Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 43-рп
Прийняття: 28.12.2015
Видавники: Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.12.2015  № 43-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 140/28270

Деякі питання реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзаців п’ятого та шостого пункту 6, абзацу другого пункту 7 частини другої статті 8, частин третьої та четвертої статті 16 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання;

Порядок, форми та вимоги щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання;

Порядок ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання.

2. Департаменту конкурентної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в цілому.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
28.12.2015  № 43-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 140/28270

ПОРЯДОК
проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон). Цей Порядок визначає основні засади збирання та проведення аналізу інформації про державну допомогу суб’єктам господарювання (далі - державна допомога) за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для прийняття рішень, передбачених Законом.

2. Метою проведення моніторингу державної допомоги є здійснення контролю за дотриманням вимог Закону та рішень Антимонопольного комітету України (далі - Уповноважений орган), а також підготовка та подання звітності про державну допомогу, забезпечення прозорості надання суб’єктам господарювання державної допомоги, інформування всіх заінтересованих осіб про державну допомогу, забезпечення ефективності функціонування системи державної допомоги в Україні, захисту та розвитку конкуренції.

3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених в Законі.

4. Моніторинг державної допомоги проводиться щодо:

індивідуальної державної допомоги;

програм державної допомоги;

будь-якої іншої підтримки суб’єктів господарювання надавачами державної допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів.

5. Моніторинг державної допомоги здійснюється Уповноваженим органом.

6. Моніторинг поширюється на будь-яку підтримку суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 Закону.

7. Основними завданнями моніторингу є:

збирання та проведення аналізу інформації про заходи з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

забезпечення постійного контролю за дотриманням надавачами та отримувачами допомоги вимог законодавства щодо окремих категорій та форм державної допомоги, допустимої інтенсивності державної допомоги, допустимих витрат, допустимого рівня накопичення сум допомоги отримувачами, інших характеристик державної допомоги;

забезпечення контролю за державною допомогою, надавачі якої звільнені від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 9 Закону, та незначною державною допомогою, визначеною в пункті 9 частини першої статті 1 Закону;

підготовка, подання та оприлюднення звітності про державну допомогу;

формування та ведення реєстру державної допомоги.

8. Результати моніторингу використовуються Уповноваженим органом для:

підготовки пропозицій та рекомендацій надавачам державної допомоги;

розроблення та внесення в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів з питань державної допомоги та/або внесення змін до існуючих;

встановлення відповідно до статті 7 Закону умов для звільнення від обов’язку повідомлення про державну допомогу окремих груп надавачів категорій державної допомоги та/або виключення надавачів окремих категорій державної допомоги з тих, що звільнені від такого обов’язку;

підготовки роз’яснень та узагальнень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги;

формування та ведення карти регіонального розподілу державної допомоги.

9. Інформація про державну допомогу суб’єктам господарювання надається Уповноваженому органу надавачами державної допомоги шляхом щорічного надання інформації про надану державну допомогу, про державну допомогу, надавачі якої згідно із Законом звільнені від обов’язку повідомлення про неї як про нову державну допомогу, а також інформації про незначну державну допомогу.

Зазначена інформація надається Уповноваженому органу з дотриманням вимог Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року № 43-рп.

10. За правильність, повноту й достовірність інформації, яка надається Уповноваженому органу, відповідають надавачі державної допомоги.

11. З метою проведення моніторингу державної допомоги Уповноважений орган здійснює постійний аналіз проектів нормативно-правових актів, що надходять на опрацювання, а також тих, інформація про які є у вільному доступі, чинних нормативно-правових актів на предмет наявності в них будь-яких заходів підтримки в будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів.

12. У рамках проведення моніторингу Уповноважений орган може отримувати інформацію про державну допомогу з інших джерел (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій, що не є надавачами державної допомоги (далі - Заявники)), яка подається в довільній формі та на яку не поширюються вимоги щодо порядку подання та оформлення повідомлень про державну допомогу.

13. У разі отримання Уповноваженим органом інформації про державну допомогу з будь-яких інших джерел або шляхом самостійного виявлення залежно від змісту виявленої (отриманої) інформації здійснюється її попередня перевірка на предмет:

ймовірної належності виявлених (повідомлених) заходів підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів до незаконної державної допомоги;

наявності ознак того, що чинна державна допомога не є або не може вважатись допустимою для конкуренції;

наявності обґрунтованих підозр щодо неналежного використання державної допомоги.

14. Попередня перевірка інформації, отриманої з інших джерел або виявленої самостійно, здійснюється з урахуванням критеріїв оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги, визначених чинним законодавством України.

15. Під час проведення попередньої перевірки, передбаченої пунктом 13 цього Порядку, Уповноважений орган з метою проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу, чинну державну допомогу, яка не є або більше не може вважатись допустимою для конкуренції, або про неналежне використання державної допомоги може надіслати вимоги надавачу та отримувачу державної допомоги (заходів підтримки) щодо надання необхідної інформації.

16. Під час здійснення попередньої перевірки, передбаченої пунктом 13 цього Порядку, Уповноважений орган має право вимагати від суб’єктів господарювання, їх об’єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для зазначених цілей.

17. Строк проведення Уповноваженим органом попередньої перевірки та аналізу інформації про державну допомогу, що міститься в повідомленні Заявників, не повинен перевищувати 30 днів з моменту отримання повідомлення.

18. За результатами попередньої перевірки, передбаченої пунктом 13 цього Порядку, Уповноважений орган:

проводить поглиблений аналіз в порядку, передбаченому статтею 12 Закону, у разі висновку про ймовірну належність виявлених (повідомлених) заходів підтримки до незаконної державної допомоги;

проводить поглиблений аналіз інформації в порядку, встановленому статтею 13 Закону, у разі висновку щодо обґрунтованості підозр щодо неналежного використання державної допомоги;

проводить перегляд чинної державної допомоги в порядку, передбаченому статтею 15 Закону, у разі виявлення ознак того, що чинна державна допомога не є або більше не може вважатись допустимою для конкуренції;

направляє заявнику не пізніше 30 днів з дня отримання повідомлення, передбаченого пунктом 12 цього Порядку, відповідь про неналежність повідомлених заходів підтримки до незаконної державної допомоги, відсутність підстав для перегляду чинної державної допомоги або необґрунтованість інформації про неналежне використання державної допомоги.

Заступник директора
Департаменту конкурентної
політики

Н. Красновська