Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 60
Прийняття: 18.02.2004
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

18.02.2004 N 60

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2004 р. за N 306/8905

{ Позначку "Не для друку" знято Постановою НБУ N 305 ( z0517-10 ) від 30.06.2010 }

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 143 ( v0143500-19 ) від 29.11.2019 }

Про затвердження Положення про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період

Відповідно до статей 7, 36 та 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) і Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, з метою забезпечення безперервного функціонування банківської системи в особливий період, здатної до безперебійного проведення зовнішніх розрахунків для потреб національної економіки оборони держави та захисту її території, запобігання швидкому та значному відпливу капіталу за кордон в особливий період Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період (далі - Положення), що додається.

2. У разі переведення банківської системи на функціонування в умовах особливого періоду Національний банк України має здійснювати валютне регулювання та валютний контроль відповідно до Положення та нормативно-правових актів Національного банку України щодо валютного регулювання і валютного контролю у частині, що не суперечить цьому Положенню.

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України і банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва та використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А.П.Яценюка.

Голова                        С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 18.02.2004 N 60 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2004 р. за N 306/8905

{ Позначку "Не для друку" знято Постановою НБУ N 305 ( z0517-10 ) від 30.06.2010 }

ПОЛОЖЕННЯ про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ), Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, та нормативно-правових актів Національного банку України.

Цим Положенням визначаються основні норми щодо організації та функціонування валютного ринку, міждержавних розрахунків, здійснення валютних операцій (торговельних, неторговельних та операцій, пов'язаних з рухом капіталу), переміщення валютних цінностей через митний кордон України та порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів в особливий період з метою забезпечення функціонування банківської системи, безперебійного проведення зовнішніх платежів для потреб національної економіки, оборони держави та захисту її території, а також максимального залучення до банківської системи готівкових та безготівкових коштів в іноземній валюті та запобігання швидкому та значному відпливу капіталу за кордон.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

уповноважений банк - юридична особа, що включена до Переліку банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261 (далі - Перелік банків);

банк, що здійснює перекази, - визначений Національним банком України уповноважений банк, через який в умовах особливого періоду проводитимуться всі перекази в іноземній валюті за межі України та інші операції на міжнародних валютних ринках, можливість здійснення яких передбачена цим Положенням;

банк, що купує валюту, - визначений Національним банком України уповноважений банк, через який в особливий період здійснюватимуться всі операції з купівлі (продажу) за гривню іноземної валюти та банківських металів.

1.2. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених у Законах України "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) та нормативно-правових актах Національного банку України (далі - Національний банк).

1.3. Валютне регулювання та валютний контроль в особливий період здійснюються за умови збереження основних їх принципів і механізмів реалізації, які використовувалися до переходу банківської системи на функціонування в особливий період.

1.4. Основними засобами та методами валютного регулювання в особливий період є визначення порядку щодо:

організації та функціонування валютного ринку;

міждержавних розрахунків;

установлення та використання офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів (далі - офіційний курс гривні до іноземних валют);

здійснення операцій з валютними цінностями;

переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

1.5. Національний банк в особливий період, враховуючи стан валютного ринку, потребу в іноземній валюті Уряду, Збройних Сил України, інших військових формувань та національної економіки, забезпечує проведення політики, спрямованої на жорстке регулювання експорту та імпорту капіталу, припиняє, зупиняє чи обмежує здійснення певних видів валютних операцій, приймає рішення щодо закриття уповноваженими банками відкритої валютної позиції в іноземних валютах та банківських металах.

1.6. В особливий період припиняється здійснення будь-яких валютних операцій з країною агресором або її союзниками, визначеними органами державної влади відповідно до наданих їм повноважень.

1.7. Валютні операції в особливий період здійснюються резидентами лише через уповноважені банки відповідно до вимог цього Положення.

1.8. Здійснення валютних операцій через фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями до часу переходу банківської системи на функціонування в особливий період, припиняється.

1.9. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод з уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами, в особливий період припиняється.

1.10. Уповноважені банки для здійснення в особливий період дозволених операцій з валютними цінностями відкривають кореспондентські рахунки в банку, що здійснює перекази, та в банку, що купує валюту, якщо це не той самий банк.

1.11. Юридичні та фізичні особи можуть мати лише по одному рахунку за кожним видом валют. Усі ці рахунки мають бути відкриті в одному з уповноважених банків.

1.12. Видані до часу переходу банківської системи України на функціонування в особливий період резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії Національного банку на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу втрачають чинність, нові не видаються.

1.13. Операції з купівлі (продажу) іноземної валюти та банківських металів здійснюються лише за гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

1.14. Міждержавні розрахунки здійснюються в порядку, який діяв до часу переходу банківської системи на функціонування в особливий період, з урахуванням вимог, що визначаються відповідно до законодавства, що діє в цей період.

2. Організація та функціонування валютного ринку в особливий період

2.1. Операції з купівлі (продажу) іноземної валюти здійснюються лише на валютному ринку України за гривню, за винятком операцій, що в особливий період можуть проводити на міжнародних валютних ринках Національний банк та банк, що здійснює перекази.

В особливий період на безготівковому сегменті валютного ринку всю іноземну валюту, яка підлягає продажу або пропонується на продаж, викуповує за гривню Національний банк через банк, що купує валюту. Проведення внутрішньобанківських операцій з купівлі іноземних валют, що підлягають продажу або пропонуються клієнтами на продаж за гривню, за рахунок коштів інших клієнтів або коштів, що належать уповноваженому банку, припиняється.

Національний банк через банк, що купує валюту, продає іноземну валюту на цілі та у випадках, передбачених цим Положенням.

2.2. Уповноважені банки в особливий період не можуть здійснювати операції з купівлі іноземних валют та банківських металів для власних потреб за кошти, що їм належать, без наявності зобов'язань у цих іноземних валютах та банківських металах.

2.3. Операції з купівлі (продажу) іноземної валюти здійснюються лише на умовах "тод", "том" та "спот".

Укладення в особливий період нових договорів, які передбачають купівлю (продаж) іноземної валюти та банківських металів на умовах "форвард", забороняється.

Виконання зобов'язань за договорами, які передбачають купівлю (продаж) іноземної валюти та банківських металів на умовах "форвард", що укладені і за якими є зобов'язання на час переходу банківської системи України на функціонування в особливий період, здійснюється відповідно до законодавства, що діє в особливий період.

2.4. Порядок укладення та виконання договорів про купівлю та/або продаж іноземних валют між уповноваженими банками та банком, що купує валюту, установлює та доводить до їх відома Національний банк.

2.5. В особливий період операції з купівлі (продажу) іноземних валют здійснюються з оформленням банківських документів відповідно до вимог Положення про порядок застосування розрахункових документів та заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, на підставі яких здійснюються платежі в іноземній валюті, операції з купівлі (продажу) іноземної валюти в особливий період.

2.6. Продаж банківських металів юридичним особам-резидентам, які є промисловими споживачами, що забезпечують першочергові потреби економіки в особливий період, які визначаються органами державної влади відповідно до наданих повноважень, здійснює Національний банк за гривні з їх фізичною поставкою на умовах "тод", "том" та "спот".

2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку.

2.8. В особливий період виручка в іноземній валюті від експорту товару підлягає продажу в повному обсязі.

2.9. Купівля уповноваженими банками у фізичних осіб іноземної валюти на готівковому сегменті валютного ринку здійснюється через їх каси та їх пункти обміну іноземної валюти з оформленням тих самих документів, які використовувалися до часу переходу банківської системи на функціонування в особливий період.

2.10. Комісійна винагорода за безготівковими та готівковими операціями з купівлі (продажу) іноземної валюти і банківських металів не може перевищувати 0,05 % від суми операції.

3. Установлення та використання офіційного курсу гривні до іноземних валют

3.1. У день оголошення особливого періоду офіційний курс гривні до іноземних валют установлює Національний банк шляхом фіксації його на рівні, установленому на останній день перед днем введення особливого періоду.

3.2. Національний банк разом з Кабінетом Міністрів України визначає режим валютного курсу, який застосовуватиметься в особливий період.

3.3. Порядок установлення офіційного курсу гривні до іноземних валют в особливий період затверджує Голова Національного банку на підставі законодавства, що діє в особливий період.

3.4. Інформація про встановлений офіційний курс гривні до іноземних валют, а також про період дії цього курсу надсилається територіальним управлінням Національного банку, уповноваженим банкам та засобам масової інформації.

3.5. Офіційний курс гривні до іноземних валют використовується резидентами та нерезидентами України для здійснення операцій з валютними цінностями, бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою та банківськими металами, а також в інших випадках, передбачених законодавством України, що діє в особливий період.

4. Порядок здійснення валютних операцій в особливий період

4.1. У день оголошення особливого періоду зупиняється здійснення будь-яких операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів у національній та іноземній валюті, банківських металах на користь нерезидентів.

4.2. З дня, наступного за днем оголошення особливого періоду, валютні операції здійснюються відповідно до цього Положення.

4.3. В особливий період припиняється здійснення таких торговельних операцій:

купівля іноземної валюти за гривні, що обліковується на кореспондентських рахунках банків-нерезидентів, відкритих в уповноважених банках;

купівля іноземної валюти за гривні, що обліковуються на рахунках типу "П" представництв юридичних осіб - нерезидентів;

продаж іноземної валюти суб'єктам господарської діяльності без наявності в останніх зобов'язань у цій валюті, крім випадків, передбачених законодавством, що діє в особливий період;

продаж іноземної валюти суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які не мають дозволу на проведення зовнішньоекономічної діяльності в особливий період (за визначенням уповноваженого державного органу);

розрахунки за імпортними договорами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які не мають дозволу на проведення зовнішньоекономічної діяльності в особливий період (за визначенням уповноваженого державного органу);

продаж банківських металів юридичним особам - резидентам, за винятком промислових споживачів, які забезпечують стратегічні потреби економіки в особливий період.

4.4. В особливий період дозволяється здійснення таких торговельних операцій:

оплата імпортних договорів лише тих резидентів, які визначені уповноваженим державним органом як юридичні особи, що мають право на проведення зовнішньоекономічної діяльності в особливий період;

купівля іноземної валюти резидентами, які визначені уповноваженим державним органом як юридичні особи, що мають право на проведення зовнішньоекономічної діяльності в особливий період, лише з метою оплати імпорту товарів, призначених для забезпечення основної діяльності воєнно-промислового комплексу та життєво необхідних виробництв;

купівля іноземної валюти офіційними представництвами юридичних осіб- нерезидентів за рахунок коштів у гривнях, що обліковуються на рахунках типу "Н";

купівля банківських металів промисловими споживачами, які забезпечують стратегічні потреби економіки в особливий період;

купівля іноземної валюти для виконання резидентами зобов'язань за операціями, пов'язаними з рухом капіталу, визначеними пунктом 4.10 цієї глави.

4.5. Продаж іноземної валюти та банківських металів за гривні Національному банку через банк, що купує валюту, здійснюється без обмежень.

4.6. В особливий період припиняється здійснення таких неторговельних операцій:

продаж готівкової, безготівкової іноземної валюти та банківських металів фізичним особам;

зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та чеків;

валютно-обмінні операції в пунктах обміну іноземної валюти, що працювали до часу переходу банківської системи на функціонування в особливий період на підставі агентських угод з уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами;

валютно-обмінні операції в пунктах обміну фінансових установ;

здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти за межі України та в Україні;

здійснення переказів за межі України з рахунків в іноземній валюті представництв юридичних осіб - нерезидентів, що не здійснюють підприємницької діяльності, за винятком офіційних представництв.

4.7. В особливий період дозволяється здійснення таких неторговельних операцій:

залучення на поточні рахунки іноземної валюти та банківських металів від фізичних осіб - резидентів;

купівля у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) готівкової іноземної валюти за гривню через каси уповноважених банків та їх пункти обміну іноземної валюти, які працюють у прикордонних зонах, аеропортах і на вокзалах;

видача готівкових коштів з рахунків в іноземній валюті та банківських металах фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюється лише в гривнях у межах норм, установлених окремою постановою Правління Національного банку;

видача готівкових коштів фізичним особам (резидентам і нерезидентам) за переказами в іноземній валюті із-за кордону на їх користь без відкриття поточних рахунків здійснюється лише в гривнях у межах норм, установлених окремою постановою Правління Національного банку;

видача готівкових коштів з рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та представництв юридичних осіб - нерезидентів здійснюється лише на відрядження для забезпечення виконання державних завдань у межах норм, установлених окремою постановою Правління Національного банку;

операції з перерахування коштів з рахунків в іноземній валюті офіційних представництв юридичних осіб - нерезидентів.

4.8. В умовах особливого періоду неторговельні операції здійснюються з оформленням тих самих документів, які використовувалися до часу переходу банківської системи на функціонування в особливий період.

4.9. В умовах особливого періоду припиняється здійснення таких операцій, пов'язаних з рухом капіталу:

надання банками кредитів в іноземній валюті (у тому числі з використанням платіжних карток) та банківських металах;

здійснення резидентами платежів в іноземній валюті, пов'язаних з виконанням резидентами зобов'язань за наданими ними гарантіями, поруками та іншими зобов'язаннями за третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі та в банківських металах;

надання резидентами гарантій, порук та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі та в банківських металах;

розміщення іноземної валюти та банківських металів на міжнародних ринках;

здійснення резидентами інвестицій за кордон;

надання резидентами позик нерезидентам;

здійснення резидентами операцій з похідними цінними паперами, базовим активом яких є валютні цінності та курси (індекси) на валютні цінності, якщо на час переходу банківської системи на функціонування в умовах особливого періоду такі операції дозволятимуться;

погашення (основний борг, проценти за користування, комісійні тощо) резидентами кредитів, позик в іноземній валюті та в банківських металах, отриманих від нерезидентів, за винятком міжнародних фінансових організацій;

дострокове погашення кредитів, залучених від міжнародних фінансових організацій;

інші операції залежно від вимог законодавства, що діє в особливий період.

4.10. В особливий період дозволяється здійснення таких операцій, пов'язаних з рухом капіталу:

надання уповноваженими банками кредитів в іноземній валюті та банківських металах резидентам - юридичним особам на цілі, пов'язані із задоволенням фінансових потреб Уряду, Збройних Сил України, військових формувань та національної економіки, які визначені органами державної влади відповідно до наданих їм повноважень;

надання резидентами гарантій, порук та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі, у банківських металах та здійснення відповідних платежів за цими зобов'язаннями на цілі, пов'язані із задоволенням фінансових потреб Уряду, Збройних Сил України, військових формувань та національної економіки, які визначені органами державної влади відповідно до наданих їм повноважень;

перерахування резидентами іноземної валюти на погашення кредитів в іноземній валюті, отриманих від міжнародних фінансових організацій та кредитів, залучених за міждержавними та міжурядовими договорами;

зарахування іноземної валюти за кредитами, позиками, що залучаються від нерезидентів;

зарахування іноземної валюти за іноземними інвестиціями;

залучення депозитів (вкладів) від резидентів та нерезидентів;

інші операції залежно від вимог законодавства, що діє в особливий період.

4.11. Національний банк з метою регулювання імпорту капіталу в межах своїх повноважень, виходячи з стану валютного ринку, розміру зовнішньої заборгованості, стану платіжного балансу України, визначає умови, відповідно до яких резиденти укладають договори про залучення кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів.

4.12. Національний банк реєструє договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від них кредитами, позиками в іноземній валюті. Залучення коштів за такими договорами, а також погашення кредитів, зазначених у пункті 4.10 цієї глави, здійснюється через банк, який виконує перекази.

4.13. Обмеження, що встановлені пунктом 4.9 цієї глави, не поширюються на операції, які здійснює Національний банк у межах своїх функцій, визначених чинним законодавством України, у тому числі законодавством, що діє в особливий період.

5. Переміщення валютних цінностей через митний кордон України в особливий період

5.1. В особливий період вивезення іноземної валюти та банківських металів з обов'язковим їх декларуванням дозволяється:

фізичним особам - резидентам за наявності візи на право в'їзду до іноземної держави та в межах норм, установлених Національним банком;

фізичним особам - нерезидентам у межах увезених в Україну іноземної валюти та банківських металів за наявності митної декларації на їх ввезення;

юридичним особам - резидентам у межах норм, установлених Національним банком;

уповноваженим банкам на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

5.2. Ввезення в особливий період іноземної валюти та банківських металів в Україну здійснюється з обов'язковим їх декларуванням.

5.3. Вивезення національної валюти України з обов'язковим її декларуванням дозволяється:

фізичним особам - резидентам за наявності візи на право в'їзду до іноземної держави та в межах норм, установлених Національним банком;

фізичним особам - нерезидентам у межах норм, установлених Національним банком;

юридичним особам - резидентам у межах норм, установлених Національним банком;

5.4. Ввезення національної валюти в Україну здійснюється в межах норм, установлених Національним банком, з обов'язковим її декларуванням.

6. Особливості валютного контролю в особливий період

6.1. Проведення перевірок банків з питань дотримання ними вимог валютного законодавства в особливий період здійснюється за спрощеною процедурою (за рішенням керівника структурного підрозділу центрального апарату або територіального управління Національного банку та без дотримання плану перевірок).

6.2. У разі виявлення під час вищезазначених перевірок порушень уповноваженими банками норм, установлених цим Положенням, вони несуть відповідальність згідно із статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) та законодавством, що діє в особливий період.

Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко