Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 405
Прийняття: 17.09.2003
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

17.09.2003 N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2003 р. за N 895/8216

{ Позначку "Не для друку" знято Постановою НБУ N 305 ( z0517-10 ) від 30.06.2010 }

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 143 ( v0143500-19 ) від 29.11.2019 }

Про затвердження Положення про порядок управління Національним банком України грошово-кредитним ринком в особливий період

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) і Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, з метою забезпечення належної стабільності національної валюти та ліквідності банківської системи України в умовах особливого періоду Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про порядок управління Національним банком України грошово-кредитним ринком в особливий період (далі - Положення), що додається.

2. У разі переведення банківської системи на функціонування в умовах особливого періоду Національний банк України має здійснювати управління грошово-кредитним ринком відповідно до Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Положення та нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання грошово-кредитним ринком, які діють у частині, що не суперечить цьому Положенню.

3. Доповнити главу 3 розділу I Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 248 ( z0551-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за N 551/7872, після пункту 3.2 новим пунктом такого змісту:

"3.3. У разі введення в державі особливого періоду перелік банків, які можуть бути учасниками розміщення облігацій, визначається Національним банком України з урахуванням дотримання ними вимог, наведених у пункті 3.2 глави 3 розділу I цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 3.3 та 3.4 уважати відповідно пунктами 3.4 та 3.5.

4. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, Центральної розрахункової палати Національного банку України і банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва та використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П. Яценюка.

Голова                        С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 17.09.2003 N 405 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2003 р. за N 895/8216

{ Позначку "Не для друку" знято Постановою НБУ N 305 ( z0517-10 ) від 30.06.2010 }

ПОЛОЖЕННЯ про порядок управління Національним банком України грошово-кредитним ринком в особливий період

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, та нормативно-правових актів Національного банку України.

Цим Положенням визначаються основні засади управління грошово-кредитним ринком в умовах особливого періоду з метою забезпечення стабільного функціонування банківської системи, безперебійного грошово-кредитного обслуговування та кредитування першочергових потреб економіки держави, її Збройних Сил, інших військових формувань.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, визначених у Законах України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ) та нормативно-правових актах Національного банку України.

1.2. В умовах особливого періоду Національний банк України (далі - Національний банк) у межах своїх повноважень забезпечує ефективне управління грошово-кредитним ринком, регулювання ліквідністю банківської системи, виконання функції кредитора останньої інстанції через банки, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, схваленого Правлінням Національного банку (далі - Перелік банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду).

1.3. Управління грошово-кредитним ринком в особливий період здійснюється за умови збереження основних принципів і механізмів реалізації грошово-кредитної політики, які використовувалися до переведення банківської системи на функціонування в умовах особливого періоду.

1.4. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики Національного банку в особливий період залишається регулювання обсягу грошової маси через:

визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для банків;

процентну політику;

рефінансування банків;

операції з державними цінними паперами;

інтервенції на валютному ринку;

емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними.

Національний банк для забезпечення виконання своїх функцій має право здійснювати депозитні операції.

Зазначені механізми та інструменти можуть використовуватися Національним банком упродовж дії особливого періоду як у комплексі, так і кожен окремо залежно від їх регулювального впливу на стан грошово-кредитного ринку.

1.5. Бухгалтерський облік операцій, що здійснюються Національним банком з управління грошово-кредитним ринком в особливий період, проводиться відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок ведення бухгалтерського обліку в банках в особливий період.

2. Визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для банків в особливий період

2.1. В умовах особливого періоду з метою регулювання грошово-кредитним ринком для досягнення цілей з управління сукупною грошовою масою Національний банк використовує такий інструмент грошово-кредитної політики, як установлення для банків нормативу обов'язкового резервування.

2.2. Норматив обов'язкового резервування є єдиним для банків, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду і здійснюють операції із залучення коштів.

2.3. Період і механізм застосування нормативу обов'язкових резервів установлюються за рішенням Правління Національного банку залежно від потреби впливу на сферу пропозиції грошей в обігу.

2.4. Розмір резервних вимог до загальної суми залучених банками коштів на час запровадження та в умовах особливого періоду зберігається на рівні, установленому відповідним рішенням Правління Національного банку.

2.5. Нормативною базою для визначення обсягів та регулювання норм обов'язкових резервів для банків в особливий період є нормативно-правові акти Національного банку з питань формування обов'язкових резервів банками України, які є чинними на час переведення банківської системи на функціонування в умовах особливого періоду, у частині, що не суперечить цьому Положенню.

2.6. Контроль за дотриманням вимог щодо обов'язкових резервів, які формуються на кореспондентському рахунку банку, здійснюють територіальні управління Національного банку за місцем обслуговування банку.

3. Проведення Національним банком процентної політики в особливий період

3.1. Національний банк забезпечує проведення процентної політики таким чином, щоб сприяти формуванню такого рівня процентних ставок, який забезпечить регулювання сукупного попиту на гроші відповідно до орієнтирів грошово-кредитної політики в умовах особливого періоду.

3.2. З цією метою в умовах особливого періоду встановлюються такі процентні ставки:

облікова ставка Національного банку;

процентна ставка рефінансування банків;

процентна ставка за розміщеними борговими зобов'язаннями Національного банку.

3.3. Національний банк, ураховуючи прогнозний та фактичний рівні інфляції, зміну рівня реального валового внутрішнього продукту, а також потребу в грошових ресурсах відповідно до стану економіки, з метою забезпечення стабільності процентних ставок на грошово-кредитному ринку в умовах особливого періоду має підтримувати облікову ставку на позитивному реальному рівні щодо рівня інфляції. Національний банк може враховувати інші фактори, що не підлягають цифровому обчисленню (соціально-економічна та суспільно-політична ситуація).

3.4. Національний банк з метою визначення більш достовірних орієнтирів на вартість кредитних коштів здійснює щомісячний розгляд і аналіз облікової ставки, забезпечує оперативне коригування облікової ставки відповідно до змін темпів інфляції та інфляційних або девальваційних очікувань.

3.5. Національний банк з метою поліпшення стану на грошово-кредитному ринку, зменшення тиску на валютний сегмент ринку регулює рівень процентних ставок на міжбанківському ринку за допомогою депозитних операцій Національного банку та операцій на відкритому ринку з державними цінними паперами, що є в портфелі Національного банку.

3.6. З метою регулювання вартості грошей на внутрішньому ринку, підвищення прогнозованості змін щодо пропозиції і попиту на грошовому ринку, забезпечення його збалансованості Національний банк може встановлювати вимоги до банків, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, про обов'язкове коригування процентних ставок за кредитами та депозитами залежно від зміни рівня облікової ставки.

3.7. Облікова ставка Національного банку визначається і затверджується Правлінням Національного банку та оприлюднюється через засоби масової інформації.

3.8. Залежно від потреби в підтримуванні ліквідності банківської системи Правління Національного банку встановлює процентну ставку за кредитами рефінансування для банків, що здійснюють кредитування суб'єктів господарської діяльності в особливий період, на рівні, не меншому, ніж облікова ставка Національного банку.

3.9. Національний банк здійснює регулювання рівня банківських процентних ставок шляхом зміни (коригування) процентних ставок за кредитами рефінансування, які надаються Національним банком банкам, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду.

4. Рефінансування банків в особливий період

4.1. Національний банк здійснює рефінансування банків з метою управління грошово-кредитним ринком в особливий період, вирівнювання потреб банківської системи в ліквідності, виконання функції кредитора останньої інстанції.

4.2. Кредити рефінансування можуть надаватися банкам, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, на строк до одного місяця.

4.3. Національний банк може надавати банкам кредити рефінансування шляхом проведення операцій "своп" строком від одного дня до одного місяця.

4.4. Національний банк надає банкам кредити рефінансування за процентною ставкою, визначеною Правлінням Національного банку.

4.5. Рефінансування банків здійснюється під забезпечення державних цінних паперів, що перебувають у власності банку - клієнта Депозитарію Національного банку та не обтяжені зобов'язаннями, строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після терміну погашення кредиту. Кредит рефінансування може надаватися в розмірі до 100 процентів від балансової вартості отриманих під забезпечення кредиту державних цінних паперів. Співвідношення суми кредиту до вартості забезпечення може змінюватися відповідно до рішення Правління Національного банку.

4.6. Кредит рефінансування під забезпечення майнових прав на іноземну валюту (крім банківських металів) 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02. 98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), може надаватися банку, який погоджується перерахувати на депозитний рахунок Національного банку іноземну валюту відповідно до умов договору застави.

Перерахування іноземної валюти здійснюється за офіційним курсом Національного банку на день укладення кредитного договору та договору застави.

Рефінансування банків під забезпечення майнових прав на іноземну валюту здійснюється в розмірі до 95 процентів отриманого забезпечення залежно від терміну надання кредиту рефінансування. Співвідношення суми кредиту до вартості забезпечення може змінюватися відповідно до рішення Правління Національного банку.

4.7. Національний банк в окремих випадках за рішенням Правління Національного банку може здійснювати рефінансування банків без забезпечення (далі - бланковий кредит).

4.8. У разі потреби в підтримуванні ліквідності банки звертаються до Національного банку безпосередньо або через його територіальні управління. Заявка від банків на одержання кредиту подається на паперових носіях через фельдзв'язок, спецзв'язок або самостійно банком.

4.9. Національний банк може прийняти рішення про підтримування ліквідності банку через рефінансування, якщо банк включений до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, та дотримується таких вимог:

виконує економічні нормативи, установлені для банків України в особливий період;

здійснює своєчасне погашення одержаних від Національного банку кредитів;

загальна сума кредитів Національного банку, з урахуванням наданої заявки для отримання кредиту, має бути в межах 50 процентів регулятивного капіталу банку.

Національний банк може змінювати зазначені та встановлювати додаткові вимоги до банків відповідно до прийнятих рішень в особливий період.

4.10. Заявки банків на одержання бланкового кредиту рефінансування розглядаються Правлінням Національного банку в кожному конкретному випадку.

4.11. Правління Національного банку може встановлювати для кожного конкретного банку ліміт або відкрити лінію рефінансування за умови, що визначений банк здійснює кредитування особливо важливих державних програм.

4.12. За умови прийняття позитивного рішення про надання кредиту рефінансування Національний банк укладає з банком кредитний договір та договір застави.

4.13. Строк користування кредитом рефінансування починається з дати зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку-позичальника. Зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку здійснюється з набранням чинності кредитним договором та відповідним договором застави.

4.14. Облік операцій з надання кредиту рефінансування та облік забезпечення здійснюється на балансовому та позабалансовому рахунках Операційного управління Національного банку. З метою здійснення контролю за наданими кредитами територіальні управління Національного банку обліковують надані кредити відповідно до повідомлень за рахунками класу 8 розділу 88.

4.15. Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення державні цінні папери, здійснюється з одночасним блокуванням цих цінних паперів у Депозитарії Національного банку в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності.

4.16. Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення кредиту рефінансування майнові права на іноземну валюту, забезпечується тільки за умови депонування на користь Національного банку іноземної валюти у визначеному в договорі розмірі.

4.17. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Базова кількість днів для обрахування процентів за користування кредитом - 365.

4.18. Банк погашає кредити Національного банку відповідно до строків, визначених кредитним договором. Відстрочення термінів погашення заборгованості за кредитом та процентами за його користування може проводитись тільки за рішенням Правління Національного банку.

4.19. У разі несвоєчасного погашення заборгованості за наданим кредитом і процентів за його користування в строки, що передбачені в кредитному договорі, Національний банк може застосовувати переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) шляхом списання в безспірному порядку заборгованості за наданим кредитом і процентів за його користування з кореспондентського рахунку банку-позичальника, якщо це передбачено кредитним договором.

Якщо немає коштів для списання заборгованості, то Національний банк зараховує заборгованість за кредитом рефінансування і проценти за його користування на рахунки простроченої заборгованості до часу надходження коштів на кореспондентський рахунок і нараховує пеню в розмірі одного процента, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Одночасно Національний банк звертає стягнення та реалізовує заставлене майно, майнові права відповідно до законодавства України, а саме:

здійснює продаж державних цінних паперів на вторинному ринку та за рахунок отриманих коштів задовольняє свої вимоги й відшкодовує завдані Національному банку збитки;

здійснює реалізацію іноземної валюти, що є предметом забезпечення, на міжбанківському валютному ринку України та за рахунок одержаних коштів задовольняє свої вимоги й відшкодовує завдані Національному банку збитки.

Якщо кошти, одержані від продажу державних цінних паперів на вторинному ринку та від реалізації іноземної валюти, перевищують заборгованість перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок банку.

4.20. У разі неможливості реалізувати державні цінні папери на вторинному ринку Національний банк має право залишити державні цінні папери у своїй власності до дати їх погашення.

4.21. За умови відміни особливого періоду банки-позичальники забезпечують виконання своїх зобов'язань відповідно до укладених кредитних договорів або достроково в повному обсязі.

5. Операції з державними цінними паперами на відкритому ринку

5.1. З метою регулювання ліквідності банківської системи для досягнення цілей грошово-кредитної політики в умовах особливого періоду, а також для сприяння встановленню котирувальних цін на цінні папери Національний банк здійснює операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів на відкритому ринку.

5.2. Операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів на відкритому ринку Національний банк може здійснювати з тими банками, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду.

Операції можуть проводитись як на біржовому, так і на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.

5.3. Національний банк може здійснювати операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів на відкритому ринку шляхом участі в торгах через організаторів торгівлі цінними паперами, які зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно з установленими ними правилами.

5.4. Операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів, їх облік, обіг та блокування здійснюються в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності та правилами, установленими для організатора торгівлі цінними паперами.

5.5. Угода на біржовому ринку про купівлю (продаж) державних цінних паперів уважається виконаною за умови проведення розрахунків за нею.

5.6. У разі здійснення операції з продажу державних цінних паперів Національний банк забезпечує відображення вилучених з обігу емісійних коштів на меморандних рахунках відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, у разі купівлі - перерахування коштів продавцю в строк, визначений правилами проведення торгів організатора торгівлі цінними паперами, з одночасним відображенням на меморандних рахунках випущених в обіг емісійних коштів.

5.7. З метою підтримання ліквідності банків і регулювання грошово-кредитного ринку Національний банк може здійснювати операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.

У разі звернення банку до Національного банку щодо здійснення операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів Національний банк, ураховуючи ситуацію на грошово-кредитному ринку, розглядає можливість проведення такої операції і в разі позитивного вирішення питання укладає відповідну угоду з банком, забезпечує подання документів до Депозитарію Національного банку, перереєстрацію прав власності на державні цінні папери в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку щодо питань депозитарної діяльності, а також перерахування коштів на кореспондентський рахунок банку-продавця.

5.8. Національний банк може продавати з власного портфеля державні цінні папери банкам, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, шляхом здійснення операцій "зворотного" репо на відповідний період за умови викупу надалі цих державних цінних паперів у встановлений строк.

6. Інтервенції на валютному ринку

З метою підтримання відповідного курсу національної валюти і обсягів золотовалютних резервів на достатньому рівні, а також у разі потреби в забезпеченні зовнішніх платежів Уряду в особливий період Національний банк може здійснювати валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу іноземної валюти залежно від ситуації на валютному сегменті грошово-кредитного ринку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку валютного регулювання та валютного контролю в особливий період.

7. Емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними. Депозитні операції

7.1. Національний банк залежно від розвитку ситуації на грошово-кредитному ринку, потреби оперативного регулювання обсягів надлишкової грошової маси в обігу в умовах особливого періоду може здійснювати емісію власних боргових зобов'язань (далі - депозитні сертифікати Національного банку), залучати кошти на депозитні рахунки в Національному банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо здійснення депозитних операцій.

7.2. Розміщення депозитних сертифікатів Національного банку здійснюється Національним банком тільки серед банків, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, на строк від одного до 30 днів.

Депозитні сертифікати Національного банку мають право обігу на вторинному ринку та можуть використовуватися як застава на міжбанківському кредитному ринку тільки банками, що включені до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду.

7.3. Умови випуску депозитних сертифікатів Національного банку та порядок здійснення депозитних операцій з банками визначається рішенням Правління Національного банку залежно від ситуації, що складається на грошово-кредитному ринку в особливий період, та потреби у вилученні надлишкової ліквідності банків.

Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник