Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 348
Прийняття: 23.03.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2011 р. № 348
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. № 348

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів

{У тексті Порядку слова “Державне агентство екологічних інвестицій” в усіх відмінках замінено словом “Держекоінвестагентство” у відповідному відмінку, а слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках - словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ № 391 від 07.05.2012}

{У тексті Порядку слово “Держекоінвестагентство” в усіх відмінках замінено словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ № 14 від 21.01.2015}

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату", що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а також коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за зазначеною програмою (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 773 від 11.10.2017}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міндовкілля.

{Абзаци перший і другий пункту 2 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 619 від 09.06.2011}

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 391 від 07.05.2012}

Одержувачами бюджетних коштів є юридичні та фізичні особи, що здійснюють реалізацію проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходи щодо виконання Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у тому числі державні підприємства “Держекоінвест” і “Українські екологічні інвестиції”, що належать до сфери управління Міндовкілля, з урахуванням того, що до зазначених підприємств не застосовуються вимоги абзацу четвертого пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 2011 р., № 5, ст. 248).

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 391 від 07.05.2012, № 255 від 18.03.2015}

3. Використання бюджетних коштів здійснюєтьсяюється:

відповідно до плану заходів, який затверджується Міндовкілля та погоджується з Мінфіном, згідно з Порядком розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447);

на виконання укладеного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія) щодо врегулювання спірних питань до Договору продажу одиниць (частин) установленої кількості від 18 березня 2009 р., укладеного між Національним агентством екологічних інвестицій та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1365 від 28.12.2011, № 14 від 21.01.2015, № 875 від 04.11.2015; в редакції Постанови КМ № 773 від 11.10.2017}

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до закону.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 672 від 16.07.2012, № 773 від 11.10.2017}

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.05.2012}

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

7. Бюджетні кошти не надаються юридичним особам, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які перебувають у стані ліквідації, та тим, які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків, зборів до державного, місцевих бюджетів та внесків до Пенсійного фонду України.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Міндовкілля подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 25 січня Мінфіну інформацію про виконання плану заходів, зазначеного у пункті 3 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 14 від 21.01.2015}

9. Невикористані кошти, що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, повертаються покупцеві шляхом перерахування коштів із спеціального валютного рахунка на рахунок, зазначений покупцем у запиті на повернення невикористаних коштів.

{Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 1102 від 16.12.2015}