Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 86/95-ВР
Прийняття: 02.03.1995
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пестициди і агрохімікати

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 14, ст.91)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 87/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст.92}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1628-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, № 26, ст.362
№ 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 2006, № 5-6, ст.74
№ 141-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.420
№ 335-V від 14.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.10
№ 2189-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.394
№ 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, № 11, ст.69
№ 4769-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.101
№ 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 867-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 1586-IX від 30.06.2021
№ 1909-IX від 18.11.2021
№ 2246-IX від 12.05.2022
№ 2573-IX від 06.09.2022
№ 2775-IX від 16.11.2022
№ 2801-IX від 01.12.2022
№ 3221-IX від 30.06.2023}

{У тексті Закону слова "Укрдержхімкомісія" та "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}


Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, а також повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 5456-VI від 16.10.2012, № 2775-IX від 16.11.2022}

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб. Термін "пестициди" включає також засоби захисту рослин;

{Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції рослинного походження;

{Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів - спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив;

залишкові кількості - вміст однієї або декількох речовин, наявних у або на рослинах чи продукції рослинного походження, у їстівній продукції тваринного походження, питній воді, повітрі, ґрунті або в іншому місці навколишнього природного середовища, наявність яких є результатом використання пестицидів, включаючи їх діючі речовини та метаболіти, продукти розпаду та/або продукти реакції таких речовин;

{Абзац п'ятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування пестицидів і агрохімікатів;

паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами;

агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики грунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами;

агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забрудненням грунтів;

{Абзац десятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Абзац одинадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 141-V від 14.09.2006}

діючі речовини - речовини, включаючи мікроорганізми, що справляють загальну або спрямовану дію на шкідливі організми, рослини, їх частини або продукцію рослинного походження;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі - Державний реєстр), - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації щодо пестицидів і агрохімікатів, що пройшли державну реєстрацію та/або дозволені до використання в Україні;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

дігестат, що утворюється в біогазових установках, - залишки сировини, побічних продуктів та відходів тваринного або рослинного походження, в суміші або ні, що утворюються в результаті контрольованого процесу анаеробного зброджування з виділенням біогазу, що відповідає вимогам, встановленим Регламентом (ЄС) 2019/1009 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 року про встановлення правил розміщення на ринку добрив ЄС та вносить зміни до Регламентів (ЄС) 1069/2009 та (ЄС) 1107/ 2009 та про скасування Регламенту (ЄС) 2003/2003;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

речовини - хімічні елементи та їх сполуки, що утворюються природним шляхом або шляхом промислового виробництва, включаючи будь-які домішки, які неминуче утворюються в результаті виробничого процесу;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

розміщення на ринку - будь-яке володіння з метою реалізації, включаючи пропозицію до реалізації або до будь-якої іншої форми передачі права власності, незалежно від того, здійснюватиметься така реалізація чи передача платно чи безоплатно, у тому числі реалізація, дистрибуція та/або інші форми передачі права власності, крім повернення попередньому власнику. Для цілей цього Закону випуск у вільний обіг на митній території України також вважається розміщенням на ринку;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

одержання посвідчення про право роботи з пестицидами - процес, організований відповідно до законодавства про пестициди і агрохімікати, який включає навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, тестування, отримання свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та подання заяви на видачу посвідчення про право роботи з пестицидами;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023}

посвідчення про право роботи з пестицидами - документ, який надає право особі провадити діяльність, пов’язану з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів, а також з торгівлею пестицидами, відповідно до вимог законодавства про пестициди і агрохімікати;

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023}

свідоцтво про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами - документ, який підтверджує за результатами тестування отримання необхідних знань і навичок, набутих особою під час навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, та є підставою для одержання посвідчення про право роботи з пестицидами.

{Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцять першим згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023}

Терміни "засоби захисту рослин", "захист рослин" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про захист рослин".

{Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 2. Законодавство України про пестициди і агрохімікати

Законодавство України про пестициди і агрохімікати складається з цього Закону та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

Основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:

пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;

державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;

обгрунтованість їх застосування;

мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;

безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами;

{Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VI від 13.05.2010, № 124-IX від 20.09.2019}

єдність державної політики щодо діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Розділ II
ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ, АГРОХІМІКАТІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів

Пестициди і агрохімікати, що ввозяться на митну територію України для використання, повинні відповідати таким вимогам:

висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;

безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

відповідність санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.

Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом.

Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на:

дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень;

виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань;

агрохімікати, дозволені до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону;

дігестат, що утворюється в біогазових установках, який використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту.

Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, - за дозволом, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Зміни до частини четвертої статті 4, прийняті Законом України № 2801-IX від 01.12.2022, внести неможливо (відсутні слова, що потрібно замінити)}

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджує план державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним підписом, видані дозволи, а також інформацію про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів у день видачі такого дозволу або реєстрації пестициду чи агрохімікату.

Митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній території України пестицидів і агрохімікатів, здійснюються на підставі переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону або з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України на підставі:

або інформації про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

або дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.

Використання, застосування, зберігання, транспортування і торгівля пестицидами і агрохімікатами, термін реєстрації яких закінчився, може здійснюватися протягом двох років після закінчення зазначеного терміну, але не більш як до дати закінчення строку придатності таких пестицидів і агрохімікатів.

Ввезення (пересилання) фізичними особами на митну територію України будь-яких пестицидів і агрохімікатів забороняється.

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 1193-VII від 09.04.2014, № 867-VIII від 08.12.2015, № 2530-VIII від 06.09.2018, № 124-IX від 20.09.2019, № 440-IX від 14.01.2020, № 1586-IX від 30.06.2021; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 5. Організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Державні випробування з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюються підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{Частина друга статті 5 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Уповноваження на здійснення державних випробувань з метою токсиколого-гігієнічної оцінки може бути надано виключно підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, які мають право проводити токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів, виконувати роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів та включені до відповідних переліків, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

{Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Порядок уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 6. Проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у два етапи: польові і виробничі.

Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження біологічної ефективності нових пестицидів і агрохімікатів порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентів їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм.

{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1628-IV від 18.03.2004}

Сільськогосподарська продукція, отримана в результаті проведення польових випробувань пестицидів і агрохімікатів з новою діючою речовиною, підлягає знищенню з додержанням вимог санітарних норм.

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Виробничі випробування проводяться з метою підтвердження біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів у різних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентів, їх застосування, гігієнічних і екологічних нормативів, розроблення та модифікації методик визначення залишкових кількостей цих пестицидів і агрохімікатів та їх небезпечних метаболітів.

{Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 1628-IV від 18.03.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів, крім випадків, передбачених цим Законом.

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Порядок державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація та перереєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється на платній основі. Розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4769-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів є наявність відповідної документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивну еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.

{Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 2059-VIII від 23.05.2017, № 2573-IX від 06.09.2022}

У разі державної реєстрації пестицидів чи агрохімікатів в Україні забороняється протягом десяти років з дати такої реєстрації використовувати інформацію, що міститься в документації (досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидів, агрохімікатів, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням якого здійснено реєстрацію.

{Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 335-V від 14.11.2006}

Після державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів органи, що здійснюють державний контроль за їх застосуванням, забезпечуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей.

Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, може встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів і агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, наукових даних про їх небезпеку. В окремих випадках у зв’язку із санітарно-епідемічною та/або природоохоронною ситуацією в Україні (на окремих територіях) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та/або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вправі обмежити, аж до припинення у встановленому законом порядку, всі види діяльності з пестицидами і агрохімікатами.

{Частина статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 2775-IX від 16.11.2022, № 2573-IX від 06.09.2022}

Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися їх перереєстрація у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4769-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Частину восьму статті 7 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України.

{Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 141-V від 14.09.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5456-VI від 16.10.2012, № 191-VIII від 12.02.2015}

Відомості про пестициди і агрохімікати, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію, підлягають включенню до Державного реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження оплати реєстраційного внеску.

{Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Держателем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.

{Статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Порядок ведення Державного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 7 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 8. Державні випробування та державна реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів

Серійне виробництво, закупівля та експлуатація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів дозволяється лише після їх державної реєстрації.

Допускається державна реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, які забезпечують належну якість технологічних операцій, запобігають заподіянню шкоди здоров'ю осіб, які безпосередньо працюють з ними, та населення, а також забрудненню навколишнього природного середовища.

Державні випробування і реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів проводяться уповноваженим органом та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, що отримали позитивну оцінку за наслідками державних випробувань, заносяться до державного реєстру технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів. Порядок ведення державного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі зміни конструкції технічного засобу застосування пестицидів і агрохімікатів він підлягає обов'язковій перереєстрації.

{Частину шосту статті 8 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015}

Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.

{У статтю 8 включено частину шосту згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019}

Розділ III
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТОРГІВЛІ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ, ЗНИЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 9. Діяльність, пов’язана з виробництвом та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Екологічний ризик діяльності, пов’язаної з ввезенням на митну територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, підлягає обов’язковому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України.

{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 2608-VI від 19.10.2010, № 1193-VII від 09.04.2014, № 222-VIII від 02.03.2015; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Зміни до статті 9, прийняті Законом України № 1909-IX від 18.11.2021, внести неможливо (відсутня частина п'ята)}

Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування

{Назва статті 10 в редакції Закону № 2189-VI від 13.05.2010}

Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства.

{Частина перша статті 10 в редакції Закону № 2189-VI від 13.05.2010}

Кожна товарна одиниця пестициду або агрохімікату, крім тих, що використовуються для державних випробувань та/або наукових досліджень, повинна супроводжуватися етикеткою, на якій щонайменше зазначаються:

назва пестициду або агрохімікату та його препаративна форма;

назва діючої речовини пестициду та її вміст;

виробник пестициду або агрохімікату;

класифікація і токсичність пестициду або агрохімікату;

реєстраційний номер і серія пестициду або агрохімікату у Державному реєстрі (крім агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону);

дата закінчення терміну реєстрації пестициду або агрохімікату (крім агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону);

форми пакування пестициду або агрохімікату;

дата виготовлення пестициду або агрохімікату;

гарантійний термін зберігання пестициду або агрохімікату;

сумісність з іншими пестицидами / агрохімікатами;

порядок приготування робочого розчину пестициду або агрохімікату до застосування;

регламент застосування, зокрема: культура (об’єкт), що підлягає обробці (застосуванню); об’єкт, проти якого обробляється (для пестицидів); норма витрати; спосіб, час обробок, обмеження і заборони; максимальна кратність обробок; строк останньої обробки у днях до збирання врожаю (для пестицидів); строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт (для пестицидів); безпечність для нецільових об’єктів;

умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання пестицидів і агрохімікатів;

способи і засоби знешкодження невикористаних пестицидів і агрохімікатів, а також знищення тари;

заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду або агрохімікату;

заходи з надання домедичної допомоги у разі отруєння пестицидом або агрохімікатом.

{Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VI від 13.05.2010; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг.

{Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Пестициди і агрохімікати і пакування іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними про технологію їх знешкодження та утилізацію.

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VI від 13.05.2010}

{Частину п'яту статті 10 виключено на підставі Законів № 124-VIII від 15.01.2015, № 191-VIII від 12.02.2015}

Пестициди і агрохімікати повинні бути упаковані і марковані у спосіб, що мінімізує ймовірність їх помилкового сприйняття як харчового продукту, напою, лікарського засобу або корму.

{Статтю 10 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами.

{Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Особи, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлею пестицидами, повинні мати посвідчення про право роботи з пестицидами. Посвідчення про право роботи з пестицидами видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, після проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та отримання свідоцтва про проходження такого навчання. Строк дії посвідчення про право роботи з пестицидами та свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами становить два роки. Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами визначається Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 11 в редакції Законів № 2775-IX від 16.11.2022, № 3221-IX від 30.06.2023}

Розміщення на ринку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для роздрібного продажу населенню, здійснюється виключно у дрібнофасованому вигляді та за обов’язкової наявності етикетки, яка містить інформацію, передбачену частиною другою статті 10 цього Закону.

{Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана із зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, зобов’язані укласти договір страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу під  час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України "Про страхування". Порядок та умови такого страхування затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національним банком України.

{Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; в редакції Закону № 1909-IX від 18.11.2021}

{Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 12. Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної грунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження грунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.

{Частину другу статті 12 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Зміни до частини другої статті 12, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (частину другу виключено)}

Стаття 13. {Статтю 13 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 14. Державний облік пестицидів та агрохімікатів

Підприємства, установи і організації зобов'язані вести облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, у тому числі пестицидів і агрохімікатів із дослідних партій, що використовуються ними для державних випробувань і наукових досліджень та на які не поширюється вимога щодо їх державної реєстрації, та надавати інформацію органам, що ведуть державний облік.

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Порядок державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, обсяги інформації та органи, яким така інформація подається, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи несуть відповідальність за розголошення інформації, що стала відома їм внаслідок виконання службових обов'язків і яка охороняється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 15. Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження непридатних, фальсифікованих або заборонених до використання пестицидів

{Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Непридатні, фальсифіковані або заборонені до використання пестициди і агрохімікати, пакування від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

{Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VI від 13.05.2010}

Розділ IV
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами

Державна політика у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

{Стаття 16 в редакції Закону № 1628-IV від 18.03.2004; текст статті 16 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012; стаття 16 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2573-IX від 06.09.2022}

Стаття 16-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:

затвердження методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції;

затвердження плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечення відкритого і безоплатного доступу до нього на своєму офіційному веб-сайті;

уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

{Зміни до абзацу п'ятого частини першої статті 16-1, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (Законом № 2775-IX від 16.11.2022, що набирає чинності 28.06.2023, статтю 16-1 викладено в новій редакції, тому відсутні слова, що потрібно замінити)}

ведення Державного реєстру;

видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

проведення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

{Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; текст статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; стаття 16-1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 16-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, належить:

реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів;

забезпечення проведення навчання осіб, діяльність яких пов’язана з організацією та/або проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами.

{Закон доповнено статтею 16-2 згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5456-VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 16-3. {Статтю 16-3 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Зміни до статті 16-3, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (статтю виключено)}

Стаття 16-4. {Статтю 16-4 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, належить:

встановлення державних санітарних норм і правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

затвердження державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

визначення підприємств, установ, організацій, що здійснюють державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

{Закон доповнено статтею 16-5 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2246-IX від 12.05.2022; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Зміни до частини першої статті 16-5, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (Законом № 2775-IX від 16.11.2022, що набирає чинності 28.06.2023, статтю викладено в новій редакції)}

Стаття 16-6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики

{Назва статті 16-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належить:

{Абзац перший частини першої статті 16-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

затвердження програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами;

{Абзац другий частини першої статті 16-6 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати також інші повноваження відповідно до закону.

{Частина друга статті 16-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

{Закон доповнено статтею 16-6 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати й інші види діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

{Закон доповнено статтею 16-7 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Стаття 17. Права посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати

Посадові особи органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд та державний контроль у сфері діяльності з пестицидами і агрохімікатами, в межах компетенції, передбаченої законами, мають право:

{Абзац перший частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

вимагати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, додержання законодавства про пестициди і агрохімікати;

{Абзац другий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

безперешкодно відвідувати підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, інші підконтрольні об'єкти з метою перевірки додержання законодавства про пестициди і агрохімікати і відбору зразків необхідних матеріалів для агрохімічних та інших аналізів і досліджень;

припиняти роботи із застосуванням пестицидів і агрохімікатів в порядку, передбаченому законом;

{Абзац четвертий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

забороняти ввезення і торгівлю пестицидами і агрохімікатами, що не відповідають санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам та/або є фальсифікованими пестицидами чи агрохімікатами, забороняти використання води у разі її забруднення залишками пестицидів і агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені нормативи;

{Абзац п'ятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 3078-IV від 15.11.2005, № 124-IX від 20.09.2019, № 2775-IX від 16.11.2022}

вимагати усунення від роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб, які не мають відповідного посвідчення;

отримувати від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій статистичні дані та іншу інформацію, необхідну для здійснення державного контролю у цій сфері;

{Абзац сьомий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

накладати стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про пестициди і агрохімікати, в порядку, передбаченому законом.

{Абзац восьмий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

Законні вимоги посадових осіб, що здійснюють державний нагляд і державний контроль, є обов'язковими для виконання.

{Частину третю статті 17 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

Розділ V. {Розділ V виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022}

{Зміни до статті 18, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (статтю виключено)}

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог, санітарних норм і правил та інших нормативно-правових актів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин);

{Абзац третій частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VI від 13.05.2010, № 124-VIII від 15.01.2015, № 2740-VIII від 06.06.2019, № 124-IX від 20.09.2019}

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

використанні не за цільовим призначенням незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що ввезені в Україну для використання у державних випробуваннях та наукових дослідженнях;

{Частину другу статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

порушенні вимог до пакування та маркування пестицидів і агрохімікатів;

{Частину другу статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;

використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

{Частину другу статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 141-V від 14.09.2006}

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.

{Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

{Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Розділ VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Пільги і компенсації працівникам, які виконують роботи, пов'язані із застосуванням пестицидів та агрохімікатів

Держава гарантує працівникам, які безпосередньо виконують роботи, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, торгівлею, застосуванням, утилізацією, знищенням, знешкодженням пестицидів і агрохімікатів, та здійснюють аналітичний контроль у цій сфері, соціальний захист відповідно до чинного законодавства.

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з пестицидами та небезпечними агрохімікатами, мають право на пільгову пенсію, додаткову відпустку та скорочений робочий день згідно з чинним законодавством.

Перелік категорій працівників, які мають пільги, затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів, що здійснюють державний нагляд та державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів, що здійснюють державний нагляд і державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати, провадиться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів України та в порядку, передбаченому положеннями про ці органи, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Позабюджетними джерелами фінансування діяльності зазначених органів є:

надходження за виконання робіт за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

{Абзац другий частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022}

інші не заборонені законодавством джерела.

Стаття 23. Державні заходи щодо застосування пестицидів і агрохімікатів, які фінансуються з державного бюджету

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на:

державний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища залишковими кількостями пестицидів і агрохімікатів, а також солями важких металів;

проведення культуртехнічних робіт, в тому числі вапнування і гіпсування грунтів, та комплексу заходів для боротьби з окремими шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та бур'янами;

здійснення агрохімічних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, створених вітчизняними науково-дослідними установами та підприємствами.

{Абзац п'ятий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

{Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, вилучення, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері реєстрації, виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, вилучення, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів на основі міжнародних договорів.

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про пестициди та агрохімікати, то застосовуються правила міжнародного договору.

{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 25. Прикінцеві та перехідні положення

Установити, що під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування:

дія абзацу третього частини першої статті 16-3 цього Закону зупиняється;

для державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, у тому числі розпочатої до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану", наявність позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи не вимагається;

державна реєстрація агрохімікатів не вимагається у випадках, передбачених статтею 4 цього Закону, а також для таких товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД:

1.

3102 29 00 00

Подвiйнi солi i суміші сульфату амонію та нітрату амонію


2.

3102 30 00 00

Нітрат амонію, у тому числі у водному розчині


3.

3102 60 00 00

Подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію


4.

3102 90 00 00

Добрива азотні інші, включаючи суміші, не включені до інших товарних позицій


5.

3104 20 10 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (не більше 40 %)

6.

3105 30 00 00

Гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній)


7.

3105 40 00 00

Дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)


8.

2814 20 00 00

Аміак у водному розчинi (аміачна вода)


9.

2832 30 00 00

Тіосульфати


10.

2833 29 20 00

Сульфат цинку


11.

2834 21 00 00

Нітрат калію


12.

2834 29 80 00

Інші нітрати


13.

2835 24 00 00

Фосфати калію


14.

2835 26 00 00

Фосфати кальцію


15.

2835 29 90 00

Фосфати алюмінію


16.

2840 20 10 00

Борати натрію, безводнi


17.

2840 20 90 00

Іншi борати


18.

2922 49 85 00

Хелат цинку


{Закон доповнено статтею 25 згідно із Законом № 2246-IX від 12.05.2022}

Додаток
до Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР

ПЕРЕЛІК
агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації


з/п

Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД

Різновид продукції

Вміст основних складників (масова частка, %)

1

2

3

4

1

2814 10 00 00

Аміак безводний


2

3102 10 10 00

Сечовина (карбамід)

Азот (більше 45%)

3

3102 10 90 00

Сечовина (карбамід)

Азот (не більше 45%)

4

3102 21 00 00

Сульфат амонію


5

3102 30 90 00

Аміачна селітра (нітрат амонію)


6

3102 40 10 00

Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію

Азот (не більше 28%)

7

3102 40 90 00

Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію

Азот (більше 28%)

8

3102 80 00 00

Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС)


9

3103 10 90 00

Суперфосфат, концентрований суперфосфат

Вміст оксиду фосфору (P2O5) не більше 35%

10

3103 10 10 00

Потрійний суперфосфат

Вміст оксиду фосфору (P2O5) більше 35%

11

3103 90 00 00

Фосфоритне борошно


12

3104 20 50 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 40%, але не більше 62%)

13

3104 20 90 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 62%)

14

3104 30 00 00

Сульфат калію


15

2833 21 00 00

Сульфат магнію


16

2810 00 90 00

Борна кислота


17

3105 20 10 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %)

18

3105 20 90 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10%)

19

3105 51 00 00

Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів)


20

3105 59 00 00

Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору


21

3105 60 00 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію


22

2503 00 10 00

Сірка сира або нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної)


23

2503 00 90 00

Інша сірка


24

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена, колоїдна


{Закон доповнено додатком згідно із Законом № 867-VIII від 08.12.2015}

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
2 березня 1995 року
№ 86/95-ВР