Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2545-VIII
Прийняття: 18.09.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 44, ст.354)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 1974-IX від 16.12.2021}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}


Цей Закон визначає правові засади регулювання та організації збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості та запобігання корупції у видобувних галузях в Україні.

Цей Закон спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - ІПВГ), а також на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, а саме Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту і Ради та скасовує Директиву Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC, Директиви 2013/50/ЄС Європейського Парламенту і Ради, що вносить зміни до Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту і Ради про гармонізацію вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому ринку, Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради про проспект торгів, що публікується у випадках, коли цінні папери пропонуються для продажу приватним особам або допущені до торгів, та Директиви Комісії 2007/14/ЄC, що встановлює детальні правила для імплементації окремих положень Директиви 2004/109/ЄC.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:

багатостороння група з імплементації ІПВГ - постійно діюча група, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, з метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

видобувні галузі - галузі промисловості, пов’язані з геологічним вивченням надр, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, діяльність у яких здійснюється відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або пов’язані із діяльністю з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту;

{Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

звіт ІПВГ - звіт, що готується незалежним адміністратором за результатами проведення аналізу та звірки інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання та в рамках ІПВГ;

звіт про отримані платежі - документ, що містить узагальнену інформацію про платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачеві платежу певним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у звітному періоді;

звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях у звітному періоді, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами у звітному періоді;

звітний період - календарний рік, за який узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - добровільне об’єднання держав, створене з метою формування принципів та вимог для забезпечення прозорості у сфері видобування нафти, газу та інших корисних копалин, участь у якому від держав беруть представники урядів, а також підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, та неурядові громадські організації;

{Абзац восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

консолідований звіт про платежі на користь держави - документ, що містить консолідовану на рівні материнського підприємства у видобувних галузях інформацію про діяльність підконтрольних такому материнському підприємству суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами господарювання;

материнське підприємство у видобувних галузях - підприємство, що зареєстроване в Україні та здійснює контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

незалежний адміністратор - суб’єкт господарювання, який здійснює аналіз та звірку інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів та надає послуги з підготовки звіту ІПВГ відповідно до технічного завдання;

{Абзац одинадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

отримувач платежів - орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, що отримує платежі, а також будь-яке державне або комунальне підприємство, установа, організація або господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді;

платіж - будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у грошовій або натуральній формі на користь державного або місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування або отримувача платежів безпосередньо у зв’язку з діяльністю у видобувних галузях, а саме:

загальнодержавні податки та збори, місцеві податки, загальнодержавні внески;

{Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

дивіденди, які сплачуються на користь держави;

частина прибуткової продукції;

платежі (виплата, премія, бонус), передбачені договорами, угодами та іншими не забороненими законодавством правочинами, які регулюють правовідносини між сторонами щодо користування надрами, а саме: договорами про спільну діяльність, угодами про розподіл продукції, договорами оренди чи концесії цілісного майнового комплексу;

збори та інші платежі за надання, продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, внесення змін, зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами, ліцензій та інших документів дозвільного характеру на користування надрами;

інші платежі, які здійснюються суб’єктами розкриття інформації для користування надрами, а саме: плата за придбання прав на геологічну інформацію, плата за користування (тимчасове зайняття) земельними ділянками, плата (тарифи) за доступ до об’єктів інфраструктури, витрати на покращення інфраструктури, орендні платежі, фінансові санкції за порушення законодавства, що регулює користування надрами;

проектна діяльність - діяльність з геологічного вивчення надр, у тому числі з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, яка здійснюється відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або діяльність з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту;

{Абзац двадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, - фізична особа - підприємець чи юридична особа, яка здійснює діяльність у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або діяльність з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту. До суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, також відносяться суб’єкти господарювання - учасники договору про спільну діяльність незалежно від їх володіння спеціальним дозволом на користування надрами, на підставі якого здійснюється відповідна проектна діяльність;

{Абзац двадцять перший частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

технічне завдання - вимоги, які мають бути дотримані при підготовці звіту ІПВГ, з урахуванням вимог цього Закону, зокрема щодо визначення обсягу інформації такого звіту, узгодження проміжних результатів та обов’язків незалежного адміністратора при його підготовці на кожному етапі, та які є невід’ємною частиною договору закупівлі послуги з підготовки звіту ІПВГ з незалежним адміністратором;

{Абзац двадцять другий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

угода про умови користування надрами - документ, що є невід’ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами та визначає умови користування надрами, види, обсяги, джерела фінансування та строки виконання робіт;

{Абзац двадцять третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

договір (угода) щодо користування надрами - угода про розподіл продукції, договір про спільну діяльність або інші договори (угоди), включаючи додатки до них, на підставі яких здійснюється проектна діяльність та які укладаються між державою в особі Кабінету Міністрів України або іншого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який згідно із Законом України "Про управління об’єктами державної власності" здійснює управління об’єктами державної власності, та суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях. До договорів (угод) щодо користування надрами не належать угоди про умови користування надрами;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

стандарт ІПВГ - добровільно підтримуваний Україною документ, прийнятий Міжнародним правлінням ІПВГ та затверджений Глобальною конференцією ІПВГ, який визначає принципи та вимоги щодо забезпечення прозорості у сфері добування нафти, газу та інших корисних копалин.

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:

терміни "кінцевий бенефіціарний власник", "політично значущі особи" - у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

термін "контроль" у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

термін "контролюючі органи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

термін "квазіфіскальні операції" - у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України;

термін "суб’єкт господарювання державного сектора економіки" - у значенні, наведеному у статті 22 Господарського кодексу України.

{Частина друга статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

3. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених в інших законах України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також на отримувачів платежів.

Розділ II
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 3. Мета розкриття інформації

1. Метою розкриття інформації у видобувних галузях є надання громадськості доступу до повної та об’єктивної інформації щодо платежів суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, на користь отримувачів платежів, створення передумов для суспільно відповідального використання такими суб’єктами корисних копалин загальнодержавного значення, а також для суспільного ознайомлення та обговорення питань, пов’язаних із використанням та управлінням державою і територіальними громадами корисними копалинами загальнодержавного значення.

Стаття 4. Суб’єкти розкриття інформації

1. Суб’єктами розкриття інформації є:

суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;

материнські підприємства у видобувних галузях;

отримувачі платежів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

2. Суб’єкти розкриття інформації зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та іншими актами законодавства України.

Стаття 5. Способи розкриття інформації

1. Розкриття інформації здійснюється у такий спосіб:

1) суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та материнськими підприємствами у видобувних галузях:

подання звіту про платежі на користь держави та у випадках, встановлених законом, консолідованого звіту про платежі на користь держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, шляхом надсилання електронної версії, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, або розміщення в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи);

розміщення на своєму веб-сайті (за наявності такого веб-сайту) електронної версії звіту про платежі на користь держави та у випадках, встановлених законом, консолідованого звіту про платежі на користь держави;

надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або розміщення в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) інформації про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до істотних умов таких договорів (угод) разом з відповідними витягами з таких договорів (угод);

надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або розміщення в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) копій договорів (угод) щодо користування надрами, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них;

{Пункт 1 частини першої статті 5 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

2) отримувачами платежів:

подання звіту про отримані платежі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та незалежного адміністратора шляхом надсилання електронної версії, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення;

розміщення електронної версії звіту про отримані платежі на власному веб-сайті (за наявності такого веб-сайту) або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи);

3) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі:

розміщення на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) електронної версії звітів про платежі на користь держави та у випадках, встановлених законом, консолідованих звітів про платежі на користь держави, електронної версії звіту про отримані платежі, електронної версії звіту ІПВГ;

розміщення на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) інформації про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до істотних умов таких договорів (угод) разом з відповідними витягами з таких договорів (угод);

розміщення на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) копій договорів (угод) щодо користування надрами, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них;

{Пункт 3 частини першої статті 5 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

4) центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр:

розміщення на своєму офіційному веб-сайті інформації про заяви на отримання спеціальних дозволів на користування надрами та заяви про проведення підготовки ділянок надр до аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що надійшли від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, про видані спеціальні дозволи на користування надрами, укладені угоди про умови користування надрами (з відповідними додатками, включаючи програми робіт, виконання яких передбачено угодами);

5) суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнськими підприємствами у видобувних галузях та отримувачами платежів:

надання інформації про платежі на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та незалежного адміністратора.

2. Усі електронні версії та копії документів, зазначені в частині першій цієї статті, надсилаються або розміщуються у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до них, а також їх подальше використання.

Звіти, зазначені в частині першій цієї статті, розміщуються в електронній системі подання та аналізу звітності з накладенням електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта розкриття інформації в порядку, визначеному Законом України "Про електронні довірчі послуги".

{Частину другу статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

3. При реалізації проектної діяльності на підставі договору про спільну діяльність інформація про істотні умови договорів про спільну діяльність, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також зміни до істотних умов таких договорів та копії договорів про спільну діяльність, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також копії змін до них надаються учасником спільної діяльності, що володіє спеціальним дозволом на користування надрами, на підставі якого здійснюється діяльність за договором про спільну діяльність, або учасником спільної діяльності, уповноваженим здійснювати облік результатів спільної діяльності згідно з умовами договору.

{Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

Стаття 6. Звіт про платежі на користь держави

1. Звіт про платежі на користь держави містить таку інформацію:

загальна сума платежів;

загальна сума за кожним видом платежів;

загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності;

загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку (з визначенням окремо суми платежів за викиди двоокису вуглецю) за кожним видом платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

{Абзац п’ятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

валюта, в якій здійснювалися платежі;

звітний період, в якому здійснювалися платежі;

опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з якою здійснювалися платежі;

перелік окремих видів проектної діяльності, які прямо чи опосередковано реалізуються, та основні характеристики такої діяльності;

участь у соціальних проектах чи програмах та загальна сума платежів щодо кожного соціального проекту чи програми з окремим визначенням тих, що реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей;

обсяги видобутку за видом відповідної проектної діяльності;

середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного періоду, з визначенням кількості працівників кожної статі;

{Абзац дванадцятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

обсяги фінансування та допомоги, отриманих від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також підконтрольних їм суб’єктів, зокрема обсяги державної допомоги суб’єктам господарювання;

інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників у звітному періоді та належності їх до політично значущих осіб відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

{Абзац чотирнадцятий частини першої статті 6 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

аудиторський звіт за звітний період (для суб’єктів розкриття інформації, які відповідно до законодавства зобов’язані проводити аудит фінансової звітності).

Суб’єкт господарювання державного сектора економіки додатково розкриває у звіті про платежі на користь держави інформацію про:

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

структуру власності такого суб’єкта господарювання;

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

суб’єктів господарювання, у структурі власності яких такий суб’єкт господарювання є власником істотної участі;

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

органи або осіб, уповноважених здійснювати функції з управління об’єктами державної власності у такому суб’єкті господарювання;

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

фінансові відносини з державою, включаючи, але не виключно, інформацію про сплачені на користь держави дивіденди, здійснені квазіфіскальні операції, залучені під державні гарантії кредити та інші фінансові ресурси;

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

прибуток суб’єкта господарювання, включаючи інформацію про реінвестований прибуток та нерозподілений прибуток, що залишається у розпорядженні такого суб’єкта господарювання.

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

У разі неможливості відображення загальної суми плати за землю та/або екологічного податку (з визначенням окремо суми платежів за викиди двоокису вуглецю) за кожним видом платежів щодо окремої проектної діяльності такі платежі відображаються в розрізі адміністративно-територіальної одиниці, на території якої здійснюється така проектна діяльність. У такому разі загальна сума платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо окремої проектної діяльності відображається лише за тими видами платежів, за якими можливе відображення платежів щодо окремої проектної діяльності.

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

Невід’ємною частиною звіту про платежі на користь держави є акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, якщо такі акти складалися.

2. Підготовка звіту про платежі на користь держави здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, погодженими багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженими Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

3. Будь-який платіж, здійснений одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави, якщо сума такого платежу протягом звітного періоду є меншою за суму, встановлену багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ.

4. При реалізації проектної діяльності на підставі договору про спільну діяльність підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється всіма суб’єктами господарювання, які є учасниками спільної діяльності, якщо відповідно до договору кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників спільної діяльності або такі учасники повинні діяти спільно, незалежно від того, чи здійснюється будь-який платіж такими суб’єктами господарювання безпосередньо, і незалежно від участі (частки участі) таких суб’єктів господарювання у проектній діяльності.

У разі якщо договором про спільну діяльність передбачено ведення обліку результатів спільної діяльності окремим її учасником, підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється таким учасником.

{Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

5. У разі здійснення платежу в натуральній формі такий платіж відображається у вартісному та кількісному вираженні з відповідними примітками для пояснення порядку визначення розміру платежу.

6. При розкритті інформації про платежі, зазначеної в цій статті, має відображатися зміст, а не форма платежів чи відповідної господарської діяльності. Платежі та види господарської діяльності не можуть бути штучно розділені чи об’єднані для уникнення застосування вимог цього Закону.

Стаття 7. Звіт про отримані платежі

1. Звіт про отримані платежі включає таку інформацію:

загальна сума платежів;

загальна сума за кожним видом платежів;

загальна сума платежів за кожним видом проектної діяльності;

загальна сума за кожним видом платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

валюта, в якій здійснювалися платежі;

звітний період, в якому здійснювалися платежі;

обсяги фінансування та допомоги, направлених отримувачем платежів суб’єкту господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях.

2. Підготовка звіту про отримані платежі здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, погодженими багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженими Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 7 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

3. Будь-який платіж, здійснений одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про отримані платежі, якщо сума такого платежу протягом звітного періоду є меншою за суму, встановлену багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ.

Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ

1. З метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, утворює багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

2. Основними принципами діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ є:

вільне обговорення питань та прийняття рішень;

гласність та прозорість діяльності;

відкритість;

паритетність представництва інтересів заінтересованих осіб;

дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

3. Персональний склад та положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

4. Формування персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснюється з дотриманням принципу рівного представництва в багатосторонній групі з імплементації ІПВГ різних груп заінтересованих осіб, а саме посадових осіб центральних органів виконавчої влади, представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

При формуванні персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ забезпечується дотримання принципу представництва однієї статі, що має становити не менше 30 відсотків складу від кожної групи заінтересованих осіб багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

5. Головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ за посадою є міністр, який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або його заступник. До складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ також делегують по одному представнику центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, може запрошувати до складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ представників інших центральних органів виконавчої влади.

Заступник голови багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ обирається з представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

Представники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, обираються на зборах з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. У зборах мають право брати участь представники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкриття інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до цього Закону.

Представники громадських об’єднань обираються на зборах з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. У зборах мають право брати участь представники громадських об’єднань, що зареєстровані в установленому законодавством порядку, до статутної діяльності яких віднесені питання представлення інтересів громадськості у сферах управління природними ресурсами, розкриття інформації про державні доходи від надрокористування та які є членами міжнародної асоціації ІПВГ.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, забезпечує організацію та проведення зборів з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. Інформація про час та місце проведення зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, не пізніше як за 15 днів до дня проведення зборів. На початку зборів з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадські об’єднання визначають порядок обрання представників до відповідної групи заінтересованих осіб.

6. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ приймаються більшістю голосів її членів, за умови що така більшість включає голоси більшості присутніх членів багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ від кожної групи заінтересованих осіб, визначеної частиною четвертою цієї статті. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ оформляються протоколом і підписуються головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

7. До повноважень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ належить:

здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

попереднє погодження форм звіту про платежі на користь держави, консолідованого звіту про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі;

встановлення мінімальної суми, у разі неперевищення якої будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави та звіті про отримані платежі за відповідний звітний період;

схвалення кандидатури незалежного адміністратора;

погодження звіту ІПВГ;

попереднє погодження технічного завдання на підготовку звіту ІПВГ;

вироблення рекомендацій щодо внесення змін до законодавства в частині запровадження та удосконалення механізмів цільового використання коштів, сплачених суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, у вигляді платежів, у межах територіальних громад, які зазнають впливу від діяльності у видобувних галузях;

прийняття рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ у разі запровадження та затвердження порядку функціонування електронної системи подання та аналізу звітності;

визначення переліку корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до цього Закону.

Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття інформації щодо яких обов’язкове відповідно до цього Закону, визначається багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ на основі переліку корисних копалин загальнодержавного значення, встановленого відповідно до статті 6 Кодексу України про надра, та затверджується Кабінетом Міністрів України;

інші повноваження відповідно до цього Закону.

8. Для забезпечення роботи багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, утворює національний секретаріат ІПВГ, який:

координує роботу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ з Міжнародним секретаріатом ІПВГ та Міжнародним правлінням ІПВГ;

координує роботу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ з незалежним адміністратором, засобами масової інформації, сторонами, залученими до впровадження ІПВГ;

забезпечує підготовку плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні, та організовує його виконання після затвердження багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ;

забезпечує підготовку та проведення засідань багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, веде протоколи засідань багатосторонньої групи та оприлюднює її рішення;

відповідно до плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні, та/або за дорученням багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ організовує та проводить заходи, необхідні для виконання завдань у рамках імплементації ІПВГ в Україні;

забезпечує контроль за виконанням протокольних рішень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ;

виконує інші завдання відповідно до положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

9. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020; в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

Стаття 9. Консолідований звіт про платежі на користь держави

1. Материнські підприємства у видобувних галузях, які зареєстровані в Україні та відповідно до законодавства складають консолідовану фінансову звітність, зобов’язані складати та подавати консолідований звіт про платежі на користь держави.

2. Консолідований звіт про платежі на користь держави містить виключно інформацію про платежі на користь держави суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях.

3. Підготовка консолідованого звіту про платежі на користь держави здійснюється за формою, попередньо погодженою багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженою Кабінетом Міністрів України.

{Частина третя статті 9 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

Стаття 10. Звіт ІПВГ

1. Підготовка звіту ІПВГ здійснюється незалежним адміністратором, крім випадку, передбаченого частиною шостою цієї статті.

2. Обрання незалежного адміністратора та закупівля у нього послуг з підготовки звіту ІПВГ здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

{Частина друга статті 10 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

3. Звіт ІПВГ готується двома мовами (українською та англійською) за результатами проведеного аналізу та звірки інформації, отриманої від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачів платежів, і погоджується багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ.

4. Звіт ІПВГ готується відповідно до технічного завдання, підготовленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та погодженого багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ. Зміст технічного завдання та звіту ІПВГ має відповідати вимогам ІПВГ.

При проведенні аналізу та звірки інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, у разі необхідності звертається до інших центральних органів виконавчої влади, контролюючих органів із запитом щодо платежів.

{Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

5. Протягом двох місяців після оприлюднення звіту ІПВГ суб’єкти розкриття інформації за результатами аналізу звіту ІПВГ можуть подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування видобувних галузей у частині нормативно-правового, організаційного, технологічного, матеріального та іншого забезпечення. Такі пропозиції розглядаються на засіданні багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ та з урахуванням її рішення направляються до Кабінету Міністрів України для подальшої реалізації.

6. У разі запровадження електронної системи подання та аналізу звітності за рішенням багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ підготовка звіту ІПВГ може не здійснюватися. Порядок функціонування електронної системи встановлюється багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та повинен відповідати вимогам ІПВГ.

7. Фінансування витрат на підготовку звіту ІПВГ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

{Статтю 10 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

Стаття 11. Інформація про спеціальні дозволи на користування надрами та про умови договорів (угод) щодо користування надрами.

{Назва статті 11 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

1. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зобов’язаний оприлюднювати та постійно оновлювати на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи):

інформацію про заяви на отримання спеціальних дозволів на користування надрами та заяви про проведення підготовки ділянок надр до аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що надійшли від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, із зазначенням, зокрема, дати надходження такої заяви, її змісту, заявника, координат ділянки надр, стадії розгляду, інформації щодо погодження чи відмови у погодженні заяви уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, результатів розгляду заяви (із зазначенням підстави у разі відмови у видачі спеціального дозволу на користування надрами);

інформацію про видані (чинні) спеціальні дозволи на користування надрами із зазначенням, зокрема, реєстраційного номера і дати видачі, суб’єкта господарювання, підстави надання, виду користування надрами, відомостей про ділянку надр (назва родовища, місцезнаходження, координати ділянки), строку та особливих умов дії спеціального дозволу на користування надрами із розміщенням копій спеціальних дозволів, угод про умови користування надрами та додатків до них, включаючи програми робіт та зміни до них.

{Абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", разом з відповідними витягами з таких договорів (угод), а також перелік усіх таких договорів (угод) із зазначенням їх реквізитів (назва, номер, сторони, дата укладення).

{Частина друга статті 11 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

3. Інформація про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами містить:

назву договору (угоди), номер, дату укладення, найменування сторін;

дату набрання чинності та строк дії договору (угоди);

предмет договору (угоди);

права та обов’язки сторін щодо користування надрами, інші права на природні ресурси;

гарантії щодо стабільності норм законодавства (за наявності);

умови щодо особливостей справляння платежів;

операційні зобов’язання, зокрема програми робіт;

зобов’язання щодо природоохоронних заходів;

вимоги щодо безпеки та охорони праці найманих працівників, залучених виконавців робіт та їх найманих працівників;

соціальні зобов’язання, включаючи положення про участь у розвитку місцевої інфраструктури та положення про використання робіт, товарів і послуг, які виконуються, постачаються або надаються суб’єктами господарювання, які зареєстровані в межах територіальної громади, на території якої здійснюється діяльність у видобувних галузях, вимоги щодо проведення громадських слухань.

{Частина третя статті 11 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті копії договорів (угод) щодо користування надрами усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них.

{Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

5. Стабільність норм законодавства, що регулює відносини щодо користування надрами у видобувних галузях в Україні, гарантується шляхом недопущення перебирання контролюючими органами функцій, покладених законодавством на інші органи державної влади, та недопущення позбавлення права користування надрами з підстав, не встановлених законодавством станом на дату видачі відповідного спеціального дозволу на право користування надрами, або у позасудовому порядку.

{Статтю 11 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

Стаття 12. Строки та порядок розкриття інформації

1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкривають свої звіти (консолідовані звіти) про платежі на користь держави щорічно, не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду, та забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття.

Отримувачі платежів розкривають звіти про отримані платежі не пізніше 1 травня року, що настає після звітного періоду, та забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття.

{Частину першу статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом 30 днів з дня отримання звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави письмово надає відповідному суб’єкту розкриття інформації повідомлення про отримання такого звіту (консолідованого звіту) та його відповідність вимогам, встановленим до форми та порядку подання, а також публікує повідомлення про це на своєму офіційному веб-сайті. У разі відсутності зауважень відповідний звіт (консолідований звіт) про платежі на користь держави вважається таким, що поданий своєчасно і в належній формі. У разі встановлення невідповідності поданого звіту вимогам, встановленим до форми та порядку подання, суб’єкту розкриття інформації надається 10 робочих днів для усунення недоліків та підготовки остаточної редакції звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, про що йому надсилається письмове повідомлення з вичерпним переліком зауважень.

Ініціювання застосування заходів відповідальності до суб’єкта розкриття інформації забороняється, якщо йому не надана можливість усунути порушення протягом 10 робочих днів з дня отримання зауважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом трьох робочих днів з дня отримання звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі передає копію звіту незалежному адміністратору.

{Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

3. Звіт ІПВГ розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, щорічно, не пізніше 30 листопада року, що настає після звітного періоду, крім випадку, передбаченого частиною шостою статті 10 цього Закону.

Звіт ІПВГ та дані, розміщені в електронній системі подання та аналізу (у разі її створення), залишаються публічно відкритими щонайменше 10 років з дня розміщення.

4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, протягом одного місяця з дня укладення договорів (угод) щодо користування надрами або внесення змін до них надсилають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, електронні версії таких договорів (угод) або змін до них, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, або розміщують в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи):

інформацію про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами разом з відповідними витягами з таких договорів (угод) - щодо договорів (угод), укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також про будь-які зміни до істотних умов таких договорів (угод);

копії договорів (угод) щодо користування надрами - щодо договорів (угод), укладених з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також будь-яких змін до них.

{Частина четверта статті 12 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

5. До запровадження електронної системи подання та аналізу звітності інформація про договори (угоди) щодо користування надрами, отримана відповідно до частини четвертої цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом одного місяця з дня її надходження від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та залишається публічно відкритою протягом необмеженого строку.

{Частина п'ята статті 12 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021}

6. Копії спеціальних дозволів на користування надрами, угод про умови користування надрами та додатків до них (включаючи зміни до програм робіт), інформація щодо заяв на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, заяв про проведення підготовки ділянок надр до аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, а також щодо будь-яких змін до зазначених документів розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) протягом 10 днів з дня їх надходження, видачі або внесення змін та залишаються публічно відкритими протягом необмеженого строку.

7. З метою забезпечення належного збирання, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях отримувачі платежів зобов’язані надавати на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та незалежного адміністратора повну інформацію про платежі у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання відповідного запиту, шляхом надсилання електронної версії, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, а також забезпечувати уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та незалежному адміністратору вільний доступ до такої інформації, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 13. Відкритість доступу до інформації

1. Інформація, яка має бути розкрита суб’єктами розкриття інформації відповідно до цього Закону, не може бути віднесена до комерційної таємниці або до інформації з обмеженим доступом.

Розділ III
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ

Стаття 14. Відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнських підприємств у видобувних галузях за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, несуть відповідальність за такі правопорушення:

нерозкриття інформації або порушення строків розкриття інформації, передбачених статтею 12 цього Закону, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

розкриття звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, що містить неповну або недостовірну інформацію про діяльність суб’єкта, який здійснює діяльність у видобувних галузях, передбаченого статтею 6 цього Закону, порушення встановленого порядку розкриття інформації у видобувних галузях, передбаченого статтею 12 цього Закону, -

{Абзац четвертий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Провадження у справах про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, або материнських підприємств у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, здійснюється відповідно до положень цієї статті.

Справи про правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, за результатами розгляду виноситься постанова.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник цього органу або його заступники.

Штраф може бути накладено на суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнське підприємство у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня його вчинення.

Підставою для розгляду справи про правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, є протокол. Протокол про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях на основі матеріалів, підготовлених багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ, мають право складати уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Протокол разом з іншими матеріалами, що стосуються справи, подається в п’ятиденний строк з дня його складення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або його заступнику.

Справа про правопорушення розглядається у десятиденний строк з дня отримання протоколу та інших матеріалів справи.

Штраф сплачується у двомісячний строк з дня отримання суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, постанови про накладення штрафу.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається до органу, яким накладено штраф.

Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом.

У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений цією статтею, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Сума штрафів зараховується до державного бюджету.

Постанову у справі про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях може бути оскаржено суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до суду.

3. Інформація про порушення суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях та про рішення про накладання штрафів за таке порушення підлягають опублікуванню протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення у відповідному розділі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

4. Притягнення суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнського підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до відповідальності не звільняє його від виконання обов’язків, установлених цим Законом.

5. У разі виявлення фактів, які можуть свідчити про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, яким стали відомі такі факти, зобов’язані негайно вжити заходів для перевірки зазначених фактів, а у разі їх підтвердження притягнути відповідних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, або материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до відповідальності.

Стаття 15. Відповідальність посадових осіб отримувачів платежів, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

1. За нерозкриття, порушення строків або порядку розкриття інформації у видобувних галузях посадові особи отримувачів платежів, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, притягаються до відповідальності відповідно до закону.

Стаття 16. Оскарження рішень у справах про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

1. Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому законом.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"Нерозкриття, порушення строків або порядку розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами):

абзац сімнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес";

частини другу та четверту статті 11 викласти в такій редакції:

"2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків - Національним банком України.

Порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";

"4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Склад та форми звіту про платежі на користь держави для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, установлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";

у тексті Закону слова "підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення" в усіх відмінках і числах замінити словами "суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" у відповідному відмінку і числі.

3. Інформація про істотні умови угод про користування надрами (крім угод про умови користування надрами) разом з відповідними витягами з таких угод протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом направляється суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, для оприлюднення в установленому цим Законом порядку.

4. Копії спеціальних дозволів на користування надрами, угод про умови користування надрами та додатків до них, включаючи зміни до програм робіт, інформація щодо заяв на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, заяв про проведення підготовки ділянок надр до аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, а також щодо будь-яких змін до зазначених документів розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом.

5. Першим обов’язковим звітним періодом є 2018 рік.

6. Кабінету Міністрів України:

протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок розгляду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, справ про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 вересня 2018 року
№ 2545-VIII