Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 191
Прийняття: 10.03.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2021 р. № 191
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 702 від 21.06.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2021 р. № 191

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2019 р., № 32, ст. 1158):

1) у пункті 1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;”;

2) пункт 4 після слів “професійної (професійно-технічної)” доповнити словами “, фахової передвищої”;

3) в абзаці шостому пункту 7 слова “, а також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності - індивідуальну програму реабілітації” виключити.

2. У пункті 3 Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 “Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127; 2016 р., № 2, ст. 88, № 81, ст. 2694, № 97, ст. 3157; 2019 р., № 32, ст. 1158; 2020 р., № 23, ст. 891):

1) у підпункті 3 слова “у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах” замінити словами “у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти”;

2) у підпункті 7 цифри і слово “19 і 20” замінити цифрами “19-21”;

3) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

“8) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.”.

3. У Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2443; 2017 р., № 100, ст. 3074; 2019 р., № 32, ст. 1158):

1) пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цим пунктом, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, якій допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”) після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) абзац перший пункту 6 виключити;

3) абзац десятий пункту 11 викласти в такій редакції:

“У разі прийняття рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці між центром зайнятості, роботодавцем та територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю) протягом семи робочих днів укладається договір.”;

4) в абзаці першому пункту 15 слова “за рахунок коштів Фонду” виключити;

5) пункт 20 після слів “органам Казначейства” доповнити словами “або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів”;

6) в абзаці другому пункту 22 слова “з професійно-технічним або вищим навчальним закладом” замінити словами “із закладом професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої або вищої освіти”;

7) перше речення пункту 24 після слів “органам Казначейства” доповнити словами “або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів”.

4. У Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2566):

1) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Одержувати інформацію з бази даних мають право Мінфін, Мінреінтеграції, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи, Державний центр зайнятості, Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості та їх філії, міські, районні і міськрайонні центри зайнятості з метою запровадження електронної взаємодії шляхом інформаційного обміну з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних”.”;

2) абзац другий пункту 12 після слів “територіальних органів” доповнити словами “, Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості та їх філій, міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості”.

5. У Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662; 2020 р., № 29, ст. 1047):

1) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 4 слова “в паспорті” замінити словами “в паспорті громадянина України”;

2) у першому реченні абзацу сьомого пункту 6 слова “серію та номер паспорта” та “в паспорті” замінити відповідно словами “серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України” та “в паспорті громадянина України”;

3) в абзаці першому пункту 12 слова “за її згодою” виключити;

4) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється:

1) з дня:

реєстрації її як безробітної;

відмови від отримання послуг центру зайнятості;

відмови від підписання індивідуального плану надання послуг;

смерті;

2) у разі не звернення особою за послугами до центру зайнятості протягом 60 календарних днів з наступного дня після останнього дня звернення. Облік припиняється на 61 календарний день.”;

5) у пункті 17:

абзац перший викласти в такій редакції:

“17. Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, а також:”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);”;

6) у пункті 19:

абзац перший після слів “Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” доповнити словами і цифрами “та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”;

у підпункті 8:

цифри і слово “19 і 20” замінити цифрами “19-21”;

після слів “посвідчення учасника бойових дій та” доповнити словами “у разі потреби”;

7) абзаци шостий і сьомий пункту 20 викласти в такій редакції:

“У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, що призначається в межах 30 календарних днів після відміни карантину, безробітний зобов’язаний подати до центру зайнятості, в якому він зареєстрований, документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 цього Порядку. Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 цього Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.”;

8) пункт 23 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

“7) наявність в особи статусу безробітного.”;

9) абзац перший пункту 26 викласти в такій редакції:

“26. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування, а в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, - з використанням будь-яких засобів дистанційної комунікації.”;

10) пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

“Для отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню зареєстрований безробітний у разі належності його до членів малозабезпеченої сім’ї подає кар’єрному раднику копію рішення органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.”;

11) у пункті 28:

абзац перший викласти в такій редакції:

“28. Зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів, крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації або встановленого карантину, з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу або підтверджує її спеціальний статус, та трудової книжки, а в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, фактично підтверджувати свій намір перебувати у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації.”;

абзац восьмий після слів “забезпеченні їх здійснення)” доповнити словами “, що підтверджується документом про проходження такого лікування”;

абзац дев’ятий після слів “забезпеченні їх здійснення)” доповнити словами “, що підтверджується документом про проходження такої реабілітації та професійної адаптації”;

12) у пункті 30:

у підпункті 1:

абзац другий після слів “місцевих виборів)” доповнити словами “у виконанні оплачуваних робіт згідно з освітньою програмою під час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики або стажування на підприємстві, в організації, установі або під час проходження ним індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві)”;

в абзацах сьомому і восьмому слова “медичного закладу” замінити словами “закладу охорони здоров’я”;

в абзаці вісімнадцятому слова “, що мав місце протягом періоду реєстрації” виключити;

абзаци другий - п’ятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

“протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування, а у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, - з дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день);

протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (реєстрація припиняється з наступного дня за останнім днем участі особи у громадських та інших роботах тимчасового характеру, праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);

протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);

протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);”;

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) з наступного дня після фактичного відвідування безробітним центру зайнятості у разі неподання безробітним у строки, визначені абзацом сьомим пункту 20 цього Порядку, документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг.”;

13) у пункті 31 слова “або поновлена на обліку” замінити словами “зареєстрована або перереєстрована як безробітна”;

14) абзаци другий і третій пункту 32 замінити абзацами такого змісту:

“Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви.

Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзаців вісімнадцятого - двадцять першого підпункту 1 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація можлива лише за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація в центрі зайнятості можлива не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

У разі підтвердження належним чином поважних причин невідвідування безробітним центру зайнятості, зазначених в абзаці третьому пункту 28 цього Порядку, рішення про припинення реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 30 цього Порядку, скасовується за умови відвідування безробітним центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після закінчення таких причин.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 702 від 21.06.2022}