Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1974-IX
Прийняття: 16.12.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) пункт 15-2 статті 8 викласти в такій редакції:

"15-2) затвердження форм звіту про платежі на користь держави, консолідованого звіту про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі, що подаються суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів";

2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, для забезпечення прозорості у видобувних галузях зобов’язані оприлюднювати інформацію в обсязі та у порядку, встановлених Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також забезпечувати дотримання гарантій стабільності норм законодавства, що регулює відносини щодо користування надрами, встановлених Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";

3) у статті 24:

пункт 4-1 частини другої викласти у такій редакції:

"4-1) здійснювати підготовку і розкриття звітів (консолідованих звітів) про платежі на користь держави та інформації про укладені договори (угоди) щодо користування надрами в обсязі та у порядку, встановлених Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";

частину третю викласти в такій редакції:

"Права та обов’язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угоди про розподіл продукції - з дня набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено самою угодою, та діють до завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами або до набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення права користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами) з підстав, встановлених цим Кодексом".

2. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2014 р., № 4, ст. 61, № 13, ст. 219):

1) частину першу статті 5 доповнити абзацами п’ятим і шостим такого змісту:

"Народні депутати України включаються до складу Міжвідомчої комісії на строк виконання ними депутатських повноважень (за їх згодою) та виключаються з її складу (за їх згодою) Головою Міжвідомчої комісії.

Кількість народних депутатів України, що включаються до складу Міжвідомчої комісії, не може перевищувати третину її складу";

2) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Державна реєстрація та оприлюднення угоди про розподіл продукції

1. Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться робочим органом Міжвідомчої комісії у визначеному ним порядку. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється.

2. Після державної реєстрації укладеної угоди про розподіл продукції така угода підлягає оприлюдненню у порядку, встановленому Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".

3. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) частину третю статті 17 викласти в такій редакції:

"Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, якщо в ньому не передбачено інше, та завершується в останній день такого строку або в день набрання законної сили рішенням суду про анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами чи про визнання його недійсним з підстав, встановлених цим Законом. Користувач нафтогазоносними надрами зобов’язаний приступити до проведення робіт на визначеній ділянці нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з дня початку строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами";

2) абзац шостий частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

"забезпечити підготовку і розкриття звітів (консолідованих звітів) про платежі на користь держави та інформації про укладені договори (угоди) щодо користування надрами в обсязі та у порядку, встановлених Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".

4. У Законі України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 44, ст. 354; 2020 р., № 28, ст. 188):

1) у частині першій статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"видобувні галузі - галузі промисловості, пов’язані з геологічним вивченням надр, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, діяльність у яких здійснюється відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або пов’язані із діяльністю з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - добровільне об’єднання держав, створене з метою формування принципів та вимог для забезпечення прозорості у сфері видобування нафти, газу та інших корисних копалин, участь у якому від держав беруть представники урядів, а також підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, та неурядові громадські організації";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"незалежний адміністратор - суб’єкт господарювання, який здійснює аналіз та звірку інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів та надає послуги з підготовки звіту ІПВГ відповідно до технічного завдання";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"загальнодержавні податки та збори, місцеві податки, загальнодержавні внески";

абзаци двадцятий - двадцять третій викласти в такій редакції:

"проектна діяльність - діяльність з геологічного вивчення надр, у тому числі з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, яка здійснюється відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або діяльність з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту;

суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, - фізична особа - підприємець чи юридична особа, яка здійснює діяльність у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або діяльність з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту. До суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, також відносяться суб’єкти господарювання - учасники договору про спільну діяльність незалежно від їх володіння спеціальним дозволом на користування надрами, на підставі якого здійснюється відповідна проектна діяльність;

технічне завдання - вимоги, які мають бути дотримані при підготовці звіту ІПВГ, з урахуванням вимог цього Закону, зокрема щодо визначення обсягу інформації такого звіту, узгодження проміжних результатів та обов’язків незалежного адміністратора при його підготовці на кожному етапі, та які є невід’ємною частиною договору закупівлі послуги з підготовки звіту ІПВГ з незалежним адміністратором;

угода про умови користування надрами - документ, що є невід’ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами та визначає умови користування надрами, види, обсяги, джерела фінансування та строки виконання робіт";

доповнити абзацами двадцять четвертим і двадцять п’ятим такого змісту:

"договір (угода) щодо користування надрами - угода про розподіл продукції, договір про спільну діяльність або інші договори (угоди), включаючи додатки до них, на підставі яких здійснюється проектна діяльність та які укладаються між державою в особі Кабінету Міністрів України або іншого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який згідно із Законом України "Про управління об’єктами державної власності" здійснює управління об’єктами державної власності, та суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях. До договорів (угод) щодо користування надрами не належать угоди про умови користування надрами;

стандарт ІПВГ - добровільно підтримуваний Україною документ, прийнятий Міжнародним правлінням ІПВГ та затверджений Глобальною конференцією ІПВГ, який визначає принципи та вимоги щодо забезпечення прозорості у сфері добування нафти, газу та інших корисних копалин";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:

терміни "кінцевий бенефіціарний власник", "політично значущі особи" - у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

термін "контроль" у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

термін "контролюючі органи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

термін "квазіфіскальні операції" - у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України;

термін "суб’єкт господарювання державного сектора економіки" - у значенні, наведеному у статті 22 Господарського кодексу України";

3) у статті 5:

у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та материнськими підприємствами у видобувних галузях:

подання звіту про платежі на користь держави та у випадках, встановлених законом, консолідованого звіту про платежі на користь держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, шляхом надсилання електронної версії, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, або розміщення в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи);

розміщення на своєму веб-сайті (за наявності такого веб-сайту) електронної версії звіту про платежі на користь держави та у випадках, встановлених законом, консолідованого звіту про платежі на користь держави;

надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або розміщення в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) інформації про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до істотних умов таких договорів (угод) разом з відповідними витягами з таких договорів (угод);

надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або розміщення в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) копій договорів (угод) щодо користування надрами, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі:

розміщення на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) електронної версії звітів про платежі на користь держави та у випадках, встановлених законом, консолідованих звітів про платежі на користь держави, електронної версії звіту про отримані платежі, електронної версії звіту ІПВГ;

розміщення на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) інформації про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до істотних умов таких договорів (угод) разом з відповідними витягами з таких договорів (угод);

розміщення на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) копій договорів (угод) щодо користування надрами, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Звіти, зазначені в частині першій цієї статті, розміщуються в електронній системі подання та аналізу звітності з накладенням електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта розкриття інформації в порядку, визначеному Законом України "Про електронні довірчі послуги";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. При реалізації проектної діяльності на підставі договору про спільну діяльність інформація про істотні умови договорів про спільну діяльність, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також зміни до істотних умов таких договорів та копії договорів про спільну діяльність, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також копії змін до них надаються учасником спільної діяльності, що володіє спеціальним дозволом на користування надрами, на підставі якого здійснюється діяльність за договором про спільну діяльність, або учасником спільної діяльності, уповноваженим здійснювати облік результатів спільної діяльності згідно з умовами договору";

4) у статті 6:

у частині першій:

абзац п’ятий після слів "та екологічного податку" доповнити словами "(з визначенням окремо суми платежів за викиди двоокису вуглецю)";

абзац дванадцятий доповнити словами "з визначенням кількості працівників кожної статі";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників у звітному періоді та належності їх до політично значущих осіб відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

після абзацу п’ятнадцятого доповнити сімома новими абзацами такого змісту:

"Суб’єкт господарювання державного сектора економіки додатково розкриває у звіті про платежі на користь держави інформацію про:

структуру власності такого суб’єкта господарювання;

суб’єктів господарювання, у структурі власності яких такий суб’єкт господарювання є власником істотної участі;

органи або осіб, уповноважених здійснювати функції з управління об’єктами державної власності у такому суб’єкті господарювання;

фінансові відносини з державою, включаючи, але не виключно, інформацію про сплачені на користь держави дивіденди, здійснені квазіфіскальні операції, залучені під державні гарантії кредити та інші фінансові ресурси;

прибуток суб’єкта господарювання, включаючи інформацію про реінвестований прибуток та нерозподілений прибуток, що залишається у розпорядженні такого суб’єкта господарювання.

У разі неможливості відображення загальної суми плати за землю та/або екологічного податку (з визначенням окремо суми платежів за викиди двоокису вуглецю) за кожним видом платежів щодо окремої проектної діяльності такі платежі відображаються в розрізі адміністративно-територіальної одиниці, на території якої здійснюється така проектна діяльність. У такому разі загальна сума платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо окремої проектної діяльності відображається лише за тими видами платежів, за якими можливе відображення платежів щодо окремої проектної діяльності".

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати відповідно абзацом двадцять третім;

частини другу і четверту викласти в такій редакції:

"2. Підготовка звіту про платежі на користь держави здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, погодженими багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженими Кабінетом Міністрів України";

"4. При реалізації проектної діяльності на підставі договору про спільну діяльність підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється всіма суб’єктами господарювання, які є учасниками спільної діяльності, якщо відповідно до договору кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників спільної діяльності або такі учасники повинні діяти спільно, незалежно від того, чи здійснюється будь-який платіж такими суб’єктами господарювання безпосередньо, і незалежно від участі (частки участі) таких суб’єктів господарювання у проектній діяльності.

У разі якщо договором про спільну діяльність передбачено ведення обліку результатів спільної діяльності окремим її учасником, підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється таким учасником";

5) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"2. Підготовка звіту про отримані платежі здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, погодженими багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженими Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ

1. З метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, утворює багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

2. Основними принципами діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ є:

вільне обговорення питань та прийняття рішень;

гласність та прозорість діяльності;

відкритість;

паритетність представництва інтересів заінтересованих осіб;

дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

3. Персональний склад та положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

4. Формування персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснюється з дотриманням принципу рівного представництва в багатосторонній групі з імплементації ІПВГ різних груп заінтересованих осіб, а саме посадових осіб центральних органів виконавчої влади, представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

При формуванні персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ забезпечується дотримання принципу представництва однієї статі, що має становити не менше 30 відсотків складу від кожної групи заінтересованих осіб багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

5. Головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ за посадою є міністр, який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або його заступник. До складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ також делегують по одному представнику центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, може запрошувати до складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ представників інших центральних органів виконавчої влади.

Заступник голови багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ обирається з представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

Представники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, обираються на зборах з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. У зборах мають право брати участь представники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкриття інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до цього Закону.

Представники громадських об’єднань обираються на зборах з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. У зборах мають право брати участь представники громадських об’єднань, що зареєстровані в установленому законодавством порядку, до статутної діяльності яких віднесені питання представлення інтересів громадськості у сферах управління природними ресурсами, розкриття інформації про державні доходи від надрокористування та які є членами міжнародної асоціації ІПВГ.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, забезпечує організацію та проведення зборів з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. Інформація про час та місце проведення зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, не пізніше як за 15 днів до дня проведення зборів. На початку зборів з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадські об’єднання визначають порядок обрання представників до відповідної групи заінтересованих осіб.

6. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ приймаються більшістю голосів її членів, за умови що така більшість включає голоси більшості присутніх членів багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ від кожної групи заінтересованих осіб, визначеної частиною четвертою цієї статті. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ оформляються протоколом і підписуються головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

7. До повноважень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ належить:

здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

попереднє погодження форм звіту про платежі на користь держави, консолідованого звіту про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі;

встановлення мінімальної суми, у разі неперевищення якої будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави та звіті про отримані платежі за відповідний звітний період;

схвалення кандидатури незалежного адміністратора;

погодження звіту ІПВГ;

попереднє погодження технічного завдання на підготовку звіту ІПВГ;

вироблення рекомендацій щодо внесення змін до законодавства в частині запровадження та удосконалення механізмів цільового використання коштів, сплачених суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, у вигляді платежів, у межах територіальних громад, які зазнають впливу від діяльності у видобувних галузях;

прийняття рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ у разі запровадження та затвердження порядку функціонування електронної системи подання та аналізу звітності;

визначення переліку корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до цього Закону.

Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття інформації щодо яких обов’язкове відповідно до цього Закону, визначається багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ на основі переліку корисних копалин загальнодержавного значення, встановленого відповідно до статті 6 Кодексу України про надра, та затверджується Кабінетом Міністрів України;

інші повноваження відповідно до цього Закону.

8. Для забезпечення роботи багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, утворює національний секретаріат ІПВГ, який:

координує роботу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ з Міжнародним секретаріатом ІПВГ та Міжнародним правлінням ІПВГ;

координує роботу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ з незалежним адміністратором, засобами масової інформації, сторонами, залученими до впровадження ІПВГ;

забезпечує підготовку плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні, та організовує його виконання після затвердження багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ;

забезпечує підготовку та проведення засідань багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, веде протоколи засідань багатосторонньої групи та оприлюднює її рішення;

відповідно до плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні, та/або за дорученням багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ організовує та проводить заходи, необхідні для виконання завдань у рамках імплементації ІПВГ в Україні;

забезпечує контроль за виконанням протокольних рішень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ;

виконує інші завдання відповідно до положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

9. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі";

7) частину третю статті 9 викласти в такій редакції:

"3. Підготовка консолідованого звіту про платежі на користь держави здійснюється за формою, попередньо погодженою багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженою Кабінетом Міністрів України";

8) у статті 10:

частини другу і четверту викласти в такій редакції:

"2. Обрання незалежного адміністратора та закупівля у нього послуг з підготовки звіту ІПВГ здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі";

"4. Звіт ІПВГ готується відповідно до технічного завдання, підготовленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та погодженого багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ. Зміст технічного завдання та звіту ІПВГ має відповідати вимогам ІПВГ.

При проведенні аналізу та звірки інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, у разі необхідності звертається до інших центральних органів виконавчої влади, контролюючих органів із запитом щодо платежів";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Фінансування витрат на підготовку звіту ІПВГ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством";

9) у статті 11:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Інформація про спеціальні дозволи на користування надрами та про умови договорів (угод) щодо користування надрами";

абзац третій частини першої після слів "інформацію про видані" доповнити словом "(чинні)";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", разом з відповідними витягами з таких договорів (угод), а також перелік усіх таких договорів (угод) із зазначенням їх реквізитів (назва, номер, сторони, дата укладення).

3. Інформація про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами містить:

назву договору (угоди), номер, дату укладення, найменування сторін;

дату набрання чинності та строк дії договору (угоди);

предмет договору (угоди);

права та обов’язки сторін щодо користування надрами, інші права на природні ресурси;

гарантії щодо стабільності норм законодавства (за наявності);

умови щодо особливостей справляння платежів;

операційні зобов’язання, зокрема програми робіт;

зобов’язання щодо природоохоронних заходів;

вимоги щодо безпеки та охорони праці найманих працівників, залучених виконавців робіт та їх найманих працівників;

соціальні зобов’язання, включаючи положення про участь у розвитку місцевої інфраструктури та положення про використання робіт, товарів і послуг, які виконуються, постачаються або надаються суб’єктами господарювання, які зареєстровані в межах територіальної громади, на території якої здійснюється діяльність у видобувних галузях, вимоги щодо проведення громадських слухань";

доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:

"4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті копії договорів (угод) щодо користування надрами усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них.

5. Стабільність норм законодавства, що регулює відносини щодо користування надрами у видобувних галузях в Україні, гарантується шляхом недопущення перебирання контролюючими органами функцій, покладених законодавством на інші органи державної влади, та недопущення позбавлення права користування надрами з підстав, не встановлених законодавством станом на дату видачі відповідного спеціального дозволу на право користування надрами, або у позасудовому порядку";

10) у статті 12:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Отримувачі платежів розкривають звіти про отримані платежі не пізніше 1 травня року, що настає після звітного періоду, та забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття";

частини другу, четверту і п’яту викласти в такій редакції:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом 30 днів з дня отримання звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави письмово надає відповідному суб’єкту розкриття інформації повідомлення про отримання такого звіту (консолідованого звіту) та його відповідність вимогам, встановленим до форми та порядку подання, а також публікує повідомлення про це на своєму офіційному веб-сайті. У разі відсутності зауважень відповідний звіт (консолідований звіт) про платежі на користь держави вважається таким, що поданий своєчасно і в належній формі. У разі встановлення невідповідності поданого звіту вимогам, встановленим до форми та порядку подання, суб’єкту розкриття інформації надається 10 робочих днів для усунення недоліків та підготовки остаточної редакції звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, про що йому надсилається письмове повідомлення з вичерпним переліком зауважень.

Ініціювання застосування заходів відповідальності до суб’єкта розкриття інформації забороняється, якщо йому не надана можливість усунути порушення протягом 10 робочих днів з дня отримання зауважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом трьох робочих днів з дня отримання звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі передає копію звіту незалежному адміністратору";

"4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, протягом одного місяця з дня укладення договорів (угод) щодо користування надрами або внесення змін до них надсилають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, електронні версії таких договорів (угод) або змін до них, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, або розміщують в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи):

інформацію про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами разом з відповідними витягами з таких договорів (угод) - щодо договорів (угод), укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також про будь-які зміни до істотних умов таких договорів (угод);

копії договорів (угод) щодо користування надрами - щодо договорів (угод), укладених з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також будь-яких змін до них.

5. До запровадження електронної системи подання та аналізу звітності інформація про договори (угоди) щодо користування надрами, отримана відповідно до частини четвертої цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом одного місяця з дня її надходження від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та залишається публічно відкритою протягом необмеженого строку";

11) абзац четвертий частини першої статті 14 після слів "що містить неповну" доповнити словами "або недостовірну";

12) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 48, ст. 387):

1) абзац тринадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"безнадійна та сумнівна дебіторська заборгованість побутових споживачів, що обліковується у постачальників природного газу станом на розрахункову дату, у тому числі заборгованість у розмірі вартості обсягів приведення обсягів споживання до стандартних умов та вартості обсягів, які виникли у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати, та граничного обсягу втрат, що виникли в газорозподільних мережах внаслідок ненадання або неякісного надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, розрахованого за Методикою, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 липня 2007 року № 346, не сплачена станом на розрахункову дату";

2) абзац восьмий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:

"розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів перед постачальниками природного газу станом на розрахункову дату, зокрема заборгованості, що включає в себе вартість неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов, проведеного за методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів, підтверджений висновком суб’єкта аудиторської діяльності. Такий розрахунок затверджується на підставі зазначеного висновку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

3) у частині третій статті 4:

абзац перший після слів і цифр "Про Державний бюджет України на 2021 рік" доповнити словами і цифрами "та/або Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Сумнівна та/або безнадійна дебіторська заборгованість побутових споживачів перед постачальниками природного газу станом на розрахункову дату, зокрема заборгованість у розмірі вартості несплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов за методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів, підлягає списанню на особових рахунках побутових споживачів за результатами проведення взаєморозрахунків, передбачених цією статтею";

4) абзац дев’ятий підпункту "ґ" підпункту 6 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" після слів і цифр "Про Державний бюджет України на 2021 рік" доповнити словами і цифрами "та/або Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

6. У Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії" від 2 листопада 2021 року № 1850-IX:

1) в абзацах дванадцятому і тринадцятому підпункту 9 пункту 3 розділу I цифри "2023" замінити цифрами "2022";

2) у розділі II "Прикінцеві та перехідні положення":

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1 і 2, підпункту 1, абзаців сьомого та восьмого підпункту 3, підпункту 5, абзаців п’ятого - сьомого підпункту 7, підпунктів 8-11 пункту 3 розділу I, які набирають чинності з 1 травня 2022 року";

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Кабінету Міністрів України до 1 травня 2022 року";

у пункті 9:

в абзаці п’ятому слова і цифри "в частині положень, що набирають чинності з 1 травня 2022 року" виключити;

абзаци шостий та восьмий виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону у 2022 році.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 грудня 2021 року
№ 1974-IX