Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1639-IX
Прийняття: 14.07.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 48, ст.387)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1974-IX від 16.12.2021
№ 2479-IX від 29.07.2022
№ 2850-IX від 13.12.2022}

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

взаєморозрахунки - розрахунки з погашення заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єктів ринку природного газу, які проводяться за рахунок видатків державного бюджету учасниками процедури врегулювання заборгованості;

{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

договір про організацію взаєморозрахунків - договір, що укладається між учасниками процедури врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єктів ринку природного газу для погашення заборгованості (грошових зобов’язань) та є підставою для проведення взаєморозрахунків відповідно до цього Закону;

{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

заборгованість (грошові зобов’язання) суб’єктів ринку природного газу, що підлягає (підлягають) врегулюванню відповідно до цього Закону, а саме:

{Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

заборгованість постачальників природного газу, в тому числі підтверджена судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу для постачання побутовим споживачам (у тому числі суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ або за прострочення її сплати), не сплачена станом на розрахункову дату;

заборгованість постачальників природного газу, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, не сплачена станом на розрахункову дату;

заборгованість операторів газорозподільних систем, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, не сплачена станом на розрахункову дату;

заборгованість операторів газорозподільних систем, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, які набрали законної сили, та/або реструктуризована, за договорами з транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, яка виникла з 1 січня 2020 року по 28 лютого 2022 року включно;

{Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

заборгованість операторів газорозподільних систем, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, які набрали законної сили, та/або реструктуризована, за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - НАК "Нафтогаз України"), не сплачена станом на розрахункову дату;

{Абзац дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

заборгованість та/або грошові зобов’язання постачальників природного газу, які в період з 1 січня 2021 року до 30 квітня 2021 року включно здійснили поставку природного газу побутовим споживачам за ціною, що не перевищувала граничний рівень ціни природного газу, встановлений Кабінетом Міністрів України на період лютий - березень 2021 року включно, перед товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", не сплачені станом на 30 листопада 2022 року;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

заборгованість операторів газорозподільних систем за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності з 1 листопада 2021 року до 28 лютого 2022 року включно, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

заборгованість постачальників природного газу, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, не сплачена станом на розрахункову дату;

заборгованість (грошові зобов’язання) особи, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно (особи, що здійснює функції оператора газосховищ), перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та/або перед державним бюджетом, не сплачена станом на 31 грудня 2022 року;

{Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Законів № 2479-IX від 29.07.2022, № 2850-IX від 13.12.2022}

{Абзац чотирнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 2850-IX від 13.12.2022}

заборгованість особи, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, перед НАК "Нафтогаз України", не сплачена станом на розрахункову дату;

безнадійна та сумнівна дебіторська заборгованість побутових споживачів, що обліковується у постачальників природного газу станом на розрахункову дату, у тому числі заборгованість у розмірі вартості обсягів приведення обсягів споживання до стандартних умов та вартості обсягів, які виникли у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати, не сплачена станом на розрахункову дату;

{Абзац статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021;  із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

процедура врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єктів ринку природного газу - заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) за природний газ та послуги з його транспортування шляхом проведення взаєморозрахунків та реструктуризації заборгованості, а також списання неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на таку заборгованість у разі її погашення;

{Абзац сімнадцятий статті 1 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

реєстр підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу (далі - Реєстр) - відкритий загальнодоступний перелік підприємств та організацій, які є учасниками процедури врегулювання заборгованості відповідно до цього Закону. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

розрахункова дата - 31 грудня 2020 року (крім випадків, якщо дата або підстава виникнення заборгованості (грошових зобов’язань) визначена цим Законом для виду заборгованості);

{Абзац дев'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

суб’єкт аудиторської діяльності - суб’єкт аудиторської діяльності, внесений до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, не менш як 10 працівників якого мають сертифікат, що визначає їхню кваліфікаційну придатність для провадження аудиторської діяльності на території України, і не менше п’яти працівників - принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), - Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW), а також у складі якого не менше 60 працівників безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості за трудовим договором;

учасники процедури врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) - постачальники природного газу, оператори газорозподільних систем та оператор газосховищ, включені до Реєстру, а також особа, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, особа, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", розпорядники коштів державного бюджету, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

{Абзац двадцять перший статті 1 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини із врегулювання видів заборгованості (грошових зобов’язань), визначених у статті 1 цього Закону, суб’єктів ринку природного газу, що включені до Реєстру.

{Стаття 2 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

Стаття 3. Порядок участі у процедурі врегулювання заборгованості

1. Для участі у процедурі врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єкти ринку природного газу включаються до Реєстру, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

2. Для включення до Реєстру суб’єкти ринку природного газу подають до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заяву, до якої додаються:

копії установчих документів, завірені у встановленому порядку;

копії ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності (чинних у період утворення заборгованості (грошових зобов’язань), що підлягає врегулюванню згідно з цим Законом);

{Абзац третій частини другої статті 3 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

довідка, складена підприємством (організацією) у довільній формі, про обсяги та структуру дебіторської і кредиторської заборгованості із зазначенням кредиторів, дебіторів, величини і видів заборгованості станом на розрахункову дату;

{Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

копії актів звіряння взаєморозрахунків між суб’єктами ринку природного газу;

розрахунок неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати у зв’язку з визнанням судами незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників, підтверджений висновком суб’єкта аудиторської діяльності;

{Абзац шостий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

розрахунок заборгованості постачальника природного газу в межах обсягів приведення до стандартних умов, проведений за методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, що виникла в період з 1 грудня 2015 року до 1 жовтня 2018 року через приведення операторами газорозподільних систем об’ємів використаного побутовими споживачами природного газу до стандартних умов на обсяги, відмінні від визначених лічильниками, при здійсненні комерційних розрахунків, підтверджений висновком суб’єкта аудиторської діяльності;

{Абзац сьомий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

підтверджені висновком суб’єкта аудиторської діяльності щомісячні розрахунки різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом січня - квітня 2021 року, при тому що вартість ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року, визначається за ціною, яка складається із суми (що перераховується у гривні за 1000 метрів кубічних (без податку на додану вартість) за середньоарифметичним обмінним курсом відповідних валют Національного банку України за відповідний період постачання) таких показників: 1) середньоарифметичного значення між цінами природного газу "Bid" та "Ask" у євро/МВт•год на наступну газову добу поставки (Day-Ahead) на нідерландському газовому хабі TTF відповідно до інформації, опублікованої під заголовком "Complete European Gas prices: TTF" у звіті "Argus European Natural Gas", що склалися за відповідний період постачання (січень, лютий, березень, квітень 2021 року), помноженого на коефіцієнт "Gross Calorific Value" (GCV), який відображає значення співвідношень одиниць енергії (МВт•год) та об’єму (1000 метрів кубічних) і визначається на рівні 10,6 (далі - коефіцієнт GCV); 2) спреду (різниця між ціною природного газу на нідерландському газовому хабі TTF та на кордоні України), який визначається як фактична середня різниця в цінах між хабами NCG та TTF (Day-Ahead) за відповідний період постачання з додаванням вартості транспортування за найкоротшим маршрутом (Німеччина - Австрія - Словаччина) при бронюванні потужностей на місяць до кордону України згідно з тарифами операторів ГТС відповідних країн), але не більше 3,20 євро/МВт•год, помноженого на коефіцієнт GCV; 3) тарифу на транспортування природного газу для точки входу в Україні на міждержавному з’єднанні з урахуванням місячного коефіцієнта 1,2; 4) торговельної націнки постачальника природного газу в розмірі не більше 5 відсотків; 5) тарифу на послуги з транспортування природного газу оператора газотранспортної системи України для внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи; а вартість реалізації такого ресурсу побутовим споживачам визначається як добуток обсягу реалізованого природного газу, підтвердженого документами щодо остаточної алокації відборів побутових споживачів, та ціни, встановленої постановами Кабінету Міністрів України на період лютий - березень 2021 року включно;

{Частину другу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

висновок суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами оцінки та перевірки даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності постачальників природного газу станом на розрахункову дату, про підтвердження розрахунку сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів з урахуванням усіх коригувань сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості, якщо такі мали місце у зв’язку з переоцінкою заборгованості побутових споживачів у фінансовій звітності постачальника, зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів;

{Абзац частини другої статті 3 в редакції Законів № 1974-IX від 16.12.2021, № 2479-IX від 29.07.2022}

{Абзац десятий частини другої статті 3 виключено на підставі Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

у разі подання розрахунку відповідно до абзацу сьомого цієї частини - реєстр побутових споживачів природного газу (в розрізі особових рахунків) із зазначенням обсягів неоплаченої побутовими споживачами вартості природного газу, відображеної в обліку суб’єктів ринку природного газу у період з 1 жовтня 2018 року до розрахункової дати у зв’язку приведенням операторами газорозподільних систем об’ємів використаного побутовими споживачами природного газу до стандартних умов, при здійсненні комерційних розрахунків;

{Абзац одинадцятий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

розрахунки обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, за період до 31 грудня 2019 року включно, що утворилися за період надання послуг з 1 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року;

{Абзац дванадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

розрахунок обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, що утворилися за період з 1 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно;

{Частину другу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

розрахунки обсягів перевищення фактично понесених витрат на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат, власних потреб оператора газосховищ при наданні послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, розрахованих за ціною природного газу, визначеною у договорах про закупівлю/постачання природного газу, над планованими витратами, розрахованими за ціною природного газу відповідно до структур тарифів на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що утворилися (утворяться) у періоди з 1 січня 2021 року по 31 березня 2022 року та з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року;

{Частину другу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

копії договорів та документів, на підставі яких відбулася заміна боржника у зобов’язаннях суб’єктів ринку природного газу, які виникли до розрахункової дати перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", оператором газотранспортної системи, що здійснював свою діяльність до 31 грудня 2019 року включно, та особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року.

{Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

Документи, зазначені в абзацах шостому - п’ятнадцятому цієї частини, додаються суб’єктами ринку природного газу до заяви про включення до Реєстру у разі необхідності врегулювання певного виду заборгованості, визначеного положеннями статті 1 цього Закону. При цьому розрахунок за період з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року, зазначений в абзаці чотирнадцятому цієї частини, подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 15 вересня 2022 року.

{Частину другу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у поданих документах, несуть учасники процедури врегулювання заборгованості, які подають відповідні документи.

Рішення про включення або про відмову у включенні до Реєстру приймається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті.

Включення до Реєстру здійснюється безоплатно.

Підставою для відмови у включенні до Реєстру є:

неподання документів, передбачених цією частиною, з урахуванням положень абзацу шістнадцятого цієї частини;

{Абзац двадцять перший частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах (не стосуються розрахунків видів (сум) заборгованості).

{Абзац двадцять третій частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

3. Виключення учасника процедури врегулювання заборгованості з Реєстру здійснюється за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у разі:

ухилення учасника процедури врегулювання заборгованості від укладення договору (договорів) про реструктуризацію заборгованості, якщо укладення такого договору (договорів) є необхідним відповідно до цього Закону, протягом трьох місяців з моменту включення цього учасника до Реєстру;

неподання або подання не в повному обсязі документів, необхідних для затвердження обсягів заборгованості та обсягів перевищення, що підлягають врегулюванню відповідно до цього Закону, протягом одного календарного місяця після включення до Реєстру;

{Частину третю статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

нездійснення учасником процедури врегулювання заборгованості платежів за договором (договорами) про реструктуризацію заборгованості, укладеним (укладеними) відповідно до цього Закону, у розмірі, що дорівнює сумі тримісячного платежу за цим договором (цими договорами);

закінчення строку дії договору (договорів) про реструктуризацію заборгованості учасника процедури врегулювання заборгованості та/або повне погашення заборгованості за договором (договорами);

завершення проведення взаєморозрахунків, передбачених статтею 4 цього Закону, за відсутності у боржника заборгованості, яка підлягає врегулюванню із застосуванням механізмів, визначених статтею 5 цього Закону.

{Частину третю статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

Рішення про виключення учасника процедури врегулювання заборгованості з Реєстру приймається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у десятиденний строк з дня надходження обґрунтованого звернення підприємства-кредитора.

Підприємство (організація) вважається виключеним з Реєстру з наступного дня після прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рішення про виключення такого підприємства (організації) з Реєстру та внесення відповідного запису до Реєстру.

Стаття 4. Проведення взаєморозрахунків

1. Взаєморозрахунки в цілях погашення заборгованості та грошових зобов’язань, що визначені статтею 1 цього Закону, здійснюються за рахунок видатків державного бюджету для врегулювання:

{Абзац перший частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати у зв’язку з визнанням судами незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників, - в цілях погашення заборгованості включених до Реєстру суб’єктів ринку природного газу, у тому числі підтвердженої судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу для постачання побутовим споживачам, укладеними з НАК "Нафтогаз України", а також за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, та/або особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року;

заборгованості постачальника природного газу в межах обсягів приведення до стандартних умов за методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, що виникла в період з 1 грудня 2015 року до 1 жовтня 2018 року через приведення операторами газорозподільних систем об’ємів використаного побутовими споживачами природного газу до стандартних умов на обсяги, відмінні від визначених лічильниками, при здійсненні комерційних розрахунків - в цілях погашення заборгованості включених до Реєстру суб’єктів ринку природного газу, у тому числі підтвердженої судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу для постачання побутовим споживачам, укладеними з НАК "Нафтогаз України", а також за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, та/або особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року;

сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів перед постачальниками природного газу, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу, - в цілях погашення заборгованості включених до Реєстру суб’єктів ринку природного газу, у тому числі підтвердженої судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу для постачання побутовим споживачам, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", а також за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, та/або особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, та за договорами, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг";

{Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, за період до 31 грудня 2019 року включно - в цілях погашення заборгованості операторів газорозподільних систем, у тому числі підтвердженої судовими рішеннями та/або реструктуризованої, не сплаченої станом на розрахункову дату, за договорами транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року, а також за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

{Абзац п'ятий частини першої статті 4 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, які виникли за період надання послуг з 1 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року, - в цілях погашення заборгованості операторів газорозподільних систем за договорами транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, а також за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

{Абзац шостий частини першої статті 4 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, що утворилися за період з 1 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року, - в цілях погашення заборгованості операторів газорозподільних систем за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а також за договорами транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року. У разі якщо різниця між фактичною вартістю послуг з розподілу природного газу та тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), буде перевищувати загальну суму заборгованості оператора газорозподільної системи перед кредиторами, зазначеними в абзацах сьомому - дев’ятому, одинадцятому статті 1 цього Закону, така різниця не підлягає компенсації у тарифі на розподіл природного газу та з інших джерел;

{Частину першу статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

обсягів перевищення фактично понесених витрат на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат, власних потреб оператора газосховищ при наданні послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, розрахованих за ціною природного газу, визначеною у договорах про закупівлю/постачання природного газу, над планованими витратами, розрахованими за ціною природного газу відповідно до структур тарифів на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що утворилися (утворяться) у період з 1 січня 2021 року по 31 серпня 2022 року, - в цілях погашення заборгованості (грошових зобов’язань) оператора газосховищ перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та/або перед державним бюджетом;

{Частину першу статті 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для потреб побутових споживачів, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам природного газу протягом січня - квітня 2021 року, яка визначається відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 3 цього Закону, - в цілях погашення заборгованості (грошових зобов’язань) включених до Реєстру суб’єктів ринку природного газу перед товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

{Частину першу статті 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі висновку суб’єкта аудиторської діяльності затверджує розрахунки відповідного постачальника природного газу, включеного до Реєстру, а саме:

неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати у зв’язку з визнанням судами незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників;

заборгованості постачальника природного газу в межах обсягів приведення до стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року №  595, що виникла в період з 1 грудня 2015 року до 1 жовтня 2018 року через приведення операторами газорозподільних систем об’ємів використаного побутовими споживачами природного газу до стандартних умов на обсяги, відмінні від визначених лічильниками, при здійсненні комерційних розрахунків;

щомісячні розрахунки різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року включно та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом січня - квітня 2021 року;

розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів, зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату.

Обсяги перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що підлягають врегулюванню згідно з частиною першою цієї статті, відповідного оператора газорозподільних систем, включеного до Реєстру, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, окремо по кожному розрахунку, поданому відповідно до частини другої статті 3 цього Закону.

{Абзац шостий частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

Обсяги перевищення фактично понесених витрат на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат, власних потреб оператора газосховищ при наданні послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, розрахованих за ціною природного газу, визначеною у договорах про закупівлю/постачання природного газу, над планованими витратами, розрахованими за ціною природного газу відповідно до структур тарифів на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), що підлягають врегулюванню згідно з частиною першою цієї статті, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), окремо по кожному розрахунку, поданому відповідно до частини другої статті 3 цього Закону.

{Абзац сьомий частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

{Частина друга статті 4 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

3. Взаєморозрахунки проводяться у порядку та на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, у межах видатків спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням та в обсягах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та/або Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", та/або Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", із застосуванням рахунків, відкритих у Державному казначействі України, згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, який укладається між учасниками розрахунків на підставі документа, що підтверджує наявність в обліку учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості на дату підписання такого договору, та в обсязі, що не перевищує підтверджену учасниками заборгованість.

{Абзац перший частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1974-IX від 16.12.2021, № 2850-IX від 13.12.2022}

Сумнівна та/або безнадійна дебіторська заборгованість побутових споживачів перед постачальниками природного газу станом на розрахункову дату з урахуванням усіх коригувань розміру сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості, якщо такі мали місце, у зв’язку з переоцінкою заборгованості побутових споживачів у фінансовій звітності постачальника станом на розрахункову дату, зокрема заборгованість у розмірі вартості несплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов за методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів, підлягає списанню на особових рахунках побутових споживачів за результатами проведення взаєморозрахунків, передбачених цією статтею, пропорційно до частки кредиторської заборгованості постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів, у якій проведено такі взаєморозрахунки.

{Абзац другий частини третьої статті 4 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

Стаття 5. Реструктуризація заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування

1. Реструктуризації на умовах, визначених цим Законом, підлягає:

1) заборгованість постачальників природного газу, у тому числі реструктуризована, та операторів газорозподільних систем понад обсяги, врегульовані із застосуванням механізмів, визначених статтею 4 цього Закону:

за укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" договорами купівлі-продажу природного газу для постачання побутовим споживачам (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), використаного станом на розрахункову дату, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

за природний газ, переданий НАК "Нафтогаз України" операторам газорозподільних систем за договорами купівлі-продажу природного газу для виробничо-технологічних потреб станом на розрахункову дату, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;

за послуги, надані операторам газорозподільних систем та постачальникам природного газу за договорами транспортування природного газу, перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;

за послуги, надані операторам газорозподільних систем та постачальникам за договорами транспортування природного газу, перед особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, у тому числі підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;

2) заборгованість особи, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, перед НАК "Нафтогаз України".

2. Реструктуризація заборгованості, що підлягає врегулюванню відповідно до цього Закону, здійснюється після проведення розрахунків, передбачених статтею 4 цього Закону, шляхом розстрочення на три календарних місяці рівними частинами з першого числа місяця укладення договору без відстрочення погашення заборгованості та з можливістю дострокового погашення.

{Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

3. На реструктуризовану заборгованість не нараховуються неустойка (штрафи, пені), проценти річних, інфляційні нарахування, крім випадків повного або часткового нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону, у сумі тримісячного платежу.

{Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

5. Повне або часткове нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону, у розмірі, що дорівнює сумі тримісячного платежу за цим договором, є підставою для:

розірвання договору про реструктуризацію заборгованості кредитором в односторонньому порядку;

дострокового стягнення всієї реструктуризованої та непогашеної заборгованості згідно з договором про реструктуризацію заборгованості;

нарахування на непогашену суму реструктуризованої заборгованості неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань.

6. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості з оплати природного газу та послуги з його транспортування затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Кожна із сторін зобов’язана укласти договір про реструктуризацію заборгованості у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дня його отримання, якщо сума за таким договором підтверджена актами звіряння між учасниками процедури врегулювання заборгованості.

8. За зверненнями побутових споживачів суб’єкти ринку природного газу, які уклали з НАК "Нафтогаз України" та/або особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, та/або особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, зобов’язані в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, укласти з такими споживачами договори про реструктуризацію заборгованості побутових споживачів станом на 31 грудня 2020 року, за умови здійснення ними поточних розрахунків за відповідні спожиті послуги, шляхом розстрочення на 60 календарних місяців рівними частинами з першого числа місяця укладення договору.

Стаття 6. Списання неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість з оплати природного газу та послуги з його транспортування

1. На заборгованість за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та договорами про надання послуг з транспортування природного газу, яка підлягає врегулюванню відповідно до статті 1 цього Закону, погашену до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону, а також на заборгованість, реструктуризовану відповідно до статті 5 цього Закону, неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються.

Неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на заборгованість підприємств, включених до Реєстру, за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та договорами про надання послуг з транспортування природного газу, у тому числі підтверджені судовими рішеннями, які набрали законної сили, що обліковуються учасниками процедури врегулювання заборгованості та не сплачені станом на дату включення до Реєстру, підлягають списанню:

за умови погашення основного боргу до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону;

за умови повного виконання належним чином підприємством-дебітором укладеного договору про реструктуризацію заборгованості.

{Стаття 6 в редакції Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

Стаття 7. Гарантії забезпечення прав та інтересів кредиторів

НАК "Нафтогаз України", особа, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, особа, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, заборгованість перед якими (з урахуванням суми неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на таку заборгованість) підлягає врегулюванню відповідно до цього Закону, мають право на відшкодування з державного бюджету додаткових витрат на сплату процентів та інших витрат у зв’язку із запозиченням коштів з метою покриття касових розривів, що утворилися внаслідок врегулювання заборгованості відповідно до статей 5-6 цього Закону, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту "г" підпункту 7 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, який набирає чинності з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.

1-1. У разі якщо постачальник природного газу за період з 1 січня 2021 року до 30 квітня 2021 року включно не отримав збиток від реалізації природного газу побутовим споживачам за ціною, що не перевищувала граничний рівень ціни природного газу, встановлений Кабінетом Міністрів України на період лютий - березень 2021 року включно, на нього не поширюється дія положень абзацу десятого статті 1, абзацу восьмого частини другої статті 3, абзацу дев’ятого частини першої статті 4 цього Закону.

{Розділ II доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 2479-IX від 29.07.2022}

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2013 р., № 8, ст. 67; 2020 р., № 4, ст. 25):

частину восьму після слів "відчуження основних фондів" доповнити словами "що є об’єктами державної власності";

частину дев’яту після слів "передачі в суборенду основних фондів" доповнити словами "що є об’єктами державної власності";

2) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

а) частину другу статті 70 після слів "що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад" доповнити словами "а також зобов’язань інших підприємств, установ та організацій у випадках, передбачених цим Законом";

б) розділ V "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 11-2 такого змісту:

"11-2. Установити, що тимчасово, на період процедури урегулювання заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення":

органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами виконання зобов’язань за договорами реструктуризації заборгованості, укладеними відповідно до статей 5 і 6 Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, але при цьому провадять ліцензовану господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами на виробничих об’єктах, що розташовані на території відповідної області або громади, здійснюють постачання теплової енергії та надання відповідних послуг споживачам;

органи місцевого самоврядування при формуванні бюджетів територіальних громад передбачають видатки на фінансування заходів із врегулювання заборгованості, передбачених Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення";

виконання зобов’язань за договорами про реструктуризацію заборгованості для суб’єктів господарювання, засновник яких знаходиться на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, забезпечується шляхом прийняття відповідного рішення військово-цивільною адміністрацією, яка виконує повноваження відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де зареєстровано суб’єкт господарювання";

3) у статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 382, № 52, ст. 482; 2016 р., № 10, ст. 108; 2021 р., № 12, ст. 97):

а) у частині першій:

пункт 12 доповнити словами "передачі майна з комунальної до державної власності та списання комунального майна";

доповнити пунктами 50 і 51 такого змісту:

"50) погодження договорів реструктуризації кредиторської заборгованості, передбачених Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", для теплопостачальних або теплогенеруючих організацій комунальної власності, що належать до сфери їх управління;

51) підписання договорів фінансового гарантування за зобов’язаннями комунальних підприємств, що перебувають у власності відповідної територіальної громади";

б) у частині третій:

пункт 5 доповнити словами "передачі майна з комунальної до державної власності та списання комунального майна";

доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) підписання договорів фінансового гарантування за зобов’язаннями комунальних підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад міст, сіл, селищ, районів та знаходяться в управлінні районних і обласних рад";

4) у Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):

а) частину третю статті 4 доповнити пунктами 7-2 і 7-3 такого змісту:

"7-2) визначення порядку надання фінансового забезпечення оплати послуг транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, у тому числі вимог до банківських гарантій;

7-3) затвердження нормативів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання операторів газорозподільної системи";

б) частину шосту статті 11 викласти в такій редакції:

"6. Рішення Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади застосовуються в частині, що не суперечить рішенню Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу";

в) частину другу статті 19 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Оператор газотранспортної системи та оператор газосховища мають право отримати від замовників послуг транспортування або зберігання (закачування, відбору) природного газу фінансове забезпечення виконання зобов’язань, зокрема у формі гарантій, для усунення наслідків невиконання замовниками обов’язків щодо здійснення будь-якої плати за договором транспортування або зберігання (закачування, відбору) природного газу. Порядок надання фінансового забезпечення, у тому числі вимоги до банківських гарантій, визначається кодексом газотранспортної системи та кодексом газосховищ. Такі вимоги не можуть бути спрямовані на усунення, суттєве обмеження чи спотворення конкуренції на ринку фінансових послуг";

г) статтю 40 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Для проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу оператори газорозподільних систем відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу.

Уповноважені банки, що обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядок проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Забороняється зарахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки.

Оператори газорозподільних систем передбачають у відповідному договорі про відкриття банківського рахунку право банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу.

Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання доводиться уповноваженим банком до відома підприємств поштового зв’язку, споживачів та інших учасників розрахунків шляхом опублікування на офіційному веб-сайті уповноваженого банку. Оператори газорозподільних систем протягом 10 робочих днів інформують замовників послуг розподілу природного газу про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Оплата послуг з розподілу природного газу здійснюється шляхом перерахування коштів виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за послуги розподілу природного газу. У разі перерахування коштів за послуги з розподілу природного газу на інші рахунки оператора газорозподільних систем, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, отримувачі повинні самостійно перерахувати ці кошти на такі поточні рахунки із спеціальним режимом використання у триденний строк після їх отримання, але не раніше дня відкриття таких поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

Кошти щоденно перераховуються з поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за послуги розподілу природного газу, відкритих в установах уповноваженого банку операторами газорозподільних систем, згідно з нормативами розподілу коштів, затвердженими Регулятором, виключно на:

1) поточний рахунок оператора газорозподільної системи;

2) поточний рахунок оператора газотранспортної системи.

Такий розподіл коштів передбачає, за відсутності простроченої заборгованості оператора газорозподільної системи перед оператором газотранспортної системи, перерахування у повному обсязі коштів на поточний рахунок оператора газорозподільної системи.

У разі виникнення простроченої заборгованості оператора газорозподільної системи перед оператором газотранспортної системи у розмірі, що перевищує 20 відсотків витрат, що забезпечують покриття вартості газу на технологічні та власні потреби такого оператора газорозподільної системи, передбачених Регулятором у складі річної планованої тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу у поточному році, оператор газотранспортної системи звертається до Регулятора. Регулятор протягом п’яти робочих днів приймає рішення про внесення змін до нормативів розподілу коштів для погашення такої заборгованості. Такі зміни мають передбачати перерахування коштів з рахунку із спеціальним режимом використання на поточний рахунок оператора газотранспортної системи у розмірі не більше 80 відсотків тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу такого оператора газорозподільної системи, але у розмірі не менше суми витрат, що забезпечують покриття вартості газу на технологічні та власні потреби такого оператора газорозподільної системи, передбачених Регулятором у складі річної планованої тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу у поточному році та планового прибутку у поточному році, до повного погашення його заборгованості перед оператором газотранспортної системи.

Перерахування коштів з рахунку із спеціальним режимом використання на поточний рахунок оператора газотранспортної системи не обмежує право оператора газотранспортної системи щодо стягнення в судовому порядку простроченої заборгованості та притягнення боржника до іншої відповідальності відповідно до законодавства.

На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення.

На кошти, що обліковуються за зазначеними рахунками, не накладається арешт, а операції за такими рахунками не підлягають зупиненню";

ґ) у статті 59:

частину другу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) порушення обов’язку з відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу, та порушення обов’язку з перерахування на рахунки із спеціальним режимом використання коштів за розподіл природного газу, зарахованих на інші рахунки, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відповідно до частини третьої статті 40 цього Закону";

у пункті 5 частини четвертої цифри "50000" замінити цифрами "100000";

доповнити пунктом "в-1" такого змісту:

-1) за порушення обов’язку з відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу, та порушення обов’язку з перерахування на рахунки із спеціальним режимом використання коштів за розподіл природного газу, зарахованих на інші рахунки, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відповідно до частини третьої статті 40 цього Закону";

пункт 1 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 цього Закону, які застосовуються з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

5) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):

а) пункт 6 частини п’ятої статті 27 викласти в такій редакції:

"6) за виконавчими документами про стягнення заборгованості, яка підлягає врегулюванню відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" та Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", а також згідно з постановами державних виконавців, винесеними до набрання чинності зазначеними законами";

б) у статті 34:

у частині першій:

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) включення (за кожним кредитором, який є стягувачем у відповідному виконавчому провадженні) підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з постачання холодної води та послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), до реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", з виконавчих проваджень, стягувачами за якими є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її дочірня компанія "Газ України", публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз", оператор газотранспортної системи, оператори газорозподільних систем, електропостачальники, оператори системи розподілу (як правонаступники в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією), у тому числі їхні правонаступники у разі заміни стягувача у виконавчому провадженні, а також теплогенеруючі організації, а боржниками - підприємства, що виробляють теплову енергію, транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, та підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, що надають послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:

"15) якщо сума, що стягується, підлягає врегулюванню відповідно до процедур, передбачених Законом України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", за умови перебування боржника в реєстрі підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу;

16) якщо рішенням, на підставі якого видано виконавчий документ, зобов’язано Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити оператору газорозподільних систем економічно обґрунтований тариф на послуги з розподілу природного газу з включенням компенсацій за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2020 року включно";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 10 частини першої цієї статті, зупиняється у частині стягнення з теплопостачальних та теплогенеруючих організацій заборгованості за спожитий природний газ, використаний станом на 1 червня 2021 року для виробництва теплової енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (з урахуванням суми неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), а також за послуги з транспортування і розподілу природного газу, теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг, та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за електричну енергію, спожиту для виробництва та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

в) у статті 35:

у першому реченні частини четвертої слова і цифри "крім випадку, передбаченого пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону" замінити словами і цифрами "крім випадків, передбачених пунктами 10, 15 частини першої статті 34 цього Закону";

у частині шостій слова "Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" замінити словами "Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" та доповнити словами "(за кожним кредитором, який є стягувачем у відповідному виконавчому провадженні)";

доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. У випадку, передбаченому пунктом 15 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до виключення боржника з реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". У разі поновлення виконавчого провадження, зупиненого на підставі пункту 15 частини першої статті 34 цього Закону, виконавче провадження повторному зупиненню з таких підстав не підлягає";

г) у частині першій статті 39:

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) врегулювання (погашення, списання) відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" неустойки (штрафів, пені), інших штрафних, фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних, нарахованих на заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", її дочірньою компанією "Газ України", публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз", оператором газотранспортної системи та операторами газорозподільних систем, за спожитий природний газ, а також послуги з його транспортування та розподілу відповідно, перед теплогенеруючими організаціями за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що надають послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, перед електропостачальниками або операторами системи розподілу (як правонаступниками в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією) за спожиту електричну енергію, що підлягали виконанню на підставі виконавчого документа за судовим рішенням, яке набрало законної сили";

доповнити пунктами 19 і 20 такого змісту:

"19) врегулювання (погашення, списання) відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" неустойки (штрафів, пені), інших штрафних, фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних, нарахованих на заборгованість учасників процедури врегулювання заборгованості, що підлягали виконанню на підставі виконавчого документа за судовим рішенням, яке набрало законної сили;

20) врегулювання (погашення, списання) оператором газорозподільної системи заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", якщо таке виконавче провадження розпочато за рішенням про зобов’язання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити оператору газорозподільної системи економічно обґрунтований тариф на послуги з розподілу природного газу з включенням компенсацій за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2020 року включно";

ґ) в абзаці другому частини другої статті 59 слова і цифри "а також у випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону" замінити словами і цифрами "а також у випадку, передбаченому пунктами 10, 15 частини першої статті 34 цього Закону";

д) додаток "Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами" доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

"Не може бути звернено стягнення за виконавчими документами на природний газ оператора газосховищ, що використовується для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для власних виробничо-технічних потреб, покриття витрат та виробничо-технологічних витрат), та на природний газ оператора газотранспортної системи, що використовується для наповнення та забезпечення належного функціонування газотранспортної системи (у тому числі для власних потреб, виробничо-технологічних витрат, балансування газотранспортної системи)";

6) у Законі України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 839):

а) у назві слова "за спожиті енергоносії" виключити;

б) у статті 1:

у частині першій:

абзац четвертий доповнити словами "(до такої кредиторської заборгованості, зокрема, включається заборгованість, щодо якої ухвалено судове рішення про стягнення або затверджено мирову угоду)";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед постачальником природного газу, операторами газорозподільних систем, оператором газотранспортної системи та особою, що виконувала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії (у тому числі за договорами купівлі-продажу природного газу для власних потреб, що був використаний виключно для виробництва теплової та електричної енергії), надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі правонаступництва), а також послуги з його розподілу і транспортування";

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кредиторська заборгованість теплопостачальних організацій перед теплогенеруючими організаціями за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг (у тому числі заборгованість перед НАК "Нафтогаз України", право вимоги якої набуто шляхом заміни кредитора у зобов’язанні)".

У зв’язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

"кредиторська заборгованість перед постачальником електричної енергії, електропостачальником, оператором системи розподілу (як правонаступником в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією) підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за електричну енергію, спожиту для виробництва та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі правонаступництва), послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, та залишилася непогашеною станом на 1 червня 2021 року (далі - заборгованість з різниці в тарифах), методика визначення якої затверджується Кабінетом Міністрів України";

абзац дев’ятий доповнити словами "за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу, укладеними з учасниками процедури врегулювання заборгованості, а також за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу, укладеними з учасниками процедури врегулювання заборгованості, право вимоги заборгованості за якими набуто НАК "Нафтогаз України" та її дочірньою компанією "Газ України" шляхом заміни кредитора у зобов’язанні";

абзац десятий після слів "за спожитий природний газ" доповнити словами "послуги з його розподілу та транспортування";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"учасники процедури врегулювання заборгованості - підприємства та організації, включені до реєстру, постачальники природного газу, оператор газотранспортної системи та особа, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, оператори газорозподільних систем, електропостачальники або оператори системи розподілу (як правонаступники в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією), оптовий постачальник електричної енергії, розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про ринок електричної енергії" та інших законах України";

в) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"1. Дія цього Закону поширюється на відносини із врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ та послуги з його розподілу і транспортування, за теплову енергію, а також підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиту електричну енергію";

г) у статті 3:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до статті 4 цього Закону не потребує обов’язкового включення до реєстру";

у частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"копії ліцензій (за наявності) або рішень про видачу ліцензій, прийнятих органами ліцензування, на провадження видів господарської діяльності, що діяли на момент виникнення заборгованості, або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із записом про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання (для підприємств та організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню згідно із законодавством)";

абзац четвертий виключити;

абзаци п’ятий - сьомий викласти в такій редакції:

"довідки, складені підприємством (організацією) у довільній формі, про обсяги та структуру дебіторської заборгованості (із зазначенням категорії споживачів) станом на 1 червня 2021 року та кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню відповідно до вимог цього Закону (у тому числі за договорами купівлі-продажу природного газу для власних потреб, що був використаний виключно для виробництва теплової та електричної енергії), із зазначенням кредиторів, величини заборгованості, розміру неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, що підлягає врегулюванню, станом на 1 червня 2021 року, а також обсягів заборгованості, реструктуризованої станом на 1 червня 2021 року в порядку та на умовах, визначених цим Законом;

копія акта звіряння взаєморозрахунків станом на 1 червня 2021 року із зазначенням договорів, заборгованість за якими реструктуризована станом на 1 червня 2021 року в порядку та на умовах, визначених цим Законом;

розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах та копії протоколів територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах або довідки про відсутність такої заборгованості, підписані керівником";

абзац десятий доповнити словами "та за кожним кредитором окремо";

доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

"Для внесення змін до даних, що містяться в реєстрі, учасники процедури врегулювання заборгованості подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, заяву з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру, до якої додаються документи, визначені абзацами другим - восьмим цієї частини, якими підтверджуються відповідні зміни";

у частині третій:

абзац перший після слів "або уповноваженої ним посадової особи" доповнити словами "за кожним кредитором окремо";

в абзаці другому слово та цифру "статті 5" замінити словами та цифрами "статей 5 і 6", а слова та цифру "з моменту завершення процедури врегулювання заборгованості відповідно до статті 4 цього Закону" замінити словами "з дати включення учасника процедури врегулювання заборгованості до реєстру";

в абзаці п’ятому слова "та/або електроенергії" замінити словами "оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи, електропостачальника, оператора системи розподілу (як правонаступника в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)";

абзац шостий після слів "вважається виключеним з реєстру" доповнити словами "за певним кредитором";

ґ) у статті 4:

в абзаці другому слова "надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води" замінити словами "надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води" та доповнити словами "або операторами газотранспортної чи газорозподільної системи за послуги з розподілу або транспортування природного газу";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кредиторської заборгованості теплопостачальних організацій перед теплогенеруючими організаціями за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці четвертому слова "надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" замінити словами "надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

в абзаці п’ятому слова "послуг централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" замінити словами "та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Взаєморозрахунки проводяться у порядку та на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, за рахунок та в межах видатків спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням, джерелом формування яких є надходження, визначені Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та/або Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" на погашення заборгованості з різниці в тарифах";

{Абзац дев'ятий підпункту "ґ" підпункту 6 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021}

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Підтвердження наявних станом на 1 червня 2021 року обсягів заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється територіальними комісіями з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, до складу яких включаються представники Державної аудиторської служби України та територіальних органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Типове положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах затверджується Кабінетом Міністрів України";

д) у статті 5:

назву доповнити словами "а також послуги з його розподілу і транспортування";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Реструктуризації підлягають кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний станом на 1 червня 2021 року для виробництва теплової та електричної енергії (у тому числі за договорами купівлі-продажу природного газу для власних потреб, що був використаний виключно для виробництва теплової та електричної енергії), надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, а також заборгованість за послуги з розподілу і транспортування природного газу та кредиторська заборгованість теплопостачальних організацій перед теплогенеруючими організаціями за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг споживачам, які утворилися станом на 1 червня 2021 року (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на таку заборгованість)";

частини другу і четверту викласти в такій редакції:

"2. Реструктуризація заборгованості, яка підлягає врегулюванню відповідно до цього Закону, здійснюється без відстрочення погашення заборгованості та з можливістю дострокового погашення шляхом розстрочення:

на 72 календарні місяці рівними частинами з першого числа місяця укладення договору - у разі відсутності забезпечення виконання зобов’язань теплопостачальної або теплогенеруючої організації за договором про реструктуризацію заборгованості будь-яким видом забезпечення, передбаченим законодавством України, якщо загальний обсяг заборгованості такої теплопостачальної або теплогенеруючої організації за спожитий природний газ, яка підлягає реструктуризації відповідно до цього Закону, не перевищує 10 мільйонів гривень;

на 84 календарні місяці рівними частинами з першого числа місяця укладення договору, за умови забезпечення виконання зобов’язань теплопостачальної або теплогенеруючої організації за договором про реструктуризацію заборгованості на суму реструктуризації згідно з частиною четвертою цієї статті.

В окремих випадках, за наявності обґрунтованих підстав, граничний строк розстрочення заборгованості, визначений абзацом третім цієї частини, може бути продовжено до 180 місяців за погодженням з органом управління та/або наглядовим органом кредитора, якщо загальний обсяг заборгованості теплопостачальної або теплогенеруючої організації, яка підлягає реструктуризації відповідно до цього Закону, перевищує 5 мільярдів гривень";

"4. Виконання зобов’язань теплопостачальної або теплогенеруючої організації, включеної до реєстру, за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним згідно з цим Законом, забезпечується застосуванням одного або декількох гарантійних механізмів, а саме:

надання учасниками процедури врегулювання заборгованості фінансових та/або інших гарантій на суму реструктуризації (крім суми заборгованості, погашення якої проводиться за рахунок видатків державного бюджету) або будь-якого виду забезпечення, передбаченого законодавством України, за згодою сторін;

прийняття відповідного рішення органом місцевого самоврядування (військово-цивільною адміністрацією), що представляє відповідну територіальну громаду, до комунальної власності якої належить така теплопостачальна або теплогенеруюча організація, або органом місцевого самоврядування (військово-цивільною адміністрацією), на території якого провадять ліцензовану господарську діяльність теплопостачальна та/або теплогенеруюча організації некомунальної форми власності на виробничих об’єктах, що розташовані на території відповідної області або громади, здійснюючи постачання теплової енергії та надання споживачам цієї територіальної громади послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води";

абзац другий частини п’ятої після слів "постачальником природного газу" доповнити словами "надавачем послуг з розподілу або транспортування природного газу";

частину шосту доповнити словами "(військово-цивільною адміністрацією)";

частину сьому після слів "за спожитий природний газ" доповнити словами "послуги з його розподілу та транспортування";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. За зверненнями споживачів теплопостачальні та теплогенеруючі організації, які уклали договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, зобов’язані укласти з такими споживачами договори про реструктуризацію заборгованості за спожиту теплову енергію та комунальні послуги станом на 1 червня 2021 року, за умови здійснення ними поточних розрахунків за спожиту теплову енергію та відповідні комунальні послуги. Умови реструктуризації заборгованості споживачів згідно з такими договорами в частині строків реструктуризації не можуть бути гіршими, ніж умови реструктуризації заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, передбачені укладеними ними договорами";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, реструктуризована станом на 1 червня 2021 року в порядку та на умовах, визначених цим Законом, повторній реструктуризації не підлягає";

е) у статті 6:

у частині першій слова і цифри "станом на 1 липня 2016 року" замінити словами і цифрами "станом на 1 червня 2021 року", слова "послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" замінити словами "послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", а слова і цифри "станом на 31 грудня 2016 року" - словами "станом на розрахункову дату";

у частині четвертій:

абзац перший після слів "органом місцевого самоврядування" доповнити словами "(військово-цивільною адміністрацією)";

абзац другий виключити;

частину шосту доповнити словами "(військово-цивільною адміністрацією)";

у частині сьомій слова "та порядок списання неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість" виключити;

доповнити частинами одинадцятою і дванадцятою такого змісту:

"11. Заборгованість підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за спожиту електричну енергію, реструктуризована станом на 1 червня 2021 року в порядку та на умовах, визначених цим Законом, повторній реструктуризації не підлягає.

12. За зверненнями споживачів підприємства централізованого водопостачання, водовідведення, які уклали договори про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію, зобов’язані укласти з такими споживачами договори про реструктуризацію заборгованості за спожиті послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 1 червня 2021 року, за умови здійснення ними поточних розрахунків за спожиті комунальні послуги. Умови реструктуризації заборгованості споживачів згідно з такими договорами в частині строків реструктуризації не можуть бути гіршими, ніж умови підприємств централізованого водопостачання, водовідведення, передбачені укладеними ними договорами";

є) у статті 7:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. На реструктуризовану заборгованість за спожитий природний газ, а також послуги з його розподілу та транспортування, а також за теплову енергію станом на 1 червня 2021 року неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються.

Нараховані на заборгованість за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, а також за теплову енергію, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг, утворену станом на 1 червня 2021 року, неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не можуть бути предметом подальшого продажу та врегульовуються у такий спосіб:

підлягають списанню з дня набрання чинності цим Законом, якщо погашення основної частини боргу здійснено до 1 червня 2021 року або до моменту укладення договорів про реструктуризацію відповідно до статті 5 цього Закону, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону;

підлягають списанню, за умови повного виконання теплогенеруючими та теплопостачальними організаціями умов укладеного договору про реструктуризацію заборгованості.

2. На заборгованість підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті для виробництва послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення електричну енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 1 червня 2021 року неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються, а нараховані підлягають врегулюванню, за умови здійснення розрахунків за поточне споживання електричної енергії протягом останніх трьох місяців поспіль в обсязі не менше 95 відсотків, у такий спосіб:

неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на зазначену в абзаці першому цієї частини заборгованість, погашення якої здійснено до 1 червня 2021 року або до моменту укладення договорів про реструктуризацію відповідно до статті 6 цього Закону, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону, підлягають списанню;

неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на зазначену в абзаці першому цієї частини заборгованість, підлягають списанню, за умови повного виконання підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення укладеного договору про реструктуризацію заборгованості";

частину третю виключити;

ж) доповнити статтею 8 такого змісту:

"Стаття 8. Гарантії забезпечення прав та інтересів кредиторів

1. Постачальники природного газу та електричної енергії, а також інші учасники процедури врегулювання заборгованості згідно з цим Законом, заборгованість перед якими підлягає врегулюванню із застосуванням визначених цим Законом механізмів, мають право на відшкодування з державного бюджету додаткових витрат на сплату процентів та інших витрат у зв’язку із запозиченням коштів для покриття касових розривів, що утворилися внаслідок врегулювання заборгованості відповідно до статей 5-7 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

2. Підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, які протягом періоду з 1 грудня 2015 року по 31 грудня 2019 року здійснювали відбір природного газу з газотранспортної системи без поданих номінацій, зобов’язані протягом 72 місяців, починаючи з 1 жовтня 2021 року, щомісяця рівними частинами компенсувати особі, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, вартість відібраних без номінацій обсягів природного газу за цінами реалізації природного газу категоріям споживачів, визначеними положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затверджених постановами Кабінету Міністрів України на виконання статті 11 Закону України "Про ринок природного газу", чинних протягом періоду таких відборів для відповідних категорій споживачів";

7) у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 1:

доповнити пунктом 29-1 такого змісту:

"29-1) електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії - аукціон, що проводиться за допомогою програмного забезпечення організатора такого аукціону";

пункт 54 викласти в такій редакції:

"54) оператор ринку - юридична особа, що забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках, а також має право організовувати та проводити електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на підставі відповідних ліцензій, що видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

доповнити пунктом 57-1 такого змісту:

"57-1) організатор електронного аукціону - суб’єкт господарювання, що забезпечує організацію та проведення аукціонів з продажу електричної енергії";

б) у частині п’ятій статті 33:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Підставою встановлення Регулятором тарифу на передачу підприємству "зеленої" електрометалургії в порядку, передбаченому абзацами п’ятим - тридцять першим цієї частини, є";

абзаци сьомий і восьмий замінити двадцяти п’ятьма новими абзацами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, надає юридичній особі довідку про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії або надсилає лист про відмову у видачі довідки протягом 10 календарних днів з дня отримання звернення.

Для одержання такої довідки юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики (надсилає засобами поштового зв’язку в паперовій формі або через Єдиний державний портал адміністративних послуг "Портал Дія" в електронній формі), такі документи:

1) заяву в довільній формі;

2) технічну документацію, що підтверджує використання у господарській діяльності обладнання для виробництва сталі електродуговим методом:

а) виписку з переліку основних фондів підприємства, підписану головним бухгалтером підприємства, підтверджену незалежним аудитором, що підтверджує наявність на балансі юридичної особи електродугової сталеплавильної печі і відсутність на балансі агрегатів, спроможних виробляти сталь альтернативними способами, а саме мартенівських та/або конверторних печей, та/або комплексів "доменна піч - мартенівська/конверторна піч";

б) один із таких документів:

документ про готовність до експлуатації електросталеплавильного комплексу/цеху/заводу з проектним обсягом виплавки сталі не менше 50 тисяч тонн сталі на рік;

затверджену у встановленому порядку проектну документацію на будівництво сталеплавильного цеху (комплексу, заводу), що включатиме електродугову сталеплавильну піч;

затверджену на підприємстві технологічну інструкцію на виробництво сталі в електродуговій печі;

3) довідку незалежного аудитора, що підтверджує виробництво підприємством "зеленої" електрометалургії за минулий календарний рік сталевої продукції електродуговим методом в обсязі не менше 50 тисяч тонн, із зазначенням фактичного обсягу виробництва сталі електродуговим методом;

4) розрахунок прямих викидів діоксиду вуглецю під час виробництва сталі електродуговим способом, за минулий календарний рік, здійснений відповідно до методики рівня 1 оцінки прямих викидів СО2 при електродуговому способі виплавки металу (том 3 "Промислові процеси і використання продуктів" Керівних принципів національних інвентаризацій парникових газів, Міжурядова група експертів з питань зміни клімату, 2006, (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2006, Chapter 4: Metal Industry Emissions) (далі – розрахунок прямих викидів діоксиду вуглецю відповідно до методики рівня 1 оцінки прямих викидів СО2).

За підтвердженням розрахунку прямих викидів діоксиду вуглецю відповідно до методики рівня 1 оцінки прямих викидів СО2 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку міжвідомчого обміну інформацією. Якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, не висловив своєї позиції щодо розрахунку прямих викидів діоксиду вуглецю відповідно до методики рівня 1 оцінки прямих викидів СО2 протягом семи календарних днів з дати подання юридичною особою заяви для одержання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії, такий розрахунок вважається підтвердженим;

5) звіт про викиди парникових газів, підготовлений відповідно до Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", з підтвердженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, про його прийняття;

6) розрахунок прямих викидів діоксиду вуглецю на 1 тонну сталевої продукції під час виробництва електродуговим методом за минулий календарний рік, який підтверджує, що прямі викиди діоксиду вуглецю під час виробництва сталі не перевищують 250 кілограмів на 1 тонну сталевої продукції. Розрахунок здійснюється шляхом ділення обсягу прямих викидів діоксиду вуглецю під час виробництва сталі електродуговим методом за минулий календарний рік, визначеного відповідно до положень цієї статті, на фактичний обсяг виробництва сталі електродуговим методом за минулий календарний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, несе юридична особа, яка звернулася за одержанням довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії.

Видача довідки здійснюється безоплатно.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, відмовляє у видачі довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії, якщо:

у поданих юридичною особою документах виявлено недостовірну інформацію;

документи подано з порушенням вимог, зазначених в цьому Законі, зокрема щодо комплектності та оформлення документів;

заява, додані до неї документи (документ), підписані (засвідчені) особою, яка не має на це повноважень;

підприємство не відповідає вимогам, встановленим цим Законом;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про юридичну особу або наявні відомості про її припинення.

Довідка про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії видається юридичній особі в паперовому вигляді. У разі оформлення довідки в електронній формі її видача здійснюється шляхом надсилання через Єдиний державний портал адміністративних послуг "Портал Дія" до електронного кабінету юридичної особи (за наявності), зазначеного у заяві на одержання довідки, протягом одного робочого дня з дня видачі довідки.

Строк дії довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії становить один рік, який обчислюється з дня її видачі.

Форма довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики";

в) у статті 51:

у частині третій:

доповнити пунктами 4-1 і 8-1 такого змісту:

"4-1) має право організовувати та проводити електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на підставі відповідних ліцензій, що видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

"8-1) надає учасникам ринку інформаційно-консультативні та організаційні послуги, пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) здійснює інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами";

у частині четвертій слова "відповідної ліцензії" замінити словами "відповідних ліцензій";

частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"6. Фінансування діяльності оператора ринку здійснюється за рахунок учасників ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, а також за рахунок надання інформаційно-консультативних та організаційних послуг на ринку електричної енергії.

7. Оператор ринку має інші повноваження, права та обов’язки, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами";

г) абзац перший частини п’ятої статті 64 викласти в такій редакції:

"5. Постачальник "останньої надії" зобов’язаний постачати електричну енергію споживачам за ціною, що формується ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника "останньої надії" та ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі. Постачальник "останньої надії" зобов’язаний повідомляти споживача на своєму веб-сайті або через засоби масової інформації про зміни тарифів (цін) у строки, визначені порядком формування ціни, за якою здійснює постачання електричної енергії споживачам постачальник "останньої надії". Споживачі постачальника "останньої надії" оплачують послуги з передачі та розподілу електричної енергії оператору системи передачі та оператору системи розподілу згідно з умовами укладених договорів про надання відповідних послуг";

ґ) у статті 66:

пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:

"7) розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу)";

пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"2) ціну електричної енергії, визначену у грошових одиницях";

д) частину шосту статті 67 викласти в такій редакції:

"6. За результатами торгів відповідно до правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники";

е) у статті 75:

частину першу після слів "в грошовій формі" доповнити словами "у тому числі шляхом клірингу (неттінгу)";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"Кошти оператора ринку з поточного рахунку із спеціальним режимом використання перераховуються в повному обсязі, у тому числі з урахуванням операцій клірингу (неттінгу), відповідно до правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку на";

є) у розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення":

пункт 1 після абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Установити, що:

положення абзаців сімнадцятого і вісімнадцятого частини п’ятої статті 33 цього Закону не застосовуються з 1 квітня 2022 року;

положення абзацу дев’ятнадцятого частини п’ятої статті 33 цього Закону не застосовуються до 1 квітня 2022 року".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятдесят третій вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятдесят шостим;

у пункті 9:

після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Тимчасово, до 1 листопада 2021 року загальний (максимальний) обсяг продажу електричної енергії електропостачальниками та/або трейдерами на ринку "на добу наперед" у розрахунковому періоді (місяці) не може перевищувати 10 відсотків від зареєстрованого обсягу купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників електричної енергії та/або гарантованого покупця такими електропостачальниками та/або трейдерами на такий розрахунковий період (місяць). У разі здійснення імпорту електричної енергії постачальником та/або трейдером обсяг електричної енергії, що може бути проданий таким електропостачальником та/або трейдером на ринку "на добу наперед", збільшується на обсяг такої імпортованої електричної енергії.

З метою забезпечення прозорості та рівних умов для виробників електричної енергії державної, комунальної та приватної форм власності на ринку електричної енергії, тимчасово, до 1 квітня 2022 року, виробники електричної енергії (крім тих виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку) здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України. У період з 1 вересня 2021 року до 1 квітня 2022 року відпуск електричної енергії відповідно до укладених виробниками електричної енергії двосторонніх договорів (крім тих виробників, яким встановлено "зелений" тариф та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку) може здійснюватися виключно у разі, якщо такі двосторонні договори були укладені за результатом проведення електронних аукціонів, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі істотного коливання цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку відповідно до методики, визначеної Регулятором, Регулятор має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб. Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців. Граничні ціни встановлюються Регулятором після консультацій з Антимонопольним комітетом України";

абзац сьомий виключити.

3. Установити, що заборгованість замовників добудови підвідних газопроводів перед НАК "Нафтогаз України" за договорами, укладеними на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 1001-р (далі - заборгованість замовників добудови підвідних газопроводів), не погашена станом на день набрання чинності цим Законом, підлягає реструктуризації шляхом розстрочення на 84 календарні місяці рівними частинами з першого числа місяця укладення договору, без відстрочення погашення заборгованості та з можливістю дострокового погашення.

{Абзац другий пункту 3 розділу II виключено на підставі Закону № 2479-IX від 29.07.2022}

На реструктуризовану згідно з цим пунктом заборгованість замовників добудови підвідних газопроводів неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються.

Неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на заборгованість замовників добудови підвідних газопроводів, у тому числі підтверджені судовими рішеннями, які набрали законної сили, не сплачені станом на день набрання чинності цим Законом, підлягають списанню, за умови повного виконання замовником укладеного договору про реструктуризацію заборгованості або погашення наявної заборгованості в інший спосіб.

Повне або часткове нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього пункту, у розмірі, що дорівнює сумі тримісячного платежу за цим договором, є підставою для:

розірвання договору про реструктуризацію заборгованості кредитором в односторонньому порядку;

дострокового стягнення всієї реструктуризованої та непогашеної заборгованості згідно з договором про реструктуризацію заборгованості;

нарахування на непогашену суму реструктуризованої заборгованості неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань.

4. Установити, що:

на заборгованість дочірньої компанії "Газ України" перед НАК "Нафтогаз України" за поставлений природний газ неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються, а нараховані підлягають списанню з дня набрання чинності цим Законом;

заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за природний газ та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за електричну енергію, які здійснюють діяльність на території Донецької та Луганської областей, підлягає реструктуризації відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" без урахування обсягів заборгованості за спожитий природний газ (використаний для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води) або електричну енергію (використану для виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) підрозділів, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

5. У разі передачі АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ", корпоративні права яких належать державі, у власність НАК "Нафтогаз України":

на виконавчі провадження, у яких зазначені у цьому пункті теплоелектроцентралі є боржником, протягом п’яти років з дня такої передачі поширюється дія пункту 12 частини першої статті 34 Закону України "Про виконавче провадження". Виконавчі провадження, зупинені згідно з пунктом 12 частини першої статті 34 Закону України "Про виконавче провадження", у яких зазначені у цьому пункті теплоелектроцентралі є боржником, можуть бути поновлені не раніше ніж через п’ять років з дня такої передачі. Щодо зазначених у цьому пункті товариств справи про банкрутство не порушуються протягом п’яти років з дня такої передачі. Провадження у справах про банкрутство теплоелектроцентралей, зазначених у цьому пункті, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника;

вимоги частин другої і четвертої статті 5 Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" щодо забезпечення зобов’язань за договорами реструктуризації заборгованості до теплоелектроцентралей, зазначених у цьому пункті, протягом періоду їх перебування у власності НАК "Нафтогаз України" не застосовуються.

6. Кабінету Міністрів України:

з метою уникнення накопичення заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії розробити та затвердити механізм перерахунку вартості теплової енергії та комунальних послуг залежно від зміни ціни природного газу та електричної енергії;

поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону у 2022 році;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розрахунки пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, їх виплату у грошовій формі;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

7. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

8. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити форму довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2021 року
№ 1639-IX