Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 298
Прийняття: 11.04.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. № 298
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 966 від 15.09.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі, що додається.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 559 “Про утворення Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, ст. 1955) зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 814 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3026);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 450 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 56, ст. 1654).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 298

СКЛАД
Координаційної ради з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі

Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова Координаційної ради

Віце-прем’єр-міністр України

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Міністр енергетики

Міністр фінансів

Міністр юстиції

Міністр Кабінету Міністрів України

Голова НКРЕКП (за згодою)

Член Наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (за згодою)

Член Наглядової ради ПАТ “Магістральні газопроводи України” (за згодою)

Керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (за згодою)

Радники Прем’єр-міністра України на громадських засадах (за згодою)

Директор департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства

Директор секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства (ЕС) (за згодою)

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Директор, Голова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні (за згодою)

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови (за згодою)

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 298

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі

1. Координаційна рада з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вирішення відповідно до своїх повноважень питань реформ у паливно-енергетичному комплексі.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) координація процесу проведення реформ в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс);

2) сприяння забезпеченню координації дій та комунікації органів державної влади, установ, організацій суб’єктів господарювання та міжнародних партнерів щодо впровадження реформ в паливно-енергетичному комплексі;

3) напрацювання стратегічних рішень у паливно-енергетичному комплексі;

4) підготовка рекомендацій та пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

5) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі;

6) удосконалення нормативно-правової бази з питань паливно-енергетичного комплексу.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем під час проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі;

2) вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, з метою прийняття рішень щодо надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за згодою), об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування (за згодою), підприємствами, установами та організаціями, їх об’єднаннями (за погодженням з їх керівниками), експертами, а також іншими консультативно-дорадчими органами.

7. У рамках діяльності Ради за її рішенням можуть утворюватися робочі групи, персональний склад яких затверджується на засіданнях Ради.

Робочі групи Ради виконують завдання Ради за окремими напрямами, зокрема з питань реструктуризації Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу тощо.

8. Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр України.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

Рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Ради.

Секретар Ради призначається головою Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, підписує протокол засідання Ради.

Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради.

Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Порядок денний засідання Ради формується її секретарем відповідно до пропозицій членів Ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання Ради у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради в такому режимі у засіданні Ради.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}

10. Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

11. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані, зокрема, шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 298

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 559

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 559
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 298)

СКЛАД
Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

Прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру

Віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Координаційного центру

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, заступник голови Координаційного центру (за згодою)

Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови Координаційного центру

Голова НКРЕКП, заступник голови Координаційного центру (за згодою)

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови ДРС

Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ (за згодою)

Державний уповноважений Антимонопольного комітету (за згодою)

Член НКРЕКП (за згодою)

Член НКЦПФР (за згодою)

Голова Держенергоефективності

Народний депутат України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор державного підприємства “Енергоринок” (за згодою)

Директор державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)

Голова Ради оптового ринку електричної енергії України (за згодою)

Голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України (за згодою)

Представник Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднаних профспілок на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)”.

2. У Положенні про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

“Головою Координаційного центру є Прем’єр-міністр України.”;

2) в абзаці третьому пункту 9 слова “перший заступник або” виключити.