Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 43-рп
Прийняття: 28.12.2015
Видавники: Антимонопольний комітет України


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
28.12.2015  № 43-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 141/28271

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету
№ 15-рп від 19.07.2018}

ПОРЯДОК,
форми та вимоги щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу другого пункту 7 частини другої статті 8, частин третьої та четвертої статті 16 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон). Цей Порядок визначає механізм подання надавачами державної допомоги Антимонопольному комітету України (далі - Уповноважений орган) інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання (далі - державна допомога) за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для прийняття рішень, передбачених Законом, форми й вимоги щодо подання такої інформації.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених в Законі.

3. Інформація про чинну державну допомогу надається надавачами державної допомоги Уповноваженому органу:

щодо програм державної допомоги чи індивідуальної державної допомоги, яка існувала на день набрання чинності Законом;

щодо державної допомоги, стосовно якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк дії якої ще не завершився.

4. Усі надавачі державної допомоги протягом одного року з дня набрання чинності Законом зобов’язані подати Уповноваженому органу повідомлення про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом. Подання повідомлення, його розгляд та розгляд справи про державну допомогу здійснюються в порядку, визначеному розділом 4 Закону.

5. Надавачі державної допомоги щороку, до 01 квітня наступного року, зобов’язані подавати Уповноваженому органу інформацію про чинну державну допомогу, а саме: інформацію про державну допомогу, щодо якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк якої ще не завершився, за формами, наведеними в додатках 1-3 до цього Порядку.

6. Інформація про чинну державну допомогу повинна містити відомості про мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки в загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги в межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася, з наданням належним чином оформлених підтвердних документів у письмовій та електронній формах (далі - інформація).

7. При підготовці надавачами інформації про державну допомогу, передбаченої пунктом 5 цього Порядку, вони можуть звертатися до Уповноваженого органу за консультаціями щодо коректного тлумачення вимог та правильності заповнення форм надання інформації про державну допомогу.

8. Інформацію Уповноваженому органу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з додаванням електронного підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити «Інформація з обмеженим доступом», а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію непотрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

{Пункт 8 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}

9. Датою подання інформації вважаються дата й час надходження відповідної інформації на Портал державної допомоги. У разі якщо інформацію подано у вихідний або святковий день, датою подання інформації вважатиметься перший наступний робочий день за календарем. Датою подання інформації з обмеженим доступом у паперовій формі вважається день фактичної її передачі Уповноваженому органу, у разі надсилання поштою - дата одержання, зазначена на відбитку календарного штемпеля відділення поштового зв’язку, що обслуговує Уповноважений орган, або в повідомленні про вручення.

{Пункт 9 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}

10. У разі недотримання зазначених у пункті 8 цього Порядку вимог щодо подання інформації така інформація вважається поданою несвоєчасно.

11. Інформація з обмеженим доступом, яка надається Уповноваженому органу в паперовій формі, має бути наскрізно пронумерована, прошита та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів», підписана керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчена печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

{Пункт 11 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}

{Пункт 12 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}

{Пункт 13 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}

12. У випадках, коли інформація про державну допомогу, надана відповідно до пункту 6 цього Порядку, є неповною або має розбіжності порівняно з інформацією, наданою за попередні роки, або виявлені арифметичні чи статистичні помилки, Уповноважений орган може вимагати від надавача, його посадових осіб виправити помилки або надати додаткову інформацію, необхідні роз’яснення у встановлений Уповноваженим органом строк, який не може перевищувати 30 днів.

13. У разі необхідності виправлення помилок, доповнення інформації, наданої відповідно до пункту 6 цього Порядку, Уповноважений орган може звернутися також із запитом до відповідних отримувачів державної допомоги й запропонувати їм надати необхідну інформацію протягом строку, який не може перевищувати 60 днів. У такому випадку копія запиту, направленого Уповноваженим органом отримувачу допомоги, направляється також відповідному надавачу державної допомоги.

14. За правильність, повноту й достовірність інформації, яка надається Уповноваженому органу, відповідають надавачі державної допомоги.

15. Якщо надавач державної допомоги не подав Уповноваженому органу інформацію про чинну державну допомогу в установлений Законом строк, Уповноважений орган надсилає йому письмову вимогу щодо подання протягом 30 днів такої інформації та підтвердних документів про надання державної допомоги.

16. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення про чинну державну допомогу або за результатами моніторингу державної допомоги Уповноважений орган отримає підтвердження того, що чинна державна допомога не є або не може більше вважатися допустимою для конкуренції, він надсилає надавачеві державної допомоги рекомендації для вжиття ним відповідних заходів, передбачених частиною другою статті 15 Закону.

17. Якщо надавач державної допомоги у встановлені строки не надав Уповноваженому органу інформації на вимоги, передбачені пунктами 14 та 17 цього Порядку, або на запит, передбачений пунктом 15 цього Порядку, подане повідомлення про чинну державну допомогу не розглядається, а Уповноважений орган розпочинає розгляд справи про державну допомогу в порядку, визначеному розділом 4 Закону.

Якщо надавач державної допомоги не виконав у встановлений строк рекомендації, надіслані відповідно до пункту 18 цього Порядку, Уповноважений орган також розпочинає розгляд справи про державну допомогу в порядку, визначеному розділом 4 Закону.

Заступник директора
Департаменту конкурентної
політики

Н. Красновська


Додаток 1
до Порядку, форм та вимог
щодо подання Антимонопольному
комітету України інформації про чинну
державну допомогу суб’єктам
господарювання
(пункт 5)

ФОРМА
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році

{Додаток 1 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}


Додаток 2
до Порядку, форм та вимог
щодо подання Антимонопольному
комітету України інформації про чинну
державну допомогу суб’єктам
господарювання
(пункт 5)

ФОРМА
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу

{Додаток 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}


Додаток 3
до Порядку, форм та вимог
щодо подання Антимонопольному
комітету України інформації про чинну
державну допомогу суб’єктам
господарювання
(пункт 5)

ФОРМА
для надання інформації про незначну державну допомогу, надану у 20__ році

{Додаток 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 15-рп від 19.07.2018}