Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 792
Прийняття: 19.09.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. № 792
Київ

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 792

ПОРЯДОК
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

{У тексті Порядку слово “Мінсоцполітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, філією центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського центру зайнятості, а також міським, районним, міськрайонним центром зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості).

Особливості реєстрації, перереєстрації безробітних, надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю у період встановлення карантину визначаються Державним центром зайнятості.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 244 від 29.03.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

кар’єрний радник - співробітник центру зайнятості, який відповідно до цього Порядку забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування;

облік осіб, які шукають роботу, - внесення даних про осіб, які шукають роботу, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості;

особа, яка шукає роботу, - особа, яка звернулася до центру зайнятості з метою отримання послуг із сприяння у працевлаштуванні;

перереєстрація безробітного - поновлення попередньої реєстрації безробітного, якщо після її припинення безробітний не працевлаштувався;

припинення реєстрації безробітного - позбавлення особи (втрата особою) статусу зареєстрованого безробітного;

профілювання - система оцінки ступеня мотивації до праці особи, яка шукає роботу, чи безробітного, попиту на їх професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою їх інтеграції до ринку праці;

реєстрація безробітного - надання особі, яка шукає роботу, статусу зареєстрованого безробітного.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення”, “Про імміграцію”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Облік осіб, які шукають роботу

3. Облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.

Обробка персональних даних осіб, які шукають роботу, здійснюється центром зайнятості відповідно до закону.

4. Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу:

1) пред’являють:

громадяни України - паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021; в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

2) інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Під час воєнного стану у разі неможливості надання документів, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, внутрішньо переміщені особи, а також особи, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), мають право на послуги, передбачені пунктами 5 і 6 цього Порядку.

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

5. Особи, які не пред’явили документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, мають право на отримання інформації про послуги, що надаються центром зайнятості.

6. Особі, яка пред’явила документи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, кар’єрний радник забезпечуватиме її супровід та організацію надання послуг.

Кар’єрний радник сприяє особам, які шукають роботу, в пошуку роботи, плануванні кар’єри шляхом:

надання консультацій щодо працевлаштування, зокрема інформації про вакантні посади, про заходи для самостійного пошуку роботи, початку підприємницької діяльності;

консультування про можливості професійної підготовки, перепідготовки, формування та розвитку професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, у тому числі щодо вибору/зміни професії (виду професійної діяльності) та/або можливостей започаткування та провадження підприємницької діяльності;

надання інформації про проведення суспільно корисних робіт під час воєнного стану;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

проведення профорієнтації, профдіагностики;

інформування про суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, про застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Кар’єрний радник вносить до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості отримані про особу, яка шукає роботу, персональні дані: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або дані іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або дані посвідки на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист; задеклароване місце проживання або зареєстроване місце проживання (перебування); число, місяць та рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України); дані про особу, отримані з реєстрів та баз даних, зазначених у пункті 17 цього Порядку, під час воєнного стану, та інші відомості, передбачені цим Порядком. На підставі цих даних формується персональна картка особи, яка шукає роботу. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються Мінекономіки.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021; в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

Порядок внесення, обробки, використання та захисту персональних даних, що вносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи, строки та умови їх зберігання, умови та процедура зміни, видалення або знищення персональних даних тощо, затверджуються державною службою зайнятості з урахуванням вимог Законів України “Про захист персональних даних” і “Про інформацію”.

7. Працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва без припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим Порядком. Такі особи мають право брати участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру за направленням центру зайнятості.

Зазначені працівники під час воєнного стану можуть залучатися до суспільно корисних робіт за направленням центру зайнятості.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

8. У разі прийняття рішення про звільнення працівника відповідно до пунктів 2, 4, 6, 8 частини першої статті 36, пунктів 2, 6, 10, 11 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та повідомлення ним про це центру зайнятості не пізніше ніж за два тижні така особа береться на облік у центрі зайнятості в день звернення та має право на першочергове формування її резюме, розміщення його на офіційному веб-сайті державної служби зайнятості, профорієнтацію, інформаційно-консультаційні послуги та послуги з пошуку роботи з метою працевлаштування до набуття статусу безробітного.

Під час воєнного стану право на першочергове формування резюме, розміщення його на офіційному веб-сайті державної служби зайнятості, профорієнтацію, інформаційно-консультаційні послуги та послуги з пошуку роботи з метою працевлаштування мають також внутрішньо переміщені особи.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

9. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, беруться на облік у центрі зайнятості та мають право на першочергове отримання послуг центру зайнятості.

Право на першочергове отримання послуг центру зайнятості також мають особи, звільнені з військової служби, які були мобілізовані під час воєнного стану до Збройних Сил, а також особи, які брали участь у заходах підготовки та виконанні завдань територіальної оборони як добровольці Сил територіальної оборони Збройних Сил, члени добровольчих формувань територіальних громад.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

10. На основі документів та відомостей, передбачених пунктом 4 цього Порядку, отриманих від осіб, які шукають роботу, або з реєстрів та баз даних, кар’єрним радником здійснюється первинне профілювання відповідно до методики, затвердженої Мінекономіки в установленому порядку.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

11. За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з особою, яка шукає роботу, складають індивідуальний план надання послуг.

В індивідуальному плані надання послуг зазначається комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану.

Індивідуальний план надання послуг особі, яка шукає роботу, складається у двох примірниках, підписується безпосередньо такою особою та кар’єрним радником.

Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану надання послуг видається особі, яка шукає роботу.

За спільною згодою кар’єрного радника та особи, яка шукає роботу, строк надання послуг згідно з індивідуальним планом надання послуг може бути змінено.

У разі зміни центру зайнятості індивідуальний план надання послуг розробляється та підписується з урахуванням раніше складеного плану за попереднім місцем обліку особи, яка шукає роботу.

Примірна форма індивідуального плану надання послуг, порядок та умови його складення, виконання затверджуються Мінекономіки.

12. У разі наявності пропозиції щодо роботи кар’єрний радник повідомляє про це особі, яка шукає роботу, та видає направлення на працевлаштування.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

Форма направлення на працевлаштування затверджується Мінекономіки.

Під час формування направлення на працевлаштування кар’єрний радник зобов’язаний перевірити актуальність пропозиції щодо роботи та попередньо узгодити з роботодавцем умови проведення співбесіди з особою, яка шукає роботу.

13. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється:

1) з дня:

реєстрації її як безробітної;

відмови від отримання послуг центру зайнятості;

відмови від підписання індивідуального плану надання послуг;

смерті;

2) у разі не звернення особою за послугами до центру зайнятості протягом 60 календарних днів з наступного дня після останнього дня звернення. Облік припиняється на 61 календарний день.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

Надання статусу безробітного

14. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”.

15. Особи, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та зареєструвалися в центрі зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби, мають право на додаткові гарантії у сприянні з працевлаштування.

16. Особам, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також особам, у яких відсутній страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, не може бути надано статус безробітного.

17. Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, а також:

{Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. За наявності технічної можливості відомості електронної трудової книжки можуть бути отримані шляхом (в результаті) електронного обміну між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України. Порядок такого обміну визначається Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України;

{Абзац другий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);

{Абзац третій пункту 17 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією.

{Абзац четвертий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

Внутрішньо переміщена особа для отримання статусу безробітного звертається до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про наданням статусу безробітного.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

У разі відсутності під час воєнного стану у внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

інформаційній системі ДМС;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

інформаційній системі МВС;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Форма заяви про надання статусу безробітного затверджується Державним центром зайнятості.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

18. Крім документів, зазначених у пункті 17 цього Порядку, для отримання статусу безробітного подаються:

1) внутрішньо переміщеними особами, а також особами, які під час воєнного стану перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та мають зареєстроване або задеклароване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, мають право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості:

заяву про припинення трудового договору на ім’я роботодавця, про що центр зайнятості повідомляє роботодавцю (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними), територіальному органу ДПС та територіальному органу Пенсійного фонду України у порядку інформаційної взаємодії між такими органами. Датою припинення трудового договору є день, що настає за днем подання такої заяви. Форма заяви визначається Державним центром зайнятості;

{Підпункт 1 пункту 18 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” менше шести місяців.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

є внутрішньо переміщеними особами;

проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття їх на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповідно до законодавства.

{Підпункт 3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 61 від 26.01.2022}

19. Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” (крім осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”) та які мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, з метою прискорення їх працевлаштування, крім документів, зазначених у пунктах 17 і 18 цього Порядку, подають:

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, - свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;

2) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, - свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

3) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), - пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність, рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

4) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку), - пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність. У разі відсутності пенсійного посвідчення належність до однієї з категорій осіб (один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися одним з таких документів:

посвідченням особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

медичним висновком про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

5) дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, - копію рішення місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

6) особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості - відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;

7) особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, - заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - посвідчення учасника бойових дій та у разі потреби копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

{Підпункт 8 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

20. Особа, яка шукає роботу і подала заяву про надання статусу безробітного, зобов’язана подати кар’єрному раднику не пізніше сьомого календарного дня з дня отримання направлення на працевлаштування письмову відповідь роботодавця про працевлаштування або відмову у працевлаштуванні. За наявності технічної можливості роботодавець може надати центру зайнятості відповідь про працевлаштування або відмову у працевлаштуванні засобами електронної комунікації з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Під час формування направлення на працевлаштування кар’єрний радник зобов’язаний перевірити актуальність пропозиції підходящої роботи та попередньо узгодити з роботодавцем умови проведення співбесіди з особою, яка шукає роботу і подала заяву про надання статусу безробітного.

Якщо в зазначений строк така особа подає кар’єрному раднику письмову відповідь роботодавця про відмову у працевлаштуванні або відстрочення вирішення питання щодо працевлаштування у зв’язку з необхідністю проходження медичного та наркологічного огляду, призначення дати конкурсного відбору, такій особі надається статус безробітного з дня подання відповідної заяви.

У разі відсутності підходящої роботи особі, яка шукає роботу, може бути надано статус безробітного з першого дня взяття на облік у центрі зайнятості.

Підбір підходящої роботи для зареєстрованого безробітного здійснюється відповідно до статті 46 Закону України “Про зайнятість населення”.

У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також під час воєнного стану статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 244 від 29.03.2020; в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, що призначається в межах 30 календарних днів після відміни карантину, припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов’язаний подати до центру зайнятості, в якому він зареєстрований, документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 цього Порядку. Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 цього Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 244 від 29.03.2020; в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Під час воєнного стану підходящою для безробітного та особи, яка шукає роботу, вважається робота, яка:

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

відповідає його (її) освіті, професії/професіям (спеціальності/ спеціальностям), кваліфікації, а також набутому особою за період своєї трудової діяльності досвіду роботи, - протягом 30 календарних днів з дня надання статусу зареєстрованого безробітного;

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки, або робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, - для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 30 календарних днів, та для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу;

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

2) відповідає рівню заробітної плати залежно від тривалості безробіття. Під час підбору підходящої роботи враховується заробітна плата у розмірі:

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

не нижче розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) за останнім місцем роботи (служби) - для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного протягом 30 календарних днів з дня надання такого статусу;

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

не нижче розміру мінімальної заробітної плати для роботи на умовах повного робочого часу (дня) для осіб, які:

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 30 календарних днів;

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

здійснюють пошук роботи вперше.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Підбір підходящої роботи здійснюється за місцем звернення особи до центру зайнятості та не обмежується межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій особа зареєстрована як безробітний чи звернулася для пошуку роботи. Без згоди особи їй не може пропонуватися робота, яка потребує зміни місця проживання або місця перебування.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

У разі відсутності підходящої роботи зареєстровані безробітні направляються на громадські та інші роботи тимчасового характеру або суспільно корисні роботи.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

21. Для прийняття рішення про надання статусу безробітного кар’єрний радник вносить відомості з документів, зазначених у пунктах 17-19 цього Порядку, а також з реєстрів та баз даних, зазначених у пункті 17 цього Порядку, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості та аналізує персональну картку особи, яка шукає роботу.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

22. Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше сьомого календарного дня з дня подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного, а для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 18 цього Порядку, після припинення трудових відносин (іншого виду зайнятості) у порядку, визначеному Законом України “Про зайнятість населення”.

{Абзац перший пункту 22 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

З рішенням про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування кар’єрного радника, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.

У разі відмови особи поставити підпис у додатку до персональної картки кар’єрним радником вноситься до неї відповідний запис.

23. Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:

1) відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного документів та відомостей з реєстрів та баз даних, зазначених у пункті 17 і 18 цього Порядку;

{Підпункт 1 пункту 23 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;

3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”;

4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;

5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;

6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців вісімнадцятого - двадцятого підпункту 1 пункту 30 цього Порядку;

7) наявність в особи статусу безробітного.

{Пункт 23 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

24. У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу безробітного може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

25. Після реєстрації безробітного кар’єрний радник протягом десяти календарних днів вживає заходів із здійснення щодо нього поглибленого профілювання відповідно до методики, затвердженої Мінекономіки.

26. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування, а в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час воєнного стану - з використанням будь-яких засобів дистанційної комунікації, у тому числі електронних.

{Абзац перший пункту 26 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Індивідуальний план працевлаштування повинен містити комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості, зокрема:

взаємні права, обов’язки кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного;

заходи, пов’язані з пошуком роботи, співпрацею з роботодавцями та проведенням переговорів щодо умов працевлаштування;

заходи, пов’язані з отриманням освітніх послуг, обранням суб’єкту освітньої діяльності;

перелік активних заходів для забезпечення зайнятості;

умови залучення суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, для сприяння у працевлаштуванні безробітного на підставах, передбачених статтею 37 Закону України “Про зайнятість населення”;

строки, звітність, порядок інформування щодо виконання заходів, пов’язаних з реалізацією індивідуального плану працевлаштування, форму співпраці та підтвердження вжиття заходів, передбачених планом, кількість заходів та зустрічей з кар’єрним радником, іншими співробітниками центру зайнятості;

умови внесення змін та відповідальність кожної із сторін за невиконання чи неналежне виконання індивідуального плану працевлаштування.

Особливі потреби осіб з інвалідністю, осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, мають бути відповідно враховані в індивідуальному плані працевлаштування.

Зареєстрований безробітний протягом трьох робочих днів підписує запропонований індивідуальний план працевлаштування.

Індивідуальний план працевлаштування складається у двох примірниках, підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар’єрним радником.

Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному.

Індивідуальний план працевлаштування підлягає коригуванню у разі зміни обставин, які впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці.

Примірна форма індивідуального плану працевлаштування, порядок та умови його складення, виконання затверджуються Мінекономіки.

27. Зареєстрований безробітний під час отримання послуг центру зайнятості може подати письмову заяву про заміну кар’єрного радника із зазначенням підстав.

Для отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню зареєстрований безробітний у разі належності його до членів малозабезпеченої сім’ї подає кар’єрному раднику копію рішення органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

Відвідування центру зайнятості

28. Зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів (крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації або воєнного стану, або встановленого карантину) з пред’явленням паспорта громадянина України, е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумента (на період воєнного стану) та трудової книжки (за наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомостей електронної трудової книжки), а в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час воєнного стану фактично підтверджувати свій намір перебувати у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 244 від 29.03.2020; в редакції Постанов КМ № 191 від 10.03.2021, № 735 від 21.06.2022}

зареєстрований безробітний у разі виїзду за кордон під час воєнного стану зобов’язаний повідомити про це центру зайнятості, а у разі перебування його за кордоном понад 30 календарних днів - подати до центру зайнятості відповідну заяву про припинення реєстрації як безробітного.

{Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Зареєстрований безробітний, який з поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, установлений кар’єрним радником для відвідування, повинен відвідати центр зайнятості не пізніше ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами. У разі коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, зареєстрований безробітний повинен звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним.

Поважними причинами, наявність яких підтверджена відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, районних військкоматів, інших державних установ та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості.

Дата наступного відвідування зареєстрованим безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, встановлюється кар’єрним радником не рідше ніж один раз на 30 календарних днів з урахуванням ситуації, яка склалася на регіональному ринку праці, за погодженням із зареєстрованим безробітним, що зазначається в додатку до персональної картки, та може бути відстрочена більш як на 30 календарних днів у зв’язку з поданням:

довідки-виклику на сесію та заяви зареєстрованого безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом періоду сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання за заочною чи вечірньою формою у закладах освіти не за направленням центру зайнятості (до наступного робочого дня після закінчення сесії чи захисту дипломної роботи з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця навчання);

повістки про призов на навчальні або перевірочні збори у Збройні Сили відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (до наступного робочого дня після закінчення зборів з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця зборів);

заяви про надання дозволу не відвідувати центр зайнятості у зв’язку із:

санаторно-курортним лікуванням (для осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджується документом про проходження такого лікування;

{Абзац пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 191 від 10.03.2021, № 735 від 21.06.2022}

проходженням психологічної реабілітації та професійної адаптації (для осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджується документом про проходження такої реабілітації та професійної адаптації;

{Абзац пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 191 від 10.03.2021, № 735 від 21.06.2022}

оздоровленням та літнім відпочинком дітей віком до 14 років (перерва між відвідуваннями може становити 40 календарних днів один раз протягом календарного року).

Зміна зареєстрованим безробітним центру зайнятості

29. У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості така особа подає до обраного центру зайнятості відповідну заяву, на підставі якої формується персональна картка безробітного.

З дня подання такої заяви реєстрація у попередньому центрі зайнятості, в якому особа набула статусу безробітного та отримувала соціальні послуги і матеріальне забезпечення, припиняється відповідно до абзацу двадцять третього підпункту 1 пункту 30 цього Порядку.

Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості, до якого він звернувся, здійснюється на наступний день після подання відповідної заяви.

У випадку зміни центру зайнятості розробляється та підписується новий індивідуальний план працевлаштування з урахуванням плану, складеного за попереднім місцем реєстрації безробітного.

Умови дострокового виходу на пенсію зареєстрованих безробітних

29-1. Зареєстровані безробітні, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більш як півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають право на достроковий вихід на пенсію.

Підтвердження наявного страхового стажу та віку виходу на пенсію для зазначених осіб здійснюється в порядку обміну інформацією між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України.

Реалізація права на достроковий вихід на пенсію гарантується особі за умови відсутності для неї підходящої роботи відповідно до статті 46 Закону України “Про зайнятість населення”.

Зареєстрований безробітний, який має право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі відсутності підходящої роботи подає центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості, форма яких затверджується Державним центром зайнятості.

Заява про призначення дострокової пенсії за віком подається територіальному органу Пенсійного фонду України особою не раніше ніж протягом наступного дня після припинення її реєстрації як безробітної.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Припинення реєстрації безробітного

30. Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного:

1) з дня:

початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, у виконанні оплачуваних робіт згідно з освітньою програмою під час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики або стажування на підприємстві, в організації, установі, або під час проходження ним індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 191 від 10.03.2021, № 635 від 16.06.2021; в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);

укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);

забезпечення роботою самостійно;

призначення виплати грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;

призначення грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього нагляду;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

{Абзац восьмий підпункту 1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”;

видання відповідно до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення зареєстрованого безробітного на роботі;

вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;

призову чи прийому на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу;

набрання законної сили вироком суду про засудження зареєстрованого безробітного до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

досягнення зареєстрованим безробітним встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;

подання ним заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до трьох років;

подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації;

визнання зареєстрованого безробітного нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

встановлення факту подання зареєстрованим безробітним недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;

{Абзац вісімнадцятий підпункту 1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”;

припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;

відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для зареєстрованого безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);

смерті зареєстрованого безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

подання зареєстрованим безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;

відмови від виконання суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, які запроваджуються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 “Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2192);

{Підпункт 1 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 334 від 19.03.2022}

встановлення факту перебування зареєстрованого безробітного за кордоном понад 30 календарних днів під час воєнного стану;

{Підпункт 1 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

видачі клопотання на достроковий вихід на пенсію;

{Підпункт 1 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

2) у разі невідвідування (непідтвердження будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 30 в редакції Постанови КМ № 735 від 21.06.2022}

протягом 30 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про таке відвідування, а у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та під час воєнного стану - з дня, що настає за днем останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконують суспільно корисні роботи під час воєнного стану) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому разі приймається на 31-й робочий день);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 30 в редакції Постанов КМ № 191 від 10.03.2021, № 735 від 21.06.2022}

протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану (реєстрація припиняється з наступного дня за останнім днем участі особи у громадських та інших роботах тимчасового характеру, праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому разі приймається на 15-й робочий день);

{Абзац третій підпункту 2 пункту 30 в редакції Постанов КМ № 191 від 10.03.2021, № 735 від 21.06.2022}

протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 30 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день).

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 30 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

Наявність поважних причин підтверджується відповідними документами.

{Підпункт 2 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

Під час воєнного стану дія абзацу другого підпункту 2 цього пункту не поширюється на осіб, які зареєстровані у центрах на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), за умови відвідування ними центру зайнятості (підтвердження наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними) протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану;

{Підпункт 2 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 735 від 21.06.2022}

3) з дня відмови від складення, підписання, а також з дня встановлення факту невиконання без поважних причин, зазначених в абзаці третьому пункту 28 цього Порядку, індивідуального плану працевлаштування;

4) з наступного дня після фактичного відвідування безробітним центру зайнятості у разі неподання безробітним у строки, визначені абзацом сьомим пункту 20 цього Порядку, документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг.

{Пункт 30 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

31. У разі припинення реєстрації безробітного така особа може бути взята на облік зареєстрована або перереєстрована як безробітна в центрі зайнятості, до якого вона звернулася відповідно до умов цього Порядку.

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

32. Особа має право перереєструватися у тому ж або іншому центрі зайнятості як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”.

Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви.

{Абзац другий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзаців вісімнадцятого - двадцять першого підпункту 1 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація можлива лише за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

{Абзац третій пункту 32 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація в центрі зайнятості можлива не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

{Абзац пункту 32 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

У разі підтвердження належним чином поважних причин невідвідування безробітним центру зайнятості, зазначених в абзаці третьому пункту 28 цього Порядку, рішення про припинення реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 30 цього Порядку, скасовується за умови відвідування безробітним центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після закінчення таких причин.

{Абзац пункту 32 в редакції Постанови КМ № 191 від 10.03.2021}

Перереєстрація безробітного здійснюється не раніше ніж через 30 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до підпункту 3 пункту 30 цього Порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 792

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 “Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 26, ст. 859).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 403 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 72, ст. 2028).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 334 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 44, ст. 1381).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 473 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 55, ст. 1802).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2404).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1100 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу” (Офіційний вісник України, 2016 p., № 2, ст. 92).

7. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35, ст. 1360).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 і від 15 квітня 2013 р. № 347, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 879 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3157).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 263 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1159).