Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 444
Прийняття: 16.09.2004
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.09.2004  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2004 р.
за № 1265/9864

{Позначку "Не для друку"
знято Постановою НБУ
№ 305 від 30.06.2010}

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 143 від 29.11.2019}

Про затвердження Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 20 від 24.01.2007
№ 392 від 19.06.2015}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період, що додається.

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О.В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

В.о. Голови

А.П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.09.2004  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2004 р.
за № 1265/9864

{Позначку "Не для друку"
знято Постановою НБУ
№ 305 від 30.06.2010}

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період

{У тексті Положення слова та цифри "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036 (зі змінами)" у всіх відмінках замінено словами та цифрами "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами)" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

{У тексті Положення слова "філії", "філії та відділення", "відокремлені підрозділи (філії)", "відокремлені підрозділи (філії, відділення)" у всіх відмінках замінено словами "відокремлені підрозділи" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Концепції функціонування банківської системи України в особливий період (далі - Концепція), схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 261, та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає головні критерії можливого обмеження діяльності банків та підстави й основні вимоги щодо порядку припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

банк, уповноважений для роботи (здійснення операцій) в особливий період, - банк, який включено до переліку банків, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду;

зупинення Національним банком діяльності банку - тимчасова, на визначений строк, заборона банку здійснювати банківські операції;

обмеження Національним банком діяльності банку - заборона на визначений строк (або без зазначення строку) здійснення банком окремих банківських операцій або здійснення операцій з визначеними обмеженнями;

припинення діяльності банку - ліквідація банку або його реорганізація.

Інші терміни та поняття у Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 № 15-93, Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), і нормативно-правових актах України.

1.2. Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", основних особливостей функціонування банківської системи в умовах особливого періоду, визначених Концепцією, Національний банк визначає в мирний час можливе обмеження діяльності банків і здійснює відбір банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, визначає вимоги і порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків України в особливий період та після його завершення - поновлення дії ліцензій на здійснення банківських операцій банкам, діяльність яких зупинялася, обмежувалася.

1.3. Оптимізація мережі банків в умовах особливого періоду має здійснюватися з одночасним вжиттям ними відповідних заходів щодо забезпечення максимального залучення готівкових і безготівкових коштів у національній грошовій одиниці та в іноземній валюті з усіх можливих джерел та максимального вивільнення ресурсів з негативно класифікованих активів з метою мобілізації коштів на потреби економіки, населення, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

1.4. Національний банк може змінювати передбачені Положенням вимоги під час припинення, зупинення, обмеження діяльності банків та приймати інші рішення, пов'язані з припиненням, зупиненням, обмеженням діяльності банків, у ситуаціях, які можуть виникнути в особливий період через наперед непередбачувані обставини та які становлять загрозу для стабільності функціонування окремих банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, чи банківської системи в цілому.

2. Критерії та вимоги щодо можливого обмеження діяльності та відбору банків для роботи в особливий період

2.1. Національний банк визначає в мирний час перелік банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, та за потреби уточнює цей перелік з урахуванням спроможності банків щодо переходу та функціонування в умовах особливого періоду.

{Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 20 від 24.01.2007}

2.2. Основними критеріями та вимогами до відбору банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, є такі:

наявність у банку розгалуженої мережі технічно оснащених та забезпечених комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами відокремлених підрозділів на території України та досвіду роботи з відокремленими підрозділами;

банк та його відокремлені підрозділи мають право на здійснення повного переліку банківських операцій, зокрема щодо перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, та мають досвід роботи за цим видом банківських послуг не менше ніж три роки. Для здійснення операцій з цінними паперами банк має бути клієнтом як депозитарію державних цінних паперів Національного банку, так і клірингового депозитарію;

належність банку за рівнем капіталу до групи добре або групи достатньо капіталізованих банків;

відсутність у статутному капіталі банку частки іноземного капіталу;

фінансова стабільність банку (наявність щорічного прибутку);

банк не є об'єктом застосування заходів впливу в частині обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів банківських операцій;

банк забезпечує дотримання економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування протягом останнього звітного року;

стан формування резервів банку та відрахувань до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідає вимогам законодавства України;

наявність плану дій в особливий період та комплексного повномасштабного плану забезпечення безперервної діяльності, у тому числі системи резервування і відновлення діяльності, опису технологічних процедур завершення всіх незавершених операцій на момент уведення особливого періоду, процедури архівування та зберігання архівів усієї інформації із системи автоматизації банку для її відновлення після скасування особливого періоду;

утримання в повній готовності до функціонування в особливий період відповідних систем управління банком;

своєчасне бронювання банківських працівників за банками згідно з установленими законодавством України переліками посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані;

забезпечення належних умов праці банківських працівників;

відповідність приміщень касових вузлів та сховищ цінностей банків вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо технічного стану;

наявність та підтримання в готовності засобів безперебійного електроживлення;

підтримання на належному рівні захисту систем передавання інформації;

забезпечення посиленої охорони операційних кас, банкоматів і пунктів обміну іноземної валюти в установах банків та під час перевезення цінностей;

дотримання вимог щодо збереження банківської таємниці.

2.3. Якщо банк визначено для роботи в особливий період, то він має дотримуватися також вимог щодо:

створення мережі міських запасних пунктів управління;

планування та організації евакуаційних заходів;

створення резерву матеріально-технічних і технологічних засобів;

створення інформаційної бази документів та страхового фонду документів першочергового значення (дублікатів документів першочергового значення);

розроблення планів навчання працівників банку, у тому числі водіїв, інкасаторів та касирів щодо виконання своїх обов'язків в особливий період.

2.4. Пропозиції з урахуванням критеріїв та вимог, визначених пунктом 2.2 цього Положення, щодо відбору банків для роботи в особливий період уносяться на розгляд Правління Національного банку створеною за наказом Національного банку спеціальною комісією з питань припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період та відновлення їх діяльності після завершення особливого періоду (далі - спеціальна комісія) на підставі узагальнених матеріалів за висновками відповідних підрозділів центрального апарату Національного банку за напрямами діяльності цих підрозділів згідно з їх повноваженнями і функціональними обов'язками (далі - відповідні підрозділи Національного банку) за оцінкою на останню звітну дату.

{Абзац перший пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

Під час підготовки спеціальною комісією зазначених пропозицій має також враховуватися потреба територіальної оптимізації мережі банківських установ, яка забезпечувала б потрібне грошово-кредитне та розрахунково-касове обслуговування і фінансування економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та населення держави, а також організацію готівкового і безготівкового обігу коштів у державі в особливий період.

Персональний склад спеціальної комісії, а також повноваження визначаються в наказі Національного банку про створення спеціальної комісії.

3. Порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період

3.1. У разі введення воєнного стану чи оголошення мобілізації діяльність банків, які не залучаються до роботи в особливий період, за рішенням Правління Національного банку зупиняється або припиняється (за ініціативою Національного банку або власників банку за погодженням з Національним банком) у визначені цим рішенням строки.

3.2. Припинення діяльності банку та відкликання банківської ліцензії здійснюється на підставах та в порядку, визначених законодавством України, зокрема Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами).

{Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

3.3. Передумовою (причиною) зупинення діяльності банків в умовах особливого періоду є їх невключення до переліку банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період.

3.4. Пропозиції щодо зупинення чи припинення діяльності банків в особливий період за ініціативою Національного банку вносяться на розгляд Правління Національного банку спеціальною комісією на підставі висновків відповідних підрозділів Національного банку за оцінкою на останню звітну дату.

{Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

3.5. У разі припинення діяльності банку за ініціативою власників банку рішення органу управління банком з цього питання разом з відповідним обґрунтуванням надсилаються Національному банку, який протягом трьох календарних днів після дня отримання цього рішення готує відповідний висновок і подає ці документи спеціальній комісії.

Підстави для надання згоди Національного банку на припинення діяльності банку за ініціативою власників банку та перелік потрібних для цього документів визначаються Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами).

Спеціальна комісія залучає до розгляду пакета документів щодо припинення діяльності банку відповідні підрозділи Національного банку.

На підставі висновків цих підрозділів Національного банку спеціальна комісія подає відповідні пропозиції на розгляд Правління Національного банку.

Про прийняте Правлінням Національного банку рішення Національний банк негайно повідомляє власників банку.

{Пункт 3.5 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 392 від 19.06.2015}

3.6. Рішення про припинення в особливий період діяльності відокремлених підрозділів або про їх евакуацію залежно від конкретних обставин, що склалися на території держави чи в окремому регіоні, приймає орган управління банком (за погодженням з Національним банком) у порядку, визначеному внутрішнім положенням банку, погодженим з Національним банком. Банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Національний банк про прийняте рішення щодо припинення діяльності відокремлених підрозділів.

{Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

3.7. У разі зупинення діяльності банки мають забезпечити переведення рахунків клієнтів (за умови прийняття Національним банком такого рішення відповідно до законодавства України) до банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, що визначають порядок проведення цих операцій.

Кошти клієнтів, майнові права на які є забезпеченням наданих банком кредитів, залишаються на балансі банку-кредитора до часу відновлення діяльності (операцій) цим банком або прийняття Національним банком іншого рішення згідно із законодавством України.

3.8. На час зупинення діяльності банків в умовах особливого періоду, за кожним з цих банків має забезпечуватися виконання таких заходів:

інвентаризація активів, зобов'язань, резервів та позабалансових статей балансу. За результатами інвентаризації має бути складений відповідний акт;

ревізія готівки та інших цінностей з відображенням результатів ревізії у відповідному акті;

вивезення готівкових коштів (у національній та іноземній валютах), банківських металів та інших цінностей до банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, або до визначеного Національним банком підрозділу Національного банку;

{Абзац четвертий пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

блокування Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київської області залишків коштів на кореспондентському рахунку банку з повідомленням про це установи Національного банку, що визначена Національним банком для обслуговування кореспондентських рахунків банків, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період;

{Абзац п'ятий пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

повернення заборгованості за операціями рефінансування Національного банку або передавання цієї заборгованості банку, уповноваженому для роботи (здійснення операцій) в особливий період;

повернення коштів у разі наявності в банку відкритих прямих кореспондентських рахунків у банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах) із його кореспондентських рахунків на рахунок в банку, уповноваженому для роботи (здійснення операцій) в особливий період. У разі розміщення уповноваженим банком (далі - банк-емітент) коштів гарантійного депозиту за акредитивною формою розрахунків у підтверджуючому (виконуючому) банку банк-емітент має надати повідомлення із зазначенням усіх платіжних реквізитів щодо перерахування коштів грошового забезпечення на рахунок гарантійного депозиту в банк, уповноважений для роботи (здійснення операцій) в особливий період;

блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному відпливу коштів;

надання протягом трьох робочих днів Національному банку інформації про закриття прямих кореспондентських рахунків у банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах) із зазначенням дати, а також пояснення причин та сум залишку на рахунку в разі незакриття зазначених рахунків;

{Абзац дев'ятий пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

зупинення діяльності пунктів обміну іноземної валюти банків та пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод з банками;

переведення цінних паперів у бездокументарній формі, що обліковуються на рахунках банку, у разі здійснення ним функцій зберігача, на рахунки в цінних паперах банку, уповноваженого для роботи (здійснення операцій) в особливий період, з наступним наданням відповідних повідомлень власникам цих цінних паперів;

подання до Національного банку оборотно-сальдового балансу, складеного на дату зупинення діяльності банку, відповідно до правил складання статистичної звітності, які будуть діяти в особливий період;

складання та подання фінансової звітності відповідно до нормативно-правових актів з питань складання фінансової звітності;

забезпечення належного захисту і збереження активів, печаток, штампів банку, інших цінностей, облікової інформації про операції банків, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку тощо.

3.9. Банки не здійснюють касових операцій з дня зупинення їх діяльності у зв'язку з особливим періодом. Залишки готівки обробляються згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку.

Банки, діяльність яких зупиняється у зв'язку з особливим періодом, забезпечують вивезення готівкових коштів та інших цінностей до визначених Національним банком підрозділів Національного банку або банків. Вивезення готівкових коштів та інших цінностей здійснюється підрозділом перевезень цінностей та організації інкасації Національного банку, або іншими службами, визначеними згідно із законодавством України. Перелік банків, у яких можуть зберігатися готівкові кошти та інші цінності, а також термін і порядок їх вивезення, визначаються окремими рішеннями Національного банку залежно від умов особливого періоду, що діє.

{Абзац другий пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

3.10. Охорона матеріальних цінностей та об'єктів, що належать банкам, діяльність яких буде припинена (зупинена) в особливий період, організовується та забезпечується керівництвом цих банків.

3.11. В особливий період банки, уповноважені для роботи (здійснення операцій) в особливий період, мають дотримуватися обмежень у діяльності щодо здійснення валютних операцій, визначених Положенням про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період (затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.02.2004 № 60 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.03.2004 за № 306/8905).

3.12. У разі значного та такого, що унеможливлює повноцінну та безперебійну діяльність, пошкодження приміщень, комунікаційних та інших систем банку (відокремлених підрозділів банку), уповноваженого для роботи (здійснення операцій) в особливий період, діяльність такого банку (відокремлених підрозділів банку) може бути зупинена до вирішення керівництвом банку питання про налагодження подальшого функціонування або рішення Національного банку про припинення діяльності банку (відокремлених підрозділів банку).

Рішення про зупинення діяльності банку приймає Правління Національного банку на підставі пропозиції спеціальної комісії, викладеної з урахуванням висновків відповідних підрозділів Національного банку та органу управління банку. Рішення про зупинення діяльності відокремлених підрозділів банку приймає орган управління банку з повідомленням про це Національного банку.

{Пункт 3.12 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 392 від 19.06.2015}

4. Порядок поновлення дії ліцензії на здійснення банківських операцій банкам, діяльність яких була зупинена

4.1. Після закінчення особливого періоду поновлення дії ліцензії на здійснення банківських операцій банкам, діяльність яких була зупинена, обмежена, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

Рішення Правління Національного банку щодо поновлення для банку дії ліцензії на здійснення банківських операцій приймається за поданням спеціальної комісії на підставі підготовлених нею узагальнених висновків щодо можливості та готовності банку здійснювати банківські операції за пропозиціями відповідних підрозділів Національного банку.

{Абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015}

Директор
Генерального департаменту
банківського нагляду

В.В. Пушкарьов