Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 555-IV
Прийняття: 20.02.2003
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про альтернативні джерела енергії

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.155)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 601-VI від 25.09.2008, ВВР, 2009, № 13, ст.155
№ 663-VII від 24.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.781
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 514-VIII від 04.06.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.324
№ 1711-VIII від 01.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.1
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2712-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 23, ст.89
№ 2755-VIII від 11.07.2019, ВВР, 2019, № 32, ст.126
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 810-IX від 21.07.2020, ВВР, 2020, № 50, ст.456
№ 1928-IX від 02.12.2021, ВВР, 2022, № 3, ст.12
№ 2320-IX від 20.06.2022
№ 2479-IX від 29.07.2022
№ 2710-IX від 03.11.2022
№ 3141-IX від 10.06.2023
№ 3220-IX від 30.06.2023
№ 3460-IX від 09.11.2023}

{У тексті Закону слова "встановлений окремий комерційний облік" замінено словами "організований окремий комерційний облік"; слова "безвідклична банківська гарантія" у всіх відмінках замінено словами "безумовна та безвідклична банківська гарантія" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}


Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, відповідальна за забезпечення функціонування електронної торгової системи, визначена Кабінетом Міністрів України;

аеротермальна енергія - енергія, накопичена у формі теплової енергії у повітряному середовищі;

альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;

альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів;

аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон) - спосіб визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

аукціонна ціна - ціна 1 кіловат-години електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону з розподілу квоти підтримки;

виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються у процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з митним законодавством;

відновлювані джерела енергії - відновлювані невикопні джерела енергії, а саме енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів;

вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію;

вітрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру в електричну енергію;

гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, - електронний документ, сформований на основі відомостей з реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, який підтверджує, що визначена кількість електричної енергії вироблена з відновлюваних джерел енергії, підтверджує її екологічну цінність і засвідчує права, пов’язані з позитивним ефектом від виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії;

геотермальна енергія - енергія, накопичена у формі теплової енергії під твердим шаром земної поверхні;

гідротермальна енергія - енергія, накопичена у формі теплової енергії у поверхневих водах;

екологічна цінність електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (екологічна цінність), - обсяг викидів парникових газів, який було уникнено за рахунок виробництва 1 МВт*год електричної енергії з відновлюваних джерел енергії;

електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, що функціонує в мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику аукціону, особам, які мають намір взяти участь в аукціоні, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;

енергетичний кооператив - юридична особа, створена відповідно до Закону України "Про кооперацію" або Закону України "Про споживчу кооперацію" для здійснення господарської діяльності з виробництва, заготівлі або транспортування паливно-енергетичних ресурсів та зберігання енергії, для надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів або територіальної громади, а також з метою отримання прибутку відповідно до законодавства;

енергія, вироблена з альтернативних джерел, - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об’єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт;

механізм ринкової премії - система стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, за якою гарантований покупець виплачує суб’єктам господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, та суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, різницю між розміром "зеленого" тарифу або аукціонної ціни з урахуванням надбавки до нього (неї) та розрахунковою ціною, визначеною у порядку, встановленому Законом України "Про ринок електричної енергії";

механізм самовиробництва - схема підтримки активних споживачів, призначена для власного споживання електричної енергії, за якою відбувається взаєморозрахунок вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу генеруючими установками таких споживачів та вартості обсягу відбору ними електричної енергії з електричної мережі, з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії;

мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт;

мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 кВт, але не перевищує 1 МВт;

національний визначений внесок - зобов’язання України щодо глобального реагування на зміну клімату, які полягають у здійсненні заходів для досягнення мети, визначеної Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Паризькою угодою;

об’єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії;

обіг гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, та прав, що випливають за цивільно-правовими договорами, за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а також за операціями з передачі та/або розподілу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, відповідно до законодавства;

оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи;

позитивний ефект від виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії - формування частки національного визначеного внеску України щодо скорочення обсягів викидів парникових газів;

реєстр гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, - електронна система, що забезпечує формування гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, облік відомостей про видачу, обіг та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, а також надання інформації про них;

річна квота підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, - обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), що пропонується у відповідному році до розподілу на аукціоні, за результатами якого суб’єкти господарювання набувають право на підтримку;

сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, пов’язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;

центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;

черга будівництва електричної станції - група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії, що відповідно до проектної документації на будівництво є частиною об’єкта електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатися з пускових комплексів.

Терміни "адміністратор комерційного обліку", "виробник електричної енергії", "споживач", "гарантований покупець електричної енергії (гарантований покупець)", "електропостачальник", "оператор системи передачі", "оператор ринку", "система передачі електричної енергії", "система розподілу електричної енергії", "активний споживач", "споживач", "пряма лінія", "постачальник універсальних послуг", "побутовий споживач", "малий непобутовий споживач", "активний споживач" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії". Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції". Термін "електронний документ" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг". Терміни "викиди парникових газів", "парникові гази" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

{Текст статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 601-VI від 25.09.2008, № 1711-VIII від 01.11.2016, № 2019-VIII від 13.04.2017, № 2712-VIII від 25.04.2019, № 2320-IX від 20.06.2022; в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Стаття 2. Законодавство України про альтернативні джерела енергії

Законодавство України про альтернативні джерела енергії базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії

Основними засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії є:

нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і раціонального споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел;

додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об’єктів альтернативної енергетики, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;

додержання безпеки для здоров’я людини на об’єктах альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;

науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах;

додержання законодавства всіма суб’єктами відносин, пов’язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням, постачанням, передачею і споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел;

додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з альтернативних джерел;

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі шляхом розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих програм розвитку альтернативної енергетики.

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Стаття 4. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері альтернативних джерел енергії та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.

Кабінет Міністрів України та інші уповноважені органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в галузі альтернативних джерел енергії та здійснюють управління нею.

Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії передбачає:

розроблення загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сфері альтернативних джерел енергії, а також їх наукове, науково-технічне та фінансово-економічне супроводження, розробку і виконання завдань відповідних загальнодержавних цільових наукових та науково-технічних програм;

розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил, методичних документів щодо використання альтернативних джерел енергії та підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

{Абзац третій частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 124-IX від 20.09.2019, № 3220-IX від 30.06.2023}

координацію та узгодження галузевих і місцевих програм у сфері альтернативних джерел енергії із загальнодержавними програмами;

здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел енергії та за виконанням загальнодержавних програм у цій сфері.

Стаття 5. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії

Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері в порядку, визначеному законодавством.

Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється шляхом:

{Абзац другий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

розроблення, затвердження та запровадження норм, правил виробництва, передачі, транспортування, постачання, зберігання і споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, а також підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

{Абзац третій частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 124-IX від 20.09.2019, № 3220-IX від 30.06.2023}

нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт на об’єктах альтернативної енергетики незалежно від їх форми власності, безпечною експлуатацією енергогенеруючого обладнання та за режимами передачі і споживання енергії;

нагляду та контролю за додержанням вимог технічної експлуатації на об’єктах альтернативної енергетики незалежно від їх форми власності, технічної експлуатації енергетичного обладнання об’єктів, підключених до об’єднаної енергетичної системи України;

встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на об’єктах альтернативної енергетики, а також на теплову енергію, видобуту з альтернативних джерел;

всебічного заохочення і підтримки науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямованих на розвиток виробництва та використання альтернативних джерел енергії.

Монопольна діяльність у сфері альтернативних джерел енергії регулюється відповідно до законодавства.

Стаття 6. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії

{Частину першу статті 6 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії включає:

{Абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014}

визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії;

підключення підприємствами електричних мереж (енергопостачальних компаній) об’єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до об’єднаної енергетичної системи України;

{Абзац третій частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014}

створення бази статистичних даних про ресурси альтернативних джерел енергії;

підтвердження відповідності енергогенеруючих об’єктів об’єктам альтернативної енергетики.

{Статтю 7 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019}

Стаття 8. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії

Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється як за рахунок коштів, передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, шляхом впровадження спеціальної цільової надбавки до тарифу, визначеної законом, так і за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не заборонених законодавством.

Порядок формування фонду цільового фінансування зазначених заходів і здійснення контролю за цільовим використанням цих коштів встановлює Кабінет Міністрів України.

{Дію частини третьої статті 8 зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023} {Дію частини третьої статті 8 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022} Кабінет Міністрів України має право передбачити у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку учасників ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, на підставі розрахунків, наданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

{Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020; в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

У разі отримання учасниками ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, з державного бюджету фінансової підтримки, передбаченої частиною третьою цієї статті, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії на відповідний рік з урахуванням фінансової підтримки, отриманої учасниками ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

{Статтю 8 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

Стаття 9. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел

Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, здійснюється відповідно до законодавства шляхом:

застосування економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством про енергозбереження та охорону довкілля, з метою розширення використання альтернативних джерел енергії;

створення сприятливих економічних умов для спорудження об’єктів альтернативної енергетики.

Суб’єктам господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, активним споживачам рекомендується встановлювати установки зберігання енергії та генеруючі установки гібридного типу, спроможні виробляти електричну енергію, як в синхронізованому з енергосистемою, так і в автономному режимі.

{Статтю 9 доповнено частиною другою згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 514-VIII від 04.06.2015; в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

{Частину третю статті 9 виключено на підставі Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Стаття 9-1. Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

"Зелений" тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Встановлення "зеленого" тарифу, передбаченого цією статтею, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням особливостей, визначених статтею 9-4 цього Закону.

{Частина перша статті 9-1 в редакції Закону № 2755-VIII від 11.07.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передбачене цією статтею, поширюється на:

суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), незалежно від встановленої потужності таких об’єктів, черг будівництва (пускових комплексів), що введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року;

суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та відповідно до статті 9-3 цього Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах;

суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об’єкти в експлуатацію: для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - протягом двох років з дати укладення зазначених договорів; для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - до 31 грудня 2023 року;

{Абзац четвертий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3141-IX від 10.06.2023 - щодо набрання чинності змін див. абзац другий пункту1 розділу ІІ Закону; в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та для яких встановлено "зелений" тариф".

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу), з урахуванням положень цієї статті, статті 9-2 та статті 9-4 цього Закону.

{Частина третя статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється єдиним за кожним видом альтернативного джерела енергії та для комбінованих вітро-сонячних генеруючих систем.

{Частина четверта статті 9-1 в редакції Законів № 2712-VIII від 25.04.2019, № 2755-VIII від 11.07.2019}

"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, генеруючі установки яких введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року, встановлюється та діє за умови наявності у межах приватного домогосподарства будівель та інших капітальних споруд, споживання електричної енергії приватним домогосподарством.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу, з використанням гідроенергії, геотермальної енергії генеруючими установками, комбінованими вітро-сонячними генеруючими системами, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019; в редакції Закону № 2755-VIII від 11.07.2019}

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру.

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з біомаси. Для цілей цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу.

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, утвореного з біомаси в результаті біологічного розкладу, біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси, біогазу, отриманого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та/або захоронення відходів, утвореного з біомаси як складової промислових або побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з біогазу. Для цілей цього Закону біогазом вважається газ з біомаси.

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств.

{Частина статті 9-1 в редакції Законів № 2712-VIII від 25.04.2019, № 2755-VIII від 11.07.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств.

{Частина статті 9-1 в редакції Законів № 2712-VIII від 25.04.2019, № 2755-VIII від 11.07.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену приватними домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019; в редакції Закону № 2755-VIII від 11.07.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з гідроенергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з гідроенергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які експлуатують мікро-, міні- або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої відповідно мікро-, міні- або малими гідроелектростанціями.

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з геотермальної енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з геотермальної енергії.

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

по 31.03.2013 включно

з 01.04.2013 по 31.12.2014

з 01.01.2015 по 30.06.2015

з 01.07.2015 по 31.12.2015

з 01.01.2016 по 31.12.2016

з 01.01.2017 по 31.12.2019

з 01.01.2020 по 31.12.2020

з 01.01.2021 по 31.12.2021

з 01.01.2022 по 31.12.2022

з 01.01.2023 по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 31.12.2029

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких не перевищує 600 кВт

1,20

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких становить більше за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт

1,40

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує 2000 кВт

2,10

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт

-

1,20

1,08

1,08

0,96

0,94

0,92

0,91

0,84

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт

-

1,40

1,26

1,26

1,12

1,10

1,08

1,06

0,98

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше

-

2,10

1,89

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з біомаси

2,30

2,30

2,07

2,30

2,30

2,30

для електроенергії, виробленої з біогазу

-

2,30

2,07

2,30

2,30

2,30

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких становить 10 МВт або менше

8,64

6,30

5,67

3,15

2,97

2,79

2,09

2,02

1,95

1,88

1,81

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує 10 МВт

4,80

3,50

3,15

2,97

2,79

2,09

2,02

1,95

1,88

1,81

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлена потужність яких перевищує 100 кВт

8,28

6,48

5,83

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлена потужність яких не перевищує 100 кВт

7,92

6,66

5,99

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд

-

-

-

3,35

3,20

3,04

2,28

2,20

2,13

2,05

1,98

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями

2,16

3,60

3,24

3,24

2,92

2,59

для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями

2,16

2,88

2,59

2,59

2,33

2,07

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями

2,16

2,16

1,94

1,94

1,75

1,55

для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії

-

-

-

2,79

2,51

2,23

{Частина статті 9-1 в редакції Закону № 2712-VIII від 25.04.2019}

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії генеруючих установок приватних домогосподарств, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником

по 31.03. 2013 включно

з
01.04. 2013
по
31.12. 2014

з
01.01. 2015
по
30.06. 2015

з
01.07. 2015
по
31.12. 2015

з
01.01. 2016
по
31.12. 2016

з
01.01. 2017
по
31.12. 2018

з
01.01. 2019
по
31.12. 2019

з
01.01. 2020
по
31.12. 2023

з
01.01. 2024
по
31.12. 2024

з
01.01. 2025
по
31.12. 2025

з
01.01. 2026
по
31.12. 2029

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт

-

6,66

5,99

3,72

3,53

3,36

3,36

3,02

2,72

2,45

2,21

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд

-

-

-

-

-

-

3,36

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт

-

-

-

2,16

2,16

2,16

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт

-

-

-

-

-

2,16

1,94

1,73

для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт

-

-

-

-

-

3,04

2,28

1,98";

{Частина статті 9-1 в редакції Законів № 2712-VIII від 25.04.2019, № 2755-VIII від 11.07.2019, № 3220-IX від 30.06.2023}

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні:

Категорії генеруючих установок споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

по 31.03.2013 включно

з 01.04.2013 по 31.12.2014

з 01.01.2015 по 30.06.2015

з 01.07.2015 по 31.12.2015

з 01.01.2016 по 31.12.2018

з 01.01.2019 по 31.12.2019

з 01.01.2020 по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 31.12.2029

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд

-

-

-

-

-

3,04

2,28

1,98

для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

-

-

-

-

-

2,16

1,94

1,73

для електроенергії, виробленої з біомаси генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

-

-

-

-

-

2,30

2,30

2,30

для електроенергії, виробленої з біогазу генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

-

-

-

-

-

2,30

2,30

2,30

для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

-

-

-

-

-

3,04

2,28

1,98

для електроенергії, виробленої з гідроенергії генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

-

-

-

-

-

3,24

2,92

2,59

для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

-

-

-

-

-

2,79

2,51

2,23

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), генеруючої установки споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність якої не перевищує 150 кВт, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації.

{Частина статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Для об’єктів електроенергетики, яким встановлено "зелений" тариф, після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту із збільшенням встановленої потужності "зелений" тариф розраховується із застосуванням коефіцієнта "зеленого" тарифу, визначеного статтею 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" на дату введення такого об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) в експлуатацію після реконструкції, реставрації, капітального ремонту, але не більшим від того, що застосовувався при встановленні "зеленого" тарифу відповідному об’єкту електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу).

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

Для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг їх будівництва (пускових комплексів), генеруючих установок приватних домогосподарств, споживачів, яким встановлено "зелений" тариф, після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення без збільшення встановленої потужності відповідного об’єкта електроенергетики, генеруючої установки "зелений" тариф встановлюється із застосуванням коефіцієнта "зеленого" тарифу та понижуючого коефіцієнта, що застосовувалися при встановленні "зеленого" тарифу для такого об’єкта електроенергетики, у тому числі черг його будівництва (пускового комплексу), генеруючих установок приватних домогосподарств та споживачів до такої реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

"Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг їх будівництва (пускових комплексів), які виключені з балансуючої групи гарантованого покупця за заявою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на таких об’єктах електроенергетики, та щодо яких укладено договір про надання послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом ринкової премії (договір про надання послуги за механізмом ринкової премії), діє із застосуванням коефіцієнта "зеленого" тарифу, що був використаний при встановленні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, "зеленого" тарифу відповідному об’єкту електроенергетики, у тому числі черзі його будівництва (пусковому комплексу), та застосовується під час розрахунку вартості послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом ринкової премії (послуга за механізмом ринкової премії) відповідно до вимог частини четвертої статті 65 Закону України "Про ринок електричної енергії".

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

Для енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікрогідроелектростанції) генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф встановлюється та діє за умови, що на день встановлення "зеленого" тарифу та протягом його дії членами такого енергетичного кооперативу є не менше 10 фізичних осіб, пайові внески яких становлять не менше 75 відсотків пайового фонду, або комунальне підприємство, пайовий внесок якого становить не менше 25 відсотків пайового фонду.

{Статтю 9-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

У разі якщо на об’єкті електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), відповідно до цієї статті мають застосовуватися різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на такому об’єкті має бути організований окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу.

Для суб’єктів господарювання, приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб’єктів господарювання, приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється шляхом перерахування в євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

{Частина статті 9-1 в редакції Закону № 2755-VIII від 11.07.2019}

"Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств і споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути меншим за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.

{Частина статті 9-1 в редакції Закону № 2755-VIII від 11.07.2019}

До "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 9-2 цього Закону рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк дії "зеленого" тарифу. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств.

{Частина статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об’єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, суб’єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 Закону України "Про електроенергетику", а з дати початку дії нового ринку електричної енергії - в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами.

{Розділ II доповнено статтею 9-1 згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017}

Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

{Назва статті 9-2 в редакції Закону № 2712-VIII від 25.04.2019}

Для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об’єктів електроенергетики, у тому числі черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни встановлюється надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.

{Частина перша статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою у визначених цим Законом відсотках доплатою до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни, пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, %

Рівень використання обладнання українського виробництва, %

5

30 та більше, але менше 50

10

50 та більше, але менше 70

20

70 та більше

{Частина друга статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2712-VIII від 25.04.2019, № 810-IX від 21.07.2020}

При цьому максимальний розмір надбавки за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до аукціонної ціни при досягненні шести років експлуатації відповідного об’єкта електроенергетики повинен становити не більше 10 відсотків. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлює відповідну надбавку у визначений цією статтею строк.

{Статтю 9-2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за "зеленим" тарифом, встановлюється у грошовому виразі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру "зеленого" тарифу.

{Частина статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановлена відповідно до цієї статті для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за аукціонною ціною, нараховується у грошовому виразі гарантованим покупцем щомісяця під час розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

{Статтю 9-2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

{Частина статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтвердних документів.

Рівень використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики (черзі/пусковому комплексі) питомий відсотковий показник такого елемента обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з таких однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання становлять:

а) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Лопаті

30

Башта

30

Гондола

20

Головна рама

20

Разом по об’єкту

100;

б) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Фотоелектричні модулі

40

Металоконструкції пiд фотоелектричні модулі

15

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя КТПБ-iнверторна

15

Установки зберігання енергії

15

Трекерні системи

15

Разом по об’єкту

100;

{Пункт "б" частини восьмої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

в) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Котел

25

Турбогенератор

25

Мережеві насоси/водопідігрівачі

10

Система подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива)

10

Обладнання для фiльтрування або очищення газiв

15

Система водопідготовки

5

Градирні/конденсатори пари

5

Станції очистки господарсько-побутових стічних вод, дощових та виробничих вод, шнекові дегідратори осаду та аналогічне устаткування

5

Разом по об’єкту

100;

г) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Металоконструкції/залізобетонні/сталеві конструкції, з яких побудований генератор газу (газгольдер/реактор анаеробного зброджування/газифікатор і т.п.)

35

Міксери підготовки та подачі біомаси і двигуни до них

10

Газові компресори/газодувки

5

Обладнання для фільтрування або очищення газів

15

Когенераційні установки (модулі)/ електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

35

Разом по об’єкту

100;

ґ) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та захоронення відходів:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Труби для видобутку та збору газу

15

Газові компресори/газодувки

15

Система збору конденсату

5

Обладнання для фільтрування або очищення газiв

10

Когенераційні установки (модулі)/ електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

45

Системи утилізації газу/факельні установки

10

Разом по об’єкту

100;

д) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Система підготовки та подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива тощо)

15

Газифікатори та інфраструктура функціонування

35

Обладнання для фільтрування або очищення газiв

10

Когенераційні установки (модулі)/ електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

40

Разом по об’єкту

100;

е) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Турбіна гідравлічна

30

Генератор електричний

30

Головний щит управління генератора (розподільні щити, пульти та панелі)

15

Системи збудження генератора (машини та апарати електричні, що мають індивідуальні функції)

10

Регулятор до турбіни гідравлічної

10

Системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

5

Разом по об’єкту

100;

є) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Гирлове обладнання свердловин

30

Турбогенератор

40

Головний щит управління генератором

5

Насоси подачі теплового носія в зону утворення пари

10

Теплообмінник охолодження теплового носія

10

Система автомагнітного регулювання

5

Разом по об’єкту

100.

Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом (сертифікатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи.

Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, включених до балансуючої групи гарантованого покупця, у тому числі на введених в експлуатацію чергах їх будівництва (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68, 71 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію грошовими коштами у повному обсязі та у встановлені строки.

{Частина статті 9-2 в редакції Законів № 2712-VIII від 25.04.2019, № 3220-IX від 30.06.2023}

Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу для об’єктів електроенергетики, виключених з балансуючої групи гарантованого покупця за заявою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на таких об’єктах електроенергетики, та щодо яких укладено договір про надання послуги за механізмом ринкової премії, а також на строк дії підтримки суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимоги щодо оплати таким суб’єктам господарювання вартості послуги за механізмом ринкової премії в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергії".

{Статтю 9-2 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

{Розділ II доповнено статтею 9-2 згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017}

Стаття 9-3. Стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку

Підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування придбання послуги за механізмом ринкової премії в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергії", із застосуванням аукціонної ціни з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, на підставі укладеного з гарантованим покупцем договору про надання послуги за механізмом ринкової премії.

{Частина перша статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Для набуття права на підтримку за результатами аукціону суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з енергії вітру або сонячного випромінювання, зобов’язані брати участь в аукціоні, якщо такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:

для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, - більше 5 МВт;

{Абзац другий частини другої статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - більше 1 МВт.

Інші суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії, незалежно від встановленої потужності об’єкта та джерела альтернативної енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції), можуть брати участь в аукціонах на добровільних засадах.

Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти та/або виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції), не можуть брати участі в аукціонах з розподілу квоти підтримки щодо тих об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), стосовно яких раніше встановлено "зелений" тариф та/або набуто право на підтримку за результатами аукціону.

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, щороку, не пізніше 1 грудня, встановлює річну квоту підтримки та графік проведення аукціонів на наступний рік, а також індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на чотири роки, що настають за роком, на який встановлюється річна квота підтримки. Пропозиції щодо розміру річних квот підтримки готуються оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики. Пропозиції щодо максимальної цінової пропозиції учасника аукціону на наступний рік за окремими альтернативними джерелами енергії готуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

{Частина п'ята статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020; в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

У рамках річної або додаткової річної квоти підтримки Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, можуть бути:

визначені окремі області (регіони) для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики;

визначені максимальні величини потужності об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), щодо якого суб’єкт господарювання може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;

запропоновані земельні ділянки для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі;

запропоновані дахи та/або фасади будівель та інших капітальних споруд, що надаються в оренду для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі;

визначені технічні параметри (характеристики) установок зберігання енергії, які встановлюються на об’єкті електроенергетики або черзі його будівництва (пусковому комплексі), щодо якого суб’єкт господарювання може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;

{Частину шосту статті 9-3 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

визначені денні часові інтервали, протягом яких суб’єкт господарювання може набути право на підтримку щодо об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу) за результатами відповідного аукціону;

{Частину шосту статті 9-3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

визначені профілі навантаження об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), щодо якого суб’єкт господарювання може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;

{Частину шосту статті 9-3 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

встановлена максимальна цінова пропозиція учасника аукціону на відповідному аукціоні, але не вище, ніж визначено абзацом третім частини вісімнадцятої та частиною дев’ятнадцятою цієї статті;

{Частину шосту статті 9-3 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

встановлена частка аукціонної ціни на відповідному аукціоні, яка фіксується для переможця аукціону у євро, але не менше 50 відсотків аукціонної ціни.

{Частину шосту статті 9-3 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

{Частина шоста статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Особливості оголошення і проведення аукціонів, зазначених у частині шостій цієї статті, визначаються порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

{Частина статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Річна квота підтримки розподіляється на частки за окремими альтернативними джерелами енергії:

для об’єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, розмір такої частки не може становити менше 10 відсотків;

{Абзац другий частини восьмої статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

для об’єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, розмір такої частки не може становити менше 10 відсотків;

{Абзац третій частини восьмої статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

для об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, енергії сонячного випромінювання, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), розмір такої частки не може становити менше 10 відсотків.

{Абзац четвертий частини восьмої статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Аукціони з розподілу квоти підтримки проводяться за окремими альтернативними джерелами енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

{Частина дев'ята статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки без розподілу за окремими альтернативними джерелами енергії (технологічно нейтральні аукціони) та/або аукціонів для інших альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, енергії сонячного випромінювання, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

{Частина десята статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Відповідальним за організацію та проведення аукціонів (замовником аукціонів) є гарантований покупець.

Аукціони проводяться в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. У порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки визначаються:

порядок підготовки та проведення аукціону з розподілу квоти підтримки;

порядок внесення та повернення безумовної та безвідкличної банківської гарантії;

вимоги до банків, що надають безумовні та безвідкличні банківські гарантії;

порядок функціонування електронної торгової системи;

порядок визначення переможця за результатами проведення аукціону;

порядок укладення та публікації договору про надання послуги за механізмом ринкової премії в електронній торговій системі;

{Абзац сьомий частини дванадцятої статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

розмір та порядок сплати винагороди операторам електронних майданчиків;

інші питання проведення аукціонів.

Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між замовником аукціону та операторами електронних майданчиків. Типова форма договору, що укладається між замовником аукціону та операторами електронних майданчиків, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання взаємодіють через електронні майданчики, підключені до центральної бази даних електронної торгової системи. Порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, авторизації електронних майданчиків, надання доступу авторизованим електронним майданчикам до електронної торгової системи, розмір та порядок сплати плати за такий доступ затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Аукціони запроваджуються з 1 липня 2019 року та проводяться по 31 грудня 2029 року. Аукціони з розподілу річних квот підтримки проводяться згідно з графіком проведення аукціонів на відповідний рік.

{Частина п'ятнадцята статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання разом із заявою довільної форми обов’язково подають:

безумовну та безвідкличну банківську гарантію, надану на користь гарантованого покупця;

{Абзац третій частини шістнадцятої статті 9-3 виключено на підставі Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

{Абзац четвертий частини шістнадцятої статті 9-3 виключено на підставі Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника та причина його відсутності;

{Абзац шостий частини шістнадцятої статті 9-3 виключено на підставі Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

копії документів, що містять інформацію про органи управління суб’єкта господарювання та їх персональний склад;

інформацію про осіб, пов’язаних із суб’єктом господарювання відносинами контролю.

Безумовна та безвідклична банківська гарантія для участі в аукціоні подається суб’єктом господарювання окремо для кожного об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо якого суб’єкт господарювання має намір набути право на підтримку. Розмір безумовної та безвідкличної банківської гарантії для участі в аукціоні визначається як добуток величини потужності об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо якого суб’єкт господарювання має намір набути право на підтримку, та розміру безумовної та безвідкличної банківської гарантії за кожний кіловат потужності, що розподіляється на аукціоні, який становить 5 євро за 1 кіловат. Величина потужності об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, право на підтримку щодо якого має намір набути суб’єкт господарювання, не може перевищувати величину потужності такого об’єкта, що приєднується відповідно до договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж.

Учасники аукціону подають закриті пропозиції, що містять:

величину потужності об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку;

цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат-години електричної енергії, виробленої на відповідному об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі), щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат-годину (євроцентів/кВт•год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону, який бере участь в аукціоні з розподілу квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з енергії вітру та/або з енергії сонячного випромінювання, не може бути вищою за 9 євроцентів за 1 кіловат-годину - для аукціонів, що проводяться по 31 грудня 2024 року, та не може бути вищою за 8 євроцентів за 1 кіловат-годину - для аукціонів, що проводяться з 1 січня 2025 року.

{Абзац третій частини вісімнадцятої статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Цінова пропозиція учасника аукціону, який бере участь в аукціоні з розподілу частини квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, енергії сонячного випромінювання, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), не може бути вищою за 12 євроцентів за 1 кіловат-годину.

{Частина дев'ятнадцята статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

У разі якщо учасник аукціону має намір брати участь в аукціоні для набуття права на підтримку щодо двох чи більше об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, такий учасник подає закриті пропозиції окремо щодо кожного об’єкта.

Інформація, що відображається під час проведення аукціону, визначається порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Після завершення аукціону здійснюється одночасне розкриття інформації, наданої учасниками аукціону відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна, зазначена у закритій пропозиції. Учасники, які запропонували найменші цінові пропозиції у межах частини річної квоти підтримки, що розподіляється на аукціоні, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності.

{Частина двадцять перша статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Обов’язковою умовою проведення аукціону з розподілу річної квоти підтримки є забезпечення конкуренції. Величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80 відсотків сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками відповідного аукціону.

{Частина двадцять друга статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

У разі якщо на аукціоні не розподілена частина квоти (повністю або частково) за певним видом альтернативних джерел енергії, за рішенням Кабінету Міністрів України нерозподілений обсяг може бути спрямований до частини квоти підтримки за іншими видами альтернативних джерел енергії для розподілу на наступному аукціоні.

Аукціонна ціна визначається для кожного учасника - переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. У договорі про надання послуги за механізмом ринкової премії зазначаються аукціонна ціна в євро та її гривневий еквівалент, визначений за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору, а також фіксуються частки аукціонної ціни, які визначені у євро та в національній валюті за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору.

{Частина двадцять четверта статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

За результатами проведених у відповідному році аукціонів з розподілу річної квоти підтримки суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), має право отримати не більше 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік.

{Частина двадцять п'ята статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Протокол розкриття пропозицій формується автоматично та оприлюднюється в електронній формі електронною торговою системою в день завершення аукціону. Після перевірки гарантованим покупцем поданих учасниками документів і відомостей, але не пізніше 10 робочих днів з дня завершення аукціону, формується автоматично та оприлюднюється в електронній формі протокол про результати аукціону.

{Частина двадцять шоста статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Переможець аукціону та гарантований покупець не пізніше 15 робочих днів з дати оприлюднення протоколу про результати аукціону зобов’язані підписати протокол та укласти договір про надання послуги за механізмом ринкової премії, після чого гарантований покупець публікує такий договір в електронній торговій системі.

{Частина двадцять сьома статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем електронна торгова система автоматично формує та оприлюднює новий протокол про результати аукціону. Факт відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем підтверджується актом, що складається та оприлюднюється в електронній торговій системі гарантованим покупцем.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем, позбавляється права брати участь у подальших аукціонах строком на один рік з дня оприлюднення в електронній торговій системі гарантованим покупцем відповідного акта.

{Частина двадцять дев'ята статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

Підставою для відмови гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з переможцем аукціону може бути виключно:

неподання суб’єктом господарювання документів або відомостей, передбачених цим Законом та порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;

надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації у документах або відомостях або якщо їх зміст не відповідає вимогам цього Закону та порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;

нерозкриття або неповне розкриття суб’єктом господарювання інформації про кінцевих бенефіціарних власників;

якщо на суб’єкта господарювання або членів його органів управління, а також інших осіб, пов’язаних із суб’єктом господарювання відносинами контролю, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України "Про санкції" та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш як на 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік.

{Частина тридцята статті 9-3 в редакції Закону № 810-IX від 21.07.2020}

У разі відмови гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з переможцем гарантований покупець складає відповідний акт, в якому зазначає підстави такої відмови, та оприлюднює його в електронній торговій системі, після чого електронна торгова система автоматично формує та оприлюднює новий протокол про результати аукціону.

У разі відмови переможця аукціону або гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору про надання послуги за механізмом ринкової премії безумовна та безвідклична банківська гарантія, надана переможцем для участі в аукціоні, виконується на користь гарантованого покупця.

{Частина тридцять друга статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Безумовна та безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону не набули права на підтримку, протягом п’яти робочих днів з дати публікації в електронній торговій системі договорів, укладених між гарантованим покупцем та переможцями аукціону, але не пізніше 30 робочих днів після завершення аукціону.

Безумовна та безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дати публікації в електронній торговій системі договору, укладеного між гарантованим покупцем та переможцем аукціону.

До укладення договору з гарантованим покупцем переможець аукціону надає безумовну та безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця як забезпечення виконання зобов’язань за договором. Розмір безумовної та безвідкличної банківської гарантії, виданої як забезпечення виконання зобов’язань за договором, становить 15 євро за кожний кіловат потужності.

{Частина тридцять п'ята статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

Договір про надання послуги за механізмом ринкової премії укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" на строк надання підтримки, визначений цією статтею.

{Частина тридцять шоста статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Відповідно до договору про надання послуги за механізмом ринкової премії гарантований покупець гарантує придбання послуги за механізмом ринкової премії із застосуванням аукціонної ціни з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону.

{Частина тридцять сьома статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Гарантований покупець не має права відмовити переможцю аукціону в укладенні договору, за умови дотримання переможцем вимог цього Закону.

Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом 18 місяців з дня укладення договору - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом 36 місяців з дня укладення договору - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії. Не пізніше шести місяців із дати укладення відповідного договору суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги його будівництва (пускового комплексу), або копію документів, що посвідчують право власності чи користування об’єктом нерухомості або його частиною, у разі встановлення (монтажу) об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, на даху та/або фасаді такого об’єкта нерухомості, та копію договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж. У разі якщо суб’єкт господарювання не надав відповідні документи у встановлений цією статтею строк, договір про надання послуги за механізмом ринкової премії є недійсним, зобов’язання за безумовною та безвідкличною банківською гарантією виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.

{Частина тридцять дев'ята статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю документ, що підтверджує факт надання послуги з приєднання об’єкта електроенергетики чи черги його будівництва (пускового комплексу) до системи передачі або розподілу, виданий відповідно до вимог кодексу системи передачі або кодексу систем розподілу, та виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта електроенергетики, у тому числі черги його будівництва (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстровану відповідно до законодавства декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Безумовна та безвідклична банківська гарантія, надана суб’єктом господарювання як забезпечення виконання зобов’язань за договором, повертається гарантованим покупцем протягом 10 робочих днів, за умови надання зазначених у першому реченні цієї частини документів. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання зазначених у першому реченні цієї частини документів.

{Частина сорокова статті 9-3 в редакції Законів № 810-IX від 21.07.2020, № 3220-IX від 30.06.2023}

У разі якщо суб’єкт господарювання не надав документ, що підтверджує факт надання послуги з приєднання об’єкта електроенергетики чи черги його будівництва (пускового комплексу) до системи передачі або розподілу, виданий відповідно до вимог кодексу системи передачі або кодексу систем розподілу, а також сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об’єкта до експлуатації у встановлений цією статтею строк, договір про надання послуги за механізмом ринкової премії є недійсним, зобов’язання за безумовною та безвідкличною банківською гарантією виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.

{Частина сорок перша статті 9-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020; в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

За ініціативою суб’єкта господарювання строк будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію може бути одноразово подовжений на 12 місяців після внесення змін до договору про надання послуги за механізмом ринкової премії та надання суб’єктом господарювання додаткової безумовної та безвідкличної банківської гарантії у розмірі, що становить 30 євро за кожний кіловат потужності.

{Частина сорок друга статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

У разі настання обставин непереборної сили зобов’язання суб’єкта господарювання щодо встановленого цією статтею строку будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію подовжуються на строк дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження в установленому законодавством порядку факту їх настання та строку дії.

Оплата вартості послуги за механізмом ринкової премії, що надається суб’єктами господарювання, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом (місяцем). При визначенні вартості послуги за механізмом ринкової премії, придбаної гарантованим покупцем за договором про надання послуги за механізмом ринкової премії, аукціонна ціна або її частка, що зафіксована у євро, перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період (місяць). У разі наявності частки аукціонної ціни, зафіксованої у національній валюті, вона визначається за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору.

{Частина сорок четверта статті 9-3 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Строк надання підтримки становить 12 років з першого дня календарного місяця, що настає за місяцем, у якому суб’єкт господарювання надав зазначені у першому реченні частини сорокової цієї статті документи. У разі якщо об’єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами його будівництва (пусковими комплексами), на такому об’єкті має бути організований окремий комерційний облік за кожною чергою його будівництва (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо.

{Частина сорок п’ята статті 9-3 в редакції Законів № 810-IX від 21.07.2020, № 3220-IX від 30.06.2023}

{Розділ II доповнено статтею 9-3 згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019}

Стаття 9-4. Особливості встановлення "зеленого" тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, у період з 1 серпня 2020 року

Дія цієї статті поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до статті 9-1 цього Закону виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах).

Для суб’єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті, у період з 1 серпня 2020 року "зелений" тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за правилами, визначеними статтею 9-1 цього Закону, з урахуванням понижуючих коефіцієнтів, визначених цією статтею, або на рівні граничного (максимального) "зеленого" тарифу.

"Зелений" тариф встановлюється:

а) для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), шляхом множення встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 9-1 цього Закону для таких суб’єктів господарювання "зеленого" тарифу на понижуючі коефіцієнти:

на рівні 0,925 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року та складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше;

на рівні 0,975 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року по 30 червня 2023 року;

{Абзац третій пункту "а" частини третьої статті 9-4 в редакції Закону № 3141-IX від 10.06.2023}

на рівні 0,825 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 липня 2023 року;

{Пункт "а" частини третьої статті 9-4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3141-IX від 10.06.2023}

на рівні 0,85 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю 1 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року;

на рівні 0,925 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року;

на рівні 0,975 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю 1 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року;

на рівні 0,7 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю від 1 МВт до 75 МВт, що введені в експлуатацію з 1 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року;

на рівні 0,975 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2023 року;

{Абзац пункту "а" частини третьої статті 9-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

на рівні 0,4 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року;

{Пункт "а" частини третьої статті 9-4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

на рівні 0,4 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю від 1 МВт до 75 МВт, що введені в експлуатацію з 1 квітня 2021 року;

на рівні 0,4 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю 75 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1 листопада 2020 року;

б) для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію до 30 червня 2015 року і "зелений" тариф яких нижче або дорівнює граничному (максимальному) "зеленому" тарифу, шляхом множення встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 9-1 цього Закону "зеленого" тарифу на коефіцієнт, що дорівнює 1;

в) для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію до 30 червня 2015 року і "зелений" тариф яких вище граничного (максимального) "зеленого" тарифу, на рівні граничного (максимального) "зеленого" тарифу.

Для цілей цієї статті граничний (максимальний) "зелений" тариф дорівнює "зеленому" тарифу, встановленому для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики встановленою потужністю більш як 10 МВт, що введені в експлуатацію до 31 березня 2013 року включно, помноженому на понижуючий коефіцієнт 0,95.

Для інших суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що не зазначені у частині третій цієї статті, "зелений" тариф встановлюється шляхом множення встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 9-1 цього Закону "зеленого" тарифу на коефіцієнт, що дорівнює 1.

Підприємство "зеленої" електрометалургії - це юридична особа, що здійснює господарську діяльність з виробництва сталі із дотриманням норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тону сталевої продукції та виключно електродуговим методом виробництва.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії на період дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії, купівля якої здійснюється для цілей виробництва сталі, що не враховує витрати оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Зазначений тариф встановлюється одночасно з переглядом тарифу оператора системи передачі.

Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання, яким "зелений" тариф встановлений або буде встановлений відповідно до частини третьої цієї статті, протягом усього строку дії "зеленого" тарифу буде застосовуватися законодавство України, чинне на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, послаблює регулювання господарської діяльності, спрощує процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом’якшує відповідальність або в інший спосіб покращує становище суб’єктів господарювання, що має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством.

Держава гарантує, що на період з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2029 року для суб’єктів господарювання, яким "зелений" тариф встановлений або буде встановлений відповідно до частини третьої цієї статті, "зелений" тариф не буде змінений або відмінений, а понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або застосовані у будь-який інший спосіб, що може призвести до втрат та/або збитків, та/або неодержання правомірно очікуваних доходів такими суб’єктами господарювання.

Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

{Розділ II доповнено статтею 9-4 згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020}

Стаття 9-5. Послуга із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел

З метою мінімізації ризиків, пов’язаних із коливанням цін на ринку електричної енергії, для виробника електричної енергії з альтернативних джерел енергії, який здійснює діяльність на ринку без застосування стимулювання, передбаченого статтями 9-1, 9-2, 9-3 цього Закону (крім виробників, об’єкти електроенергетики або черги будівництва (пускові комплекси) яких виключені з балансуючої групи гарантованого покупця відповідно до частини 4-1 статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії"), та споживача, електропостачальника або трейдера такі виробник та споживач, електропостачальник або трейдер можуть укласти договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії.

Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, укладається між суб’єктом господарювання, який має намір продавати електричну енергію, вироблену на об’єкті електроенергетики або черзі його будівництва (пусковому комплексі), що використовує альтернативні джерела енергії, у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), або виробником електричної енергії у період експлуатації об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), що використовує альтернативні джерела енергії, та споживачем, електропостачальником або трейдером.

За договором про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, виробник зобов’язується придбавати у споживача, електропостачальника або трейдера та оплачувати послугу із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, якщо у періоді, визначеному сторонами договору, значення індикативного показника ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України перевищує допустимий верхній граничний рівень можливого коливання значень такого показника, а споживач, електропостачальник або трейдер зобов’язується придбавати у виробника та оплачувати послугу із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, якщо в такому періоді значення індикативного показника ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України є нижчим за допустимий нижній граничний рівень можливого коливання значень такого показника.

Індикативний показник ціни на електричну енергію, допустимі верхній та нижній граничні рівні можливого коливання значень такого показника, періодичність надання послуги, порядок визначення вартості послуги та її оплати встановлюються сторонами у договорі про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, укладається відповідно до частини сьомої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії".

Строк дії зазначеного договору визначається за домовленістю сторін.

{Розділ II доповнено статтею 9-5 згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022; текст статті 9-5 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

Стаття 9-6. Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва

Підтримка активних споживачів за механізмом самовиробництва здійснюється шляхом гарантування викупу обсягу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та відпущеної такими активними споживачами на підставі укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу.

У разі якщо активний споживач укладає договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, вартість послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії, спожитої активним споживачем, сплачується електропостачальнику або постачальнику універсальних послуг.

Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва встановлюється для:

генеруючих установок приватних домогосподарств, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 30 кВт;

генеруючих установок малих непобутових споживачів, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 50 кВт;

генеруючих установок інших непобутових споживачів, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру, біомаси, біогазу, гідроенергії, геотермальної енергії, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії;

генеруючих установок інших непобутових споживачів, призначених для виробництва електричної енергії та введених в експлуатацію до 31 грудня 2029 року, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії.

Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва за критеріями споживачів та їх генеруючих установок застосовується також для:

генеруючих установок, що належать третім особам та приєднані до електричних мереж активного споживача із встановленою потужністю, що не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого активного споживача за мінусом величини встановленої потужності власних генеруючих установок такого активного споживача та, за умови, що весь обсяг електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, що належать третім особам, придбавається активним споживачем;

енергетичних кооперативів та замовників енергосервісу (як до, так і після переходу до замовника за енергосервісним договором права власності на майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором), за умови що весь обсяг виробленої такими генеруючими установками електричної енергії придбавається активним споживачем.

До третіх осіб, визначених цією статтею, також можуть належати суб’єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та які уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, за умови, що такі об’єкти електроенергетики або черги їх будівництва (пускові комплекси) додатково приєднані до електроустановок споживача, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача. При цьому дозволена до відпуску таким об’єктом електроенергетики в мережу споживача електрична потужність не може перевищувати величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії. Електрична енергія, відпущена в мережу споживача та/або спожита з мережі споживача таким об’єктом електроенергетики, у відносинах із гарантованим покупцем вважається спожитою на власні потреби, оплата цих обсягів за "зеленим" тарифом не допускається. Порядок обліку та продажу електричної енергії, виробленої такими об’єктами електроенергетики, затверджується Регулятором. Особливості приєднання генеруючих установок активних споживачів та вимоги, яким мають відповідати такі установки, визначені частиною другою статті 58-1 Закону України "Про ринок електричної енергії".

Активні споживачі укладають договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва з постачальником універсальних послуг або електропостачальником у випадках, встановлених цим Законом.

Активні споживачі, які отримали право купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом за правилами, визначеними статтею 9-1 цього Закону, мають право укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва в межах приєднаної потужності таких генеруючих установок.

Договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва укладається за примірною формою, затвердженою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва передбачає проведення взаєморозрахунків між електропостачальником або постачальником універсальних послуг та активним споживачем у частині погодинного сальдування вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу та вартості обсягу відбору електричної енергії з електричної мережі з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії протягом відповідного розрахункового періоду (місяця).

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. У разі виконання таким активним споживачем окремих технічних вимог оператора системи розподілу або оператора системи передачі, до якого приєднані електроустановки активного споживача, визначених відповідно до кодексу системи розподілу або кодексу системи передачі, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність може бути збільшена.

Приватні домогосподарства та малі непобутові споживачі здійснюють продаж відпущеної електричної енергії відповідно:

у разі укладення з постачальником універсальних послуг договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва - за ціною, що склалася на ринку "на добу наперед" у розрахунковому періоді (годині), такому постачальнику універсальних послуг;

у разі укладення з іншим електропостачальником, ніж постачальник універсальних послуг, договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва - за вільними цінами.

Інші споживачі, які уклали з електропостачальником договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, здійснюють продаж електропостачальнику відпущеної електричної енергії за вільними цінами.

У разі якщо приватне домогосподарство, що працює за механізмом самовиробництва, використовує установку зберігання енергії, відпуск ним електричної енергії здійснюється за ціною ринку "на добу наперед", але не вище ціни, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електроенергії побутовим споживачам.

Вартість відпущеної електричної енергії активним споживачем зараховується на особовий рахунок такого активного споживача у строк, визначений правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва електропостачальник або постачальник універсальних послуг в односторонньому порядку здійснює взаємозалік вартості відпуску та відбору електричної енергії з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії станом на перше число календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість спожитої з мережі електричної енергії перевищує вартість відпущеної електричної енергії, то різниця між вартістю спожитої та відпущеної електричної енергії підлягає сплаті активним споживачем на користь постачальника. Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість відпущеної електричної енергії перевищує вартість спожитої електричної енергії, то різниця між вартістю відпущеної та спожитої електричної енергії підлягає сплаті постачальником на користь активного споживача у місяці, наступному за розрахунковим.

Активні споживачі за механізмом самовиробництва мають право змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" та правилами роздрібного ринку. Зміна електропостачальника здійснюється з першого дня календарного місяця.

Одночасне укладення договору купівлі-продажу за "зеленим" тарифом і договору купівлі-продажу електричної енергії для самовиробництва на одну і ту саму генеруючу установку активного споживача забороняється.

Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію генеруючої установки активного споживача (крім генеруючої установки приватного домогосподарства або дахових сонячних електростанцій, встановлення яких може здійснюватися без отримання дозвільної документації у сфері будівництва) є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації, або декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта.

Стимулювання встановлення генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, та/або установок зберігання енергії за механізмом самовиробництва приватними домогосподарствами додатково здійснюється Кабінетом Міністрів України шляхом затвердження державної цільової економічної програми стимулювання розвитку малої розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії. Державна цільова програма може також включати механізми стимулювання встановлення генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або установок зберігання енергії на об’єктах критичної інфраструктури.

Державна цільова економічна програма стимулювання розвитку малої розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії має передбачати стимулювання встановлення приватними домогосподарствами генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановленою потужністю до 10 кВт разом з установками зберігання енергії у співвідношенні 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки до щонайменше 0,5 кВт*год ємності установки зберігання енергії. У разі поширення стимулювання на інші категорії споживачів відповідною державною цільовою програмою можуть бути визначені співвідношення встановленої потужності генеруючої установки до ємності установки зберігання енергії та інші вимоги до таких генеруючих установок, установок зберігання енергії та додаткового обладнання, що має бути встановлено разом з такими генеруючими установками.

Розроблення та здійснення контролю за виконанням відповідної державної цільової економічної програми здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Державна цільова економічна програма стимулювання розвитку малої розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії може передбачати заходи із:

відшкодування відсотків суми кредиту на здійснення заходу із придбання та встановлення генеруючої установки, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або установки зберігання енергії;

відшкодування частини відсотків за кредитом на здійснення заходу із придбання та встановлення генеруючої установки, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або установки зберігання енергії;

інші механізми, не заборонені законодавством.

{Дію частини двадцять четвертої статті 9-6 в частині фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, випуску "зелених" облігацій зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023} Фінансування державної цільової економічної програми стимулювання розвитку малої розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучення фінансових коштів від міжнародних фінансових та донорських організацій у вигляді кредитів та грантів, випуску "зелених" облігацій, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

{Розділ II доповнено статтею 9-6 згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

Стаття 9-7. Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

Походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, споживачем, який встановив генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, з метою забезпечення власного споживання, або активним споживачем підтверджується гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, які видаються безоплатно відповідно до порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, готуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є приналежністю електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Право власності на гарантію походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, може бути передано окремо від електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Обіг гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, може здійснюватися окремо від обсягів електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Уповноваженим органом щодо видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на території України є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, формується за допомогою реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, відповідно до порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на фактичний обсяг відпущеної в електричну мережу електричної енергії, в тому числі відпущеної до системи передачі та/або системи розподілу, та/або в мережі інших власників, у тому числі по прямій лінії, або виробленої та використаної для власного споживання електричної енергії на підставі даних комерційного обліку.

Інформація, що міститься в реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є публічною, якщо інше не передбачено законодавством.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечує формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії, інформація з якого є складовою реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Порядок формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії, затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, визначає:

порядок функціонування реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

порядок реєстрації об’єкта електроенергетики або черги будівництва (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача) для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

порядок видачі гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

порядок обігу гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, в тому числі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, що передаються у власність гарантованому покупцю або постачальнику універсальних послуг у випадках, визначених законом;

порядок погашення гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

порядок проведення перевірки об’єкта електроенергетики або черги будівництва (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики та перевірки генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача), що підтверджує виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел енергії;

інші питання щодо гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, має містити таку інформацію:

вид відновлюваного джерела енергії;

початкову та кінцеву дату виробництва та використання для власного споживання або відпуску в мережу обсягу електричної енергії;

місце розташування, встановлену потужність та характеристику об’єкта електроенергетики або черги будівництва (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача);

наявність та вид державної підтримки;

дату введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики або черги будівництва (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача);

дату та країну видачі;

екологічну цінність;

унікальний ідентифікаційний номер.

Гарантія походження, видана на електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, підтверджує обсяг відпущеної в мережу або виробленої та використаної для власного споживання електричної енергії та видається на обсяг 1 МВт•год. Для кожного стандартного обсягу відпущеної електричної енергії в мережу або електроенергії, виробленої та використаної для власного споживання, видається одна гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Не дозволяється формування більше ніж однієї гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на один і той самий обсяг відпуску електричної енергії в мережу або на один і той самий обсяг електричної енергії, виробленої та використаної для власного споживання, а також формування гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, під умовою або застереженням.

Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, формується автоматично в реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на підставі даних, що внесені адміністратором комерційного обліку до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Підставами для відмови у формуванні гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є:

відсутність реєстрації об’єкта електроенергетики або черги будівництва (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача) для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

подання до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, недостовірної інформації або подання інформації не в повному обсязі;

внесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформації до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, про безпідставне недопущення до перевірки об’єкта електроенергетики або черги будівництва (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача) щодо підтвердження виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел.

Обіг гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, здійснюється впродовж 12 місяців з дати виробництва обсягу електричної енергії, на який видана така гарантія походження. Після закінчення цього строку гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, не підлягає подальшому обігу.

Власник гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, має право погасити її протягом 18 місяців з дати виробництва обсягу електричної енергії, на який видана така гарантія походження. Якщо гарантію походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, не погашено протягом 18 місяців з дати виробництва відповідного обсягу електричної енергії, така гарантія походження втрачає чинність.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проводить планові та позапланові перевірки об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), включеного до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, з метою оцінки достовірності наданих даних (інформації) до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Перевірки генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача) здійснюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із залученням представників оператора системи передачі або оператора системи розподілу відповідно до порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

У разі виявлення за результатами проведеної перевірки випадку виробництва електричної енергії не з відновлюваних джерел енергії реєстрація таких об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів), генеруючих установок споживачів (у тому числі активних споживачів) для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, скасовується з моменту набрання чинності рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі відповідного акта перевірки.

Повторна реєстрація таких об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів), генеруючих установок споживачів (у тому числі активних споживачів) для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, можлива:

у випадку встановлення, що до 5 відсотків електричної енергії вироблено не з відновлюваних джерел енергії, через 6 місяців;

у випадку встановлення, що від 5 до 10 відсотків електричної енергії вироблено не з відновлюваних джерел енергії, через 12 місяців;

у випадку встановлення, що більше 10 відсотків електричної енергії вироблено не з відновлюваних джерел енергії, через 36 місяців.

Гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, знаходяться у вільному обігу та можуть переходити у власність будь-якого учасника цивільних відносин, крім випадків обмеження їх обігу, визначених законом. Купівля-продаж гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, здійснюється на ринкових засадах за вільними цінами. Експорт та імпорт гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, здійснюються за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, що видаються на обсяг електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) виробників електричної енергії та на генеруючих установках активних споживачів, що був проданий гарантованому покупцю за "зеленим" тарифом або щодо якого надається послуга за механізмом ринкової премії, переходять у власність гарантованого покупця одночасно з купівлею-продажем такого обсягу електричної енергії. Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є складовою купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та включена до вартості такої електричної енергії, придбаної гарантованим покупцем.

Гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, що вироблена генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, в обсязі, який проданий постачальнику універсальних послуг за "зеленим" тарифом, переходять у власність відповідного постачальника універсальних послуг одночасно з купівлею-продажем такої електричної енергії. Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є складовою купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та включена до вартості такої електричної енергії, придбаної постачальником універсальних послуг за "зеленим" тарифом.

Гарантований покупець та постачальник універсальних послуг мають право відчужувати гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, окремо від електричної енергії, що була придбана ними за "зеленим" тарифом, або при придбанні послуги за механізмом ринкової премії.

Дохід від продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, спрямовується гарантованим покупцем та постачальниками універсальних послуг на покриття витрат з виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Коригування розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на суму доходу від продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, здійснюється щоквартально на фактичну суму отриманого доходу.

Гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, використовуються для розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальником та/або виробленої на їх власних генеруючих установках, у порядку, затвердженому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, може бути використана споживачем (у тому числі активним споживачем), який встановив генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, для підтвердження того, що електрична енергія, спожита таким споживачем/активним споживачем, вироблена з відновлюваних джерел енергії та що товари та/або роботи, та/або послуги вироблені та/або виконані, та/або надані таким споживачем/активним споживачем повністю або частково з використанням електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, шляхом погашення гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, може бути використана споживачем (у тому числі активним споживачем), який установив генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, для підтвердження того, що електрична енергія, вироблена такою установкою та спожита для власних потреб, вироблена з відновлюваних джерел енергії.

Порядок визнання в Україні гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, виданих поза межами її митної території, а також порядок визнання поза межами митної території України гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, виданих в Україні, визначаються міжнародними договорами.

Порядок погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, поза межами митної території України визначається міжнародними договорами.

Якщо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не визнає гарантію походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, видану в державі, яка є Договірною Стороною Енергетичного Співтовариства, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє про це Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

{Розділ II доповнено статтею 9-7 згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

Розділ III
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Стаття 10. Особливості використання альтернативних джерел енергії

Використання альтернативних джерел енергії має особливості, зокрема зумовлені природними умовами, а саме:

залежністю від атмосферних та інших умов довкілля;

наявністю водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання;

наявністю біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв;

наявністю геотермальних джерел та свердловин, придатних для виробництва та використання геотермальної енергії;

наявністю теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування підприємств промисловості;

періодичністю природних циклів, внаслідок чого виникає незбалансованість виробництва енергії;

необхідністю узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема передачі електричної енергії в об’єднану енергетичну систему України.

Отриману за допомогою теплових насосів аеротермальну, гідротермальну або геотермальну теплову енергію слід вважати видобутою з відновлюваних джерел енергії за умови, що кінцевий вихід енергії значно перевищує первинне споживання енергії, потрібної для приведення в дію теплових насосів. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами, з метою формування звіту для Енергетичного Співтовариства про досягнутий прогрес у сприянні та використанні енергії з відновлюваних джерел, здійснюється відповідно до методики, розробленої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

{Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1711-VIII від 01.11.2016}

Стаття 11. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії

Експлуатація альтернативних джерел енергії на об’єктах альтернативної енергетики провадиться за умов:

безпечного проведення робіт, здійснення державного нагляду за режимами споживання енергії;

енергетичної безпеки, що гарантує технічне та економічне задоволення періодичних, поточних і перспективних потреб споживачів енергії;

виконання технологічних вимог щодо виробництва, зберігання, передачі, постачання та споживання енергії;

{Абзац четвертий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023}

додержання єдиних державних норм, правил усіма суб’єктами відносин, пов’язаних з будівництвом (створенням), експлуатацією, виведенням з експлуатації об’єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

{Абзац п'ятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

додержання правил експлуатації об’єктів альтернативної енергетики, що регламентуються нормативно-правовими актами, обов’язковими для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності.

Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Протиаварійний захист та екологічна безпека при використанні альтернативних джерел енергії

Протиаварійний захист та забезпечення екологічної безпеки при використанні альтернативних джерел енергії здійснюються шляхом:

запобігання аварійним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об’єктах альтернативної енергетики за рахунок додержання вимог та правил;

{Абзац другий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

створення умов для розвитку, підвищення технічного рівня, безпечної експлуатації та охорони об’єктів альтернативної енергетики згідно із законодавством;

підтримки необхідного балансу потужності та якості енергії, виробленої з альтернативних джерел, для забезпечення надійного і безаварійного функціонування з об’єднаною енергетичною системою України;

здійснення нагляду за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту об’єктів альтернативної енергетики, а також засобів зв’язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з енергетичними мережами України;

здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної автоматики та захисту об’єктів альтернативної енергетики від несанкціонованого втручання.

Стаття 13. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії

Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері та інші органи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії

Порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії тягне за собою відповідальність згідно із законами.

Розділ IV
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Стаття 15. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері альтернативних джерел енергії

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити фінансовий механізм стимулювання розвитку альтернативної енергетики і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого забезпечення такого механізму;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
20 лютого 2003 року
№ 555-IV