Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2246-IX
Прийняття: 12.05.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) в абзаці другому частини першої статті 16-5 слова "санітарно-гігієнічних вимог до" замінити словами "державних санітарних норм і правил";

2) доповнити статтею 25 такого змісту:

"Стаття 25. Прикінцеві та перехідні положення

Установити, що під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування:

дія абзацу третього частини першої статті 16-3 цього Закону зупиняється;

для державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, у тому числі розпочатої до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану", наявність позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи не вимагається;

державна реєстрація агрохімікатів не вимагається у випадках, передбачених статтею 4 цього Закону, а також для таких товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД:

1.

3102 29 00 00

Подвiйнi солi i суміші сульфату амонію та нітрату амонію


2.

3102 30 00 00

Нітрат амонію, у тому числі у водному розчині


3.

3102 60 00 00

Подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію


4.

3102 90 00 00

Добрива азотні інші, включаючи суміші, не включені до інших товарних позицій


5.

3104 20 10 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (не більше 40 %)

6.

3105 30 00 00

Гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній)


7.

3105 40 00 00

Дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)


8.

2814 20 00 00

Аміак у водному розчинi (аміачна вода)


9.

2832 30 00 00

Тіосульфати


10.

2833 29 20 00

Сульфат цинку


11.

2834 21 00 00

Нітрат калію


12.

2834 29 80 00

Інші нітрати


13.

2835 24 00 00

Фосфати калію


14.

2835 26 00 00

Фосфати кальцію


15.

2835 29 90 00

Фосфати алюмінію


16.

2840 20 10 00

Борати натрію, безводнi


17.

2840 20 90 00

Іншi борати


18.

2922 49 85 00

Хелат цинку".


2. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у частині першій:

термін "фітосанітарний сертифікат" викласти в такій редакції:

"фітосанітарний сертифікат - документ у паперовій або електронній формі, що відповідає зразку, затвердженому Міжнародною конвенцією про захист рослин, і засвідчує, що вантаж з об’єктами регулювання відповідає фітосанітарним вимогам держави-імпортера";

доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"фітосанітарний сертифікат на реекспорт - документ у паперовій або електронній формі, що відповідає зразку, затвердженому Міжнародною конвенцією про захист рослин, і засвідчує, що імпортований вантаж з об’єктами регулювання відповідає фітосанітарним вимогам держави-імпортера";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Термін "аудитор із сертифікації (агроном-інспектор)" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал";

2) у статті 29:

частину першу викласти в такій редакції:

"Об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у разі вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання, які здатні поширювати карантинний організм, щодо якого запроваджено карантинний режим";

перше речення частини другої виключити;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Об’єкти регулювання можуть переміщуватися територією України без наявності карантинного сертифіката у разі їх переміщення в межах та за межі:

зони, вільної від регульованих шкідливих організмів;

місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів";

3) у статті 36:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"супроводжуватися оригіналом фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Оригінали фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, видані державою-імпортером, визнаються в Україні у паперовій та електронній формах";

4) у статті 46:

частину першу після слів "на реекспорт" доповнити словами "виданого в електронній або паперовій формі, які мають однакову юридичну силу";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Оригінали фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт видаються державним фітосанітарним інспектором:

у паперовій формі - якщо цього вимагають фітосанітарні заходи країни призначення;

в електронній формі - в інших випадках, у тому числі на вимогу особи".

У зв’язку з цим частини другу - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами третьою - шістнадцятою;

у частині сьомій:

абзац перший після слова "анулювання" доповнити словами "та/або переоформлення";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"зміна адреси, країни призначення чи пункту ввезення";

частину восьму після слова "оформлення" доповнити словом "переоформлення";

5) у розділі IX:

назву викласти в такій редакції:

"Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ";

доповнити пунктами 1-2 та 1-3 такого змісту:

"1-2. Установити, що під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування:

1) огляд та відбір зразків для цілей фітосанітарної експертизи (аналізів) можуть здійснюватися державними фітосанітарними інспекторами, аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами) та фахівцями фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, передбаченого підпунктом 2 цього пункту.

Зразки, відібрані суб’єктами, зазначеними у цьому підпункті:

можуть направлятися до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

засвідчують фітосанітарний стан всієї партії вантажу.

Відбір зразків здійснюється відповідно до методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), затверджених відповідно до цього Закону;

2) уповноваження лабораторій на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) здійснюється відповідно до цього підпункту.

Лабораторія уповноважується на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) у разі наявності акредитації відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 на проведення робіт із визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів (експертиз): ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія.

Для уповноваження лабораторія направляє в електронній або паперовій формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин:

копію чинного атестата про акредитацію;

заяву довільної форми із зазначенням:

інформації про види робіт, які лабораторія має намір проводити, зокрема огляд, відбір зразків, фітосанітарну експертизу (аналізи) в частині визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів (ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія) та з уточненням методу проведення таких аналізів;

контактних даних.

Лабораторія, уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) за одним або кількома видами та методами проведення аналізів, включається до Переліку фітосанітарних лабораторій.

Рішення про уповноваження та включення лабораторії до Переліку фітосанітарних лабораторій або про відмову в уповноваженні центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, приймає протягом шістнадцяти робочих годин з моменту одержання ним документів, зазначених у цьому підпункті.

Якщо протягом шістнадцяти робочих годин з моменту одержання документів, зазначених у цьому підпункті, рішення про відмову в уповноваженні не прийнято, лабораторія підлягає обов’язковому включенню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, до Переліку фітосанітарних лабораторій та має право на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) як фітосанітарна лабораторія, включена до Переліку фітосанітарних лабораторій.

Результати фітосанітарної експертизи (аналізів), проведеної фітосанітарною лабораторією, включеною до Переліку фітосанітарних лабораторій, визнаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, для цілей видачі сертифікатів, передбачених цим Законом.

Виключною підставою для прийняття рішення про відмову в уповноваженні є відсутність або недостовірність документів, зазначених у цьому підпункті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, веде Перелік фітосанітарних лабораторій, підтримує його в актуальному стані та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, після включення лабораторії до Переліку фітосанітарних лабораторій зобов’язаний пересвідчитися у чинності її атестата про акредитацію, поданого для уповноваження.

Невідповідність та/або відсутність чинного атестата про акредитацію є підставою для виключення лабораторії з Переліку фітосанітарних лабораторій.

До Переліку фітосанітарних лабораторій включається така інформація про лабораторію:

назва та місцезнаходження;

види робіт, які проводить лабораторія, зокрема огляд, відбір зразків, фітосанітарна експертиза (аналізи) в частині визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів (ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія) та з уточненням методу проведення таких аналізів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, забезпечує обмін інформацією з фітосанітарними лабораторіями, включеними до Переліку фітосанітарних лабораторій, щодо виданих висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) у паперовому або електронному вигляді, у тому числі шляхом підключення до своєї  інформаційної (автоматизованої) системи або шляхом обміну електронними листами.

1-3. Установити, що під час воєнного стану строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт на території України становить 30 днів з дня його видачі".

3. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53 із наступними змінами):

1) у пункті 4 частини першої статті 85 слова "та не транспортуватися через територію, щодо якої існують обмеження, підтверджені відповідною міжнародною організацією або ветеринарною адміністрацією країни походження чи транзиту" виключити;

2) пункт 2 частини першої статті 91 виключити.

4. У пункті 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343 із наступними змінами):

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Установити, що протягом трьох років з дня припинення або скасування воєнного стану";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) вантажі, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, підлягають документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам, які проводяться у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в зонах митного контролю на митній території України відповідно до вимог Митного кодексу України та норм, встановлених розділом VII цього Закону".

5. Пункт 2 розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 36, ст. 275; 2021 р., № 40, ст. 332) викласти в такій редакції:

"2. Установити, що:

1) до 1 липня 2024 року суб’єкти господарювання, які не є операторами відповідно до цього Закону, мають право реалізовувати сільськогосподарську продукцію як органічну та використовувати напис "органічний продукт" у власних назвах продуктів та торговельних марках, а також позначення та написи "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік" та/або будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами "біо-", "еко-", за умови наявності чинного сертифіката, що засвідчує виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншим, ніж законодавство України, виданого органом іноземної сертифікації;

2) до 1 липня 2024 року виробниками органічної сільськогосподарської продукції для цілей Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" вважаються оператори та суб’єкти господарювання, зазначені в підпункті 1 цього пункту;

3) до 1 січня 2024 року орган сертифікації може скоротити тривалість перехідного періоду, передбаченого цим Законом, для суб’єкта господарювання, який перебуває під його контролем як органу іноземної сертифікації, на строк, протягом якого такий суб’єкт господарювання здійснював органічне виробництво у відповідній галузі згідно із законодавством Європейського Союзу".

6. В абзаці першому пункту 1 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ветеринарну медицину" від 4 лютого 2021 року № 1206-IX слова "два роки з дня набрання ним чинності" замінити словами "один рік з дня припинення або скасування воєнного стану".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 травня 2022 року
№ 2246-IX