Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 450
Прийняття: 21.06.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 450
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 298 від 11.04.2018}

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 450

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості

Віце-прем’єр-міністр України, голова Міжвідомчої робочої групи

Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник директора департаменту вугільно-промислового комплексу - начальник відділу Міненерговугілля, секретар міжвідомчої робочої групи

Міністр фінансів

Міністр екології та природних ресурсів

Міністр соціальної політики

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Міністр інфраструктури

Голова ДФС

Голова Пенсійного фонду України

Голова Фонду державного майна

Голова Держпраці

Народні депутати України (за згодою)

Голова Профспілки працівників вугільної промисловості України (за згодою)

Голова Незалежної профспілки гірників України (за згодою)

Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 450

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості

1. Міжвідомча робоча група з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) підготовка пропозицій, визначення шляхів та способів вирішення питань щодо функціонування підприємств вугільної промисловості, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - вугледобувні підприємства державного сектору), у ринкових умовах;

2) сприяння:

підвищенню ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади;

забезпеченню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення сталого функціонування підприємств вугільної промисловості;

підготовці пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань функціонування вугледобувних підприємств державного сектору у ринкових умовах;

розвитку міжнародного співробітництва, у тому числі у сфері залучення інвестицій та сучасних технологій, між органами державної влади та інших держав, міжнародними організаціями та підприємствами у вугільній сфері.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з функціонуванням вугледобувних підприємств державного сектору;

2) здійснює моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення сталого функціонування вугледобувних підприємств державного сектору економіки;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та її членів.

Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України.

Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує її персональний склад та у разі потреби може вносити зміни до нього.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а за його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує його секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним у разі присутності на ньому більш як половини її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча робоча група використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Міненерговугілля.