Чинний Постанова
Номер: 143
Прийняття: 29.11.2019
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2019  № 143

Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про оборону України", "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правових актів Національного банку України з питань архівної справи, а також з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України, перелік яких додається.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.11.2019  № 143

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про оборону України", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань архівної справи і визначає порядок зберігання Національним банком та банками України документів в умовах особливого періоду.

2. Вимоги цього Положення поширюються на Національний банк та банки України і є обов'язковими для виконання.

3. Термін "особливий період" уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України". Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

4. Залежно від рівня ризику для банківської системи України, масштабу загрози, інших факторів визначаються три етапи функціонування банківської системи України в умовах особливого періоду (далі - етапи особливого періоду):

1) перший етап - оголошення мобілізації на всій території України та/або введення в окремих місцевостях України воєнного стану без обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб;

2) другий етап - оголошення мобілізації на всій території України та введення в окремих місцевостях України воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією чи загрозою нападу, небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності з тимчасовими обмеженнями конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб;

3) третій етап - оголошення мобілізації на всій території України та введення воєнного стану на всій території України у зв'язку зі збройною агресією чи загрозою нападу, загрозою державній незалежності України, її територіальній цілісності з тимчасовими обмеженнями конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб.

5. Види документів і строки їх зберігання незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний), визначаються відповідно до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130 (зі змінами).

6. Національний банк здійснює підготовку документів до евакуації та знищення відповідно до Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року № 3194/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2019 року за № 1132/34103.

II. Забезпечення зберігання документів Національним банком та банками України

7. Національний банк та банки України на першому та другому етапах особливого періоду здійснюють зберігання документів відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

8. Банки України, діяльність яких обмежена або зупинена на другому або третьому етапі особливого періоду, забезпечують зберігання документів, які утворилися в їх діяльності до зупинення або обмеження діяльності.

9. Національний банк та уповноважені банки України, які включено до переліку банків, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду (далі - уповноважені банки України) на третьому етапі особливого періоду забезпечують зберігання документів, які призначені для обов'язкового зберігання в умовах особливого періоду відповідно до пункту 10 цього Положення.

III. Визначення документів, призначених для обов'язкового зберігання в умовах особливого періоду

10. На третьому етапі особливого періоду зберіганню підлягають документи Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу).

11. Окремі документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають зберіганню за рішенням експертних комісій з проведення експертизи цінності документів Національного банку або банків України з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів, які створюються для забезпечення:

1) організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі та касових операцій суб'єктів господарювання;

2) складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, виконання Національним банком регулятивних та наглядових функцій;

3) резерву матеріально-технічних засобів у Національному банку та банках України;

4) виконання функцій інформаційних систем Національного банку та банків України які залучаються до роботи в умовах особливого періоду;

5) регулювання грошово-кредитного ринку, регулювання ліквідності банківської системи, виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції;

6) здійснення міжбанківських переказів;

7) здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті;

8) здійснення переказу коштів у національній та іноземних валютах на території України та за її межі;

9) проведення валютних операцій на території України, здійснення транскордонного переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

10) здійснення переказу банківських металів на території України та за її межі;

11) належного захисту і збереження активів, облікової інформації про операції банку, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку.

III. Порядок зберігання електронних документів

12. Електронні документи або копії документів в електронній формі, які зареєстровані в системі електронного документообігу та систематизовані відповідно до зведених номенклатур справ Національного банку або банків України, зберігаються в системах електронного документообігу (далі - база даних СЕД) до часу створення відповідних електронних архівів.

13. Копія бази даних СЕД Національного банку зберігається в територіально відокремленому захищеному резервному центрі оброблення даних (далі - відокремлений центр оброблення даних).

14. Уповноважені банки України забезпечують зберігання банківських електронних документів відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань функціонування інформаційних систем Національного банку та банків України в особливий період.

15. Електронні копії документів Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання Національного банку зберігаються у відокремленому центрі оброблення даних, а уповноважених банків України - у відокремлених підрозділах або резервних пунктах.

IV. Створення електронних копій документів Національного архівного фонду

16. Національний банк та уповноважені банки України в умовах особливого періоду забезпечують створення електронних копій (оцифрування) документів Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання.

17. Документи Національного банку в паперовій формі зберігаються в його архівосховищах.

Орган управління уповноваженого банку України та банку України, діяльність якого зупинена в умовах особливого періоду, організовує та забезпечує зберігання документів.

18. Приймання-передавання документів банку України, діяльність якого припинена в умовах особливого періоду, здійснюється відповідно до Правил приймання-передавання документів банків, що припиняють банківську діяльність на архівне зберігання до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 81.

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Національного банку України

Я. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
Р. Борисенко


Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
29.11.2019  № 143

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 17 вересня 2003 року № 405 "Про затвердження Положення про порядок управління Національним банком України грошово-кредитним ринком в особливий період", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2003 року за № 895/8216.

2. Постанова Правління Національного банку України від 18 лютого 2004 року № 60 "Про затвердження Положення про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 березня 2004 року за № 306/8905.

3. Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 2004 року № 134 "Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за № 495/9094.

4. Постанова Правління Національного банку України від 16 вересня 2004 року № 444 "Про затвердження Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2004 року за № 1265/9864.

5. Постанова Правління Національного банку України від 24 січня 2007 року № 20 "Про внесення зміни до Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 102/13369.

6. Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2010 року № 305 "Про зняття позначки "Не для друку" з деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 14 липня 2010 року за № 517/17812.

7. Постанова Правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року № 515 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2010 року за № 1271/18566.

8. Постанова Правління Національного банку України від 24 червня 2011 року № 209 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 липня 2011 року за № 850/19588.

9. Підпункт 1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2015 року № 392 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Національного банку України

Я. Ільніцький