Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 979
Прийняття: 12.09.2023
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2023 р. № 979
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції” зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2023 р. № 979

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції”

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 150 “Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 612; 2015 р., № 28, ст. 805, № 69, ст. 2261; 2016 р., № 56, ст. 1942; 2020 р., № 95, ст. 3074):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України”;

2) у вступній частині постанови слово “четвертої” замінити словом “шостої”;

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, що додається.”;

4) Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 150
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2023 р. № 979)

ПОРЯДОК
продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

1. Цей Порядок визначає процедуру продовження строку перебування та тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства на території України або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

2. Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

1) протягом наданого візою дозволу в межах строку дії візи у разі в’їзду осіб без громадянства чи іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

2) не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено законодавством та міжнародними договорами України. Порядок обчислення зазначеного строку встановлюється МВС.

3. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства, яким за наявності підстав гуманітарного характеру для забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань Головою Держприкордонслужби або особою, яка виконує його обов’язки, надано дозвіл на перетинання державного кордону, не може перевищувати строки, встановлені пунктом 2 цього Порядку.

4. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (крім осіб, які відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 16 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” звільняються від реєстрації або реєструються у МЗС та його представництвах), продовжується ДМС, її територіальними органами за наявності обґрунтованих підстав (лікування, пологи, догляд за хворим членом родини, вимушена зупинка на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами, оформлення спадщини, наявність підстав для оформлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, а також інші обставини, що унеможливлюють виїзд іноземця або особи без громадянства) та за умови подання підтвердних документів - на період існування таких підстав.

5. Заява про продовження строку перебування на території України за формою згідно з додатком 1 (далі - заява) подається особисто повнолітнім дієздатним іноземцем або особою без громадянства чи законним представником повнолітньої недієздатної особи та приймаючою стороною територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем перебування іноземця або особи без громадянства не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку перебування на території України.

У разі подання іноземцем або особою без громадянства заяви із порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, але до закінчення встановленого строку перебування на території України, до заяви додаються документи, що підтверджують наявність підстав, що унеможливлюють їх виїзд з території України.

У разі порушення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування на території України заява приймається після притягнення іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони до адміністративної відповідальності.

6. Для продовження строку перебування в Україні разом із заявою подаються такі документи:

1) документи, що підтверджують наявність підстав для подальшого перебування на території України;

2) дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства;

3) паспорт (паспортний документ) приймаючої сторони (фізичної особи) або представника приймаючої сторони (юридичної особи);

4) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони;

5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для продовження строку перебування, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально.

Іноземець або особа без громадянства під час подання документів для продовження строку перебування пред’являють працівникові територіального органу/територіального підрозділу ДМС оригінали документів, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту.

До заяви додаються оригінали документів, зазначених у підпунктах 1, 4 цього пункту, і документа, що підтверджує сплату адміністративного збору, та копії документів, зазначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту, та документа про звільнення від сплати адміністративного збору, засвідчені працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів і дати.

Оригінали документів, зазначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту, та документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертаються іноземцеві або особі без громадянства.

7. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС під час приймання документів від іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони перевіряє повноту поданих документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства, своєчасність їх подання, наявність підстав для продовження строку перебування, наявність візи, відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування, звіряє відомості про іноземця або особу без громадянства, зазначені в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, з даними, що містяться в заяві.

8. У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС інформує іноземця або особу без громадянства та приймаючу сторону про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони відмова надається у письмовій формі.

9. Іноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона мають право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їм було відмовлено в прийнятті документів, за умови дотримання строків, визначених пунктом 5 цього Порядку.

10. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС із використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС формує заяву (в тому числі фіксацію біометричних даних іноземця або особи без громадянства). Реєстрація заяви здійснюється із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС під час її формування.

До заяви вноситься інформація про номер контактного телефону заявника та адресу особистої електронної пошти.

11. Після формування заяви працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС друкує її та надає іноземцеві або особі без громадянства та приймаючій стороні для перевірки правильності внесених до заяви відомостей.

У разі виявлення помилок у заяві працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС вносить до неї відповідні виправлення.

12. Після перевірки заяви іноземець або особа без громадянства та приймаюча сторона власним підписом підтверджують правильність внесених до заяви відомостей. Якщо іноземець або особа без громадянства через стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення не можуть підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви відомостей про особу власним підписом.

У разі необхідності прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається в присутності особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я/її законного представника, у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікуючого лікаря. В акті зазначається інформація про місце, дату та час відвідування, відомості про працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС і присутніх осіб, підстави для відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, особою/її законним представником, а в разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікуючим лікарем.

У разі відсутності стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень особа, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС шляхом опитування особи отримує інформацію, необхідну для внесення до заяви, та документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

За результатами виїзду працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання або проходження лікування іноземця або особи без громадянства формується заява, до якої скануються із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС отримані документи, складені акти.

13. Після перевірки іноземцем або особою без громадянства та приймаючою стороною правильності внесених до заяви відомостей заява перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи та сформував заяву.

14. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС сканує із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС підписану заяву та документи до заяви, які подаються іноземцем або особою без громадянства та приймаючою стороною.

Після цього працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС повідомляє заявнику про реєстраційний номер заяви та про необхідність звернення за отриманням результатів її розгляду через три робочих дні з дати прийняття документів.

15. Прийняті територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС заяви та скановані документи із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС автоматично розподіляються та надсилаються територіальному органу ДМС чи до ДМС для розгляду та прийняття рішення.

16. Рішення про продовження строку перебування або про відмову в продовженні строку перебування приймає керівник територіального органу ДМС або уповноважена ним особа стосовно іноземців або осіб без громадянства, які:

1) тимчасово перебувають на території України, - на строк до 180 днів з дати останнього в’їзду;

2) звернулися із заявами про надання дозволу на імміграцію або набуття громадянства на території України, - на строк, необхідний для розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію та оформлення посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України.

17. Рішення про продовження строку перебування або про відмову в продовженні строку перебування приймає Голова ДМС або уповноважена ним особа стосовно іноземців та осіб без громадянства незалежно від строків їх перебування на території України, а також стосовно іноземців та осіб без громадянства, які:

1) зазначені в частині дев’ятнадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, після закінчення дії контракту про проходження військової служби у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії;

2) є членами сім’ї іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині дев’ятнадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;

3) зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 16 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, після досягнення 18-річного віку;

4) зазначені у пункті 3 цього Порядку.

18. Керівник територіального органу ДМС або уповноважена ним особа, керівник структурного підрозділу ДМС або уповноважена ним особа щодня здійснюють розподіл прийнятих заяв між працівниками, які виконують функції з розгляду заяв.

19. Працівник територіального органу ДМС, структурного підрозділу ДМС не пізніше ніж протягом наступного дня після надходження для розгляду документів здійснює заходи з ідентифікації особи, яка звернулася за продовженням строку перебування, а також проводить перевірку інформації, зазначеної в заяві та поданих документах.

20. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, що містяться у базі даних відомчої інформаційної системи ДМС.

Перевірка законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України проводиться на підставі інформації, що міститься у базі даних відомчої інформаційної системи ДМС, з урахуванням інформації про перетинання іноземцем або особою без громадянства державного кордону України.

Перевірка інформації про перетинання державного кордону України іноземцем або особою без громадянства проводиться з використанням засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система “Аркан”), або шляхом надсилання запитів на адресу органу Держприкордонслужби, визначеного Адміністрацією Держприкордонслужби, відповідь на які надається протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.

У разі необхідності одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть такі відомості одержуються в установленому законодавством порядку.

Перевірка відсутності майнових зобов’язань перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім примусовим поверненням чи видворенням за межі України або реадмісією, проводиться з використанням Єдиного реєстру боржників та відомчої інформаційної системи ДМС.

Інформація про юридичну особу перевіряється за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У разі необхідності підтвердження інших відомостей про іноземця або особу без громадянства або дійсності поданих ними документів надсилаються запити відповідним державним органам, установам, організаціям, які надають відповідь протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

Усі матеріали проведених перевірок долучаються до заяви і скануються до відомчої інформаційної системи ДМС.

21. Рішення про продовження строку перебування чи про відмову в продовженні строку перебування приймається протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства, перевірки поданих документів та відсутності підстав для відмови в продовженні строку перебування на період існування обставин, підтверджених документально.

22. Рішення про продовження строку перебування оформляється шляхом внесення до відомчої інформаційної системи ДМС із використанням кваліфікованого електронного підпису інформації про строк, на який продовжено строк перебування. Номер запису про продовження строку перебування формується відомчою інформаційною системою ДМС.

23. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, до якого була подана заява, в паспортному документі іноземця або в документі, що посвідчує особу без громадянства, проставляє відмітку про продовження строку перебування на території України за формою згідно з додатком 2 та вносить до неї строк, до якого було продовжено строк перебування, та номер запису про продовження строку перебування.

Іноземець або особа без громадянства вважаються такими, яким продовжено строк перебування, лише за наявності в паспортному документі іноземця або в документі, що посвідчує особу без громадянства, зазначеної відмітки.

24. Дійсність відмітки про продовження строку перебування перевіряється на офіційному веб-сайті ДМС, в тому числі шляхом переходу за посиланням, яке міститься у двовимірному штрих-коді (QR-код), внесеному у відмітку про продовження строку перебування.

25. У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі:

1) відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони;

2) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні;

3) коли іноземець або особа без громадянства не подали відповідного підтвердження підстав для подальшого перебування на території України;

4) коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів державних органів, не підтверджують подану іноземцем або особою без громадянства інформацію;

5) подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;

6) коли виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою (включаючи витрати, пов’язані з видворенням або реадмісією), фізичними або юридичними особами, або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду в Україну;

7) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

8) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні.

26. Рішення про відмову в продовженні строку перебування формується засобами відомчої інформаційної системи ДМС за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після підписання рішення сканується до заяви. Копія рішення про відмову в продовженні строку перебування із зазначенням причин відмови не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття надсилається іноземцеві або особі без громадянства на адресу особистої електронної пошти.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано заявнику рішення про відмову в продовженні строку перебування, сканується до відомчої інформаційної системи ДМС.

Оригінал рішення про відмову в продовженні строку перебування надсилається територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС для долучення до матеріалів справи.

27. Іноземець або особа без громадянства протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову в продовженні строку перебування мають право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їм було відмовлено в продовженні строку перебування, за умови дотримання строків, визначених пунктом 5 цього Порядку.

28. Після прийняття рішення про продовження строку перебування або відмову в продовженні строку перебування матеріали формуються в окрему справу, яка зберігається протягом п’яти років.

29. Строк тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства, які не пізніше ніж протягом останнього дня строку дії посвідки на тимчасове проживання подали заяву про її обмін, продовжується територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС на період, необхідний для розгляду такої заяви.

30. У паспортному документі іноземця або в документі, що посвідчує особу без громадянства, які не пізніше ніж протягом останнього дня строку дії посвідки на тимчасове проживання подали заяву про її обмін, працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв заяву про обмін посвідки на тимчасове проживання, проставляється відмітка згідно з додатком 3 про продовження строку тимчасового проживання на період, необхідний для розгляду такої заяви, але не більш як на 15 робочих днів.

Інформація про продовження строку тимчасового проживання вноситься працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв заяву про обмін посвідки на тимчасове проживання, із використанням кваліфікованого електронного підпису до відомчої інформаційної системи ДМС із зазначенням строку, на який продовжено строк тимчасового проживання. Номер запису про продовження строку тимчасового проживання формується відомчою інформаційною системою ДМС.

За продовження строку тимчасового проживання плата не стягується.

31. Дійсність відмітки про продовження строку тимчасового проживання перевіряється на офіційному веб-сайті ДМС, в тому числі шляхом переходу за посиланням, яке міститься у двовимірному штрих-коді (QR-код), внесеному у відмітку про продовження строку тимчасового проживання.

32. Іноземець або особа без громадянства у разі втрати або обміну паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС. У такому разі питання про продовження строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України вирішується після отримання ними в дипломатичному представництві чи консульській установі держави громадянської належності або походження чи попереднього постійного проживання паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

33. Рішення територіального органу ДМС про продовження строку перебування скасовується Головою ДМС або уповноваженою ним особою на підставі висновку структурного підрозділу ДМС у разі, коли буде встановлено, що воно було прийняте з порушенням законодавства.

Рішення про скасування продовження строку перебування формується засобами відомчої інформаційної системи ДМС з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису та долучається до заяви. Копія рішення про скасування продовження строку перебування із зазначенням причин скасування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття надсилається іноземцеві або особі без громадянства на адресу особистої електронної пошти.

Іноземець або особа без громадянства зобов’язані виїхати за межі України протягом п’яти календарних днів з дня прийняття рішення про скасування продовження строку перебування або за наявності підстав звернутися із новою заявою про продовження строку перебування.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано заявнику рішення про скасування продовження строку перебування, сканується до відомчої інформаційної системи ДМС.

Оригінал рішення про скасування продовження строку перебування надсилається територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС для долучення до матеріалів справи.

34. Якщо в іноземця або особи без громадянства немає підстав для тимчасового проживання, встановлених частинами четвертою - дванадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, або для тимчасового перебування на території України, строк їх перебування скорочується.

35. Протягом продовженого іноземцю або особі без громадянства строку перебування ДМС або її територіальним органом приймається рішення про скорочення строку перебування у разі:

1) отримання даних із відомчої інформаційної системи ДМС, відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз інших державних органів або інформації від Національної поліції, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що строк перебування було продовжено на підставі неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;

2) отримання вмотивованого клопотання приймаючої сторони або припинення діяльності приймаючої сторони - юридичної особи;

3) коли іноземця або особу без громадянства засуджено в Україні до позбавлення волі;

4) коли дії іноземця або особи без громадянства загрожують громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

5) коли уповноваженим державним органом прийнято рішення про примусове повернення іноземця або особи без громадянства чи їх примусове видворення за межі України, про заборону подальшого в’їзду в Україну або про реадмісію.

36. Рішення про скорочення строку перебування приймається керівником територіального органу ДМС або уповноваженою ним особою (якщо рішення про продовження строку перебування було прийнято цим територіальним органом ДМС), Головою ДМС або уповноваженою ним особою протягом трьох робочих днів з дня надходження відомостей, які є підставою для його прийняття.

У рішенні про скорочення строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України зазначається строк, протягом якого особа зобов’язана виїхати з України. Такий строк не може бути більш як п’ять календарних днів з дня прийняття рішення. У разі коли рішення про скорочення строку перебування іноземця та особи без громадянства приймається відповідно до вимог підпункту 5 пункту 35 цього Порядку, строк їх тимчасового перебування скорочується на строк, визначений в рішенні про примусове повернення, чи їх примусове видворення за межі України або про реадмісію.

37. Рішення про скорочення строку перебування формується засобами відомчої інформаційної системи ДМС за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після підписання рішення сканується до заяви. Копія рішення про скорочення строку перебування із зазначенням причин скорочення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття надсилається іноземцеві або особі без громадянства на адресу особистої електронної пошти.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано заявнику рішення про скорочення строку перебування, сканується до відомчої інформаційної системи ДМС.

Оригінал рішення про скорочення строку перебування надсилається територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС для долучення до матеріалів справи.

38. У разі прийняття ДМС, територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС рішення про примусове повернення стосовно іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України в межах строків перебування, зазначених у пункті 2 цього Порядку, строк їх тимчасового перебування скорочується на строк, визначений в рішенні про примусове повернення.

39. У разі прийняття СБУ, регіональним органом СБУ рішення про примусове повернення за межі України стосовно іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України в межах строків перебування, зазначених у пункті 2 цього Порядку, рішення про скорочення строку тимчасового перебування приймається СБУ.

40. У разі прийняття органом охорони державного кордону Держприкордонслужби рішення про примусове повернення за межі України стосовно іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України у межах строків перебування, зазначених у пункті 2 цього Порядку, рішення про скорочення строку тимчасового перебування приймається органом охорони державного кордону в порядку, встановленому МВС.

41. Рішення про відмову в продовженні строку перебування, скорочення строку перебування, скасування продовження строку перебування може бути протягом 10 календарних днів з дати його прийняття оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку до ДМС (якщо воно прийняте територіальним органом ДМС) або до суду в установленому порядку.

До скарги на рішення про відмову в продовженні строку перебування, скорочення строку перебування при цьому необхідно долучити документи, які підтверджують наявність підстав для його перегляду та відміни.

42. ДМС має право переглянути рішення про відмову в продовженні строку перебування, скорочення строку перебування, прийняте територіальним органом ДМС, за наявності підстав відмінити рішення про відмову в продовженні строку перебування та прийняти рішення про продовження строку перебування на підставі раніше поданих документів з урахуванням документів, доданих до скарги, відмінити рішення про скорочення строку перебування.

43. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома іноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

44. Контроль за виконанням працівниками територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками.

45. Контроль за діяльністю територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку організовує та здійснює ДМС.

46. Обов’язки працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових інструкціях.


Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про продовження строку перебування на території України


Додаток 2
до Порядку

{Додаток}


Додаток 3
до Порядку

{Додаток}”.

2. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 153 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1189; 2021 р., № 14, ст. 577):

1) підпункт 4 пункту 7 викласти в такій редакції:

“4) непридатності посвідчення для подальшого використання (посвідчення/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видано посвідчення, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідчення, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідчення.”;

2) у пункті 24:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: “Також працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС шляхом опитування особи отримує інформацію, необхідну для внесення до заяви, та документи, передбачені пунктом 23 цього Порядку.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За результатами особистого відвідування працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування формується заява-анкета, до якої скануються із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС отримані документи, складені акти.”.

3. У Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1305; 2020 р., № 3, ст. 129; 2021 р., № 31, ст. 1778; 2022 р., № 34, ст. 1851):

1) в абзаці першому пункту 3 слова “або до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території” виключити;

2) підпункт 4 пункту 7 викласти в такій редакції:

“4) непридатності посвідки для подальшого використання (посвідка/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки;”;

3) у пункт 21:

в абзаці першому цифри “32-34” замінити цифрами “32, 33”;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі виявлення факту подання особою для оформлення у порядку обміну посвідки, у якій було зазначено належність особи до іноземного громадянства, та документа, визначеного підпунктом 4 пункту 40 цього Порядку, який свідчить про припинення нею громадянства, зазначеного у посвідці, за відсутності документа, що посвідчує особу без громадянства, у прийнятті документів відмовляється до проходження особою процедури визнання особою без громадянства відповідно до вимог Порядку розгляду заяв про визнання особою без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1778).”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

4) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта із використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (в тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів). Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.

До заяви-анкети вноситься інформація про номер контактного телефону заявника та адресу особистої електронної пошти.”;

5) пункт 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта попереджає іноземця або особу без громадянства про те, що з метою підтвердження наданої у заяві про оформлення посвідки інформації, зокрема про місце проживання, іноземець або особа без громадянства можуть подати документи, що підтверджують право на проживання в житлі (свідоцтво про право власності, договір оренди (наймання, піднаймання) тощо). У разі ненадання таких документів буде проведено перевірку місця проживання заявника шляхом відвідання його за місцем проживання. Про час проведення перевірки йому буде повідомлено за номером контактного телефону та адресою електронної пошти.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

6) у пункті 24:

у другому реченні абзацу першого слова “фізичні вади” замінити словами “стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення”;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Також працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС шляхом опитування особи отримує інформацію, необхідну для внесення до заяви, та документи, передбачені пунктами 32, 33 та 40 цього Порядку.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За результатами особистого відвідування працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування формується заява-анкета, до якої скануються із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС отримані документи, складені акти.”;

7) у пункті 32:

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;”;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“6) документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності).”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев’ятому цифри і слово “1, 2 і 5” замінити цифрами і словом “1, 2, 5 і 6”;

в абзаці десятому цифри і слово “1, 2 і 4” замінити цифрами і словом “1, 2, 4 і 6”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті (зокрема, документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо). Копії таких документів долучаються до заяви-анкети.”;

8) пункт 34 виключити;

9) пункт 35 викласти в такій редакції:

“35. У разі коли протягом строку дії посвідки в документах, зазначених у заяві та пунктах 32 і 33 цього Порядку, змінилися відомості (зокрема, в разі набуття особою громадянства України або іншої держави, зміни адреси місця проживання), такі документи подаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який видав посвідку, протягом 10 днів з моменту настання змін з метою внесення до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

10) у пункті 37:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Перевірка законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України проводиться на підставі інформації, що міститься у базах даних Реєстру, з урахуванням інформації про перетинання іноземцем або особою без громадянства державного кордону України.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Перевірка інформації про перетинання державного кордону України іноземцем або особою без громадянства проводиться з використанням засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система “Аркан”), або шляхом надсилання запитів на адресу органу Держприкордонслужби, визначеного Адміністрацією Держприкордонслужби, відповідь на які надається протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.”;

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Перевірка відсутності майнових зобов’язань перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім примусовим поверненням чи видворенням за межі України або реадмісією, проводиться з використанням Єдиного реєстру боржників та відомчої інформаційної системи ДМС.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

абзац шостий виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“У разі необхідності одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть такі відомості одержуються в установленому законодавством порядку.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Усі матеріали проведених перевірок долучаються до заяви-анкети і скануються із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

11) доповнити Порядок пунктом 37-1 такого змісту:

“37-1. З метою підтвердження наданої іноземцем або особою без громадянства у заяві-анкеті інформації про місце проживання територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку адреси місця проживання іноземця або особи без громадянства.

У разі коли іноземцем або особою без громадянства не подавалися документи, що підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті (зокрема, документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо), перевірка проводиться шляхом відвідання заявника за зазначеною ним адресою.

Про час проведення перевірки іноземець або особа без громадянства повідомляються телефоном та електронною поштою за один робочий день до перевірки.

Результат перевірки оформляється у вигляді акта, який повинен бути підписаний двома працівниками територіального органу/територіального підрозділу ДМС та іноземцем або особою без громадянства (у разі, коли їх проживання за зазначеною адресою підтверджено). У разі потреби для перекладу тексту акта іноземцеві або особі без громадянства на зрозумілу їм мову може бути залучений перекладач.

У разі відсутності іноземця або особи без громадянства за місцем проживання акт може бути також підписаний власником житла, сусідами (мешканцями прилеглих квартир, приватних будинків).

У разі коли в територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС наявна інформація про виїзд іноземця або особи без громадянства за межі України, така перевірка не проводиться.

У разі коли адреса місця проживання, зазначена іноземцем або особою без громадянства у заяві-анкеті про оформлення посвідки, збігається з адресою, зазначеною іноземцем або особою без громадянства у заяві-анкеті про надання дозволу на імміграцію в Україну, який є підставою для оформлення посвідки, така перевірка не проводиться.”;

12) пункт 38 після слів “відмови в її видачі” доповнити словами “не пізніше ніж протягом десятого робочого дня з дня прийняття документів”;

13) у пункті 40:

абзац третій викласти в такій редакції:

“2) дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства;”;

після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“7) документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності);

8) витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності).”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Замість документів, зазначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту, особа, визнана особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, подає копію рішення про визнання особою без громадянства, оформлену в установленому порядку.”;

в абзаці одинадцятому цифру “6” замінити цифрою “8”;

в абзацах дванадцятому і тринадцятому цифри і слово “1, 2, 4 і 5” замінити цифрами і словом “1, 2, 4, 5, 7 і 8”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті, зокрема, про місце проживання (документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо). Копії таких документів долучаються до заяви-анкети.”;

14) в абзаці першому пункту 41 слова і цифри “пунктах 33 і 34” замінити словом і цифрами “пункті 33”;

15) доповнити Порядок пунктом 41-1 такого змісту:

“41-1. У разі коли особа для обміну подає посвідку, у якій зазначено її статус особи без громадянства, але цей статус був визначений за відсутності документа, що посвідчує особу без громадянства, до набрання чинності статтею 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, вона зобов’язана протягом десяти робочих днів з дня прийняття документів на обмін посвідки подати заяву про визнання особою без громадянства відповідно до вимог Порядку розгляду заяв про визнання особою без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1778). Про такий обов’язок особі письмово повідомляється у день звернення.”;

16) в абзаці третьому пункту 42 слова “зокрема зміну порядку написання слів” замінити словами “зокрема зміну (набуття або припинення) громадянства, зміну порядку написання слів”;

17) у пункті 43:

після слів “її оформленні” доповнити словами “не пізніше ніж протягом десятого робочого дня з дня прийняття документів”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення стосовно осіб, зазначених у пункті 41-1 цього Порядку, приймається у строки, визначені цим пунктом, незалежно від того, чи прийнято рішення про визнання/відмову у визнанні особою без громадянства. У разі прийняття у подальшому рішення про відмову у визнанні особою без громадянства посвідка скасовується на підставі підпункту 2-1 пункту 64 цього Порядку.”;

18) абзац другий пункту 44 після слів “що підлягає обміну,” доповнити словами “не містить безконтактного електронного носія і”;

19) у пункті 62:

у підпункті 10 слова “попереднім видворенням за межі України” замінити словами “примусовим поверненням чи примусовим видворенням за межі України або реадмісією”;

доповнити пункт підпунктом 10-1 такого змісту:

“10-1) виявлено факти невиконання особою, зазначеною у пункті 41-1 цього Порядку, зобов’язання щодо звернення із заявою про визнання особою без громадянства;”;

20) пункт 63 викласти в такій редакції:

“63. Рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки приймається керівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС чи його заступником.

Рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки формується засобами Реєстру за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після підписання рішення сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

Копія рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки із зазначенням причин відмови видається іноземцеві або особі без громадянства під розписку чи не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його прийняття надсилається рекомендованим листом такій особі.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано заявнику рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки (або копія рішення з відміткою про особисте отримання), сканується із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надає копію прийнятого рішення уповноваженому суб’єкту для подальшого його вручення іноземцеві або особі без громадянства.

Іноземець або особа без громадянства мають право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їм було відмовлено в оформленні чи видачі посвідки, за умови дотримання строків, визначених пунктами 17 та 19 цього Порядку.”;

21) у пункті 64:

абзац перший після слів “Посвідка скасовується” доповнити словами “ДМС або”;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) у разі прийняття рішення про відмову у визнанні особою без громадянства або скасування рішення про визнання особою без громадянства;”;

22) у пункті 65:

після слова “приймається” доповнити словами “Головою ДМС або уповноваженою ним особою,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення про скасування посвідки формується засобами Реєстру за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після підписання рішення сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

23) пункти 66 і 67 викласти в такій редакції:

“66. Копія рішення про скасування посвідки надсилається ДМС, територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві або особі без громадянства рекомендованим листом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано повідомлення про скасування посвідки, сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

67. ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування посвідки інформує про це Адміністрацію Держприкордонслужби з використанням засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система “Аркан”), або шляхом надсилання листа.

У разі надсилання листа його копія (із вихідним номером та датою) сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

24) у пункті 69 слово і цифру “підпункту 2” замінити словом і цифрами “підпунктів 2, 2-1”, а цифри “32-34” - цифрами “32, 33”;

25) пункт 70 викласти в такій редакції:

“70. У разі втрати або обміну паспортного документа, а так само втрати чи викрадення посвідки іноземець або особа без громадянства чи їх законні представники повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це ДМС або територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу Національної поліції.

ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС вживає заходів до термінової передачі отриманої інформації територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем видачі посвідки.”;

26) у пункті 72:

підпункт 9 після слів “шести місяців” доповнити словами “(або протягом воєнного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування)”;

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

“11) коли було прийнято рішення про відмову у видачі посвідки та таке рішення не оскаржене протягом двох місяців.”;

27) доповнити Порядок пунктом 72-1 такого змісту:

“72-1. Структурний підрозділ ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до бази даних Реєстру інформацію про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки.”;

28) у пункті 78:

після слів “в адміністративному порядку” доповнити словами “протягом тридцяти календарних днів з дня доведення його до відома іноземця або особи без громадянства”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“До скарги на рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки при цьому необхідно долучити документи, які підтверджують наявність підстав для його перегляду та відміни.”;

29) пункт 79 викласти в такій редакції:

“79. ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати його відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні посвідки шляхом прийняття нового рішення про оформлення посвідки на підставі раніше поданих документів із урахуванням документів, доданих до скарги, або відмінити попереднє рішення про відмову у видачі, скасування посвідки.”;

30) абзац другий пункту 86 викласти в такій редакції:

“Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, за ідентифікацію особи, забезпечує проведення перевірки поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, перевірки наявності підстав для прийняття рішення про відмову в оформленні (видачі) посвідки, прийняття рішення про оформлення посвідки, дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про її оформлення.”;

31) у пункті 102:

абзац десятий після слів “у Збройних Силах” доповнити словами “, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії”;

після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“02/10 - іноземці або особи без громадянства, які служили у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев’ятнадцятим.

4. У Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 322 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1306, № 68, ст. 2276; 2020 р., № 3, ст. 129, № 84, ст. 2700; 2021 р., № 31, ст. 1778; 2022 р., № 34, ст. 1851):

1) в абзаці першому пункту 4 слова “строком на один рік” замінити словами “на строк відповідно до поданих документів, але не більш як на один рік”;

2) підпункт 4 пункту 7 викласти в такій редакції:

“4) непридатності посвідки для подальшого використання (посвідка/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки.”;

3) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж протягом останнього дня строку її дії.

Якщо до закінчення строку дії посвідки лишилося менш як 15 робочих днів, подання документів для її обміну здійснюється лише до територіального органу/територіального підрозділу ДМС. При цьому територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС здійснюється в установленому законодавством порядку продовження строку тимчасового проживання іноземця або особи без громадянства на період, необхідний для розгляду такої заяви.

Посвідка, що підлягає обміну, після приймання документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.”;

4) у пункті 22:

слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“До заяви-анкети вноситься інформація про номер контактного телефону заявника та адресу особистої електронної пошти.”;

5) пункт 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта попереджає іноземця або особу без громадянства про те, що з метою підтвердження наданої у заяві про оформлення посвідки інформації, зокрема про місце проживання, іноземець або особа без громадянства може подати документи, що підтверджують право на проживання в житлі (свідоцтво про право власності, договір оренди (наймання, піднаймання) тощо). У разі ненадання таких документів буде проведено перевірку місця проживання заявника шляхом відвідання його за місцем проживання. Про час проведення перевірки йому буде повідомлено за номером контактного телефону та адресою електронної пошти.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

6) у пункті 24:

у другому реченні абзацу першого слова “фізичні вади” замінити словами “стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення”;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Також працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС шляхом опитування особи отримує інформацію, необхідну для внесення до заяви, та документи, передбачені пунктами 32, 33 та 39 цього Порядку.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За результатами особистого відвідування працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування формується заява-анкета, до якої скануються із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС отримані документи, складені акти.”;

7) у пункті 32:

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;”;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“6) документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності).”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев’ятому цифри “1, 2, 4, 5” замінити цифрами і словом “1, 2 і 4-6”;

в абзаці десятому цифри і слово “1, 2 і 4” замінити цифрами і словом “1, 2, 4 і 6”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті (зокрема, документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо). Копії таких документів долучаються до заяви-анкети.”;

8) у пункті 33:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) для іноземців або осіб без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування або укладення гіг-контракту, або під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні:

дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт) або гіг-контракт, а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) або гіг-контракт та посвідчення закордонного українця). Оригінал документа повертається іноземцеві або особі без громадянства, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів і дати;

зобов’язання роботодавця або резидента Дія Сіті повідомити ДМС та державній службі зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту), гіг-контракту з таким іноземцем або такою особою без громадянства;”;

в абзацах першому і третьому підпункту 7 слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Нацсоцслужби”;

доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:

“7-1) для іноземців (крім громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь) та осіб без громадянства, які в період воєнного стану прибули в Україну для надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах як медичні працівники, фахівці з реабілітації:

подання закладу охорони здоров’я або іншого підприємства, установи чи організації, що залучили до своєї діяльності з надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги іноземців або осіб без громадянства, які відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації та мають документи про освіту та відповідну професійну кваліфікацію, засвідчені в порядку консульської легалізації або шляхом проставлення апостилю в країні, в якій вони працюють, а також повідомили МОЗ про строк, на який залучаються такі особи;”;

у підпункті 8:

в абзаці першому слова “представником іноземних засобів масової інформації” замінити словами “представником іноземних медіа”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“звернення іноземного медіа;”;

9) пункт 34 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі припинення підстав для тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства приймаюча сторона зобов’язана протягом 10 днів з моменту настання таких обставин письмово повідомити про це ДМС.”;

10) у пункті 36:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Перевірка законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України проводиться на підставі інформації, що міститься у базах даних Реєстру, з урахуванням інформації про перетинання іноземцем або особою без громадянства державного кордону України.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Перевірка інформації про перетинання державного кордону України іноземцем або особою без громадянства проводиться з використанням засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система “Аркан”), або шляхом надсилання запитів на адресу органу Держприкордонслужби, визначеного Адміністрацією Держприкордонслужби, відповідь на які надається протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.”;

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Перевірка відсутності майнових зобов’язань перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім примусовим поверненням чи видворенням за межі України або реадмісією, проводиться з використанням Єдиного реєстру боржників та відомчої інформаційної системи ДМС.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі необхідності одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть такі відомості одержуються в установленому законодавством порядку.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Усі матеріали проведених перевірок долучаються до заяви-анкети і скануються із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

11) доповнити Порядок пунктом 36-1 такого змісту:

“36-1. З метою підтвердження наданої іноземцем або особою без громадянства у заяві-анкеті інформації про місце проживання територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку адреси місця проживання іноземця або особи без громадянства.

У разі коли іноземцем або особою без громадянства не подавалися документи, що підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті (зокрема, документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо), перевірка проводиться шляхом відвідання заявника за зазначеною ним адресою.

Про час проведення перевірки іноземець або особа без громадянства повідомляються телефоном та електронною поштою за один робочий день до перевірки.

Результат перевірки оформляється у вигляді акта, який повинен бути підписаний двома працівниками територіального органу/територіального підрозділу ДМС та іноземцем або особою без громадянства (у разі, коли його проживання за зазначеною адресою підтверджено). У разі потреби для перекладу тексту акта іноземцеві або особі без громадянства на зрозумілу їм мову може бути залучений перекладач.

У разі відсутності іноземця або особи без громадянства за місцем проживання акт може бути також підписаний власником житла, сусідами (мешканцями прилеглих квартир, приватних будинків).

У разі коли в територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС наявна інформація про виїзд іноземця або особи без громадянства за межі України, така перевірка не проводиться.”;

12) пункт 37 після слів “її видачі” доповнити словами “не пізніше ніж протягом десятого робочого дня з дати прийняття документів”;

13) у пункті 39:

абзац третій викласти в такій редакції:

“2) дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства;”;

після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“7) документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності);

8) витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності).”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції;

“Замість документів, зазначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту, особа, визнана особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, подає копію рішення про визнання особою без громадянства, оформлену в установленому порядку.”;

в абзаці одинадцятому цифру “6” замінити цифрою “8”;

в абзацах дванадцятому і тринадцятому цифри і слово “1, 2 і 5” замінити цифрами і словом “1, 2, 5, 7 і 8”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для оформлення посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті, зокрема, про місце проживання (документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо). Копії таких документів долучаються до заяви-анкети.”;

14) пункт 42 після слів “її оформленні” доповнити словами “не пізніше ніж протягом десятого робочого дня з дати прийняття документів”;

15) абзац другий пункту 43 після слів “чи посвідка, що підлягає обміну,” доповнити словами “не містить безконтактного електронного носія і”;

16) у пункті 61:

підпункт 1 після слів “(крім випадків обміну посвідки)” доповнити словами “, військовий квиток, який підтверджує факт служби за контрактом у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії”;

у підпункті 10 слова “видворенням за межі України” замінити словами “примусовим поверненням чи примусовим видворенням за межі України або реадмісією”;

17) пункт 62 викласти в такій редакції:

“62. Рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки приймається керівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС чи його заступником.

Рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки формується засобами Реєстру за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після підписання рішення сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

Копія рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки із зазначенням причин відмови видається іноземцеві або особі без громадянства під розписку чи не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його прийняття надсилається рекомендованим листом такій особі.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано заявнику рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки (або копія рішення з відміткою про особисте отримання), сканується із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надає копію прийнятого рішення уповноваженому суб’єкту для подальшого його вручення іноземцеві або особі без громадянства.

Іноземець або особа без громадянства мають право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їм було відмовлено в оформленні чи видачі посвідки, за умови дотримання строків, визначених пунктами 17 та 19 цього Порядку.”;

18) у пункті 63:

абзац перший після слів “Посвідка скасовується” доповнити словами “ДМС або”;

доповнити пункт підпунктом 6-3 такого змісту:

“6-3) у разі скасування рішення про визнання особою без громадянства;”;

19) у пункті 64:

після слова “приймається” доповнити словами “Головою ДМС або уповноваженою ним особою,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення про скасування посвідки формується засобами Реєстру за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після підписання рішення сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

20) пункти 65 і 66 викласти в такій редакції:

“65. Копія рішення про скасування посвідки надсилається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві або особі без громадянства рекомендованим листом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття.

Копія листа (із вихідним номером та датою), яким надіслано повідомлення про скасування посвідки, сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

66. ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування посвідки інформує про це Адміністрацію Держприкордонслужби з використанням засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система “Аркан”), або шляхом надсилання листа.

У разі надсилання листа його копія (із вихідним номером та датою) сканується до заяви-анкети із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.”;

21) пункт 69 викласти в такій редакції:

“69. У разі втрати або обміну паспортного документа, а так само втрати чи викрадення посвідки іноземець або особа без громадянства чи їх законні представники повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це ДМС або територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу Національної поліції.

ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС вживає заходів до термінової передачі отриманої інформації до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем видачі посвідки.”;

22) у пункті 71:

підпункт 9 після слів “протягом шести місяців” доповнити словами “(або протягом воєнного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, якщо цей строк не більше строку її дії)”;

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

“11) коли було прийнято рішення про відмову у видачі посвідки та таке рішення не оскаржене протягом двох місяців.”;

23) доповнити Порядок пунктом 71-1 такого змісту:

“71-1. Структурний підрозділ ДМС або територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до бази даних Реєстру інформацію про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки.”;

24) у пункті 77:

після слів “в адміністративному порядку” доповнити словами “протягом тридцяти календарних днів з дня доведення його до відома іноземця або особи без громадянства”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“До скарги на рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки при цьому необхідно долучити документи, які підтверджують наявність підстав для його перегляду та відміни.”;

25) пункт 78 викласти в такій редакції:

“78. ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати його відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні посвідки шляхом прийняття нового рішення про оформлення посвідки на підставі раніше поданих документів і з урахуванням документів, доданих до скарги, або відмінити попереднє рішення про відмову у видачі, скасування посвідки.”;

26) абзац другий пункту 85 викласти в такій редакції:

“Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, за ідентифікацію особи, забезпечує проведення перевірки поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, перевірки наявності підстав для прийняття рішення про відмову в оформленні (видачі) посвідки, прийняття рішення про оформлення посвідки, дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про її оформлення.”;

27) в абзаці дев’ятому пункту 101 слова “засобів масової інформації” замінити словом “медіа”.

5. У Порядку розгляду заяв про визнання особою без громадянства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1778), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 784:

1) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про визнання особою без громадянства строк з дати прийняття такого рішення до дати прийняття рішення про поновлення або припинення розгляду заяв про визнання особою без громадянства не враховується до строків, визначених абзацами першим та другим цього пункту.”;

2) в абзаці другому пункту 12 слова “на підпис уповноваженої особи висновків про зупинення” замінити словами “на розгляд уповноваженої особи інформації для прийняття рішення про зупинення”;

3) у пункті 17:

у другому реченні абзацу першого слова “фізичні вади” замінити словами “стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення”;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Також працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС шляхом опитування особи отримує інформацію, необхідну для внесення до заяви про визнання особою без громадянства, та копії наявних документів.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За результатами виїзду працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування формується заява про визнання особою без громадянства, до якої скануються із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС отримані документи, складені акти.”;

4) у пункті 20:

в абзаці першому слова “або документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави, виданий іноземною державою (за наявності), документ, що засвідчує факт неперебування у громадянстві іншої держави, строк дії якого закінчився (за наявності)” замінити словами “у тому числі посвідку на постійне проживання (за наявності), або документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави, виданий іноземною державою (за наявності), документ, що засвідчує факт неперебування у громадянстві іншої держави, строк дії якого закінчився (за наявності), витяг з реєстру територіальної громади (за наявності)”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“У разі коли документи подаються особою, яка постійно проживає на території України на підставі посвідки на постійне проживання, у якій зазначено її статус особи без громадянства, який був визначений за відсутності документа, що посвідчує особу без громадянства, або до набрання чинності статтею 6-1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, до уваги беруться матеріали справи про надання їй дозволу на імміграцію. Необхідність подання інших визначених в абзаці першому цього пункту документів визначається з урахуванням відповідності таких справ вимогам законодавства України, яке діяло на момент документування особи посвідкою на постійне проживання вперше. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснив приймання заяви про визнання особою без громадянства, сканує із застосуванням засобів відомчої інформаційної системи ДМС до заяви про визнання особою без громадянства матеріали справи про надання дозволу на імміграцію та додає їх копії до матеріалів справи у паперовій формі про визнання особою без громадянства.

У разі коли дозвіл на імміграцію виданий одним територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, а заява про визнання особою без громадянства подана до іншого територіального органу/територіального підрозділу ДМС у зв’язку із зміною іноземцем або особою без громадянства місця проживання, матеріали справи про надання дозволу на імміграцію запитуються шляхом надсилання відповідного запиту до органу видачі дозволу, у відповідь на який протягом трьох робочих днів з дня надходження надсилається через систему електронного документообігу сканована копія матеріалів справи, які долучаються працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснив приймання заяви про визнання особою без громадянства, до відомчої інформаційної системи ДМС до такої заяви, та долучає до матеріалів справи у паперовій формі про визнання особою без громадянства.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

абзац дев’ятий доповнити реченням такого змісту: “У разі встановлення у справі нововиявлених обставин, які потребують уточнення, така особа може бути повторно запрошена для надання пояснень.”;

5) пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Перевірка даних заявника проводиться працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, до якого було подано заяву про визнання особою без громадянства, за банком даних Інтерполу з метою отримання інформації, яка є підставою для відмови у визнанні особою без громадянства.”;

6) у пункті 30:

в абзаці першому слова “призначає співбесіду особі, яка подала заяву про визнання особою без громадянства” замінити словами “Адміністрації Держприкордонслужби, призначає співбесіду особі, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, повторне опитування свідків у справі”;

перше речення абзацу другого після слів “Служба безпеки” доповнити словами “, Адміністрація Держприкордонслужби”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Перевірка даних заявника у разі потреби проводиться працівником структурного підрозділу ДМС за банком даних Інтерполу з метою отримання інформації, яка є підставою для відмови у визнанні особою без громадянства.”;

7) у пункті 38:

абзац перший після слів “структурного підрозділу ДМС” доповнити словами “у разі потреби”;

абзац другий після слів “нововиявлених обставин” доповнити словами “або приймається рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства”;

8) у пункті 39:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Ця вимога не поширюється на осіб, які на момент звернення із заявою про визнання особою без громадянства постійно проживали на території України на підставі посвідки на постійне проживання.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Особа, яка проживала на території України на підставі посвідки на постійне проживання, у якій було зазначено її належність до іноземного громадянства, та отримала рішення про визнання особою без громадянства, зобов’язана протягом десяти днів звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за оформленням посвідки на постійне проживання у порядку обміну.”;

9) абзац третій пункту 41 викласти в такій редакції:

“Рішення про продовження строку дії довідки про звернення за визнанням особою без громадянства також приймається ДМС у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 46 цього Порядку.”;

10) пункт 44 доповнити абзацом такого змісту:

“При цьому за особою, якій було відмовлено у визнанні особою без громадянства на підставі підпункту 2 цього пункту, залишається право повторного звернення із заявою про визнання особою без громадянства у разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено.”;

11) абзац другий пункту 46 викласти в такій редакції:

“У разі коли особа, стосовно якої прийнято рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, скористалася правом на його оскарження, ДМС на підставі письмової заяви такої особи або її законного представника та підтвердження факту звернення до суду з метою оскарження рішення про відмову у визнанні особою без громадянства приймає рішення про продовження строку дії її довідки про звернення за визнанням особою без громадянства щоразу на шість місяців, на загальний строк до остаточного розгляду її заяви.”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2022 р. № 1232 “Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 88, ст. 5480; 2023 р., № 19, ст. 1090):

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова “оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на постійне чи тимчасове проживання” замінити словами “оформлення посвідок на постійне проживання, оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на тимчасове проживання”;

в абзаці третьому слова “(у тому числі замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на постійне чи тимчасове проживання” замінити словами “посвідок на постійне проживання, оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на тимчасове проживання”;

2) в абзаці другому пункту 2 цифри і слово “4, 6 та 9” замінити цифрами і словом “4, 6, 9 та 10”.