру та забезпечення управління відповідними активами.

6. У разі надходження рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, управління такими активами припиняється, а активи підлягають поверненню законному власнику у встановленому Законом порядку.

7. Управитель активами повинен забезпечити збереження їх вартості, а також вжити заходів, спрямованих на запобігання виникнення обставин негативного характеру.

Управитель активами має право на плату за управління активами (винагороду), а також на відшкодування витрат, понесених ним у зв’язку з управлінням активами, безпосередньо за рахунок доходів, отриманих від управління активами, у порядку, визначеному законодавством.

Управитель не має права відчужувати активи, передані йому в управління у порядку, передбаченому цією статтею.

{Закон доповнено статтею 21-1 згідно із Законом № 1530-IX від 03.06.2021}

Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами

1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов’язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.

У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.

2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 22 в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

Стаття 23. Управління конфіскованими активами

1. Національне агентство здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує Національне агентство про такі судові рішення невідкладно після їх винесення.

2. Національне агентство забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні.

Міжвідомча комісія з питань реалізації активів, що створюється при Національному агентстві, погоджує реалізацію таких активів, вартість яких перевищує 20 тисяч розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Реалізація зазначених активів здійснюється відповідно до абзацу четвертого частини п’ятої статті 21 цього Закону.

Договори купівлі-продажу рухомого майна, що реалізується Національним агентством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають.

У разі реалізації Національним агентством нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) та/або з електронних торгів відповідно до цього Закону його придбання оформлюється нотаріусом шляхом видачі набувачу свідоцтва про придбання нерухомого майна на підставі акта про реалізацію такого майна, що видається Національним агентством, та протоколу про проведення таких торгів (аукціону), складеного їх організатором.

Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону) або з електронних торгів є документом, що підтверджує набуття права власності на таке нерухоме майно, і видається нотаріусом набувачу в порядку, встановленому законодавством.

{Частина друга статті 23 в редакції Законів № 1021-VIII від 18.02.2016, № 1648-IX від 14.07.2021}

3. Національне агентство після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, які перебувають у його управлінні, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, направляє їх для примусового виконання до органів державної виконавчої служби.

{Абзац перший частини третьої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016}

Порядок взаємодії Національного агентства та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні визначається спільним наказом цих органів.

4. Встановлені цим Законом правила управління активами, у тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, які стягнуто в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, особливості якого визначені главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

{Частина четверта статті 23 в редакції Закону № 263-IX від 31.10.2019}

Стаття 24. Надходження від управління активами

1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Розділ IV
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АКТИВІВ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стаття 25. Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

1. Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані про:

{Абзац перший частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

1) активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суму коштів, опис, характеристики та оціночну вартість майна, майнових та інших активів;

{Пункт 1 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); орган, яким пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;

{Пункт 2 частини першої статті 25 в редакції Закону № 263-IX від 31.10.2019}

3) заходи, вжиті у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, пов’язані з арештом та управлінням активами, у тому числі кошти, одержані від реалізації активів, а також від управління ними (дивіденди, проценти тощо);

{Пункт 3 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1021-VIII від 18.02.2016, № 263-IX від 31.10.2019}

4) судове рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, стан його виконання та управління конфіскованими активами, у тому числі про кошти, одержані від реалізації активів;

{Пункт 4 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

5) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;

6) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації чи стягнення в дохід держави активів за кордоном, стан їх виконання;

{Пункт 6 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}

7) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів в Україну.

Дані Реєстру є відкритими, крім даних, передбачених пунктами 1, 2, 5, 6 цієї частини, щодо: опису, характеристики активів (майна), що дають можливість ідентифікувати місцезнаходження активів (майна), та/або особу, яка володіє, користується, розпоряджається такими активами (майном); особи підозрюваного, обвинуваченого; даних, які в рамках міжнародного співробітництва не підлягають розголошенню (оприлюдненню) згідно з міжнародними договорами України.

{Частину першу статті 25 доповнено абзацом згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

2. Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення затверджуються Національним агентством.

Реєстраторами Реєстру є уповноважені працівники Національного агентства. Інформація, що підлягає внесенню до Реєстру, подається Національному агентству засобами електронного зв’язку слідчими, детективами, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації.

{Абзац другий частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

3. Користувачами Реєстру є працівники Національного агентства, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі, детективи та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.

{Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

4. Національне агентство забезпечує перебування програмного забезпечення для ведення Реєстру в державній власності.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

{Назва розділу V в редакції Закону № 2293-IX від 31.05.2022}

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

2-1. Про початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, приймає рішення, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

{Розділ V доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

2-2. Встановити, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування:

1) Національному агентству надається право на відкриття рахунків у депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

2) Національне агентство може прийняти рішення про придбання за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Національного агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках Національного агентства.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів, які було спрямовано на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації", за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство, за погодженням із законним власником грошових коштів, протягом десяти робочих днів приймає рішення про продаж облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" або про передачу законному власнику грошових коштів облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

У разі прийняття Національним агентством, за погодженням із законним власником грошових коштів, рішення про продаж облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" законному власнику протягом 10 робочих днів з дати такого продажу повертаються грошові кошти у розмірі, що відповідає розміру грошових коштів, на які був накладений арешт, а також дохід за облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" у розмірі, що не перевищує розміру доходу за договором банківського вкладу, укладеним Національним агентством з державним банком.

Якщо дохід за облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" є більшим, ніж дохід за договором банківського вкладу, укладеним Національним агентством з державним банком, різниця між ними перераховується Національним агентством до Державного бюджету України протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Порядок розрахунку розміру доходу, який підлягає перерахуванню законному власнику грошових коштів, та частки доходу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, за поданням Національного агентства.

Правочини щодо облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації", передбачені цим Законом, здійснюються із залученням юридичної особи - професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, що отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі.

У разі прийняття Національним агентством за погодженням із законним власником грошових коштів рішення про передачу облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" законному власнику грошових коштів такі облігації передаються йому протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Правила, передбачені цим підпунктом, також застосовуються у випадку придбання Національним агентством облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" за рахунок грошових коштів, отриманих в результаті реалізації активів, щодо яких було скасовано арешт, у встановленому цим Законом порядку.

{Розділ V доповнено пунктом 2-2 згідно із Законом № 2293-IX від 31.05.2022}

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 188-48 такого змісту:

"Стаття 188-48. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання недостовірної інформації або не в повному обсязі, а також незаконне повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

статтю 221 після цифр "188-47" доповнити цифрами "188-48";

пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-48)";

2) статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України".

У зв’язку з цим частини шосту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - дванадцятою;

3) статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України".

У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;

частину четверту статті 233-3 доповнити словами "крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

у статті 100:

частину шосту доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Речові докази вартістю понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. У випадках, передбачених пунктом 2 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду, якою дозволяється управління активами (у тому числі реалізація), надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів в управління, а також вживає невідкладних заходів до передачі цих активів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

частину восьму доповнити словами "а у випадках, якщо такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства";

у статті 170:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу";

частину сьому статті 173 після слів "щодо якої здійснюється провадження" доповнити словами "Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

у статті 568:

частину першу після слів "передбачені цим Кодексом процесуальні дії" доповнити словами "а також інші передбачені спеціальним законом дії";

частину другу після слів "забезпечуються необхідні заходи" доповнити словами і цифрами "зокрема передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу";

{Підпункт 5 пункту 3 розділу V втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016}

6) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

статтю 59 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту".

У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;

частину першу статті 62 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв’язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності".

4. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом № 1021-VIII від 18.02.2016}

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 розділу V в редакції Закону № 1021-VIII від 18.02.2016}

2) забезпечити проведення конкурсу з відбору Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, визначеному цим Законом, до введення його в дію;

3) внести до 1 січня 2019 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на активи, вартість яких менша як 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також на ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 листопада 2015 року
№ 772-VIII