Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 317
Прийняття: 24.03.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 березня 2021 р. № 317
Київ

Деякі питання визнання особою без громадянства

Відповідно до частини сьомої статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства;

зразок заяви про визнання особою без громадянства;

зразок довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 317

ПОРЯДОК
розгляду заяв про визнання особою без громадянства

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру визнання особою без громадянства, яка проводиться ДМС з метою встановлення факту неналежності особи, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, до громадянства будь-якої держави в силу дії її закону.

2. Право на звернення із заявою про визнання особою без громадянства має особа, яка не може отримати паспортний документ у зв’язку з тим, що вона не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України.

Особи, яких визнано особами без громадянства іншими державами та які мають документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що посвідчує особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною, проходження додаткової процедури визнання особою без громадянства в Україні не потребують.

Особи, які перебувають за кордоном, право на звернення із заявою про визнання особою без громадянства в Україні не мають.

3. Заява про визнання особою без громадянства подається за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства”:

повнолітньою дієздатною особою (далі - заявник) - особисто;

повнолітньою недієздатною або обмежено дієздатною особою - її законним представником.

Відомості про дитину наводяться у заяві про визнання особою без громадянства одного із її законних представників.

Заява про визнання особою без громадянства дитини, розлученої із сім’єю, подається одним з її законних представників. У разі звернення до ДМС дитини, яка розлучена із сім’єю та не має законного представника, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС невідкладно звертається до органів опіки і піклування з клопотанням щодо забезпечення дитини законним представником.

4. Заява про визнання особою без громадянства та додані до неї документи подаються заявником або його законним представником особисто територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем проживання особи.

Під час подання заяви про визнання особою без громадянства працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС роз’яснює заявнику або його законному представнику процедуру визнання особою без громадянства, а також право на звернення щодо отримання безоплатної правової допомоги до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до територіального органу юстиції відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

5. Рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства приймається протягом шести місяців з дня подання заяви про визнання особою без громадянства та визначених цим Порядком документів.

Строк розгляду такої заяви на підставі вмотивованого висновку структурного підрозділу ДМС, визначеного відповідно до абзацу другого пункту 12 цього Порядку, за рішенням уповноваженої особи ДМС, визначеної відповідно до абзацу першого пункту 12 цього Порядку, може бути продовжено до 12 місяців.

6. Оформлення довідки про звернення за визнанням особою без громадянства за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства”, та оформлення рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства згідно з додатком 1 здійснюється структурним підрозділом ДМС засобами відомчої інформаційної системи ДМС.

7. Інформація про особу, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства та про скасування рішення про визнання особою без громадянства, вноситься до відомчої інформаційної системи ДМС. Відцифровані копії наданих особою документів, відцифрований акт про впізнання (за наявності), відцифровані матеріали перевірки документів, поданих особою, довідка про звернення за визнанням особою без громадянства, рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні  особою без громадянства вносяться до відомчої інформаційної системи ДМС та зберігаються протягом 75 років.

Інформація про особу без громадянства, якій видана посвідка на постійне чи тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за  кордон, вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру.

8. Для внесення інформації до відомчої інформаційної системи ДМС формується заява про визнання особою без громадянства.

Отримання інформації та взаємодія під час здійснення ідентифікації особи

9. ДМС має право отримувати інформацію про особу з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв’язку з оформленням рішення про визнання особою без громадянства.

Доступ до зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та “Про захист персональних даних”.

У разі відсутності можливості надання ДМС прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, або надіслання запитів в електронній формі захищеними каналами зв’язку отримання відомостей про особу здійснюється шляхом надсилання запитів та надання відповідей на них у паперовій формі.

10. Відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть одержуються в установленому законодавством порядку.

Дії працівників під час приймання документів для визнання особою без громадянства

11. Керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які виконують функції з приймання документів, формування та розгляду заяв про визнання особою без громадянства, перевірки даних, зазначених у заяві та доданих до неї документах, ідентифікації особи, підготовки та надсилання запитів уповноваженим органам України та іноземних держав, оформлення та видачі довідки про звернення за визнанням особою без громадянства, видачі рішення про визнання особою без громадянства, підготовки матеріалів справи для надсилання структурному підрозділу ДМС з метою прийняття рішення про визнання особою без громадянства.

Працівники територіального органу/територіального підрозділу ДМС, які виконують функції з приймання документів, формування заяв про визнання особою без громадянства, у разі, коли особа не може власноручно скласти заяву про визнання особою без громадянства у зв’язку з неписьменністю або фізичними вадами, на її прохання складають таку заяву, про що на заяві робиться відповідний напис.

Особі, яка подає заяву про визнання особою без громадянства та не володіє українською мовою, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС безоплатно забезпечує надання послуг перекладача, у тому числі через систему відеоконференцзв’язку, з мови, якою володіє така особа, а також письмовий переклад її документів.

У разі залучення перекладача для участі в поданні особою документів про визнання особою без громадянства, у тому числі через систему відеоконференцзв’язку, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який виконує функції з приймання документів, формування заяв про визнання особою без громадянства, перед початком приймання документів попереджає перекладача про необхідність дотримання умов нерозголошення відомостей, що підтверджується підписом перекладача на заяві.

12. Голова ДМС покладає на одного із своїх заступників, до чиїх обов’язків належить забезпечення виконання завдань ДМС у сфері імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, реєстрації біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів (далі - уповноважена особа), обов’язки щодо прийняття рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства, щодо продовження строку процедури визнання особою без громадянства, зупинення (поновлення, припинення) розгляду заяви про визнання особою без громадянства, визначення відповідального структурного підрозділу ДМС.

Уповноважена особа визначає структурний підрозділ ДМС та його працівників, які виконують функції з перевірки та аналізу інформації, отриманої від територіального органу/територіального підрозділу ДМС, проведення додаткових перевірок даних, зазначених у заяві про визнання особою без громадянства та доданих до неї документах, підготовки на підпис уповноваженої особи висновків про зупинення розгляду заяви про визнання особою без громадянства у разі з’ясування обставин, що можуть свідчити про наявність умов для визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, або обставин, що можуть свідчити про належність особи до громадянства України відповідно до Закону України “Про громадянство України”, та про поновлення або припинення розгляду заяв про визнання особою без громадянства залежно від результатів проведення процедур, установлених зазначеними Законами, підготовки на підпис уповноваженій особі пропозицій щодо продовження строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства до 12 місяців, підготовки на підпис уповноваженої особи висновків щодо прийняття рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнання особою без громадянства.

13. У разі виявлення під час приймання документів факту належності заявника до громадянства України або до громадянства іншої держави або виявлення факту, що особа визнана особою без громадянства іншою державою та має документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що посвідчує особу без громадянства, та не подає офіційні документи, які свідчать про припинення таких статусів, а також у разі відмови особи, яка не має документів, визначених пунктом 20 цього Порядку, від надання письмової згоди на проведення опитування родичів, сусідів або інших осіб (не менше трьох), які можуть підтвердити факти, викладені в заяві про визнання особою без громадянства, або у разі відмови особи від надання своїх біометричних даних, параметрів територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС інформує заявника або його законного представника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника або його законного представника відмова надається у письмовій формі.

При цьому за особою залишається право повторного звернення у разі усунення зазначених обставин.

14. У разі подання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками проводиться верифікація особи шляхом встановлення тотожності обличчя особи із зображенням на фотокартці.

15. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС з використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС формує заяву про визнання особою без громадянства (в тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів). Реєстрація зазначеної заяви здійснюється із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС під час її формування.

Заява про визнання особою без громадянства заповнюється українською мовою, при цьому прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

На прохання заявника або його законного представника внесення його прізвища та імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у документах особи, виданих компетентними органами іноземної держави.

16. Після формування заяви про визнання особою без громадянства працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви відомостей.

У разі виявлення помилок у заяві про визнання особою без громадянства працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС вносить до неї відповідні виправлення.

17. Після перевірки заяви про визнання особою без громадянства особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви відомостей про себе. Якщо особа через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви про визнання особою без громадянства відомостей про особу власним підписом. У разі подання заяви про визнання особою без громадянства законним представником він власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви відомостей про особу.

У разі необхідності прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається у присутності особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я/її законного представника, у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікуючого лікаря. В акті зазначається інформація про місце, дату та час відвідування, відомості про працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС і присутніх осіб, підстави для відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, особою/її законним представником, а в разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікуючим лікарем.

У разі відсутності фізичних вад особа, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС.

18. Після перевірки особою правильності внесених до заяви про визнання особою без громадянства відомостей про себе заява перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи та сформував заяву/допоміг у складенні заяви, та перекладачем (у разі, коли він залучався), законним представником.

19. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС сканує із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС до заяви про визнання особою без громадянства усі документи, які подаються особою.

Подання документів для визнання особою без громадянства та їх розгляд

20. Разом із заявою про визнання особою без громадянства особа подає документ, що посвідчує особу, або документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави, виданий іноземною державою (за наявності), документ, що засвідчує факт неперебування у громадянстві іншої держави, строк дії якого закінчився (за наявності), або інший документ, що підтверджує інформацію, викладену в заяві (документи, що підтверджують факт народження особи, перебування її у шлюбі, наявність дітей, навчання в освітньому закладі України або іншої держави, паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, документи про роботу, отримання на території України медичної допомоги, про місце проживання, про право власності на житло або інші об’єкти нерухомості в Україні, довідки, видані органами місцевого самоврядування або державними органами, довідки з посольств іноземних держав або місць попереднього постійного та довгострокового проживання особи, а також з держав, громадянство яких мають члени її сім’ї, тощо).

У разі коли документи подаються законним представником особи, разом з ними подається документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

У разі відсутності у особи, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, зазначених документів та/або документів з фотокарткою (для особи, яка досягла 18-річного віку) за її письмовою згодою проводиться опитування родичів, сусідів або інших осіб (не менше трьох), які можуть підтвердити факти, викладені в заяві, та/або впізнати особу за фотокарткою.

Перелік таких осіб надається особою, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, або встановлюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС за результатами розгляду поданих особою документів із урахуванням її місця проживання, навчання, родинних та соціальних зв’язків тощо.

Опитування осіб повинно бути проведене територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС не пізніше ніж протягом 14 робочих днів з дати подання заяви про визнання особою без громадянства.

Персональні дані особи, що опитується, підтверджуються документами, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, або паспортним документом іноземця або особи без громадянства. Опитаними можуть бути тільки ті іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

Результати опитування особи щодо підтвердження фактів, викладених в заяві про визнання особою без громадянства, письмово фіксуються працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС у вигляді пояснення, засвідчуються підписом особи, що була опитана, та працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС та зберігаються у справі про визнання особою без громадянства. Під час опитування працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС можуть задаватися особі уточнюючі питання, які мають істотне значення для вирішення питання щодо визнання особою без громадянства.

За результатами свідчень кожної особи, яка брала участь у впізнанні особи за фотокарткою, складається окремий акт впізнання особи за формою згідно з додатком 2, який враховується під час ідентифікації та/або встановлення особи.

21. Особа, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, зобов’язана співпрацювати з органами ДМС, з’являтися на співбесіди, надавати докази для визнання її особою без громадянства.

22. Особа, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, має право на співбесіду з уповноваженими працівниками ДМС, у тому числі у режимі відеоконференції. Метою співбесіди є уточнення інформації, зазначеної в заяві про визнання особою без громадянства, обговорення інформації, отриманої у ході перевірки наданих особою документів, отримання від особи інформації про нові факти, які стали їй відомі після подання заяви та мають істотне значення для прийняття остаточного рішення про визнання особою без громадянства.

Співбесіда може бути призначена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, структурного підрозділу ДМС у разі виникнення такої необхідності. Про час та умови проведення співбесіди заявнику повинно бути повідомлено не пізніше ніж за три робочих дні до дати її проведення усіма наявними засобами (у тому числі електронним або телефонним зв’язком).

Співбесіда з дитиною, розлученою із сім’єю, проводиться у присутності її законного представника.

Співбесіда може бути проведена за ініціативою заявника або його законного представника на підставі його письмової заяви. Її дата призначається не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання такої заяви.

У разі неможливості прибуття на співбесіду з поважних причин заявник або його законний представник повинен повідомити про наявність таких причин ініціатору проведення співбесіди письмово.

Під час співбесіди працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, структурного підрозділу ДМС ведеться аудіозапис. Результати співбесіди фіксуються письмово та засвідчуються підписами її учасників.

Неявка на призначену співбесіду без поважних причин розцінюється ініціатором її проведення як відмова особи співпрацювати з органами ДМС.

23. У разі коли протягом розгляду заяви про визнання особою без громадянства у заявника з’явилися нові документи чи відомості, які мають істотне значення для прийняття рішення про визнання особою без громадянства, у тому числі щодо уточнення його персональних даних, він або його законний представник повинен подати їх територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем подання заяви протягом 10 днів з моменту отримання таких документів з метою їх внесення до відомчої інформаційної системи ДМС.

24. Після прийняття до розгляду заяви про визнання особою без громадянства та доданих до неї документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, та проводить перевірку поданих нею документів.

25. У ході перевірки поданих документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС формує матеріали справи у паперовій формі, перевіряє справжність поданих документів та відповідність їх оформлення вимогам законодавства, у межах своїх повноважень з’ясовує питання щодо наявності чи відсутності підстав для прийняття рішення про визнання особою без громадянства.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, до якого було подано заяву про визнання особою без громадянства, здійснює ідентифікацію особи на підставі даних, отриманих з баз даних Єдиного державного демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, до якого було подано заяву про визнання особою без громадянства, не пізніше ніж протягом тижня з дати подання такої заяви проводить перевірку заявника за даними обліку територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, у тому числі щодо належності до громадянства України, шляхом надсилання відповідних запитів. Відповідь на такі запити повинна надаватися територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного запиту.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, до якого було подано заяву про визнання особою без громадянства, надсилає не пізніше ніж протягом двох тижнів з дати подання такої заяви відповідні запити до МВС, органів Національної поліції, регіональних органів Служби безпеки, Адміністрації Держприкордонслужби. МВС, органи Національної поліції, регіональні органи Служби безпеки проводять відповідно до своїх повноважень у місячний строк після надходження таких запитів перевірку з метою виявлення осіб, яких не може бути визнано особами без громадянства у зв’язку з наявністю підстав, визначених частиною третьою статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”. Про результати перевірки інформується орган, який надіслав запит. Строк перевірки може бути продовжений, але не більш як на один місяць.

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС отримує інформацію про особу, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, від Адміністрації Держприкордонслужби у межах її повноважень.

26. Під час розгляду заяви про визнання особою без громадянства працівник територіального органу/територіального підрозділу, структурного підрозділу ДМС вживає необхідних заходів для збору інформації з місця народження такої особи, держав або місць її попереднього постійного та довгострокового проживання, а також з держави, громадянство якої мають члени її сім’ї.

У разі необхідності отримання більш детальної інформації про особу, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС може ініціювати перевірку відомостей, викладених у такій заяві, шляхом відвідування заявника за місцем проживання та опитування осіб, які можуть підтвердити або спростувати інформацію, надану заявником.

У разі коли особою надані довідки про неналежність до громадянства держав її попереднього постійного та довгострокового проживання, а також з держави, громадянство якої мають члени її сім’ї, до органів видачі таких довідок надсилаються запити щодо підтвердження факту видачі цих довідок.

У разі коли особою не надані довідки про неналежність до громадянства держав її попереднього постійного та довгострокового проживання та/або з держави, громадянство якої мають члени її сім’ї, працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС надсилається відповідний запит дипломатичним представництвам або консульським установам (далі - іноземні представництва) цих держав із проханням надати відповідь на запит протягом одного місяця.

У разі неотримання відповіді на такий запит від іноземних представництв протягом двох місяців повторний запит до іноземного представництва надсилається працівником структурного підрозділу ДМС. У разі неотримання відповіді на повторний запит протягом двох місяців з моменту його надсилання працівником структурного підрозділу ДМС надсилається запит іноземному представництву втретє.

У разі коли після третього такого запиту не надходить відповіді від іноземного представництва, то особа не вважається громадянином цієї держави.

27. Перевірка інформації про дату в’їзду на територію України заявника проводиться з використанням засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, “Аркан” або шляхом надсилання запитів до Адміністрації Держприкордонслужби, відповідь на які надається протягом місяця з дня надходження таких запитів.

У разі необхідності одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть такі відомості одержуються в установленому законодавством порядку.

У разі необхідності підтвердження інших відомостей про заявника або дійсності поданих ним документів надсилаються запити відповідним державним органам або їх територіальним органам/територіальним підрозділам, які надають відповідь протягом місяця з дня надходження таких запитів.

28. У разі потреби, коли зовнішній вигляд дитини візуально свідчить про невідповідність її віку, зазначеному у документах, її справжньому віку, територіальним органом/територіальним підрозділом або структурним підрозділом ДМС приймається рішення про направлення такої особи на обстеження для встановлення віку у порядку, встановленому законодавством.

29. Після вжиття заходів, передбачених пунктами 20-28 цього Порядку, які належать до компетенції працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, після отримання відповідей на запити до територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, МВС, органів Національної поліції, регіональних органів Служби безпеки та Адміністрації Держприкордонслужби справа про визнання особою без громадянства із доданими аудіофайлами співбесід надсилається для подальшого розгляду структурному підрозділу ДМС. При цьому справа структурному підрозділу ДМС повинна бути надіслана не пізніше ніж через три місяці з дати приймання документів. Якщо у зазначений строк відповіді на запити не отримані, справа надсилається без таких відповідей, які потім надсилаються структурному підрозділу ДМС окремо.

Якщо під час перевірки територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС буде встановлено факт оформлення на ім’я особи документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, справа протягом трьох робочих днів з моменту виявлення цієї обставини надсилається структурному підрозділу ДМС для прийняття відповідного рішення, передбаченого пунктом 32 цього Порядку.

30. Працівник структурного підрозділу ДМС перевіряє у місячний строк правильність оформлення документів, що надійшли від територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, вивчає відповідність наведених підстав, визначених статтею 6-1  Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, з’ясовує питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні статусу особи без громадянства відповідно до частини третьої статті 6-1  Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, у разі потреби надсилає запит до МВС, Національної поліції, Служби безпеки, призначає співбесіду особі, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, а також проводить інші заходи, віднесені до його компетенції відповідно до пункту 26 цього Порядку.

МВС, Національна поліція, Служба безпеки проводять відповідно до компетенції у місячний строк після надходження таких запитів перевірку з метою виявлення осіб, які не мають право на визнання особою без громадянства. Строк розгляду запитів може бути продовжений зазначеними органами, але не більш як на один місяць. Інформація про результати перевірки надсилається ДМС.

31. У разі коли під час розгляду заяви про визнання особою без громадянства з’ясовуються обставини, що можуть свідчити про наявність умов для визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, про це письмово повідомляється заявнику або його законному представнику із пропозицією щодо подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі отримання згоди особи щодо подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноваженою особою ДМС приймається рішення про зупинення розгляду заяви про визнання особою без громадянства до завершення розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

При цьому довідка про звернення за визнанням особою без громадянства здається заявником територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем подання заяви про визнання особою без громадянства після отримання довідки про звернення за захистом в Україні. Законність перебування на території України заявника під час проходження процедури про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, буде підтверджуватися довідкою про звернення за захистом в Україні.

Залежно від результатів розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, за рішенням уповноваженої особи ДМС розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється або припиняється.

32. У разі коли під час розгляду заяви про визнання особою без громадянства з’ясовуються обставини, що можуть свідчити про належність особи до громадянства України відповідно до Закону України “Про громадянство України”, уповноваженою особою ДМС приймається рішення про зупинення розгляду заяви про визнання особою без громадянства до завершення перевірки належності до громадянства України.

Для проведення перевірки належності до громадянства України запит з копіями матеріалів справи, які свідчать про можливу належність особи до громадянства України, надсилається структурному підрозділу ДМС, до компетенції якого належать питання громадянства України. Перевірка інформації, зазначеної у запиті, проводиться у місячний строк з дня надходження запиту. Інформація про результати перевірки надсилається структурному підрозділу ДМС. Строк перевірки може бути продовжений, але не більш як на один місяць.

На період проведення перевірки належності до громадянства України законність перебування особи на території України підтверджується довідкою про звернення за визнанням особою без громадянства, яка залишається у заявника до завершення перевірки належності до громадянства України.

Залежно від результатів такої перевірки розгляд заяви про визнання особою без громадянства за рішенням уповноваженої особи ДМС поновлюється або припиняється.

У разі надходження до структурного підрозділу ДМС справи про визнання особою без громадянства у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 29 цього Порядку, та за умови підтвердження інформації про належність особи до громадянства України структурним підрозділом ДМС, до компетенції якого належать питання громадянства України, уповноваженою особою ДМС приймається рішення про припинення розгляду заяви про визнання особою без громадянства. У разі коли інформація про належність особи до громадянства України не підтверджена, уповноваженою особою ДМС приймається рішення про поновлення розгляду такої заяви.

33. У разі неможливості ідентифікації особи проводиться процедура встановлення особи відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 10 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

34. Рішення про визнання особою без громадянства приймається уповноваженою особою ДМС за результатами ідентифікації та/або встановлення особи, перевірки поданих нею документів та відсутності підстав для відмови у визнанні особою без громадянства, на підставі обґрунтованого висновку, складеного працівником структурного підрозділу ДМС.

35. Рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства оформляється за формою згідно з додатком 1 засобами відомчої інформаційної системи ДМС, підписується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи ДМС, при цьому рішення у паперовій формі підписується уповноваженою особою ДМС, скріплюється печаткою ДМС та долучається до матеріалів справи про визнання особою без громадянства.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, до якого була подана заява про визнання особою без громадянства, створює паперову копію електронного рішення про визнання особою без громадянства шляхом друку з відомчої інформаційної системи ДМС, скріплює її печаткою територіального органу/територіального підрозділу ДМС та видає його під підпис особі без громадянства особисто або її законному представнику.

Зазначений документ з підписом заявника або його законного представника сканується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС до заяви про визнання особою без громадянства.

Рішення про відмову у визнанні особою без громадянства після підписання уповноваженою особою ДМС сканується працівником структурного підрозділу ДМС із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС до заяви про визнання особою без громадянства та надсилається особі з урахуванням вимог пункту 45 цього Порядку.

36. Після прийняття рішення про визнання особою без громадянства або відмову у визнанні особою без громадянства матеріали справи про звернення щодо визнання особою без громадянства повертаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем звернення особи та зберігаються протягом 75 років.

37. У разі втрати або викрадення рішення про визнання особою без громадянства за заявою такої особи або її законного представника, написаною у довільній формі, на підставі процедури верифікації їй видається засвідчена копія такого рішення.

38. Після прийняття рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства у разі виявлення нових обставин, які мають істотне значення для перегляду рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства, працівником структурного підрозділу ДМС надсилаються повторні запити, передбачені пунктами 26 та 30 цього Порядку,

У разі підтвердження таких обставин раніше прийняте рішення підлягає перегляду та визнається недійсним, а також проводиться повторна процедура визнання особою без громадянства з урахуванням поданих документів та нововиявленних обставин.

39. Особа, яка отримала рішення про визнання особою без громадянства, зобов’язана протягом десяти днів звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за оформленням посвідки на тимчасове проживання.

Особа, яка не звернулася у визначений абзацом першим цього пункту строк за оформленням посвідки на тимчасове проживання, вважається такою, що проживає в Україні без документів на право проживання в Україні.

Оформлення та видача довідки про звернення за визнанням особою без громадянства

40. Після прийняття у особи заяви про визнання особою без громадянства та доданих до неї документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснив приймання документів, вживає заходів до оформлення та видачі довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.

41. Довідка про звернення за визнанням особою без громадянства оформляється відповідно до зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства”, формується засобами відомчої інформаційної системи ДМС, видається строком на шість місяців та підтверджує тимчасове перебування на законних підставах особи, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, на території України протягом строку розгляду такої заяви.

У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього Порядку, рішення про продовження строку дії довідки про звернення за визнанням особою без громадянства приймається разом із рішенням про продовження строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства до 12 місяців.

У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 46 цього Порядку, рішення про продовження строку дії довідки про звернення за визнанням особою без громадянства приймається на підставі заяви особи та підтвердження факту її звернення до суду з метою оскарження рішення про відмову у визнанні особою без громадянства.

42. У разі втрати особою довідки про звернення за визнанням особою без громадянства за заявою такої особи або її законного представника, написаною у довільній формі, на підставі процедури верифікації їй видається дублікат такої довідки.

43. Довідка про звернення за визнанням особою без громадянства вперше видається особі або її законному представнику у день приймання заяви про визнання особою без громадянства.

У подальшому під час видачі довідки з продовженим строком дії або дубліката довідки, замість втраченої, проводиться процедура верифікації.

Підстави для відмови у визнанні особою без громадянства

44. Уповноваженою особою ДМС приймається рішення про відмову у визнанні особою без громадянства у разі, коли:

1) особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, є громадянином України або іншої держави за умови, що її громадянство було визнано компетентним органом цієї держави та заявник був документований відповідно до законодавства цієї держави;

2) особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, свідомо подала недійсні (крім документів, що стали недійсними у зв’язку із закінченням строку їх дії), підроблені документи або повідомила про себе неправдиві відомості щодо обставин, які впливають на визначення її статусу;

3) особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства, як це визначено міжнародними актами, розробленими з метою недопущення таких злочинів, або скоїла тяжкий злочин неполітичного характеру поза межами держави проживання до того, як вона була допущена у цю державу, або є винною у вчиненні діянь, що суперечать цілям і принципам ООН.

45. Після прийняття рішення про відмову у визнанні особою без громадянства протягом трьох робочих днів структурний підрозділ ДМС надсилає його особі, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або її законному представнику повідомлення про це із зазначенням підстави для відмови відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та роз’ясненням порядку оскарження такого рішення, а також про право заявника на безоплатну правову допомогу під час процедури оскарження рішення про відмову у визнанні особою без громадянства.

46. Рішення про відмову у визнанні особою без громадянства може бути оскаржено особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або її законним представником до адміністративного суду протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову у визнанні особою без громадянства.

У разі коли особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, скористалася правом на оскарження, ДМС на підставі письмової заяви такої особи або її законного представника продовжує строк дії її довідки про звернення за визнанням особою без громадянства щоразу на шість місяців, на загальний строк до остаточного розгляду її заяви.

47. У разі коли особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, не скористалася правом на оскарження, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС за місцем проживання особи вилучає у неї довідку про звернення за визнанням особою без громадянства, повертає їй оригінали документів, поданих разом із заявою про визнання особою без громадянства (за наявності), та вирішує питання про добровільне або примусове повернення чи примусове видворення.

Підстави для скасування рішення про визнання особою без громадянства

48. Рішення про визнання особою без громадянства скасовується ДМС з підстав, зазначених у пункті 44 цього Порядку.

Рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства приймається уповноваженою особою ДМС протягом десяти днів з дня, коли стало відомо про існування підстав для скасування такого рішення.

Після прийняття рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства протягом трьох робочих днів структурний підрозділ ДМС надсилає такій особі без громадянства або її законному представнику повідомлення про це із зазначенням підстави для скасування відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та роз’ясненням порядку оскарження. Рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства може бути оскаржено до адміністративного суду протягом 20 робочих днів з дня отримання особою повідомлення про скасування рішення.

У разі коли особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, скористалася правом на оскарження, ДМС не вилучає у неї посвідку на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності) до остаточного вирішення питання про скасування рішення про визнання особою без громадянства у разі, коли у такої особи відсутні документи, що посвідчують громадянство України або громадянство іншої держави.

У разі коли особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, не скористалася правом на оскарження, ДМС вилучає у неї посвідку на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності), отримані на підставі рішення про визнання особою без громадянства, та вирішує питання про добровільне або примусове повернення чи примусове видворення.Додаток 1
до Порядку

РІШЕННЯ
про визнання/відмову у визнанні особою без громадянства


Додаток 2
до Порядку

АКТ
впізнання особи


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 317

ЗАЯВА
про визнання особою без громадянства


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 317

ДОВІДКА
про звернення за визнанням особою без громадянстваЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 317

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400; 2013 р., № 19, ст. 652), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 19:

1) у пункті 2:

у підпункті 2:

абзац перший після слів “підпадають під квоту імміграції” доповнити словами “або є іммігрантами позаквотової категорії”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“осіб без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства.”;

абзац перший підпункту 3 після слів “стосовно яких рішення приймає ДМС” доповнити словами “або територіальний орган”;

2) у пункті 11:

абзаци другий і третій після слів “посвідчує особу без громадянства” доповнити словами “, у тому числі рішення про визнання особою без громадянства в Україні”;

в абзаці восьмому слова і цифри “у пунктах 1 і 3” замінити словами і цифрами “у пунктах 1, 3 і 6”;

в абзаці десятому цифри “10” замінити цифрами “14”.

2. У Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2610):

1) абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції:

“До відомчої інформаційної системи розпорядника Реєстру вноситься інформація про набуття громадянства України, припинення громадянства України, реєстрацію місця проживання, реєстрацію актів цивільного стану, недійсні документи, про особу, яка звернулася із заявою про визнання особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про визнання або про відмову у визнанні особою без громадянства та про скасування рішення про визнання особою без громадянства, а також відцифровані копії наданих особою документів, відцифрований акт про впізнання (за наявності), відцифровані матеріали перевірки документів, поданих особою, довідка про звернення за визнанням особою без громадянства, рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства, відцифровані документи, які були підставами для набуття громадянства України, припинення громадянства України, оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та зберігаються в паперовій формі у територіальних органах/підрозділах розпорядника Реєстру.”;

2) абзац перший пункту 53 після слів “особою, яка потребує додаткового захисту” доповнити словами “, або особою, яка звернулася за визнанням особою без громадянства”.

3. У Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1305; 2020 р., № 3, ст. 129):

1) пункт 32 доповнити абзацом такого змісту:

“Замість документів, зазначених в абзацах другому, четвертому та шостому цього пункту, особа, визнана особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, подає рішення про визнання особою без громадянства, оформлене в установленому порядку.”;

2) пункт 102 доповнити абзацом такого змісту:

“03/08 - особа, визнана особою без громадянства.”.

4. У Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 322 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1306, № 68, ст. 2276; 2020 р., № 3, ст. 129):

1) пункт 32 доповнити абзацом такого змісту:

“Замість документів, зазначених в абзацах другому, четвертому -шостому цього пункту, особа, визнана особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, подає рішення про визнання особою без громадянства, оформлене в установленому порядку.”;

2) пункт 33 доповнити підпунктом 15 такого змісту:

“15) для осіб, які визнані особами без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”:

письмове зобов’язання особи протягом 30 днів письмово повідомити ДМС про оформлення громадянства будь-якої держави.”;

3) пункт 101 доповнити абзацом такого змісту:

“04/23 - особа, визнана особою без громадянства.”.