Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 18-рп
Прийняття: 13.09.2018
Видавники: Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.09.2018  № 18-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1337/32789

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 та статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 501/28631, що додаються.

2. Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної регуляторної служби України

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного
комітету України
13 вересня 2018 року № 18-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1337/32789

ЗМІНИ
до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

1. Пункт 3 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«Термін «скрутне становище суб’єктів господарювання» вживається в значенні, наведеному у Критеріях оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання» від 31 січня 2018 року № 36.».

2. У розділі IV:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Спільне повідомлення, що подається до Комітету, підписують керівники усіх надавачів державної допомоги, які подають таке повідомлення.»;

2) пункти 2-4 викласти в такій редакції:

«2. Повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з накладанням на електронний документ кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити «Інформація з обмеженим доступом», а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію не потрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

3. Повідомлення з інформацією з обмеженим доступом, що подається Комітету в паперовій формі, має бути наскрізно пронумеровано, прошито та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів», підписано керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчено печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

За достовірність, повноту й ідентичність інформації, яка подається Комітету в паперовій та електронній формах, відповідають надавачі державної допомоги.

4. Повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Повідомлення про нову програму державної допомоги складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

У разі неможливості подання надавачем державної допомоги відповідної інформації, яка вимагається за формами, наведеними у додатках 1, 2 до цього Порядку, обов’язково зазначаються причини неподання такої інформації.».

3. У розділі V:

1) у пункті 2:

слова і цифру «установленою у додатку 2» замінити словами і цифрою «наведеною у додатку 3»;

слова «інтенсивність надання допомоги та/чи прийнятний розмір витрат» замінити словами «максимальний розмір державної допомоги та/чи витрати, що можуть покриватися державною допомогою»;

2) в абзаці першому пункту 5 слова і цифру «установленою в додатку 2» замінити словами і цифрою «наведеною у додатку 3».

4. У розділі VI:

1) в абзаці першому пункту 1 слова «з клопотанням» замінити словами «з письмовим клопотанням», слова і цифри «у додатках 1 і 2» замінити словами і цифрами «у додатках 1-3»;

2) в абзаці першому пункту 2 після слів і цифри «або додатку 2» доповнити словами і цифрою «, або додатку 3».

5. Доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1, 2 до Порядку вважати відповідно додатками 2, 3.

6. Додатки 2, 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Заступник директора
Департаменту моніторингу
і контролю державної допомоги

А. Балаба


Додаток 1
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову індивідуальну державну допомогу


Додаток 2
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову програму державної допомоги


Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
повідомлень про нову державну
допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги
(пункт 2 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до умов чинної державної допомоги