Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 2-рп
Прийняття: 04.03.2016
Видавники: Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.03.2016  № 2-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2016 р.
за № 501/28631

Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету
№ 18-рп від 13.09.2018}

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 та статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, що додається.

2. Департаменту конкурентної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в цілому.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
04.03.2016  № 2-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2016 р.
за № 501/28631

ПОРЯДОК
подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 та статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (далі – Закон).

Цей Порядок визначає механізм подання до Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, строки й порядок розгляду цих повідомлень.

2. Комітет як Уповноважений орган з питань державної допомоги визначає належність до державної допомоги заходів з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, оцінює допустимість державної допомоги для конкуренції на засадах законності, гласності, неупередженості та обґрунтованості.

3. Терміни «органи Антимонопольного комітету України», «економічна конкуренція (конкуренція)», «інформація», «контроль», «малий та середній підприємець», «органи влади», «суб’єкт господарювання», «товар» вживаються в значеннях, наведених у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Термін «монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання» вживається в значенні, наведеному в статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Терміни «державна допомога суб’єктам господарювання», «заінтересовані особи», «індивідуальна державна допомога», «надавачі державної допомоги», «нова державна допомога», «отримувач державної допомоги», «повідомлення про нову державну допомогу», «програма державної допомоги», «чинна державна допомога» вживаються в значеннях, наведених у статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Термін «інформація з обмеженим доступом» вживається в значенні, наведеному в статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Термін «скрутне становище суб’єктів господарювання» вживається в значенні, наведеному у Критеріях оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання» від 31 січня 2018 року № 36.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

4. Цей Порядок застосовується в разі подання повідомлень про нову державну допомогу суб’єктам господарювання або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, крім подання повідомлень щодо:

категорій державної допомоги, надавачі якої звільнені від обов’язку повідомлення на підставі статті 7 Закону;

незначної державної допомоги, якщо вона не стосується безпосередньо підтримки експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією;

внесення до чинних програм державної допомоги змін, що передбачають збільшення фінансування менш як на 20 відсотків бюджету відповідної програми.

ІІ. Органи Комітету, які розглядають повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Голова Комітету призначає державного уповноваженого Комітету, відповідального за розгляд повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

2. Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги в межах компетенції приймаються такими органами Комітету:

Антимонопольний комітет України;

Постійно діюча адміністративна колегія Комітету;

Тимчасова адміністративна колегія Комітету;

державний уповноважений.

3. Комітет та Постійно діюча адміністративна колегія Комітету приймають рішення за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги:

якщо державна допомога надається чи буде надаватися в географічних межах, які охоплюють більше ніж третину регіонів України;

надавачами державної допомоги є два й більше органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами;

отримувачем державної допомоги є суб’єкт господарювання, який має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

отримувачем державної допомоги є транснаціональна корпорація, суб’єкт господарювання, у складі якого хоча б одна юридична особа має постійне місцезнаходження за межами України;

отримувачем державної допомоги є суб’єкт господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товару;

надання державної допомоги спрямоване на забезпечення національної безпеки та суспільних інтересів;

про внесення змін до умов чинної державної допомоги, рішення про допустимість якої прийнято Комітетом чи Постійно діючою адміністративною колегією Комітету.

Комітет може прийняти рішення за результатами розгляду будь-якого повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

4. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Комітету може бути прийнято за результатами розгляду будь-якого повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, крім рішень, прийняття яких належить до повноважень Комітету або Постійно діючої адміністративної колегії Комітету, у разі надання Головою Комітету таких повноважень Тимчасовій адміністративній колегії Комітету.

5. Рішення про початок розгляду справи про державну допомогу приймаються державним уповноваженим Комітету, відповідальним за розгляд повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

6. Голова Комітету має право за обґрунтованим клопотанням осіб, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, за поданням державного уповноваженого Комітету, керівника структурного підрозділу Комітету або з власної ініціативи передати будь-які повідомлення та їх матеріали, що є в провадженні органу чи посадової особи Комітету, уповноважених на їх розгляд, на розгляд іншому органу чи посадовій особі Комітету.

ІІІ. Особи, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, їх права та обов’язки

1. Особами, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, є надавач державної допомоги та інші заінтересовані особи.

2. Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами й ініціюють та/або надають державну допомогу як надавачі державної допомоги, зобов’язані звертатися до Комітету з повідомленнями про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

3. Особи, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, можуть надавати докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення, одержувати копії рішень та розпоряджень (витяги з них, за винятком інформації з обмеженим доступом, а також інформації, визначеної відповідним державним уповноваженим Комітету, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги), подавати свої міркування та заперечення, оскаржувати рішення та розпорядження в порядку, визначеному статтею 17 Закону.

ІV. Порядок подання та розгляду повідомлень про нову державну допомогу

1. Повідомлення про нову державну допомогу подаються Комітету надавачами державної допомоги з урахуванням строків розгляду повідомлення та справи про державну допомогу, визначених Законом.

Повідомлення про нову державну допомогу подається Комітету не менше ніж за 105 календарних днів до запланованої дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом або рішенням надавача, що дозволяє суб’єктам господарювання отримувати нову державну допомогу.

У разі якщо надавачами державної допомоги є одночасно декілька органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи юридичних осіб, що діють від їх імені, уповноважених розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами, які ініціюють та/або надають державну допомогу, Комітету подається спільне повідомлення про нову державну допомогу.

Спільне повідомлення, що подається до Комітету, підписують керівники усіх надавачів державної допомоги, які подають таке повідомлення.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

2. Повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з накладанням на електронний документ кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити «Інформація з обмеженим доступом», а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію не потрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

3.  Повідомлення з інформацією з обмеженим доступом, що подається Комітету в паперовій формі, має бути наскрізно пронумеровано, прошито та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів», підписано керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчено печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

За достовірність, повноту й ідентичність інформації, яка подається Комітету в паперовій та електронній формах, відповідають надавачі державної допомоги.

{Пункт 3 розділу IV в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

4. Повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Повідомлення про нову програму державної допомоги складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

У разі неможливості подання надавачем державної допомоги відповідної інформації, яка вимагається за формами, наведеними у додатках 1, 2 до цього Порядку, обов’язково зазначаються причини неподання такої інформації.

{Пункт 4 розділу IV в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

5. Повідомлення про нову державну допомогу вважається отриманим Комітетом у день його реєстрації в Комітеті.

6. Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня його надходження до Комітету, якщо протягом цього строку Комітет не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація в повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, та не надіслав надавачу державної допомоги запит на додаткову інформацію.

7. Якщо інформація в повідомленні про нову державну допомогу не відповідає вимогам, установленим Законом та цим Порядком, або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, державний уповноважений Комітету, відповідальний за розгляд цього повідомлення, протягом 15 днів з дня отримання такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання запиту. На вмотивоване клопотання надавача державної допомоги державний уповноважений Комітету може продовжити такий строк подання додаткової інформації.

До отримання додаткової інформації, як це передбачено абзацом першим цього пункту, повідомлення про нову державну допомогу залишається без руху та обчислення строку прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції призупиняється.

Час залишення повідомлення про нову державну допомогу без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції.

Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з дня отримання Комітетом в повному обсязі інформації, визначеної у наданому запиті на додаткову інформацію.

8. Якщо надавач державної допомоги у відповіді на запит державного уповноваженого Комітету про надання додаткової інформації доведе, що подання додаткової інформації є неможливим, оскільки така інформація йому невідома, недоступна або надавалася раніше, орган Комітету розпочинає розгляд повідомлення про нову державну допомогу на підставі наявної в нього інформації та повідомляє про це надавача державної допомоги. У такому разі повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з дня отримання відповіді на запит Уповноваженого органу.

9. Повідомлення про нову державну допомогу вважається відкликаним, якщо надавач державної допомоги:

не подав Комітету інформацію в строк, установлений запитом державного уповноваженого Комітету на додаткову інформацію та/чи продовжений за результатами розгляду вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на запит, або

не довів неможливості надання додаткової інформації, зокрема у зв’язку з тим, що вона йому невідома, недоступна або подавалася раніше, або

не надав вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на відповідний запит державного уповноваженого Комітету.

У такому разі органи Комітету приймають рішення про відмову в розгляді цього повідомлення та письмово повідомляють про це надавача державної допомоги.

10. У разі якщо за результатами попередніх консультацій надавачів державної допомоги, проведених відповідно до розділу VI цього Порядку, встановлено, що для прийняття рішення немає потреби в отриманні всіх документів і відомостей, зазначених у формі, наведеній у додатку 1 до цього Порядку, їх перелік, за погодженням з державним уповноваженим Комітету, відповідальним за розгляд повідомлення про нову державну допомогу, може бути скорочено. За умови отримання цієї інформації в повному обсязі повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня її отримання Комітетом.

11. Під час розгляду повідомлення про нову державну допомогу для прийняття вмотивованого рішення Комітет може вимагати інформацію в отримувача державної допомоги та інших осіб.

12. Надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про нову державну допомогу в будь-який час до прийняття органами Комітету остаточного рішення, передбаченого частиною шостою статті 10 та частиною сьомою статті 11 Закону.

Для відкликання свого повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги надсилає до Комітету лист про відкликання такого повідомлення. Лист про відкликання такого повідомлення надсилається Комітету надавачем державної допомоги в паперовій формі нарочним під розписку, надсилається поштою (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) або засобами електронного зв’язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Комітету, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

У разі відкликання надавачем державної допомоги повідомлення про нову державну допомогу його розгляд Комітетом припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляється надавач державної допомоги.

У разі якщо повідомлення про нову державну допомогу подавалося двома та більше надавачами державної допомоги та від одного чи від декількох із них до Комітету надійшло клопотання про відкликання повідомлення, розгляд такого повідомлення припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляються всі надавачі. Припинення розгляду повідомлення про нову державну допомогу у зв’язку з відкликанням одним із надавачів державної допомоги не позбавляє права решту надавачів державної допомоги звернутися до Комітету з повторним повідомленням.

13. Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу приймається органами Комітету протягом двох місяців з дня початку його розгляду.

14. За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу органи Комітету приймають рішення:

про допустимість нової державної допомоги для конкуренції;

про визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону;

про початок розгляду справи про державну допомогу, що приймається органом Комітету, який розглядав таке повідомлення.

Завірені в установленому законодавством порядку копії рішень про допустимість нової державної допомоги для конкуренції та про визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону, протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу(ам) державної допомоги та інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету й уноситься до реєстру державної допомоги.

Завірені в установленому законодавством порядку копії рішень про початок розгляду справи про державну допомогу, що приймаються органом Комітету, який розглядав таке повідомлення, протягом 2 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу(ам) державної допомоги; інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету та вноситься до реєстру державної допомоги.

15. Якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, установленого частиною п’ятою статті 10 Закону, Комітет не розпочав розгляд справи про державну допомогу, рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим.

16. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Комітетом прийнято рішення про відмову у його розгляді або за результатами розгляду справи про державну допомогу Комітетом прийнято рішення про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції, надавач державної допомоги може подати Комітету повторне повідомлення про таку державну допомогу з урахуванням вимог пункту 17 цього розділу.

17. Повторне повідомлення про надання нової державної допомоги, передбачене пунктом 16 цього розділу, може бути подане в разі зміни умов надання державної допомоги, що може вплинути на рішення органів Комітету про визнання нової державної допомоги допустимою для конкуренції, зокрема зміни:

1) надавача державної допомоги;

2) отримувача державної допомоги;

3) відомостей щодо отримувачів державної допомоги;

4) форм державної допомоги;

5) розміру державної допомоги;

6) періоду, на який надається державна допомога.

Якщо обставини, що характеризують заявлену нову державну допомогу, суттєво не змінюються, то до повторного повідомлення додаються:

документи з виправленими недоліками;

документи, які не були додані до попереднього повідомлення про надання нової державної допомоги.

Повторне повідомлення про нову державну допомогу розглядається Комітетом як нове повідомлення про нову державну допомогу за процедурою та в строки, передбачені для розгляду повідомлення про нову державну допомогу.

V. Порядок подання та розгляду повідомлень надавачів державної допомоги про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги повідомляються, якщо вони можуть істотно вплинути на рішення Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції, зокрема в разі якщо вони стосуються мети, строків, обсягу, джерел фінансування та отримувачів державної допомоги.

Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подаються Комітету надавачами державної допомоги.

2. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подаються за формою повідомлення, наведеною  у додатку 3 до цього Порядку, якщо строк дії державної допомоги, визнаної Комітетом допустимою для конкуренції, продовжується не більше ніж на 6 років із збільшенням бюджету чи без такого збільшення і при цьому показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості відповідної державної допомоги, посилюються (збільшуються) або зменшується максимальний розмір державної допомоги та/чи витрати, що можуть покриватися державною допомогою.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

3. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подається до Комітету з дотриманням вимог, визначених пунктами 1–3 розділу IV цього Порядку.

4. У разі якщо повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подавалося одним чи декількома з двох або більше надавачів державної допомоги, до повідомлення додається погодження (у довільній формі за підписом керівника надавача державної допомоги) від іншого чи інших надавачів державної допомоги щодо внесення запропонованих змін.

5. Органи Комітету приймають рішення про допустимість/недопустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції щодо будь-якої зміни до чинної державної допомоги, про яку повідомлено за формою повідомлення, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, протягом двох місяців з дня надходження до Комітету повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

{Абзац перший пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

Завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених рішень протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу державної допомоги, а інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету та вноситься до реєстру державної допомоги.

6. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, стосовно якої надавач державної допомоги не подав інформації відповідно до пункту 5 Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року № 43-рп, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 141/28271, не розглядається, за винятком випадків, коли таке повідомлення подається разом із зазначеною інформацією.

7. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається таким, що надійшло до Комітету, у день його реєстрації в Комітеті.

8. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається прийнятим до розгляду після 10 календарних днів з дня його отримання Комітетом, якщо протягом цього строку державний уповноважений Комітету, відповідальний за його розгляд, не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація в повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції, та не надіслав запиту на додаткову інформацію.

9. Якщо інформація в повідомленні про внесення змін до умов чинної державної допомоги не відповідає вимогам, установленим у пунктах 2 та 3 цього розділу, або є неповною для прийняття рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги, державний уповноважений Комітету, відповідальний за його розгляд, протягом 10 календарних днів з дня отримання Комітетом такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 20 календарних днів з дня отримання запиту. На вмотивоване клопотання надавача державної допомоги державний уповноважений Комітету може продовжити такий строк подання додаткової інформації.

До отримання додаткової інформації, як це передбачено абзацом першим цього пункту, повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги залишається без руху та обчислення строку прийняття органами Комітету рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції призупиняється.

Час залишення повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції.

За умови отримання інформації, яка визначена запитом на додаткову інформацію, у повному обсязі повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається прийнятим до розгляду з дня її отримання Комітетом.

10. Якщо надавач державної допомоги у відповіді на запит державного уповноваженого Комітету про надання додаткової інформації довів, що подання додаткової інформації є неможливим, оскільки інформація йому невідома, недоступна або надавалася раніше, органи Комітету здійснюють розгляд повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги на підставі наявної в Комітеті інформації.

У такому разі перебіг строку для прийняття Комітетом рішення про допустимість для конкуренції пропонованих змін до умов чинної державної допомоги продовжується з дня отримання відповіді на запит державного уповноваженого Комітету.

11. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається відкликаним, якщо надавач державної допомоги:

не подав Комітету інформацію у строк, установлений запитом на додаткову інформацію та/чи продовжений за результатами розгляду вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на запит;

не довів неможливості надання додаткової інформації, зокрема у зв’язку з тим, що вона йому невідома, недоступна або подавалася раніше;

не надав вмотивоване клопотання щодо продовження строку надання інформації на відповідний запит Комітету.

У такому разі органи Комітету приймають рішення про відмову в розгляді цього повідомлення та письмово повідомляють про це надавача державної допомоги.

12. Під час розгляду повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги для прийняття вмотивованого рішення органи Комітету можуть отримувати інформацію від отримувача державної допомоги та інших осіб.

13. Надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги в будь-який час до прийняття органами Комітету остаточного рішення, передбаченого пунктом 5 цього розділу.

Для відкликання свого повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги надавач державної допомоги надсилає до Комітету лист про відкликання такого повідомлення. Лист про відкликання такого повідомлення надсилається Комітету надавачем державної допомоги в паперовій формі нарочним під розписку, надсилається поштою (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) або засобами електронного зв’язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Комітету, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

У разі відкликання надавачем державної допомоги повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги його розгляд органами Комітету припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляється надавач державної допомоги.

У разі якщо повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подавалося двома та більше надавачами державної допомоги та від одного та/чи від декількох із них до Комітету надійшло клопотання про відкликання повідомлення, розгляд такого повідомлення припиняється, про що протягом 5 робочих днів повідомляються всі надавачі. Припинення розгляду повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги у зв’язку з відкликанням одним із надавачів державної допомоги не позбавляє права решту надавачів державної допомоги звернутися до Комітету з повторним повідомленням.

VI. Попередні консультації надавачів державної допомоги з Комітетом

1. Надавачі державної допомоги при підготовці повідомлення про нову державну допомогу або повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги можуть звертатися до Комітету з письмовим клопотанням про проведення попередньої консультації щодо правильності заповнення форм повідомлень, наведених у додатках 1-3 до цього Порядку (далі – консультація).

{Абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

У клопотанні про проведення консультації надавач державної допомоги може запропонувати дату її проведення та зазначає:

перелік питань, які пропонуються до обговорення під час проведення консультації з Комітетом;

перелік осіб, які представлятимуть інтереси надавача(ів) державної допомоги під час консультації щодо нової державної допомоги або змін до умов чинної державної допомоги.

Надавач(і) державної допомоги може(уть) залучити до участі в консультації представників отримувача допомоги з метою надання Комітету відомостей, які потребують технічних, фінансових та інших спеціальних знань, що стосуються реалізації програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

Під час проведення консультацій Комітет може залучати експертів із числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.

2. Консультація проводиться Комітетом за умови отримання не пізніше ніж за 15 календарних днів до запропонованої надавачем державної допомоги дати проведення консультації відповідного клопотання надавача допомоги та заповненої надавачем відповідної форми повідомлення, зазначеної в додатку 1 або додатку 2, або додатку 3 до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}

Комітет призначає дату та час проведення консультацій не пізніше ніж у 30-тиденний строк від дати, запропонованої надавачем державної допомоги.

3. У разі якщо програма (програми) державної допомоги або окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги є складною і потребує розгляду значної кількості питань та даних для підготовки повідомлення про нову державну допомогу або повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги в повному обсязі, Комітет може продовжити час проведення консультації та запропонувати надавачу державної допомоги узгодити план проведення консультації протягом певного періоду.

Начальник відділу
моніторингу державної
допомоги Департаменту
конкурентної політики
Є. ДудникДодаток 1
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову індивідуальну державну допомогу

{Порядок доповнено новим Додатком 1 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}


Додаток 2
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову програму державної допомоги

{Додаток 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}


Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 2 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до умов чинної державної допомоги

{Додаток 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 18-рп від 13.09.2018}