Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 879
Прийняття: 23.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 879
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань зміни клімату та збереження озонового шару у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань зміни клімату та збереження озонового шару, що додається.

3. Ліквідувати Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 879

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, голова Комісії

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, перший заступник голови Комісії

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції, заступник голови Комісії

Керівник профільного структурного підрозділу Міндовкілля, секретар Комісії

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Держгеокадастру

Заступник Голови Держстату

Голова Держенергоефективності

Перший заступник Голови Держлісагентства

Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 879

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань зміни клімату та збереження озонового шару

1. Міжвідомча комісія з питань зміни клімату та збереження озонового шару (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою забезпечення узгодження дій органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері зміни клімату та збереження озонового шару, а також виконання зобов’язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Паризької угоди, Віденської конвенції про охорону озонового шару, Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та інших міжнародних договорів України, пов’язаних із зміною клімату та збереженням озонового шару.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері зміни клімату та збереження озонового шару;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері зміни клімату та збереження озонового шару;

3) узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення виконання зобов’язань України щодо підготовки та надання звітних та інших документів за міжнародними договорами у сфері зміни клімату та збереження озонового шару.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

1) організацію роботи та розгляд пропозицій щодо впровадження державної політики, пов’язаної із зміною клімату та збереженням озонового шару;

2) координацію розроблення центральними органами виконавчої влади проектів нормативно-правових актів з питань зміни клімату та збереження озонового шару;

3) вивчення стану реалізації державної політики у сфері зміни клімату і збереження озонового шару та розроблення рекомендацій;

4) координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо розроблення проектів планів заходів та державних цільових програм щодо адаптації до зміни клімату, зменшення негативного антропогенного впливу на зміну клімату та збереження озонового шару для подальшого подання Кабінетові Міністрів України;

5) моніторинг стану виконання планів заходів та державних цільових програм щодо адаптації до зміни клімату, зменшення негативного антропогенного впливу на зміну клімату та збереження озонового шару;

6) розгляд звітних та інших документів, що надсилаються до секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, секретаріату Віденської конвенції про охорону озонового шару та Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар;

7) розгляд інформаційних матеріалів, що стосуються питань зміни клімату та збереження озонового шару, в тому числі матеріалів проектів міжнародної технічної допомоги.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та самоврядних організацій, а також провідних наукових експертів профільних наукових установ та закладів вищої освіти, незалежних експертів для розгляду окремих питань порядку денного засідання Комісії без права голосу (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань експертні та робочі групи.

6. До складу Комісії входять голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар та інші члени Комісії.

7. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби зміни до нього.

8. Голова Комісії:

1) здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Комісії;

2) скликає засідання Комісії;

3) головує на засіданнях Комісії;

4) організовує контроль за виконанням прийнятих рішень;

5) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями;

6) забезпечує висвітлення діяльності Комісії.

9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше двох разів на рік або у разі потреби.

Члени Комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання шляхом надсилання листа до Міндовкілля.

10. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях Комісії головує перший заступник голови Комісії.

У разі відсутності голови Комісії та першого заступника голови Комісії на засіданнях Комісії головує заступник голови Комісії.

11. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

12. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, підготовку та надіслання повідомлень усім членам Комісії про час і дату проведення засідання забезпечує секретар Комісії.

Про дату проведення засідання та порядок денний члени Комісії інформуються не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

13. Члени Комісії беруть особисту участь у засіданнях Комісії.

14. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

15. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує схвалене рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

16. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

17. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міндовкілля.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 879

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. № 583 “Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 15, ст. 613).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. № 1262 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. № 583” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1409).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1150 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. № 583” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3057).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1208 “Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 78, ст. 2890).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2011 р. № 1137 “Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3141).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 616 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2264).

7. Пункт 26 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).