Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 814
Прийняття: 16.11.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 814
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 298 від 11.04.2018}

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 814

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, перший заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту Міненерговугілля, секретар Міжвідомчої робочої групи

Голова Національного банку (за згодою)

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Державний уповноважений Антимонопольного комітету

Голова ДФС

Голова Держекоінспекції

Голова ДРС

Начальник департаменту Національної поліції

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)

Представники галузевих наукових організацій (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 814

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості

1. Міжвідомча робоча група з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів, розвитку нафтопереробної промисловості;

2) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення та здійснення заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів, розвитку нафтопереробної промисловості;

3) удосконалення нормативно-правової бази з питань сталого функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі функціонування ринку нафти і нафтопродуктів, підприємств нафтопереробної галузі;

2) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) вносити відповідно до покладених на неї завдань на розгляд центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції щодо забезпечення оперативного та ефективного реагування на проблемні питання функціонування ринку нафти і нафтопродуктів, розвитку нафтопереробної промисловості;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує її голова, який в разі потреби може вносити зміни до нього.

7. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, у разі відсутності голови - перший заступник голови, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

8. Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи формується відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою групи.

10. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання Міжвідомчої робочої групи підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує винесені на голосування пропозиції та рекомендації, може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Міжвідомчої робочої групи здійснює робочий орган, який призначається її головою.